طلب تعديل على كود تومبيلات

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الأحد 5 فبراير 2012 - 16:53

السلام عليكم ورحمة الله


عايز اعدل على الكود الخاص بــ viewtopic_bod ـ


لانى الصراحة مش بحب التومبيلات و مش عرفت اعدل عليه

الكود:
[b]    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                     | 
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
            </td>
        </tr>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="60">
    <tbody><tr>
    <td width="89" height="76">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f6.jpg" width="158" height="105"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f0.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et310.jpg" width="225" height="105"></td>
    <td width="89" height="76">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f1.jpg" width="157" height="105"></td></tr></tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="22" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cf4.jpg">
    <td valign="middle"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">

    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"
    {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div id="profil_head"></div>
                <div id="profil_body"><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
        <span class="postdetails poster-profile">
        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<table border="0" width="20%" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="20">
            <img border="0" src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/1zdr3610.png" width="20" height="20"></td>
            <td background="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2eb9xe10.png">
            </td>
            <td width="20">
            <img border="0" src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2rpxk710.png" width="20" height="20"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td background="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/izqmpu10.png" width="20">
            </td>
            <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
            <td background="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2zz1bo10.png" width="20">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="20">
            <img border="0" src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2mw6jq10.png" width="20" height="20"></td>
            <td background="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/jsldte10.png">
            </td>
            <td width="20">
            <img border="0" src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2igyal10.png" width="20" height="20"></td>
        </tr>
    </table><br /><br />
        <!-- BEGIN profile_field -->
      <div class="gowetobilobed"><div
    class="userdetails">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<div class="Teb4You.Profile">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div></div>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
        <!-- END profile_field -->
        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
      </span></div><div id="profil_foot"></div><div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
    <p align="center">
    <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c45b13f182489ef" class="addthis_button_compact">Share</a>
    <span class="addthis_separator">|</span>
    <a class="addthis_button_facebook"></a>
    <a class="addthis_button_myspace"></a>
    <a class="addthis_button_google"></a>
    <a class="addthis_button_twitter"></a>
    </div><br />
                <img src="http://illiweb.com/_.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle">
          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
      <div class="Teb4You.Profile">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div><!-- END contact_field -->
          <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="96 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>    </td>
        </tr>
      </table>
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td><b><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></b></td>
                        <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->

                            <p><!-- AddThis Button BEGIN -->
    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
    <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
    <a class="addthis_button_tweet"></a>
    <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
    </div>
    <script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4d6c0fee021b573d"></script>
    <!-- AddThis Button END --></p>

                            <div class="postbody">

                                <div><span style="font-size: 18px; line-height:
    normal;">
                                 
    <!-- AddThis Button BEGIN -->
    <script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c45b13f182489ef"></script>
    <!-- AddThis Button END -->
    {postrow.displayed.MESSAGE}</span> </div>
    <!-- EIC?E ?C?E C?????? C?C??? - www.ourislam1.com -->


                                <b>


    <img alt=" " src="........."

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
     <font color="#FF0000"> المصدر </font> :
                                <a href="http://www.ourislam1.com/">
                                منتديات اور اسلام</a>
    </if>
    <!-- ??C?E ?C?E C?????? C?C??? - www.ourislam1.com --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :  </font></span><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                </b>
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>

                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

                                            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>
                                <div class="signature_div">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catLeft" height="17">
        <p align="center"><b><span class="genmed module-title">
         <span lang="ar-eg">توقيع العضو</span>/<span lang="ar-eg">ه
        :</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME} </span>
        </b></td></tr><tr><td class="row1" align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                </div>
    </div>
                            </div>
                   
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <p align="left">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2" valign="top">
          <ul>
            <!-- BEGIN link -->
            <li><a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" class="gensmall">{promot_trafic.link.TITLE}</a>
            <!-- END link -->
          </ul>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->
    <td width="30" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f5.jpg">
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    <td width="158" height="48">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6df3.jpg" width="158" height="48"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfa.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et910.jpg" width="225" height="48"></td>
    <td width="157" height="48px">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfb.jpg" width="157" height="48"></td></tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="60">
    <tbody><tr>
    <td width="89" height="76">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f6.jpg" width="158" height="105"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f0.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et310.jpg" width="225" height="105"></td>
    <td width="89" height="76">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f1.jpg" width="157" height="105"></td></tr></tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="22" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cf4.jpg">
    <td valign="middle"><table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} colspan="2">
    <div align="center"><font color="#ff0000"><strong>(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور
        <span lang="ar-eg">ذوات </span>الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع
        الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))</strong></font></div></td>
    </tr>
    <tr>        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
    </tr>
    <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
      <p align="center"><b>تذكر قول الله تعالى :
        <font color="#FF0000">{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }}</font> سورة ق الآية 18
    </b></td>
    </tr>
        <!-- END watchtopic -->
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    <table width="auto" align="center" border="0" cellspacing="0"
    cellpadding="0" dir="rtl">
    <tr>
    <td width="20"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/1zdr3610.png" /></td>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2eb9xe10.png)">
    <img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2eb9xe10.png" /></td>
    <td width="20"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2rpxk710.png" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/izqmpu10.png)"></td>
    <td style="background:transparent">
    {QUICK_REPLY_FORM}
    </td>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2zz1bo10.png)"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2mw6jq10.png"
    /></td>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/jsldte10.png)"></td>
    <td><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2igyal10.png"
    /></td>
    </tr>
    </table>
    <br />
    <!-- END switch_user_logged_in -->
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                    <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            <!-- END show_permissions -->
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <td width="30" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f5.jpg">
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    <td width="158" height="48">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6df3.jpg" width="158" height="48"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfa.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et910.jpg" width="225" height="48"></td>
    <td width="157" height="48px">
    <img border="0" src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfb.jpg" width="157" height="48"></td>
    </tr>
    </tbody></table>
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->
            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                    <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(function(){
      $('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
    });
    $(window).load(function(){
      $('.postbody img')
          .not('div.signature_div img')
          .each(function(){
            if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
                $(this)
                  .before(document.createElement('div'))
                  .prev()
                  .click(function(){
                      return false;
                  })
                  .addClass('resizebox gensmall clearfix')
                  .append(document.createElement('div'))
                  .children()
                  .addClass('resize_border clearfix')
                  .append(document.createElement('div'))
                  .children()
                  .addClass('resize_content clearfix')
                  .append(document.createElement('a'))
                  .children()
                  .addClass('enlarge')
                  .attr('href', '#')
                  .text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}')
                  .focus(function(){
                      $(this).blur();
                  })
                  .click(function(){
                      $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
                      $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');

                      $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
                      $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                      return false;
                  })
                  .parent()
                  .append(document.createElement('a'))
                  .children()
                  .next()
                  .addClass('resize')
                  .attr('href','#')
                  .text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}')
                  .click(function(){
                      $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
                      $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
                      $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                      return false;
                  })
                  .parent()
                  .append(document.createElement('div'))
                  .children('a.resize')
                  .next()
                  .addClass('resize_filler')
                  .text(' ')
                  .parent()
                  .append(document.createElement('a'))
                  .children('div.resize_filler')
                  .next()
                  .addClass('fullsize')
                  .attr('href','#')
                  .click(function(){
                      window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
                      return false;
                  })
                  .attr('target', '_blank')
                  .text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
                if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
                  $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
                }
                $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) )
                      ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width()
                      : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) )
                  .css('display','inline')
                  .prev().width($(this).width());
            }
          })
          .css('display','inline');
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->[/b]


(تومبلايت) حصريا اقوي اكواد للبيانات الشخصية مثل الـvb من a7medvirus
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأحد 5 فبراير 2012 - 17:39

عزيزي اي شكل تريد؟؟
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الأحد 5 فبراير 2012 - 17:40

يا غالى الى يعجبك اى شكل بس بالله احضر لى التعديل الان
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الأحد 5 فبراير 2012 - 18:13

?????????????
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الأحد 5 فبراير 2012 - 18:41

؟؟؟؟؟؟؟؟
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الإثنين 6 فبراير 2012 - 13:57

اي انتم
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 6 فبراير 2012 - 14:17

اخي العزيزي ارجو عدم وضع الردود العشوائيه
شكرا لك
===================
لوحة الادارة مظهر المنتدي التومبلايتات و القوالب إدار عامة
نختار هذا القالب viewtopic_body ونضغط عليه تعديل

قالب

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                 | 
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
                    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
                <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

        <div class="tw">

        <div align="center">

        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

        <br />

        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

        <br /><br />

     

     

        <div class="tw">

        {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

        <br />

                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

        <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;">  معلومات
        اضافية </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                        <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                    </span><br />

                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                <td valign="middle">

                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                </td>

                </tr>

              </table>

     

                </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->

                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


ثم اختر اكواد الـCSS
الموجوده في الموضوع وضعها
الموضوع هنا
موفق
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الإثنين 6 فبراير 2012 - 14:55

خي العزيزي ارجو عدم وضع الردود العشوائيه
شكرا لك

ليست ردود عشوائية بل خوفا عليه من الاهمال
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 6 فبراير 2012 - 20:39

شكرا لك الموضوع كان قيد العمل به فلا تقليل بما ان المساعدين وضعو رد في موضوعك
اعلم انو الحل منو في النهايه

هل تم الحل اخي العزيز؟
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الإثنين 6 فبراير 2012 - 20:47

لالالالالالالالالالالالا
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في السبت 3 مارس 2012 - 20:23

بعد اذن نيو مون
مرحبا صديقى
اتفضل
جرب هذا
الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
 
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on
 = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
 src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
 
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
 
                  <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    |
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
            </td>
        </tr>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="60">
    <tbody><tr>
    <td width="89" height="76">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f6.jpg"
width="158" height="105"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f0.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et310.jpg" width="225" height="105"></td>
    <td width="89" height="76">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f1.jpg"
width="157" height="105"></td></tr></tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="22" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cf4.jpg">
    <td valign="middle"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                      <td align="center" nowrap="nowrap"
class="t-title"><h1
class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
 
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->


        <tr class="post">

            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

             

                 

                 

    <div class="tw">

    <div align="center">

    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

    <br />

    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

    <br /><br />

   

   

    <div class="tw">

    {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

    <br />

                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

   

    <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;">  معلومات
    اضافية </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                    <!-- BEGIN profile_field -->

        <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

   
   

                    <!-- END profile_field -->

                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                </span><br />

                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

            <tr>

            <td valign="middle">

              {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

              {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

            </td>

            </tr>

          </table>

   

            </td>


 
          <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td><b><span
class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></b></td>
                        <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                            </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                              <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                                  <div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                                  <div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 
                              <div
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                              <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->

                            <p><!-- AddThis Button BEGIN -->
    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
    <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
    <a class="addthis_button_tweet"></a>
    <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
    </div>
 
  <script type="text/javascript"
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4d6c0fee021b573d"></script>
    <!-- AddThis Button END --></p>

                            <div class="postbody">

                                <div><span style="font-size: 18px; line-height:
    normal;">
                                 
    <!-- AddThis Button BEGIN -->
 
  <script type="text/javascript"
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c45b13f182489ef"></script>
    <!-- AddThis Button END -->
    {postrow.displayed.MESSAGE}</span> </div>
    <!-- EIC?E ?C?E C?????? C?C??? - www.ourislam1.com -->


                                <b>


    <img alt=" " src="........."

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
    <font color="#FF0000"> المصدر </font> :
                                <a href="http://www.ourislam1.com/">
                                منتديات اور اسلام</a>
    </if>
 
  <!-- ??C?E ?C?E C?????? C?C??? - www.ourislam1.com --> <font
 color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font
color="#FF0000">الكاتب
    :  </font></span><span
class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>

                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                </b>
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
 
                                              <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                              <a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                             
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>

                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
 
                                             
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
 
                                             
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                         
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>
                                <div class="signature_div">
 
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catLeft"
height="17">
        <p align="center"><b><span class="genmed module-title">
        <span lang="ar-eg">توقيع العضو</span>/<span lang="ar-eg">ه
        :</span>{postrow.displayed.POSTER_NAME} </span>
 
      </b></td></tr><tr><td class="row1"
align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                </div>
    </div>
                            </div>
                   
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
 
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
 
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 
          <p align="left">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
{postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG}
{postrow.displayed.DELETE_IMG}
            {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
 
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                      <td align="center" nowrap="nowrap"
class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
 
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

 
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2" valign="top">
          <ul>
            <!-- BEGIN link -->
 
          <li><a href="{promot_trafic.link.U_HREF}"
target="_blank" class="gensmall">{promot_trafic.link.TITLE}</a>
            <!-- END link -->
          </ul>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->
    <td width="30" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f5.jpg">
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    <td width="158" height="48">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6df3.jpg"
width="158" height="48"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfa.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et910.jpg" width="225" height="48"></td>
    <td width="157" height="48px">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfb.jpg"
width="157" height="48"></td></tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="60">
    <tbody><tr>
    <td width="89" height="76">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f6.jpg"
width="158" height="105"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f0.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et310.jpg" width="225" height="105"></td>
    <td width="89" height="76">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f1.jpg"
width="157" height="105"></td></tr></tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="22" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cf4.jpg">
    <td valign="middle"><table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} colspan="2">
    <div align="center"><font color="#ff0000"><strong>(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور
        <span lang="ar-eg">ذوات </span>الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع
        الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))</strong></font></div></td>
    </tr>
 
  <tr>        <td class="row2" valign="top"
{COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
 
          <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
    </tr>
    <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
      <p align="center"><b>تذكر قول الله تعالى :
        <font color="#FF0000">{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }}</font> سورة ق الآية 18
    </b></td>
    </tr>
        <!-- END watchtopic -->
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    <table width="auto" align="center" border="0" cellspacing="0"
    cellpadding="0" dir="rtl">
    <tr>
    <td width="20"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/1zdr3610.png" /></td>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2eb9xe10.png)">
    <img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2eb9xe10.png" /></td>
    <td width="20"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2rpxk710.png" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/izqmpu10.png)"></td>
    <td style="background:transparent">
    {QUICK_REPLY_FORM}
    </td>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2zz1bo10.png)"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2mw6jq10.png"
    /></td>
    <td style="background:url(http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/jsldte10.png)"></td>
    <td><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/2igyal10.png"
    /></td>
    </tr>
    </table>
    <br />
    <!-- END switch_user_logged_in -->
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                    <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
 
              <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
   
          <td class="row1" valign="top" width="75%"><span
class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
 
                          <td valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                          <td align="right"
valign="middle"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                            <!-- END show_permissions -->
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
 
                          <td valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                          <td align="right"
valign="middle"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <td width="30" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d65f5.jpg">
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    <td width="158" height="48">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6df3.jpg"
width="158" height="48"></td>
    <td align="center" background="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfa.jpg">
    <img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/54/04/99/et910.jpg" width="225" height="48"></td>
    <td width="157" height="48px">
 
  <img border="0"
src="http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/02/03/0c36434d6cfb.jpg"
width="157" height="48"></td>
    </tr>
    </tbody></table>
 
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->
            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                    <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
 
                  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
 
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(function(){
      $('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
    });
    $(window).load(function(){
      $('.postbody img')
          .not('div.signature_div img')
          .each(function(){
 
          if ( ( $(this).width() >
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} &&
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() >
 {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} &&
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
                $(this)
                  .before(document.createElement('div'))
                  .prev()
                  .click(function(){
                      return false;
                  })
                  .addClass('resizebox gensmall clearfix')
                  .append(document.createElement('div'))
                  .children()
                  .addClass('resize_border clearfix')
                  .append(document.createElement('div'))
                  .children()
                  .addClass('resize_content clearfix')
                  .append(document.createElement('a'))
                  .children()
                  .addClass('enlarge')
                  .attr('href', '#')
                  .text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}')
                  .focus(function(){
                      $(this).blur();
                  })
                  .click(function(){
 
                   
$(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth',
 $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
     
             
$(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width()
 > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() -
$(this).parent().parent().parent().offset().left +
$(this).closest('td').offset().left :
$(this).parent().parent().parent().width() +
$(this).parent().parent().parent().offset().left -
$(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ?
$(this).closest('td').width() -
$(this).parent().parent().parent().offset().left +
$(this).closest('td').offset().left :
$(this).parent().parent().parent().width() +
$(this).parent().parent().parent().offset().left -
$(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');

                      $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
                      $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                      return false;
                  })
                  .parent()
                  .append(document.createElement('a'))
                  .children()
                  .next()
                  .addClass('resize')
                  .attr('href','#')
                  .text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}')
                  .click(function(){
 
                   
$(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
                      $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
                      $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                      return false;
                  })
                  .parent()
                  .append(document.createElement('div'))
                  .children('a.resize')
                  .next()
                  .addClass('resize_filler')
                  .text(' ')
                  .parent()
                  .append(document.createElement('a'))
                  .children('div.resize_filler')
                  .next()
                  .addClass('fullsize')
                  .attr('href','#')
                  .click(function(){
 
                    window.open('/viewimage.forum?u=' +
encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
                      return false;
                  })
                  .attr('target', '_blank')
                  .text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
 
              if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ?
 $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left +
$(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() +
$(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
 
               
$(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' +
encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
                }
 
              $(this).width($(this).width() * ( (
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && (
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() /
$(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} /
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) )
                      ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width()
                      : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) )
                  .css('display','inline')
                  .prev().width($(this).width());
            }
          })
          .css('display','inline');
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
ومش تنسى كود ال css الخاص بالشكل المناسب ليك
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20248
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف Yahia Sayed في الأحد 4 مارس 2012 - 14:17

يا اخوة لم يتم الحل

انا عايز التعديل يكون على القالب الاصلى للتومبيلات

جزاااااكم الله خيرا
avatar
Yahia Sayed
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1509
معدل النشاط : 4763
السُمعة : 0

https://www.facebook.com/yahiawebas

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأحد 4 مارس 2012 - 19:06

خادم الاسلام (1) كتب:يا اخوة لم يتم الحل

انا عايز التعديل يكون على القالب الاصلى للتومبيلات

جزاااااكم الله خيرا
طيب لما انت عايز التعديل على القالب الاصلى مش ضفت القالب الاصلى ليه فى موضوعك من الاول Wink
على العموم اتفضل
جرب
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
            <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

        <div class="tw">

        <div align="center">

        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

        <br />

        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

        <br /><br />

     

     

        <div class="tw">

        {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

        <br />

                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

        <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;">  معلومات
        اضافية </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                        <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                    </span><br />

                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                <td valign="middle">

                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                </td>

                </tr>

              </table>

     

                </td>

      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->

                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;sid&quot; value=&quot;{S_SID}&quot; /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
Cool
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20248
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف abdlwahab120 في الإثنين 5 مارس 2012 - 0:33

بتوفيق tongue
avatar
abdlwahab120
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 372
معدل النشاط : 3010
السُمعة : -1

http://evil-e.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود تومبيلات

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الإثنين 5 مارس 2012 - 11:14

abdlwahab10 كتب:بتوفيق
مرحبا صديقى ..تمنع هذه الردود النى ليس لها اى فائده
Wink
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20248
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى