احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

اذهب الى الأسفل

احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الجمعة 1 يونيو 2012 - 20:06

احتاج الي تركيب كود البيانات الشخصيه الي في الموضوع دا
https://help.ahlamontada.com/t987536-topic
ارجوا الاسراع
وانا مركب الجزء في ورقهcss
وهذا القالب المطلوب
الكود:
<!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>قرائه الموضوع</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">

        <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                            </td>
                            <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
                        <tr class="post">

                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

                <div class="tw">

                <div align="center">

                <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

                <br />

                {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

                <br /><br />

     

     

                <div class="tw">

                {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

                <br />

                                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

                <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;"> معلومات اضافيه
                </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                                <!-- BEGIN profile_field -->

                    <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                                <!-- END profile_field -->

                                {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                            </span><br />

                            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
        <!-- END switch_vote -->

        <!-- BEGIN switch_bar -->
        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_plus -->

        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
        </div>
        <!-- END switch_bar -->

        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img
        src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/11111110.gif" width="45" height="45"></div>
        <!-- END switch_no_bar -->

        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img
        alt="" src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/22222210.gif" width="45"
        height="45"></a></div>
        <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                        <tr>

                        <td valign="middle">

                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                          {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                        </td>

                        </tr>

                      </table>

     

                        </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
        <div class="ahlamontada"><span class="postdetails"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
    </td>
                        </tr>
                        <tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr /><img border="0" src="http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png" width="409" height="93" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " /><br /><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a><a href="http://twitter.com/home?status=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Twitter" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" height="32" width="32" /></a><a href="mailto:?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Email" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" height="32" width="32" /></a><a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Windows Live" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Technorati" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://delicious.com/post?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Delicious" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Digg" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Stumblepon" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Myspace" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Likedin" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" height="32" width="32" /></a><br /><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">                         
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
                                <div class="postbody">

                                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                              <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
            <br />
            <img alt="" src=""

            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
            </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
            </a>
                            <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :  </font></span><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span> 
            <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://egyfive.forumegypt.net/">منتديات ايجي فايف</a>
            </if>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->

                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                    <div class="signature_div">               
            <table class="forumline" width="100%" border="0"
            cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
            class="catLeft" height="25"><span class="genmed
            module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
            </span></td></tr><tr><td class="row1"
            align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
                 
        <tr>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
     
            <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
        {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>
     
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
           
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>
            </div>
        </div> 
      </div>         
        <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
    <!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>مواضيع مماثله</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">
        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->
        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                            <tr>
                                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                <td class="logo">
                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                </td>
                                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                <td class="rules postbody">
                                    {RULE_MSG}
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->
            </div>
        </div> 
      </div>                                 
        <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
            <a name="quickreply"></a>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>صندوق الرد</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">
<!-- END switch_user_logged_in -->                               
            {QUICK_REPLY_FORM}
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            </div>                     
        </div> 
      </div>                                 
        <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
<!-- END switch_user_logged_in -->                                         
  <br />
</div>
</div>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

    <!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>ادوات الاشراف</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">
<!-- END switch_user_logged_in -->                 
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
<!-- END switch_image_resize -->   
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                          </div>
        </div> 
      </div>       
                                  <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف تـرگ̶̭͠ي في الجمعة 1 يونيو 2012 - 20:28

اسف غلط
avatar
تـرگ̶̭͠ي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 258
معدل النشاط : 2571
السُمعة : 11

http://gta-arb.3oloum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في السبت 2 يونيو 2012 - 15:50

ماهو الي اسف غلط
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في السبت 2 يونيو 2012 - 15:59

اخي اعطيني قالب ( viewtopic_body ) للتعديل عليه
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في السبت 2 يونيو 2012 - 21:22

هو الي موضع في اول موضوع لي اخي فكما اعلم ان كود البيانات بيتركب في قالب
( viewtopic_body )
فوضعته ومنتظركم
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأحد 3 يونيو 2012 - 7:54

اذا ما هي المشكلة التي تريد حلها
+ اعطيني صورة للمشكلة
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الأحد 3 يونيو 2012 - 9:24

مشكله ايه يا باشا
انا عاوز اركب كود البيانات الشخصيه الي في الموضوع دا في القالب الي ادتهولك
https://help.ahlamontada.com/t987536-topic
مش مشكله ولا حاجه
اين المشرفين
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف مسآعد المحترف في الأحد 3 يونيو 2012 - 10:11

فيه كود ببلآش . يضبط لك شكل البينات الشخصية \


الكود:
[list=1]
[*].poster-profile, .eshary{
[*]-moz-border-radius-bottomleft: 8px;
[*]-moz-border-radius-bottomright: 8px;
[*]-moz-border-radius-topleft: 8px;
[*]-moz-border-radius-topright: 8px;
[*]background-image:url(http://i65.servimg.com/u/f65/14/95/73/10/218.png);
[*]border : 1px dotted #00AA00;
[*]border-top: medium solid #0058AB;
[*]border-bottom: medium solid #0058AB;
[*]font-size: 11px;
[*]font-weight: bold;
[*]padding: 3px; margin: 3px;
[*]display: block;
[*]padding: 7px;
[*]}
[*]fieldset, .quote, td.gensmall, .postdetails.poster-profile a img, .eshary9, .esharydetails {
[*]background-image : url('http://i65.servimg.com/u/f65/14/95/73/10/144.png');
[*]-moz-border-radius-bottomleft: 8px;
[*]-moz-border-radius-bottomright: 8px;
[*]-moz-border-radius-topleft: 8px;
[*]-moz-border-radius-topright: 8px;
[*]border : 1px dotted #0058AB;
[*]border-left : medium solid #00AA00;
[*]border-right : medium solid #00AA00;
[*]-moz-border-radius: 10px;
[*]padding: 3px; margin: 3px;
[*]font-weight:bold;
[*]}
[*].code{
[*]background-image : url('http://i65.servimg.com/u/f65/14/95/73/10/144.png');
[*]-moz-border-radius-bottomleft: 8px;
[*]-moz-border-radius-bottomright: 8px;
[*]-moz-border-radius-topleft: 8px;
[*]-moz-border-radius-topright: 8px;
[*]border : 1px dotted #0058AB;
[*]border-left : medium solid #00AA00;
[*]border-right : medium solid #00AA00;
[*]-moz-border-radius: 10px;
[*]padding: 3px; margin: 3px;
[*]font-weight:bold;
[*]display: list-item;
[*]overflow: auto;
[*]max-height:200px;
[*]}
[*]hr{
[*]height : 5px;
[*] border : 1px solid  #fff;
[*]border-top-width : 1px;
[*]background : url(http://i38.servimg.com/u/f38/15/48/60/81/backgr12.png);
[*]-moz-border-radius: 7px;
[*]}
[/list]
avatar
مسآعد المحترف
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 216
معدل النشاط : 2779
السُمعة : 2

http://badretebe.forumarabia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأحد 3 يونيو 2012 - 10:21

طيب اعطيني القالب للتعديل عليه Rolling Eyes
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف مسآعد المحترف في الأحد 3 يونيو 2012 - 10:22

هذا الكود في ورقة السس
avatar
مسآعد المحترف
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 216
معدل النشاط : 2779
السُمعة : 2

http://badretebe.forumarabia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأحد 3 يونيو 2012 - 10:38

ضيف عابر نحن نتكلم عن قالب تومبيلات وليس css
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الإثنين 4 يونيو 2012 - 19:07

يا باشا قلت لك موضوع في اول المواضيع دي
اذهب الي الاعلي هتلاقيه مع الطلب
اين المشرفين
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الإثنين 4 يونيو 2012 - 21:25

اعطيني رابط موضوع البيانات الشخصية الذي بالقالب الخاص بك
الكود:
<!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>قرائه الموضوع</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">

        <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
 
      var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}',
multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/',
 _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
 
                  <a href="http://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
                      <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                </td>
 
              <td class="nav" valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
 
                      <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                            </td>
 
                          <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
 
              <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
                        <tr class="post">

 
                      <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="150">

               

                   

                   

                <div class="tw">

                <div align="center">

 
              <a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

                <br />

                {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

                <br /><br />

     

     

                <div class="tw">

                {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

                <br />

                                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

                <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;"> معلومات اضافيه
                </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                                <!-- BEGIN profile_field -->

 
                  <div
class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                                <!-- END profile_field -->

                                {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                            </span><br />

                            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
        <!-- END switch_vote -->

        <!-- BEGIN switch_bar -->
        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_plus -->

        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
        </div>
        <!-- END switch_bar -->

        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img
        src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/11111110.gif" width="45" height="45"></div>
        <!-- END switch_no_bar -->

        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img
        alt="" src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/22222210.gif" width="45"
        height="45"></a></div>
        <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                        <tr>

                        <td valign="middle">

                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                          {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                        </td>

                        </tr>

                      </table>

     

                        </td>
 
              <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
        <div class="ahlamontada"><span class="postdetails"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
    </td>
                        </tr>
                        <tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr
 /><img border="0"
src="http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png" width="409"
height="93" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " /><br
/><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Facebook"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png"
/></a><a
href="http://twitter.com/home?status=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Twitter"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png"
height="32" width="32" /></a><a
href="mailto:?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Email"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" height="32"
 width="32" /></a><a
href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Windows Live"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png"
height="32" width="32" /></a><a
href="http://technorati.com/faves?add=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Technorati"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png"
height="32" width="32" /></a><a
href="http://delicious.com/post?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Delicious"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png"
height="32" width="32" /></a><a
href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Digg"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" height="32"
width="32" /></a><a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Stumblepon"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png"
height="32" width="32" /></a><a
href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Myspace"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png"
height="32" width="32" /></a><a
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}"
 style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
"><img alt="Likedin"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png"
height="32" width="32" /></a><br /><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">                         
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
                                <div class="postbody">

                                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
 
                                                            <!--
بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
            <br />
            <img alt="" src=""

            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
            </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
            </a>
 
                          <font color="#FF0000">
</font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
 
  :  </font></span><span class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
 
            <font color="#FF0000"> المصدر</font> :
<a href="http://egyfive.forumegypt.net/">منتديات ايجي
فايف</a>
            </if>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->

                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
 
                                                  <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                                  <a
class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                                 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
 
                                                 
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
 
                                                 
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                             
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                    <div class="signature_div">               
            <table class="forumline" width="100%" border="0"
            cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
            class="catLeft" height="25"><span class="genmed
            module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
            </span></td></tr><tr><td class="row1"
            align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
                 
        <tr>
 
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
     
            <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
        {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>
     
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
 
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
 
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
           
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
 
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                          <td align="center"
class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
 
      <table class="forumline noprint" width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top:
0px;">
            <tr>
                <td
class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
 
              <td class="row1" align="right" valign="top"
><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
 
              <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>
            </div>
        </div> 
      </div>         
        <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
    <!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>مواضيع مماثله</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">
        <!-- BEGIN promot_trafic -->
 
      <table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close"
style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                          <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

 
      <table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open"
style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                          <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
 
                  » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
                    <!-- END link -->
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->
        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
 
      <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px
0px">
            <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                            <tr>
                                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                <td class="logo">
                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                </td>
                                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                <td class="rules postbody">
                                    {RULE_MSG}
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->
            </div>
        </div> 
      </div>                                 
        <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
            <a name="quickreply"></a>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>صندوق الرد</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">
<!-- END switch_user_logged_in -->                               
            {QUICK_REPLY_FORM}
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            </div>                     
        </div> 
      </div>                                 
        <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
<!-- END switch_user_logged_in -->                                         
  <br />
</div>
</div>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

    <!-- Start Cat -->
    <div class="Cat">
        <!-- Start Cat Top -->
        <div class="CatTop">
            <div class="CatTop_Right">

                <h1>ادوات الاشراف</h1>
            </div>
            <div class="CatTop_Left">
            </div>
        </div>
        <!-- Start Cat Center -->
        <div class="CatCenter_Right">
            <div class="CatCenter_Left">

                <!-- Start Cat Body -->
                <div class="CatBody">
<!-- END switch_user_logged_in -->                 
 
 <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
              <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
                      <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
<!-- END switch_image_resize -->   
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                          </div>
        </div> 
      </div>       
                                  <!-- Start Cat Bottom -->
        <div class="CatBottom">
            <div class="CatBottom_Right">
            </div>
            <div class="CatBottom_Left">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- End Cat -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
حتى يسهل علي تصميمه

avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 0:03

مش فاهمك اخي اذا كنت تريد رابط منتداي
او
http://www.egy5.net
اما رابط موضوع البيانات الي عاوز اركبه اهو
https://help.ahlamontada.com/t987536-topic
والي متركب حاليا في القالب اهو
https://help.ahlamontada.com/t895960-topic
هو دا الي فهتمه
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 0:44

حسنا ج ـآآري التعديل
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 0:49

تفضل
الكود:
    <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>قرائه الموضوع</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">

            <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
   
          var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}',
    multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/',
    _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
    share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
    "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
    "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                        addthis_close();
                    }
                });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
   
                      <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D]{U_POST_NEW_TOPIC}[/url]"
    rel="nofollow"><img src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BPOST_IMG%7D]{POST_IMG}[/url]" id="{POST_IMG_ID}one"
    alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
   
                      <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D]{U_POST_REPLY_TOPIC}[/url]"><img
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BREPLY_IMG%7D]{REPLY_IMG}[/url]" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
    border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
   
                      <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://twitter.com/share]http://twitter.com/share[/url]"
    class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                        <script type="text/javascript" src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://platform.twitter.com/widgets.js]http://platform.twitter.com/widgets.js[/url]"></script>
                        </span>
                        <!-- END switch_twitter_btn -->
                        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
   
                          <iframe
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=%7BFORUM_URL%7D%7BTOPIC_URL%7D&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21]http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21[/url]"
    scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
    width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                        </span>
                        <!-- END switch_fb_likebtn -->
                    </td>
   
                  <td class="nav" valign="middle"
    width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_INDEX%7D]{U_INDEX}[/url]">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_ALBUM%7D]{U_ALBUM}[/url]">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                        <span class="gensmall bold">
   
                          <a class="addthis_button"
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion[/url]">{L_SHARE}</a>
                            |
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                            //]]>
                            </script>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
                <tr align="right">
                    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                <td align="center" class="t-title">
                                    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                </td>
   
                              <td align="right" width="9%"
    class="browse-arrows"><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{U_VIEW_OLDER_TOPIC}[/url]">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{U_VIEW_NEWER_TOPIC}[/url]">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/page_html?mode=preview#bottom]#bottom[/url]">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <tr>
   
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                </tr>
                <!-- END topicpagination -->
                {POLL_DISPLAY}
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- BEGIN postrow -->
                <!-- BEGIN displayed -->
       
        <tr class="fieldset">
                <tr valign="top">
            <td class="usrback" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
            <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="tw">الكاتب:</td>
             
       
              <td class="tw"><div id="postmenu_5"
        align="center"><a class="bigusername"
        name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
        </a>
                <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
             
                </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="tw">اللقب:</td>
                <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="tw">الرتبه:</td>
                <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
         
            <tr>
                <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                        </div>
        </td>
            </tr>
            </table>
             
                 
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
         
                                  <tr>
                <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">البيانات</td>
            </tr>
        <!-- BEGIN a7la.7ekaya -->
        <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="tw"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
                <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
            <!-- END profile_field -->
                    <!-- END a7la.7ekaya -->
         
             
        </table>
                        <div align="center"></div>
                        <div align="center"></div>
                        </div><br />
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="a7la-7ekaya" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="alt1">
        <div
        class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
       
        D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
        flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
        id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED
        src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf]http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf[/url]" quality=high
        bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
        TYPE="application/x-shockwave-flash"
        PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
        menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="tw">الحالة:</td>
                <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
       
        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="a7la-7ekaya">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
       
                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
        <!--BEGINa7la.7ekaya -->
        <!-- BEGIN contact_field -->
       
                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
        <!-- END contact_field -->
        <!--ENDa7la.7ekaya -->
        </div></td>
                </tr>
        </table>
       
            </td>     
                  <td
    class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
    valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
            <div class="ahlamontada"><span class="postdetails"><img
            src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D]{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}[/url]"
            alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
            title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
            />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
            <img src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D]{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}[/url]" alt=""
            border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
        </td>
                            </tr>
                            <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr
    /><img border="0"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png]http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png[/url]" width="409"
    height="93" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " /><br
    /><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Facebook"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png[/url]"
    /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://twitter.com/home?status=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://twitter.com/home?status=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Twitter"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><a
    href="[email=?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]mailto:?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/email]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Email"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png[/url]" height="32"
    width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Windows Live"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://technorati.com/faves?add=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://technorati.com/faves?add=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Technorati"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://delicious.com/post?url=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://delicious.com/post?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Delicious"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Digg"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png[/url]" height="32"
    width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Stumblepon"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Myspace"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.egy5.net%7BU_VIEW_TOPIC%7D]http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}[/url]"
    style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);
    "><img alt="Likedin"
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png]http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png[/url]"
    height="32" width="32" /></a><br /><br />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">                       
                                <td colspan="2" class="hr">
                                    <hr />
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td colspan="2">
                                    <div class="postbody">

                                        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
   
                                                                <!--
    بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
                <br />
                <img alt="" src=""

                <div align="center">
                <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
                </font> : <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/topic-t%7BTOPIC_ID%7D.htm]topic-t{TOPIC_ID}.htm[/url]">{TOPIC_TITLE}
                </a>
   
                              <font color="#FF0000">
    </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
   
      :  </font></span><span class="postbody"><span
    class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
   
                <font color="#FF0000"> المصدر</font> :
    <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://egyfive.forumegypt.net/]http://egyfive.forumegypt.net/[/url]">منتديات ايجي
    فايف</a>
                </if>
                <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
                                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                        <dl class="attachbox">
                                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            <dd>
                                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                <dl class="file">
                                                    <dt>
   
                                                      <img
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}[/url]"
    />
                                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
   
                                                      <a
    class="postlink"
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}[/url]">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
   
                                                   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                    </dt>
                                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                    <dd>
   
                                                   
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    <dd>
   
                                                   
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

   
                                               
    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_post_attachments -->
                                            </dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_attachments -->

                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="signature_div">             
                <table class="forumline" width="100%" border="0"
                cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
                class="catLeft" height="25"><span class="genmed
                module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
                </span></td></tr><tr><td class="row1"
                align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                        </div>

                                    </div>
                                    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                </td>
                            </tr>
                   
            <tr>
   
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
    gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
       
                <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
            {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
            {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                </tr>
       
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
   
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
    browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
    valign="middle" width="150">
                        <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/page_html?mode=preview#top]#top[/url]">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/page_html?mode=preview#bottom]#bottom[/url]">{L_GOTO_DOWN}</a>
                    </td>
   
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
    gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
             
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- END first_post_br -->
                <!-- END displayed -->
                <!-- BEGIN hidden -->
                <tr>
   
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
    colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                </tr>
                <!-- END hidden -->
                <!-- END postrow -->
                <!-- BEGIN no_post -->
                <tr align="center">
                    <td class="row1" colspan="3" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                    </td>
                </tr>
                <!-- END no_post -->
                <tr align="right">
                    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
   
                              <td align="center"
    class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1
    class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
             
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
    class="browse-arrows"><a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{U_VIEW_OLDER_TOPIC}[/url]">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{U_VIEW_NEWER_TOPIC}[/url]">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/page_html?mode=preview#top]#top[/url]">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>
   
          <table class="forumline noprint" width="100%" border="0"
    cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top:
    0px;">
                <tr>
                    <td
    class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span
    class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                    <!-- BEGIN topicpagination -->
   
                  <td class="row1" align="right" valign="top"
    ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                    <!-- END topicpagination -->
                </tr>
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <!-- BEGIN watchtopic -->
                <tr>
   
                  <td class="row2" colspan="2" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                </tr>
                <!-- END watchtopic -->
                <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>
                </div>
            </div>
          </div>       
            <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
        <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>مواضيع مماثله</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">
            <!-- BEGIN promot_trafic -->
   
          <table class="forumline" width="100%" border="0"
    cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close"
    style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
   
                              <td align="right" valign="middle"
    width="10"><span class="gensmall"><a
    href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BTABS_MORE_IMG%7D]{TABS_MORE_IMG}[/url]" alt="+" align="middle" border="0"
    /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>

   
          <table class="forumline" width="100%" border="0"
    cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open"
    style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
   
                              <td align="right" valign="middle"
    width="10"><span class="gensmall"><a
    href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BTABS_LESS_IMG%7D]{TABS_LESS_IMG}[/url]" alt="-" align="middle" border="0"
    /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row2 postbody" valign="top">
                        <!-- BEGIN link -->
   
                      » <a style="text-decoration:none"
    href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7Bpromot_trafic.link.U_HREF%7D]{promot_trafic.link.U_HREF}[/url]" target="_blank"
    title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
    />
                        <!-- END link -->
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->
            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
   
          <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%"
    border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px
    0px">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td class="catBottom">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td valign="top">
                                            <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row1 clearfix">
                            <table>
                                <tr>
                                    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                    <td class="logo">
                                        <img src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BRULE_IMG_URL%7D]{RULE_IMG_URL}[/url]" />
                                    </td>
                                    <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                    <td class="rules postbody">
                                        {RULE_MSG}
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->
                </div>
            </div>
          </div>                               
            <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
                <a name="quickreply"></a>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>صندوق الرد</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">
    <!-- END switch_user_logged_in -->                             
                {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                </div>                   
            </div>
          </div>                               
            <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->                                       
      <br />
    </div>
    </div>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>ادوات الاشراف</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">
    <!-- END switch_user_logged_in -->               
   
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
    onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                        <span class="nav">
                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
   
                          <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D]{U_POST_NEW_TOPIC}[/url]"
    rel="nofollow"><img src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BPOST_IMG%7D]{POST_IMG}[/url]" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
    alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
   
                          <a href="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D]{U_POST_REPLY_TOPIC}[/url]"><img
    src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BREPLY_IMG%7D]{REPLY_IMG}[/url]" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
    /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
   
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span
    class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
    class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
    /></span></td>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->
                    <!-- BEGIN moderation_panel -->
                    <td align="center">
                        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                    </td>
                    <td align="center" width="250">
                        <span class="gensmall"> </span>
                    </td>
                    <!-- END moderation_panel -->
                </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

   
                          <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
    />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
    value="{L_GO}" /></span>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize --> 
            <script src="[url=http://help.ahlamontada.com/view-source:http://khalid.all-up.com/%7BJS_DIR%7Daddthis/addthis_widget.js]{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js[/url]" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                              </div>
            </div>
          </div>     
                                      <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->

ممكن شكر
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 16:33

الكود بيخرب صفحه البيانات اخي عشان كدا انا جيتلكو والا كنت ركبته والي انت مدهولي ايضا بيخربها
ارجوك اضبط ولك جزيل الشكر
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 16:56

اسف للمشاكل التي حصلت
هذا الكود بعد التعديل الاخير
الكود:
    <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>قرائه الموضوع</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">

            <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                        addthis_close();
                    }
                });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                        </span>
                        <!-- END switch_twitter_btn -->
                        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                        </span>
                        <!-- END switch_fb_likebtn -->
                    </td>
                    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                        <span class="gensmall bold">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            |
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                            //]]>
                            </script>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
                <tr align="right">
                    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                <td align="center" class="t-title">
                                    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                </td>
                                <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <tr>
                    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                </tr>
                <!-- END topicpagination -->
                {POLL_DISPLAY}
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- BEGIN postrow -->
                <!-- BEGIN displayed -->
                           

                     
        <tr class="fieldset">
                <tr valign="top">
            <td class="usrback" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
            <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="tw">الكاتب:</td>
             
       
              <td class="tw"><div id="postmenu_5"
        align="center"><a class="bigusername"
        name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
        </a>
                <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
             
                </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="tw">اللقب:</td>
                <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="tw">الرتبه:</td>
                <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
         
            <tr>
                <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                        </div>
        </td>
            </tr>
            </table>
             
                 
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
         
                                  <tr>
                <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">البيانات</td>
            </tr>
       
        <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="tw"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
                <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
            <!-- END profile_field -->
                   
         
             
        </table>
                        <div align="center"></div>
                        <div align="center"></div>
                        </div><br />
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="a7la-7ekaya" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="alt1">
        <div
        class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
       
        D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
        flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
        id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED
        src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high
        bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
        TYPE="application/x-shockwave-flash"
        PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
        menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="tw">الحالة:</td>
                <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
       
        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="a7la-7ekaya">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
       
                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
        <!--BEGINa7la.7ekaya -->
        <!-- BEGIN contact_field -->
       
                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
        <!-- END contact_field -->
        <!--ENDa7la.7ekaya -->
        </div></td>
                </tr>
        </table>
       
            </td> 
             
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
            <div class="ahlamontada"><span class="postdetails"><img
            src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
            alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
            title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
            />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
            <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
            border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
        </td>
                            </tr>
                            <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr /><img border="0" src="http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png" width="409" height="93" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " /><br /><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a><a href="http://twitter.com/home?status=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Twitter" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" height="32" width="32" /></a><a href="mailto:?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Email" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" height="32" width="32" /></a><a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Windows Live" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Technorati" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://delicious.com/post?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Delicious" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Digg" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Stumblepon" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Myspace" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Likedin" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" height="32" width="32" /></a><br /><br />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">                       
                                <td colspan="2" class="hr">
                                    <hr />
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td colspan="2">
                                    <div class="postbody">

                                        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                                  <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
                <br />
                <img alt="" src=""

                <div align="center">
                <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
                </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                </a>
                                <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
        :  </font></span><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://egyfive.forumegypt.net/">منتديات ايجي فايف</a>
                </if>
                <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->

                                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                        <dl class="attachbox">
                                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            <dd>
                                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                <dl class="file">
                                                    <dt>
                                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                    </dt>

                                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                    <dd>
                                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    <dd>
                                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_post_attachments -->
                                            </dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_attachments -->

                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="signature_div">             
                <table class="forumline" width="100%" border="0"
                cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
                class="catLeft" height="25"><span class="genmed
                module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
                </span></td></tr><tr><td class="row1"
                align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                        </div>

                                    </div>
                                    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                </td>
                            </tr>
                   
            <tr>
              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
       
                <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
            {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
            {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                </tr>
       
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                    </td>
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
             
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- END first_post_br -->
                <!-- END displayed -->
                <!-- BEGIN hidden -->
                <tr>
                    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                </tr>
                <!-- END hidden -->
                <!-- END postrow -->
                <!-- BEGIN no_post -->
                <tr align="center">
                    <td class="row1" colspan="3" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                    </td>
                </tr>
                <!-- END no_post -->
                <tr align="right">
                    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
                <tr>
                    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                    <!-- END topicpagination -->
                </tr>
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <!-- BEGIN watchtopic -->
                <tr>
                    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                </tr>
                <!-- END watchtopic -->
                <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>
                </div>
            </div>
          </div>       
            <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
        <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>مواضيع مماثله</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">
            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row2 postbody" valign="top">
                        <!-- BEGIN link -->
                        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->
            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td class="catBottom">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td valign="top">
                                            <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row1 clearfix">
                            <table>
                                <tr>
                                    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                    <td class="logo">
                                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                    </td>
                                    <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                    <td class="rules postbody">
                                        {RULE_MSG}
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->
                </div>
            </div>
          </div>                               
            <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
                <a name="quickreply"></a>
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>صندوق الرد</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">
    <!-- END switch_user_logged_in -->                             
                {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                </div>                   
            </div>
          </div>                               
            <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->                                       
      <br />
    </div>
    </div>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

        <!-- Start Cat -->
        <div class="Cat">
            <!-- Start Cat Top -->
            <div class="CatTop">
                <div class="CatTop_Right">

                    <h1>ادوات الاشراف</h1>
                </div>
                <div class="CatTop_Left">
                </div>
            </div>
            <!-- Start Cat Center -->
            <div class="CatCenter_Right">
                <div class="CatCenter_Left">

                    <!-- Start Cat Body -->
                    <div class="CatBody">
    <!-- END switch_user_logged_in -->               
      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                        <span class="nav">
                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN moderation_panel -->
                    <td align="center">
                        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                    </td>
                    <td align="center" width="250">
                        <span class="gensmall"> </span>
                    </td>
                    <!-- END moderation_panel -->
                </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize --> 
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                              </div>
            </div>
          </div>     
                                      <!-- Start Cat Bottom -->
            <div class="CatBottom">
                <div class="CatBottom_Right">
                </div>
                <div class="CatBottom_Left">
                </div>

            </div>
        </div>
        <!-- End Cat -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
شغال 100%

لا تنسى الذهاب لورقة css
وحذف الكود التالي
الكود:
            .twrank{
              background-color: #F6F6F6;
                border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                border-right: 3px solid #ff0000;
                border-width: 0 3px 2px 0;
                font-family: "tahoma";
                font-size: 11px;
                letter-spacing: 0;
                margin: 1px 1px 3px;
                padding: 2px;
                vertical-align: middle;
            }
            /*Copyright a7medvirus*/
            .tw{
              background-color: #F6F6F6;
                border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                border-right: 3px solid #1CA6BA;
                border-width: 0 3px 2px 0;
                font-family: "tahoma";
                font-size: 11px;
                letter-spacing: 0;
                margin: 1px 1px 3px;
                padding: 2px;
                vertical-align: middle;
            }
وضع الكود التالي في الورقة
الكود:
       
       
        /* Start a7la-7ekaya  */
        .fieldset {
            margin-bottom: 6px;
            border: 1px #e5e5e5 solid;
        }
       
       
        .a7la-7ekaya{
              background-color: #F6F6F6;
                border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                border-right: 3px solid #ff0000;
                border-width: 0 3px 2px 0;
                font-family: "tahoma";
                font-size: 11px;
                letter-spacing: 0;
                margin: 1px 1px 3px;
                padding: 2px;
                vertical-align: middle;
            }
            /*Copyright a7la-7ekaya*/
            .tw{
              background-color: #F6F6F6;
                border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                border-right: 3px solid #1CA6BA;
                border-width: 0 3px 2px 0;
                font-family: "tahoma";
                font-size: 11px;
                letter-spacing: 0;
                margin: 1px 1px 3px;
                padding: 2px;
                vertical-align: middle;
       
            }
       
       
        /* End a7la-7ekaya */
       
       
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 20:40

الكود بيجي بشكل غير الاخر وكمان بيخلي محتوي الموضوع علي الجانب مش في الوسط
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 20:41

avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الأربعاء 6 يونيو 2012 - 20:47

اولا انا ركبت الكود بمنتداي وهو شغال
ثاني شي احذف كود css هذا
الكود:
                    .twrank{
                      background-color: #F6F6F6;
                        border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                        border-right: 3px solid #ff0000;
                        border-width: 0 3px 2px 0;
                        font-family: "tahoma";
                        font-size: 11px;
                        letter-spacing: 0;
                        margin: 1px 1px 3px;
                        padding: 2px;
                        vertical-align: middle;
                    }
                    /*Copyright a7medvirus*/
                    .tw{
                      background-color: #F6F6F6;
                        border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                        border-right: 3px solid #1CA6BA;
                        border-width: 0 3px 2px 0;
                        font-family: "tahoma";
                        font-size: 11px;
                        letter-spacing: 0;
                        margin: 1px 1px 3px;
                        padding: 2px;
                        vertical-align: middle;
                    }
واستبدله بهذا
الكود:
             
             
                /* Start a7la-7ekaya  */
                .fieldset {
                    margin-bottom: 6px;
                    border: 1px #e5e5e5 solid;
                }
             
             
                .a7la-7ekaya{
                      background-color: #F6F6F6;
                        border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                        border-right: 3px solid #ff0000;
                        border-width: 0 3px 2px 0;
                        font-family: "tahoma";
                        font-size: 11px;
                        letter-spacing: 0;
                        margin: 1px 1px 3px;
                        padding: 2px;
                        vertical-align: middle;
                    }
                    /*Copyright a7la-7ekaya*/
                    .tw{
                      background-color: #F6F6F6;
                        border-bottom: 2px dotted #CCCCCC;
                        border-radius: 5px 5px 5px 5px;
                        border-right: 3px solid #1CA6BA;
                        border-width: 0 3px 2px 0;
                        font-family: "tahoma";
                        font-size: 11px;
                        letter-spacing: 0;
                        margin: 1px 1px 3px;
                        padding: 2px;
                        vertical-align: middle;
             
                    }
             
             
                /* End a7la-7ekaya */
             
               

+
ضع هذا ايضا
الكود:
        tr.post td {
       
            text-align: center;
       
        }
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف asd42 في الخميس 7 يونيو 2012 - 11:32

اسف تعبيتك معي شكرا اخي يبدو انه لا يوجد مشرفين ولا خبرا سوف استغني عنه وخلاص بقي
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5681
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: احتاج الي تركيب كود البيانات الشخطيه الي في الموضوع دا

مُساهمة من طرف KhALiD-Net في الخميس 7 يونيو 2012 - 11:37

اخي غلطتك هي انك ما ركبت كود ال css الخاص بالبيانات
انت مركب القدم عشان كذا ما اشتغل معك
Rolling Eyes
avatar
KhALiD-Net
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3810
معدل النشاط : 6719
السُمعة : 152

http://ask.fm/kha10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى