اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

اذهب الى الأسفل

اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 8:33

الكود:


               
               
                   
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="97">
<tbody><tr>
<td width="199">
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-ri11.png" width="350" height="300"></td>
<td align="center" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc12.png">
<td valign="top">
      <object id="obj1" width="405" border="0" height="279" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000">
         <param name="movie" value="http://im16.gulfup.com/2011-12-29/1325166250121.swf">
         <param name="quality" value="High">
         <embed src="http://im16.gulfup.com/2011-12-29/1325166250121.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="405" height="279"></object></td>
<td width="199">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/uvnct310.png" width="370" height="300"></td>
</tr>
</tbody></table>
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->
<!--login-->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <form action="/login" method="post" name="form_login">

[table
 class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"]                        [tr]                            [td
 class="row1"]
                                            {switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}
                            [/td]                        [/tr]                    [/table]

[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="97"][tr][td width="97"]
[img(299,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/aowvhm11.png[/img][/td][td
 align="center"
background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/mwfawd10.png"
height="97"]
[img(299,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/iaz43812.png[/img][/td][td width="97"]
[img(218,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/c0zzq711.png[/img][/td]            </tr>
            </tbody></table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody>
            <tr>
            <td width="5" background="http://i46.servimg.com/u/f46/14/56/83/45/121212.png">
            <td valign="middle">[table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]  [tr]      [td]
 
      [right]
 
      [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_CAT_DESC}
[/right]
[/td]      [td width="320"]

     

<table
 align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%">              <tr>               
<td>[img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/56x76311.gif[/img]
 </td>                  <td> </td>               
<td>
                 
                    حفظ البيانات؟
 
                </td>              </tr>           
<tr>               
<td>[img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/a3d76410.gif[/img]
 </td>                  <td> </td>               
<td>

</td>              </tr>            </table>[/td]  [/tr]  [tr]      [td colspan="2"]<table
 class="catHead" align="{MENU_POSITION}" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%">                    <tr>       
            <td class="catHead" align="{MENU_POSITION}"
width="100%">{GENERATED_NAV_BAR}</td>                 
</tr>                </table>[/td]  [/tr][/table]            <td width="5" background="http://i46.servimg.com/u/f46/14/56/83/45/1212110.png">
            </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="63"][tr][td width="79"]
[img(126,79)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/11111110.png[/img][/td][td
 align="center"
background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/vulgyg13.png"]
[/td][td width="79"]
[img(255,79)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/22222210.png[/img][/td][/tr][/table]
</table>
</form>
<!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="97">
<tbody><tr>
<td width="97">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/aowvhm11.png" height="97" width="299"></td>
<td align="center" background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/mwfawd10.png" height="97">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/iaz43812.png" height="97" width="299"></td>
<td width="97">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/c0zzq711.png" width="218" height="97"></td>
</tr>
</tbody></table><table border="2" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td>
   
      <div align="right">
      <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></div></td>
      <td width="320">
      <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">

  <tr>
      <td >     
<span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}
<br/>
{LAST_VISIT_DATE}
  <br/>
{CURRENT_TIME}</span>
</td>

  </tr>
</table></td>
  </tr>
  <tr>
      <td colspan="2"><table class=catHead width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td class=catHead width="100%" align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}><span class="gen">{GENERATED_NAV_BAR}</span></td>
               </tr>
            </table></td>

  </tr>
</table><table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="63">
<tbody><tr>
<td width="79">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/11111110.png" width="126" height="79"></td>
<td align="center" background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/vulgyg13.png">
<td width="79">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/22222210.png" width="255" height="79"></td>
</tr>
</tbody></table>
<!-- END switch_user_logged_in --><!--login-->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->عدل سابقا من قبل general.z في الإثنين 2 يناير 2012 - 10:02 عدل 1 مرات
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 9:02

والله منتظر من امس ومحد عرف
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 16:16

Sad
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 19:39

avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 21:01

يعني نعزل ما في فايده
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف ronamad في الأحد 1 يناير 2012 - 21:17

رابط المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟
avatar
ronamad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 930
معدل النشاط : 4738
السُمعة : 3

http://www.guelma24.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 21:24

وش فيه؟
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأحد 1 يناير 2012 - 21:44

مرحبا صديقى

جرب هذا

الكود:

[b][b]

               
               
                   [table
 class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"]                        [tr]                            [td
 class="row1"]
                               
                                   
                                       
                                           
                                            {switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}
                                           
                                       
                                   
                               
                            [/td]                        [/tr]                    [/table]
               
               


     


[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="97"][tr][td width="97"]
[img(299,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/aowvhm11.png[/img][/td][td
 align="center"
background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/mwfawd10.png"
height="97"]
[img(299,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/iaz43812.png[/img][/td][td width="97"]
[img(218,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/c0zzq711.png[/img][/td]            </tr>
            </tbody></table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody>
            <tr>
            <td width="5" background="http://i46.servimg.com/u/f46/14/56/83/45/121212.png">
            <td valign="middle">[table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]  [tr]      [td]
   
      [right]
   
      [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_CAT_DESC}
[/right]
[/td]      [td width="320"]

       

<table
 align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%">              <tr>                 
<td>[img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/56x76311.gif[/img]
 </td>                  <td> </td>                 
<td>
                   
                    حفظ البيانات؟
 
                </td>              </tr>             
<tr>                 
<td>[img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/a3d76410.gif[/img]
 </td>                  <td> </td>                 
<td>

</td>              </tr>            </table>[/td]  [/tr]  [tr]      [td colspan="2"]<table
 class="catHead" align="{MENU_POSITION}" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%">                    <tr>         
            <td class="catHead" align="{MENU_POSITION}"
width="100%">{GENERATED_NAV_BAR}</td>                   
</tr>                </table>[/td]  [/tr][/table]            <td width="5" background="http://i46.servimg.com/u/f46/14/56/83/45/1212110.png">
            </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="63"][tr][td width="79"]
[img(126,79)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/11111110.png[/img][/td][td
 align="center"
background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/vulgyg13.png"]
[/td][td width="79"]
[img(255,79)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/22222210.png[/img][/td][/tr][/table]

[/b][/b]
بس انت متاكد ان الكود ده الاطارات فيه مظبوطه
اولا؟؟؟
ثانيا انا ضفت ليك الى انت طلبته
اطارات جانب يمين ويسار
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20246
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الأحد 1 يناير 2012 - 22:16

تسلم أخي يعطيك ألف عافية بس جربته ما طلع شي
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأحد 1 يناير 2012 - 22:25

طيب ممكن انت تضع لى الكود
هنا ولكن بطريقه صيحيه
شغل زر
AA
قبل لصق الكود هنا
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20246
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الإثنين 2 يناير 2012 - 9:52

أخوي ذا الهيدر كامل
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الإثنين 2 يناير 2012 - 9:55

Shocked
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الإثنين 2 يناير 2012 - 10:03

@general.z كتب:
الكود:


               
               
                   
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="97">
<tbody><tr>
<td width="199">
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-ri11.png" width="350" height="300"></td>
<td align="center" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc12.png">
<td valign="top">
      <object id="obj1" width="405" border="0" height="279" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000">
         <param name="movie" value="http://im16.gulfup.com/2011-12-29/1325166250121.swf">
         <param name="quality" value="High">
         <embed src="http://im16.gulfup.com/2011-12-29/1325166250121.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="405" height="279"></object></td>
<td width="199">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/uvnct310.png" width="370" height="300"></td>
</tr>
</tbody></table>
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->
<!--login-->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <form action="/login" method="post" name="form_login">

[table
 class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%"]                        [tr]                            [td
 class="row1"]
                                            {switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}
                            [/td]                        [/tr]                    [/table]

[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="97"][tr][td width="97"]
[img(299,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/aowvhm11.png[/img][/td][td
 align="center"
background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/mwfawd10.png"
height="97"]
[img(299,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/iaz43812.png[/img][/td][td width="97"]
[img(218,97)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/c0zzq711.png[/img][/td]            </tr>
            </tbody></table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody>
            <tr>
            <td width="5" background="http://i46.servimg.com/u/f46/14/56/83/45/121212.png">
            <td valign="middle">[table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]  [tr]      [td]
 
      [right]
 
      [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_CAT_DESC}
[/right]
[/td]      [td width="320"]

     

<table
 align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%">              <tr>               
<td>[img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/56x76311.gif[/img]
 </td>                  <td> </td>               
<td>
                 
                    حفظ البيانات؟
 
                </td>              </tr>           
<tr>               
<td>[img]http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/a3d76410.gif[/img]
 </td>                  <td> </td>               
<td>

</td>              </tr>            </table>[/td]  [/tr]  [tr]      [td colspan="2"]<table
 class="catHead" align="{MENU_POSITION}" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%">                    <tr>       
            <td class="catHead" align="{MENU_POSITION}"
width="100%">{GENERATED_NAV_BAR}</td>                 
</tr>                </table>[/td]  [/tr][/table]            <td width="5" background="http://i46.servimg.com/u/f46/14/56/83/45/1212110.png">
            </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="63"][tr][td width="79"]
[img(126,79)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/11111110.png[/img][/td][td
 align="center"
background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/vulgyg13.png"]
[/td][td width="79"]
[img(255,79)]http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/22222210.png[/img][/td][/tr][/table]
</table>
</form>
<!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="97">
<tbody><tr>
<td width="97">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/aowvhm11.png" height="97" width="299"></td>
<td align="center" background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/mwfawd10.png" height="97">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/iaz43812.png" height="97" width="299"></td>
<td width="97">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/c0zzq711.png" width="218" height="97"></td>
</tr>
</tbody></table><table border="2" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td>
   
      <div align="right">
      <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></div></td>
      <td width="320">
      <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">

  <tr>
      <td >     
<span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}
<br/>
{LAST_VISIT_DATE}
  <br/>
{CURRENT_TIME}</span>
</td>

  </tr>
</table></td>
  </tr>
  <tr>
      <td colspan="2"><table class=catHead width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td class=catHead width="100%" align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}><span class="gen">{GENERATED_NAV_BAR}</span></td>
               </tr>
            </table></td>

  </tr>
</table><table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="63">
<tbody><tr>
<td width="79">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/11111110.png" width="126" height="79"></td>
<td align="center" background="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/15/61/vulgyg13.png">
<td width="79">
<img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/63/71/22222210.png" width="255" height="79"></td>
</tr>
</tbody></table>
<!-- END switch_user_logged_in --><!--login-->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الثلاثاء 3 يناير 2012 - 12:28

Suspect
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف شهههد في الثلاثاء 3 يناير 2012 - 12:31

الله يعينك
بس أنت كيف تبغآه يصير ؟
مو فآهمه قصدك ؟؟
avatar
شهههدانثى
عدد المساهمات : 27
معدل النشاط : 2371
السُمعة : 0

http://hanan-traira.nojoumarab.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الثلاثاء 3 يناير 2012 - 13:25

انت اساسا
الكودد ده الاكواد فيه خطا كتير
انت
ضع الصور هنا
والاطارات
وانا هزبطلك كود جديد خالص
وياريت تضع الواجهه كمان
علشان ازبطلك كود خاص بيها كمان
Arrow
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20246
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الثلاثاء 3 يناير 2012 - 15:59

مساعدة في وضع صورة على اليمين والشمال زي ما هو موضح بالصورة


رسلت الكود فوق
وهذول الصور

avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد أحد من الخبراء يعدل لي تنسيق كود التمبلايت حق تسجيل دخول العضو

مُساهمة من طرف general.z في الثلاثاء 3 يناير 2012 - 16:08

شوف المنتدى ناقصه هذول الصورتين ضبطت كل الصور اللي في المنتدى ماعدا هذول ما قدرت
http://3zf-d.7olm.org/
avatar
general.z
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2564
السُمعة : 0

http://3zf-d.7olm.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى