طلب التعديل على قالب منتداي وإضافة الكود

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب التعديل على قالب منتداي وإضافة الكود

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 10:34

ممكن تركب الكود الموجود في الرابط على القالب منتداي
http://www.pubarab.com/t54559-topic

القالب:
الكود:
        <center>
        <div id="share"><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Facebook"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png"
/></a>
        <a
href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Twitter" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png"
width="32" /></a>
        <a href="mailto:?subject=Haber
Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email"
height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png"
 width="32" /></a>
        <a
href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
 
      <img alt="Windows Live" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png"
width="32" /></a>
        <a
href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Technorati" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png"
width="32" /></a>
        <a
href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Delicious" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png"
width="32" /></a>
        <a
href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber
 Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
alt="Digg" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32"
/></a>
        <a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Stumblepon" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png"
width="32" /></a>
        <a
href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Myspace" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png"
width="32" /></a>
        <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
 
      <img alt="Likedin" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png"
width="32" /></a></div>
        </center>


            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
 
          var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}',
multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/',
 _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                        addthis_close();
                    }
                });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
 
                      <a href="http://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                        </span>
                        <!-- END switch_twitter_btn -->
                        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
                          <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                        </span>
                        <!-- END switch_fb_likebtn -->
                    </td>
 
                  <td class="nav" valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                        <span class="gensmall bold">
 
                          <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            |
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                            //]]>
                            </script>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr align="right">
                    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                <td align="center" class="t-title">
                                    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                </td>
 
                              <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <tr>
 
                  <td class="row1 pagination" colspan="2"
align="right" valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                </tr>
                <!-- END topicpagination -->
                {POLL_DISPLAY}
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- BEGIN postrow -->
     
                <!-- BEGIN displayed -->
                <tr class="post">
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
 
          <div class="mimo">معلومات العضو </div><div
class="shaduser" align="center"></div><span
class="name"><a name="<div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
               
      <span class="name"><a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br
 />
                            <span class="postdetails poster-profile">
                            {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
                          {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div
style="text-align: left;"><img
src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>
  <div
class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br
 /><br /><div class="mimo">معلومات إضافية
</div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
              <!-- BEGIN profile_field -->
 
      <div
class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
        <!-- END profile_field -->

                {postrow.displayed.POSTER_RPG}
              </span><br />
                        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
            <center>
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
 
              <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات
 الإتصال </div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
 
          <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50
"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td
width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
 </td></td></tr></table>
</td><center/>
                </td>
                </tr>
              </table><center/>                    </td>
 
                  <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
        </td>
                     
                            </tr>
                            <tr>
                                <td colspan="2" class="hr">
                                    <hr />
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td colspan="2">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                    <div class="vote gensmall">
                                        <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                                      <div
class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                        <!-- END switch_vote -->

                                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                                          <div class="vote-bar-plus"
 
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                            <!-- END switch_vote_plus -->

                                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                                          <div
class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                            <!-- END switch_vote_minus -->
                                        </div>
                                        <!-- END switch_bar -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 
                                      <div
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
class="vote-no-bar">----</div>
                                        <!-- END switch_no_bar -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                                      <div
class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                        <!-- END switch_vote -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_vote_active -->

                                  <div class="postbody">
        <!-- google_ad_section_start -->
        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
        <!-- google_ad_section_end -->
                <br />
                <div align="center">
                <font color="#FF0000">الموضوع
                الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                </a>
 
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب
الجزائر</a>
                </if>
               
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي -
[url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] -->
<font color="#FF0000"> </font><span
lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
                :
                  </font></span><span class="postbody"><span
                class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                        <dl class="attachbox">
                                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            <dd>
                                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                <dl class="file">
                                                    <dt>
 
                                                      <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                                      <a
class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                                     
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                    </dt>

                                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                    <dd>
 
                                                     
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    <dd>
 
                                                     
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                    </dd>
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                                 
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_post_attachments -->
                                            </dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_attachments -->

                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="signature_div">
                <fieldset>
                <legend>التوقيع</legend>
                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                </fieldset>

                                        </div>

                                    </div>
                                    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                </td>
                            </tr>
            <tr>
 
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 
              <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
 
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
                        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                    </td>
 
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
 gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

                    </td>
                </tr>
                <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                </tr>
                <!-- END first_post_br -->
                <!-- END displayed -->
                <!-- BEGIN hidden -->
                <tr>
 
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
 colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                </tr>
                <!-- END hidden -->
                <!-- END postrow -->
                <!-- BEGIN no_post -->
                <tr align="center">
                    <td class="row1" colspan="3" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                    </td>
                </tr>
                <!-- END no_post -->
                <tr align="right">
                    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                              <td align="center"
class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
 
          <table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close"
style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                              <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>

 
          <table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open"
style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                <tr>
                    <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                              <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>


        <br/>
        <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
        |
        <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
        </div>
        <br/>
        <!-- END promot_trafic -->


                <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
 
              <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%"
 border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px
0px">
                  <tbody>
                      <tr>
                        <td class="catBottom">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                              <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top">
                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                    </td>
                                  </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td class="row1 clearfix">
                            <table>
                              <tr>
                                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                  <td class="logo">
                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                  </td>
                                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                  <td class="rules postbody">
                                    {RULE_MSG}
                                  </td>
                              </tr>
                            </table>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <!-- END switch_forum_rules -->            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
 
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
 width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                    <!-- BEGIN topicpagination -->
 
                  <td class="row1" align="right" valign="top"
><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                    <!-- END topicpagination -->
                </tr>
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <!-- BEGIN watchtopic -->
                <tr>
 
                  <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                </tr>
            </tr>
            <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
              <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
              عَتِيدٌ))</td>
            </tr>

                <!-- END watchtopic -->
                <!-- END switch_user_logged_in -->
                <tr>
                    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                        <a name="quickreply"></a>


            <a
            name="quickreply"></a><table class="forumline"
            style="cursor: pointer;"
            onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
            this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
            '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
            this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
            'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
            width="100%" border="0" cellpadding="0"
            cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
            height="28"><center><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
            <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
            المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
            </center></td></tr><tr><td style="display:
            none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
            valign="center"><div align="center"><strong><span
            style="text-decoration: underline; color:Red"><font
            size="2"><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
            size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
            ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
            Black;"><span style="text-decoration: underline;
            color:Red"><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
            style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
            متتالية </span><br style="color: Black;"><span
            style="text-decoration: underline; color:Red"><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
            style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
            مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
            style="text-decoration: underline; color:Red"><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
            size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
            الحوار و النقاش</strong><br style="color:
            Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
            color:Red"><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
            style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
            تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
            style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
            style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
            عليك</strong><br><strong><span
            style="text-decoration: underline; color:Red"><img
            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
            style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
            تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
            src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
            style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
            احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
            تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
            موقعنا </span></span> <br><span style="color:
            Red;">إدارة منتديات
            شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
            style="color: Red;"><img
 
         
src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                        <!-- END switch_user_logged_in -->
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                            <tbody>
                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                    <tr>
 
                      <td class="row2" valign="top"
width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
   
                  <td class="row1" valign="top"
width="75%"><span
class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                    </tr>
                    <!-- END show_permissions -->
                    <tr>
                        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
 
                                  <td valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                    <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                                  <td align="right"
valign="middle"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                                    <!-- END show_permissions -->
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 
                      <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                            <tbody>
                    <tr>
                        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
 
                                  <td valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                                  <td align="right"
valign="middle"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>

 
          <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get"
name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return
false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                        <span class="nav">
                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                    </td>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN moderation_panel -->
                    <td align="center">
                        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                    </td>
                    <td align="center" width="250">
                        <span class="gensmall"> </span>
                    </td>
                    <!-- END moderation_panel -->
                </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
                          <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
 
          $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>نرجوا تلبية الطلب في أقرب وقت
.
.
.
.
اجمل تحية
سلام
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3279
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي وإضافة الكود

مُساهمة من طرف A7medvirus في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 10:52

تفضل عملتها لك بنفسي
الكود:
            <center>
            <div id="share"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a>
            <a href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Twitter" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" width="32" /></a>
            <a href="mailto:?subject=Haber Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" width="32" /></a>
            <a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
            <img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
            <a href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Technorati" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" width="32" /></a>
            <a href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Delicious" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" width="32" /></a>
            <a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Digg" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32" /></a>
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Stumblepon" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" width="32" /></a>
            <a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Myspace" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" width="32" /></a>
            <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
            <img alt="Likedin" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" width="32" /></a></div>
            </center>


                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                    _atc.cwait = 0;
                    $('.addthis_button').mouseup(function(){
                        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                            addthis_close();
                            addthis_close();
                        }
                    });
                });
                //]]>
                </script>

                <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                            <span class="nav">
                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
                            </span>
                        </td>
                        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                            </span>
                            <!-- END switch_twitter_btn -->
                            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                            </span>
                            <!-- END switch_fb_likebtn -->
                        </td>
                        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                            <span class="gensmall bold">
                                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                                |
                                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                                //]]>
                                </script>
                            </span>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr align="right">
                        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                    <td align="center" class="t-title">
                                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                    </td>
                                    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <tr>
                        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                    </tr>
                    <!-- END topicpagination -->
                    {POLL_DISPLAY}
                    <tr>
                        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                    </tr>
                    <!-- BEGIN postrow -->
       
                    <!-- BEGIN displayed -->
                    <tr class="post">
                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                            <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                                <span class="postdetails poster-profile">
                                <div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>    <div class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br />{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
            <!-- END profile_field -->

                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </span><br />
                            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                <center>
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                    <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td></td></tr></table> </td><center/>
                    </td>
                    </tr>
                  </table><center/>                        </td>
                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
            src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
            alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
            title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
            />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
            <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
            border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
            </td>
                       
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td colspan="2" class="hr">
                                        <hr />
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td colspan="2">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                        <div class="vote gensmall">
                                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                            <!-- END switch_vote -->

                                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                <!-- END switch_vote_minus -->
                                            </div>
                                            <!-- END switch_bar -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                            <!-- END switch_no_bar -->

                                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                            <!-- END switch_vote -->
                                        </div>
                                        <!-- END switch_vote_active -->

                                      <div class="postbody">
            <!-- google_ad_section_start -->
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
            <!-- google_ad_section_end -->
                    <br />
                    <div align="center">
                    <font color="#FF0000">الموضوع
                    الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                    </a>
                    <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
                    </if>
                    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
                    :
                      </font></span><span class="postbody"><span
                    class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                            <dl class="attachbox">
                                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                <dd>
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                        </dt>

                                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                        <dd>
                                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                        </dd>
                                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                        <dd>
                                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                        </dd>
                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                    </dl>
                                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                                </dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_attachments -->

                                            <div class="clear"></div>
                                            <div class="signature_div">
                    <fieldset>
                    <legend>التوقيع</legend>
                    {postrow.displayed.SIGNATURE}
                    </fieldset>

                                            </div>

                                        </div>
                                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                    </td>
                                </tr>
                <tr>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                        </td>
                        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

                        </td>
                    </tr>
                    <!-- BEGIN first_post_br -->
                </table>
                <br />
                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                    </tr>
                    <!-- END first_post_br -->
                    <!-- END displayed -->
                    <!-- BEGIN hidden -->
                    <tr>
                        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                    </tr>
                    <!-- END hidden -->
                    <!-- END postrow -->
                    <!-- BEGIN no_post -->
                    <tr align="center">
                        <td class="row1" colspan="3" height="28">
                            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                        </td>
                    </tr>
                    <!-- END no_post -->
                    <tr align="right">
                        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

                <!-- BEGIN promot_trafic -->
                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                    <tr>
                        <td class="catBottom" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                    <tr>
                        <td class="catBottom" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>


            <br/>
            <div class="smallfont" align="center">
            <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
            <strong>»</strong>
            </div>
            <br/>
            <!-- END promot_trafic -->


                    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td class="catBottom">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                  <tbody>
                                      <tr>
                                        <td valign="top">
                                            <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                        </td>
                                      </tr>
                                  </tbody>
                                </table>
                            </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td class="row1 clearfix">
                                <table>
                                  <tr>
                                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                      <td class="logo">
                                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                      </td>
                                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                      <td class="rules postbody">
                                        {RULE_MSG}
                                      </td>
                                  </tr>
                                </table>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                    <!-- END switch_forum_rules -->                <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                        <!-- BEGIN topicpagination -->
                        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                        <!-- END topicpagination -->
                    </tr>
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <!-- BEGIN watchtopic -->
                    <tr>
                        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                    </tr>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
                  <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
                  عَتِيدٌ))</td>
                </tr>

                    <!-- END watchtopic -->
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                    <tr>
                        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                            <a name="quickreply"></a>


                <a
                name="quickreply"></a><table class="forumline"
                style="cursor: pointer;"
                onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
                this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
                this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
                width="100%" border="0" cellpadding="0"
                cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
                height="28"><center><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
                المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                </center></td></tr><tr><td style="display:
                none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
                valign="center"><div align="center"><strong><span
                style="text-decoration: underline; color:Red"><font
                size="2"><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
                size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
                ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
                Black;"><span style="text-decoration: underline;
                color:Red"><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
                متتالية </span><br style="color: Black;"><span
                style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
                مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
                style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
                size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
                الحوار و النقاش</strong><br style="color:
                Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
                color:Red"><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
                تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
                style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
                style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
                عليك</strong><br><strong><span
                style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
                تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
                src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
                style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
                احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
                تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
                موقعنا </span></span> <br><span style="color:
                Red;">إدارة منتديات
                شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
                style="color: Red;"><img
                src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                            <!-- END switch_user_logged_in -->
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                                <tbody>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <tr>
                            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                        </tr>
                        <!-- END show_permissions -->
                        <tr>
                            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                        <!-- END show_permissions -->
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                                <tbody>
                        <tr>
                            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

                <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
                <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                    <tr>
                        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                            <span class="nav">
                                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authpost -->
                                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authreply -->
                            </span>
                        </td>

                        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                        <!-- END viewtopic_bottom -->

                        <!-- BEGIN moderation_panel -->
                        <td align="center">
                            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                        </td>
                        <td align="center" width="250">
                            <span class="gensmall"> </span>
                        </td>
                        <!-- END moderation_panel -->
                    </tr>
                </table>
                </form>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                    <tr>
                        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_image_resize -->
                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10426
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي وإضافة الكود

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 10:59

شكرا لك تم الحل والحمد لله
تعبناك اخي
.
.
.
أجمل سلام
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3279
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي وإضافة الكود

مُساهمة من طرف A7medvirus في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 11:09

اهلا وسهلا بك اخي .
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10426
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى