ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

اذهب الى الأسفل

ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف asd42 في الثلاثاء 10 أبريل 2012 - 23:12

ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد
الي هو في الموضوع دا
http://help.ahlamontada.com/t991363-topic
وهذا القالب
الكود:
<div class="hed-body">

<div class="hed-right">قرائه الموضوع</div>

<div class="hed-left"></div>

<div class="hed-center">

</div>

</div>

<div class="cont-body">

<div class="cont-right">

<div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->

        <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                            </td>
                            <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
                        <tr class="post">

                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

                <div class="tw">

                <div align="center">

                <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

                <br />

                {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

                <br /><br />

     

     

                <div class="tw">

                {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

                <br />

                                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

                <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;"> معلومات اضافيه
                </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                                <!-- BEGIN profile_field -->

                    <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                                <!-- END profile_field -->

                                {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                            </span><br />

                            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
        <!-- END switch_vote -->

        <!-- BEGIN switch_bar -->
        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_plus -->

        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus"
        style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
        </div>
        <!-- END switch_bar -->

        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img
        src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/11111110.gif" width="45" height="45"></div>
        <!-- END switch_no_bar -->

        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button"><a
        href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img
        alt="" src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/22222210.gif" width="45"
        height="45"></a></div>
        <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                        <tr>

                        <td valign="middle">

                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                          {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                        </td>

                        </tr>

                      </table>

     

                        </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
        <div class="ahlamontada"><span class="postdetails"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
    </td>
                        </tr>
                        <tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr /><img border="0" src="http://i93.servimg.com/u/f93/13/93/90/70/f3al_c10.png" width="409" height="93" style="background-color: rgb(255, 255, 255); " /><br /><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a><a href="http://twitter.com/home?status=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Twitter" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" height="32" width="32" /></a><a href="mailto:?subject=Haber%20Kodlar?&body=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Email" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" height="32" width="32" /></a><a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx/.SharedFavorites??marklet=1&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Windows Live" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Technorati" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://delicious.com/post?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Delicious" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber%20Kodlar?&bodytext=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Digg" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Stumblepon" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Myspace" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" height="32" width="32" /></a><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.egy5.net{U_VIEW_TOPIC}" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="Likedin" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" height="32" width="32" /></a><br /><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">                         
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
                                <div class="postbody">

                                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                              <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
            <br />
            <img alt="" src=""

            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
            </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
            </a>
                            <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :  </font></span><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span> 
            <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://egyfive.forumegypt.net/">منتديات ايجي فايف</a>
            </if>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->

                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                    <div class="signature_div">               
            <table class="forumline" width="100%" border="0"
            cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
            class="catLeft" height="25"><span class="genmed
            module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
            </span></td></tr><tr><td class="row1"
            align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
                 
        <tr>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
     
            <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
        {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>
     
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
           
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>
</div>

</div>

<div class="foot-body">

<div class="foot-right"></div>

<div class="foot-left"></div>

<div class="foot-center">

</div>

</div>

<br />
         
<div class="hed-body">

<div class="hed-right">مواضيع مماثله</div>

<div class="hed-left"></div>

<div class="hed-center">

</div>

</div>

<div class="cont-body">

<div class="cont-right">

<div class="cont-left">    <!-- guest welcome message --> 
        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->
        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                            <tr>
                                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                <td class="logo">
                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                </td>
                                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                <td class="rules postbody">
                                    {RULE_MSG}
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->
</div>

</div>

<div class="foot-body">

<div class="foot-right"></div>

<div class="foot-left"></div>

<div class="foot-center">

</div>

</div>

<br />
            <a name="quickreply"></a>
<div class="hed-body">

<div class="hed-right">صندوق الرد</div>

<div class="hed-left"></div>

<div class="hed-center">

</div>

</div>

<div class="cont-body">

<div class="cont-right">

<div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->

            {QUICK_REPLY_FORM}
</div>

</div>

<div class="foot-body">

<div class="foot-right"></div>

<div class="foot-left"></div>

<div class="foot-center">

</div>

</div>

<br /> 
  <br />
</div>
</div>
<div class="hed-body">

<div class="hed-right">ادوات الاشراف</div>

<div class="hed-left"></div>

<div class="hed-center">

</div>

</div>

<div class="cont-body">

<div class="cont-right">

<div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->       
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->   
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
</div>

</div>

<div class="foot-body">

<div class="foot-right"></div>

<div class="foot-left"></div>

<div class="foot-center">

</div>

</div>

<br />
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5650
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأربعاء 11 أبريل 2012 - 3:11

الصراحه القالب في اضافات بتخلي القالب مخربط لو الكود ده نزل فبقى اذا بدك ننزلو على القالب الاصلي؟
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13111
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 11 أبريل 2012 - 9:03

ههههههههههههههههههه
معلش اصلي بحب التفكير واضافه الشي الجيد فقط
بس يا ريت حد خبير يركبه لي
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5650
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأربعاء 11 أبريل 2012 - 17:32

مرحبا... Arrow
كما اخبرك نيو مون ..القالب به اخطاء كثيره جداا
ويتوجد ..حذف كل هذه الاخطاء ووضع مكانها الصحيح ..من القالب الاصلى لذلك صديقى
من الافضل ان تاتى بقالب معدل عليه بطريقه صحيحه
وتعمل التعديل

يمكنك استخدام هذا القالب بعد التعديل عليه
الكود:
    <div class="hed-body">

    <div class="hed-right">قرائه الموضوع</div>

    <div class="hed-left"></div>

    <div class="hed-center">

    </div>

    </div>

    <div class="cont-body">

    <div class="cont-right">

    <div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->

            <div align="center" id="FM_widget_share"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                        addthis_close();
                    }
                });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                        </span>
                        <!-- END switch_twitter_btn -->
                        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                        </span>
                        <!-- END switch_fb_likebtn -->
                    </td>
                    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                        <span class="gensmall bold">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            |
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                            //]]>
                            </script>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
                <tr align="right">
                    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                <td align="center" class="t-title">
                                    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                </td>
                                <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <tr>
                    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                </tr>
                <!-- END topicpagination -->
                {POLL_DISPLAY}
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- BEGIN postrow -->
                <!-- BEGIN displayed -->
                                <tr class="post">

            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="hima">معلومات العضو </div>
    <div class="masry" align="center"></div>
    <div class="ahlamontada">

    <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
    </span>
    <div class="ahlamontada"></div></div>
    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="hima-elmasry">
    <br />
        <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

    </div></div></div>
    <br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}
    <br>
    <div class="hima">معلومات إضافية </div>
    <div class="masry" align="center"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

   
   

                        <!-- END profile_field -->

    </div>
    </span>
    <center>
    <div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
    <div class="masry" align="center"></div></div></div>
    <div class="ahlamontada">
               
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
               

      </div></div


    </div></div>

    <div class="sidebar">
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://ibd3at.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    </div>
    <center>
    <img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
    </center>
    </center>
    </td>
   
    <div id="profil_foot"></div>
            </span><br />
            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                            <tr>

                            <td valign="middle">


                            </td>

                        <div class="postbody">
<br>
<br>
<br>
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                                 

                                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                        <dl class="attachbox">
                                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            <dd>
                                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                <dl class="file">
                                                    <dt>
                                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                    </dt>

                                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                    <dd>
                                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    <dd>
                                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_post_attachments -->
                                            </dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_attachments -->
<br>
<br>
<br><br>
<br>
<br>
                                                <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->
            <br />
            <img alt="" src=""

            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع الأصلي
            </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
            </a>
                            <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :  </font></span><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://egyfive.forumegypt.net/">منتديات ايجي فايف</a>
            </if>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://egyfive.forumegypt.net -->

                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="signature_div">             
                <table class="forumline" width="100%" border="0"
                cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
                class="catLeft" height="25"><span class="genmed
                module-title">توقيع العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}
                </span></td></tr><tr><td class="row1"
                align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                        </div>

                                    </div>
                                   
       
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                    </td>
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
             
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- END first_post_br -->
                <!-- END displayed -->
                <!-- BEGIN hidden -->
                <tr>
                    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                </tr>
                <!-- END hidden -->
                <!-- END postrow -->
                <!-- BEGIN no_post -->
                <tr align="center">
                    <td class="row1" colspan="3" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                    </td>
                </tr>
                <!-- END no_post -->
                <tr align="right">
                    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
                <tr>
                    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                    <!-- END topicpagination -->
                </tr>
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <!-- BEGIN watchtopic -->
                <tr>
                    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                </tr>
                <!-- END watchtopic -->
                <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>
    </div>

    </div>

    <div class="foot-body">

    <div class="foot-right"></div>

    <div class="foot-left"></div>

    <div class="foot-center">

    </div>

    </div>

    <br />
           
    <div class="hed-body">

    <div class="hed-right">مواضيع مماثله</div>

    <div class="hed-left"></div>

    <div class="hed-center">

    </div>

    </div>

    <div class="cont-body">

    <div class="cont-right">

    <div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->
            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row2 postbody" valign="top">
                        <!-- BEGIN link -->
                        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->
            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td class="catBottom">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td valign="top">
                                            <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row1 clearfix">
                            <table>
                                <tr>
                                    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                    <td class="logo">
                                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                    </td>
                                    <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                    <td class="rules postbody">
                                        {RULE_MSG}
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->
    </div>

    </div>

    <div class="foot-body">

    <div class="foot-right"></div>

    <div class="foot-left"></div>

    <div class="foot-center">

    </div>

    </div>

    <br />
                <a name="quickreply"></a>
    <div class="hed-body">

    <div class="hed-right">صندوق الرد</div>

    <div class="hed-left"></div>

    <div class="hed-center">

    </div>

    </div>

    <div class="cont-body">

    <div class="cont-right">

    <div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->

                {QUICK_REPLY_FORM}
    </div>

    </div>

    <div class="foot-body">

    <div class="foot-right"></div>

    <div class="foot-left"></div>

    <div class="foot-center">

    </div>

    </div>

    <br />
      <br />
    </div>
    </div>
    <div class="hed-body">

    <div class="hed-right">ادوات الاشراف</div>

    <div class="hed-left"></div>

    <div class="hed-center">

    </div>

    </div>

    <div class="cont-body">

    <div class="cont-right">

    <div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->     
      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                        <span class="nav">
                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN moderation_panel -->
                    <td align="center">
                        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                    </td>
                    <td align="center" width="250">
                        <span class="gensmall"> </span>
                    </td>
                    <!-- END moderation_panel -->
                </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;hidden&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; name=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;sid&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; value=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;{S_SID}&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize --> 
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
    </div>

    </div>

    <div class="foot-body">

    <div class="foot-right"></div>

    <div class="foot-left"></div>

    <div class="foot-center">

    </div>

    </div>

    <br />
Rolling Eyes
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20244
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 11 أبريل 2012 - 18:01

لسيت اخطاء اخي دا انا الي قمت باختطار كيثر من اكواده اي شلتيها لانها ليس ليها لازمه بس دا شغال ميه ميه عندي ولو اعرف اركب هذا الكود لركبته
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5650
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأربعاء 11 أبريل 2012 - 18:05

تعتبر اخطاء صديقى

لانك لغيت اطارات ..اساسيه
كانت موجوده ..اطارات جداول ..التقسيم row1 و row2 الخ
على العموم جربت ما اضفته لك بالاعلى Arrow
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20244
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تركيب الكود بتاع البيانات الشخصيه الجديد

مُساهمة من طرف asd42 في الأربعاء 11 أبريل 2012 - 18:09

شكرا لك اخي
avatar
asd42
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1398
معدل النشاط : 5650
السُمعة : 0

http://www.egy5.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى