صندوق الرد مثل الفيبي

اذهب الى الأسفل

صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف احلام السندريلا في السبت 16 يوليو 2011 - 13:37

السلام عليكم اريد مثل هذا الصندوق
http://i45.tinypic.com/2yllbav.jpg
لقيت كود تومبيلات لكنه لم بعمل معي

<script src="{JS_DIR}extendedview.js"
type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN
privmsg_extensions -->
<table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td
align="center" valign="top" width="100%">
<table border="0"
cellspacing="2" cellpadding="0" height="40">
<tr
valign="middle">
<td>{INBOX_IMG}</td>
<td><span
class="cattitle">{INBOX_LINK}</span></td>
<td>{SENTBOX_IMG}</td>
<td><span
class="cattitle">{SENTBOX_LINK}</span></td>
<td>{OUTBOX_IMG}</td>
<td><span
class="cattitle">{OUTBOX_LINK}</span></td>
<td>{SAVEBOX_IMG}</td>
<td><span
class="cattitle">{SAVEBOX_LINK}</span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><br
clear="all" />
<!-- END privmsg_extensions -->
{POST_PREVIEW_BOX}{ERROR_BOX}
<!--
BEGIN switch_quote_limit -->
<table class="forumline"
width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

<tr class="inner">
<td>
<table
cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" width="100%">

<tr><td class="row1"> </td></tr>

<tr><td class="row1" align="center"><span
class="gen"
style="color:red;">{switch_quote_limit.L_QUOTE_LIMIT_WARNING}</span></td></tr>

<tr><td
class="row1"> </td></tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>
<!--
END switch_quote_limit -->
<form action="{S_POST_ACTION}"
method="post" name="post" onsubmit="return
vB_Editor['vB_Editor_001'].prepare_submit(0,0)"
enctype="multipart/form-data">
<table width="100%" border="0"
cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN
switch_not_privmsg -->{NAV_CAT_DESC}<!-- END switch_not_privmsg
--></span></td>
</tr>
</table>

<script
type="text/javascript">
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
</script>

<style
id="wysiwyg_css">

.thead_smilies
{
background:
#5C7099 url(images/gradients/gradient_thead.gif) repeat-x top left;

color: #FFFFFF;
font: bold 11px tahoma, verdana, geneva,
lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

text-align: center;
}
.wysiwyg
{
background:
#{CLASS_ROW2};
color: #{TEXT_COLOR};
font: 10pt verdana,
geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{

background: #738FBF;
color: #FFFFFF;
font: bold 11px
tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica,
sans-serif;
padding: 3px 6px 3px 6px;
white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control
a:link
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_control
a:visited
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_control
a:hover, .vbmenu_control a:active
{
color: #FFFFFF;

text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{

background: #FFFFFF;
color: #000000;
border: 1px solid
#0B198C;
}
.vbmenu_option
{
background: #BBC7CE;

color: #000000;
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida
grande', arial, helvetica, sans-serif;
white-space: nowrap;

cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link
{
color:
#22229C;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited
{

color: #22229C;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_option
a:hover, .vbmenu_option a:active
{
color: #FFFFFF;

text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
background:
#8A949E;
color: #FFFFFF;
font: 11px verdana, geneva,
lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

white-space: nowrap;
cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite
a:link
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
a:visited
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
a:hover, .vbmenu_hilite a:active
{
color: #FFFFFF;

text-decoration: none;
}


</style>
<link
rel="stylesheet" href="/wysiwyg/wysiwyg_editor.css" type="text/css"
/>
<style type="text/css">

.vBulletin_editor {

background: #E1E1E2;
padding: 6px;
}
.imagebutton {

background: #E1E1E2;
color: #000000;
padding: 1px;

border: none;
}
.ocolor, .ofont, .osize, .osmilie, .osyscoloar,
.smilietitle {
background: #FFFFFF;
color: #000000;

border: 1px solid #FFFFFF;
}
.popup_pickbutton {
border:
1px solid #FFFFFF;
}
.popup_feedback {
background: #FFFFFF;

color: #000000;
border-right: 1px solid #FFFFFF;
}
.popupwindow
{
background: #FFFFFF;
}
#fontOut, #sizeOut,
.popup_feedback div {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
}
.alt_pickbutton
{
border-left: 1px solid #E1E1E2;
}
.popup_feedback input,
.popup_feedback div
{
border: 0 solid;
padding: 0 2px;

cursor: default;
font: 11px tahoma;
overflow: hidden;
}

</style>

<script
src="/wysiwyg/wysiwyg_global.js"
type="text/javascript"></script>
<script
src="/wysiwyg/wysiwyg_menu.js" type="text/javascript"></script>

<script
src="/wysiwyg/wysiwyg_textedit.js"
type="text/javascript"></script>
<script
type="text/javascript">

var fontoptions = new Array("Arial",
"Arial Black", "Arial Narrow", "Book Antiqua", "Century Gothic", "Comic
Sans MS", "Courier New", "Fixedsys", "Franklin Gothic Medium",
"Garamond", "Georgia", "Impact", "Lucida Console", "Lucida Sans
Unicode", "Microsoft Sans Serif", "Palatino Linotype", "System",
"Tahoma", "Times New Roman", "Trebuchet MS", "Verdana");
var
sizeoptions = new Array(7, 9, 12, 18, 24, 29);
var smilieoptions =
new Array();

var istyles = new Array(); istyles = {
"pi_button_down" : [ "#98B5E2", "#000000", "0", "1px solid #316AC5" ],
"pi_button_hover" : [ "#C1D2EE", "#000000", "0", "1px solid #316AC5" ],
"pi_button_normal" : [ "#E1E1E2", "#000000", "1px", "none" ],
"pi_button_selected" : [ "#F1F6F8", "#000000", "0px", "1px solid
#316AC5" ], "pi_menu_down" : [ "#98B5E2", "#316AC5", "0px", "1px solid
#316AC5" ], "pi_menu_hover" : [ "#C1D2EE", "#316AC5", "0px", "1px solid
#316AC5" ], "pi_menu_normal" : [ "#FFFFFF", "#000000", "0px", "1px solid
#FFFFFF" ], "pi_popup_down" : [ "#98B5E2", "#000000", "0px", "1px solid
#316AC5" ] };

var smiliewindow_x = 240;
var smiliewindow_y =
280;

var ignorequotechars = 1;

vbphrase["enter_list_type"]
= "{ENTER_LIST_TYPE}";
vbphrase["enter_list_item"] =
"{ENTER_LIST_ITEM}";
vbphrase["enter_link_url"] = "{ENTER_LINK_URL}";
vbphrase["enter_image_url"]
= "{ENTER_IMAGE_URL}";
vbphrase["enter_email_link"] =
"{ENTER_EMAIL_LINK}";
</script>
<script
type="text/javascript">
smilieoptions = {
'<div
class="gensmall" style="font-weight:bold"
align="center">Smilies</div>' : {
{SMILEY_SELECT}
}
};
</script>

<table class="forumline" width="100%"
border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<th
class="thHead" colspan="2" height="25">
<div
style="float:right"><input type="hidden" name="wysiwyg"
id="vB_Editor_001_mode" value="1" /><input type="hidden"
name="switchwysiwyg" value="1" /><input type="image"
src="http://illiweb.com/fa/i/switch_wysiwyg.gif" name="switch_wysiwyg"
onclick="document.post.switchwysiwyg.value='0';"
alt="{SWITCH_EDITOR_MODE}"> </div><strong>{L_POST_A}</strong>
</th>
</tr>
<!--
BEGIN switch_username_select -->
<tr>
<td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
<td
class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input
class="post" type="text" name="username" value="زائر" size="25"
tabindex="1"></span></td>
</tr>
<!-- END
switch_username_select -->
<!-- BEGIN switch_reasons -->
<tr>

<td class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_REASON}</b></span></td>

<td class="row2" width="78%"><span
class="genmed">{REASON}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_reasons -->

<!-- BEGIN switch_privmsg -->
<tr>

<td class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>

<td class="row2" width="78%">
<span
class="genmed">
<!-- BEGIN switch_username -->

<input class="post" style="margin:1px 0;" type="text"
name="username[]" value="{switch_privmsg.switch_username.USERNAME}"
size="25" /><br />
<!-- END switch_username
-->
<input class="post" style="margin:1px 0;"
type="text" id="username" name="username[]" value="زائر" size="25"
tabindex="1" /> 
<img id="add_username"
src="{ADD_USERNAME_IMG}" class="selectHover" alt="" /> 

<input class="liteoption" type="button" id="find_user"
value="{L_FIND_USERNAME}" />
</span>

</td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_privmsg_friend -->
<tr>
<td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.L_OR_FRIEND}</b></span></td>
<td
class="row2"
width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.FRIEND_PM}</td>
</tr>
<!--
END switch_privmsg_friend -->
<!-- BEGIN switch_privmsg_group
-->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_group.L_OR_GROUP}</b></span></td>
<td
class="row2"
width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_group.MASS_PM}</td>
</tr>
<!--
END switch_privmsg_group -->
<!-- END switch_privmsg -->

<!--
BEGIN switch_groupmsg -->
<tr>

<td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>

<td class="row2" width="78%"><span
class="genmed">زائر</span></td>
</tr>
<!--
END switch_groupmsg -->
<!-- BEGIN switch_subject -->
<tr>
<td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
<td
class="row2" width="78%">
<span class="gen">

<input class="post" style="width:450px" type="text" name="subject"
value="{SUBJECT}" size="45" maxlength="{TOPIC_TITLE_MAXLENGTH}"
tabindex="2" title="{TOPIC_TITLE_LENGTH_EXPLAIN}">


<!-- BEGIN switch_subject_color -->
<script
type="text/javascript">
//<![CDATA[
input =
document.getElementsByName('subject');
//]]>

</script>
<select name="topic_color"
onchange="input[0].style.color = topic_color.value;"
style="margin-left:10px;">


{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_OPTIONS}


</select>
<script type="text/javascript">

//<![CDATA[
input[0].style.color =
'{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_DEFAULT}';

//]]>
</script>
<!-- END
switch_subject_color -->

</span>
</td>
</tr>
<!--
END switch_subject -->

<!-- BEGIN switch_description
-->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_DESCRIPTION}</b></span></td>
<td
class="row2" width="78%">
<span class="gen">

<input class="post" style="width:450px" type="text"
name="description" value="{DESCRIPTION}"
maxlength="{TOPIC_DESCRIPTION_MAXLENGTH}" onkeypress="if
(event.keyCode==13){return false;}" />
</span>
</td>
</tr>
<!--
END switch_description -->

<!-- BEGIN switch_icon_checkbox
-->
<tr>
<td class="row1" valign="top"><span
class="gen"><b>{L_ICON_TITLE}</b></span></td>
<td
class="row2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<!-- BEGIN row -->
<tr>
<td
nowrap="nowrap"><span class="gen"><!-- BEGIN cell
--><label><input type="radio" name="post_icon"
value="{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}"
{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED}
id="post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}"
/> <span
onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true;">{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label><!--
END cell --></span></td>
</tr>
<!-- END
row -->
</table>
</td>
</tr>
<!--
END switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1"
valign="top">

<p><span
class="gen"><b>{L_MESSAGE_BODY}</b></span></p>


<!--<fieldset id=&quot;vB_Editor_001_smiliebox&quot;
title=&quot;Smilies&quot;>
<table
cellpadding=&quot;4&quot; cellspacing=&quot;0&quot;
border=&quot;0&quot; width=&quot;220&quot;
align=&quot;center&quot;>
<tr>
<td
class=&quot;row1&quot; align=&quot;center&quot;>

<!-- BEGIN smilies_row --><!-- BEGIN smilies_col -->

<img
title=&quot;{smilies_row.smilies_col.SMILEY_DESC}&quot;
id=&quot;vB_Editor_001_smilie_{smilies_row.smilies_col.SMILEY_ID}&quot;
src=&quot;{smilies_row.smilies_col.SMILEY_IMG}&quot;
alt=&quot;{smilies_row.smilies_col.SMILEY_CODE}&quot;
border=&quot;0&quot;>&amp;amp;amp;nbsp;<b></b>

<!-- END smilies_col --><!-- END smilies_row -->

</td>
</tr>
</table>

</fieldset>-->

{L_SMILIES_PREVIEW_WYSIWYG}
</td>
<td
class="row2" valign="top">

<table><tr><td>
<div
id="vB_Editor_001" class="vBulletin_editor">

<table
cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>

<td id="vB_Editor_001_controls" class="controlbar" colspan="2">


<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>
<td><div
class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_removeformat"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/removeformat.gif"
width="21" height="20" alt="{REMOVE_TEST_FORMATTING}"
/></div></td>
<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td>

<!-- BEGIN
switch_set_font -->
<td><div
class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_fontname"
title="{FONTS}">
<table cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0">
<tr>

<td class="popup_feedback"><div
id="vB_Editor_001_font_out"
style="width:91px"> </div></td>

<td class="popup_pickbutton"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11"
height="16" alt="" /></td>
</tr>

</table>

</div></td>
<!-- END switch_set_font
-->

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_popup_fontsize" title="{SIZES}">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>
<td
class="popup_feedback"><div id="vB_Editor_001_size_out"
style="width:25px"> </div></td>

<td class="popup_pickbutton"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11"
height="16" alt="" /></td>
</tr>

</table>

</div></td>


<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td>
<td><div
class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_forecolor"
title="{COLORS}">
<table cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0">
<tr>

<td id="vB_Editor_001_color_out"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21"
height="16" alt="" /><br /><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif"
id="vB_Editor_001_color_bar" alt="" style="background-color:black"
width="21" height="4" /></td>
<td
class="alt_pickbutton"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11"
height="16" alt="" /></td>
</tr>

</table>

</div></td>


<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td>
<td><div
class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_smilie"
title="{SMILIES}">
<table cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0">
<tr>

<td><img
src="http://www.moonsat.net/vb/holom/editor/smilie.gif" alt=""
width="21" height="20" /></td>

<td class="alt_pickbutton"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11"
height="16" alt="" /></td>
</tr>

</table>

</div></td>

<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td>
<td><div
class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_cut"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/mwaextraedit4/buttons/cut.gif" width="21"
height="20" alt="{CUT}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_copy"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/mwaextraedit4/buttons/keyb.gif"
width="21" height="20" alt="{COPY}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_paste"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/mwaextraedit4/buttons/copy.gif"
width="21" height="20" alt="{PASTE}" /></div></td>


<td width="100%"> </td>

<td><div class="imagebutton" ><a
href="{URL_SERVIMG}" target="_blank"><img
src="http://i50.tinypic.com/2l8vud5.jpg" height="20" width="86"
alt="{L_BBCODE_H}" id="servimg_img" title="{L_BBCODE_H}"
onmouseover="this.src='http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg_over.png';"
onmouseout="this.src='http://i50.tinypic.com/2l8vud5.jpg'"
/></a></div></td>
<td>

<div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_resize_0_100"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/resize_0.gif" width="21"
height="9" alt="{DECREASE_SIZE}" /></div>

<div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_resize_1_100"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/resize_1.gif" width="21"
height="9" alt="{INCREASE_SIZE}" /></div>

</td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_switchmode"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/switchmode.gif" width="21"
height="20" alt="{SWITCH_EDITOR_MODE}" /></div></td>


</tr>
</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_bold"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/bold.gif" width="21"
height="20" alt="{BOLD}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_italic"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/italic.gif" width="21"
height="20" alt="{ITALIC}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_underline"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/underline.gif" width="21"
height="20" alt="{UNDERLINE}" /></div></td>

<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td>
<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_justifyleft"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifyleft.gif" width="21"
height="20" alt="{ALIGN_LEFT}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_justifycenter"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifycenter.gif"
width="21" height="20" alt="{ALIGN_CENTER}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_justifyright"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifyright.gif"
width="21" height="20" alt="{ALIGN_RIGHT}" /></div></td>


<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td><td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_insertorderedlist"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertorderedlist.gif"
width="21" height="20" alt="{ORDERED_LIST}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_insertunorderedlist"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertunorderedlist.gif"
width="21" height="20" alt="{UNORDERED_LIST}"
/></div></td>

<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td><td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_createlink"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/createlink.gif" width="21"
height="20" alt="{INSERT_LINK}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_unlink"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/unlink.gif" width="21"
height="20" alt="{REMOVE_LINK}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_email"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/email.gif" width="21"
height="20" alt="{INSERT_EMAIL}" /></div></td><td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_insertimage"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/insertimage.gif" width="21"
height="20" alt="{INSERT_IMAGE}" /></div></td>


<td><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6"
height="20" alt="" /></td>
<td><div
class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_quote"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/quote.gif" width="21"
height="20" alt="{QUOTE}" /></div></td>


<td><div class="imagebutton"
id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_code"><img
src="http://www.moonsat.net/vb/masrat/editor/php.gif" width="21"
height="20" alt="{CODE}" /></div></td>

</tr>
</table>
</td>

</tr>
<tr valign="top">
<td
class="controlbar">
<textarea class="post"
name="message" id="vB_Editor_001_textarea" rows="10" cols="60"
style="width:540px; height:250px" tabindex="1"
dir="{S_CONTENT_DIRECTION}">{MESSAGE}</textarea></td>

</tr>
</table>
</div>
</td></tr>
</table>
<script
type="text/javascript">
vB_Editor['vB_Editor_001'] = new
vB_Text_Editor('vB_Editor_001', 1, '2', '1');
</script>
<script
type="text/javascript">
vBulletin_init();
</script>
</td>

<!--
BEGIN edit_reason -->

<tr>
<td class="row1"
width="22%"><span
class="gen"><strong>{edit_reason.L_EDIT_REASON}</strong></span></td>
<td
class="row2" width="78%"><span class="gen"><input
class="post" style="width:450px" type="text" name="edit_reason"
value="{edit_reason.EDIT_REASON}"
maxlength="255"></span></td>
</tr>

<!--
END edit_reason -->

</tr>
{CODE_CONFIRM}
</table>
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
<tr>
<td class="catBottom"
colspan="2" align="center" height="28">
<input type="hidden"
name="lt" value="{LAST_TOPIC_ID}" />
{S_HIDDEN_FORM_FIELDS}
<!--
BEGIN switch_preview -->
<input class="liteoption"
type="submit" name="preview" value="{L_PREVIEW}" tabindex="5"
/> 
<!-- END switch_preview -->
<!-- BEGIN
switch_draft -->
 <input class="liteoption"
type="submit" name="draft" value="{L_DRAFT}" tabindex="7" accesskey="d"
/> 
<!-- END switch_draft -->
<!-- BEGIN
switch_publish -->
  <input
class="liteoption" type="submit" name="publish" value="{L_PUBLISH}"
tabindex="8" accesskey="p" /> 
<!-- END switch_publish
-->
 <input class="mainoption" type="submit"
name="post" value="{L_SUBMIT}" tabindex="6" accesskey="s" />
</td>
</tr>
</table>
<br
/><br />

<!-- BEGIN switch_roll_dice -->
<div
id="rolldice" style="display:{ROLLDICE_CLOSE}">
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table
width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td
align="center"><span
class="gen"><b>{ROLL_DICE_TITLE}</b></span></td><td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('rolldice');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>

<div
id="rolldice_show" style="display:{ROLLDICE_OPEN}">
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table
width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td
align="center"><span
class="gen"><b>{ROLL_DICE_TITLE}</b></span></td>
<td
width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('rolldice');">
<img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr>
</th></tr>
</table><tr><td
class="row1">
<script type="text/javascript">

function add_dice(dice_number,dice,number)
{

var content =
document.getElementById('post_dice').innerHTML;

document.getElementById('dice_to_del').innerHTML = '';

document.getElementById('dice_to_del').id = '';


var new_tr = document.createElement('tr');

new_tr.appendChild(document.createElement('td'));

new_tr.firstChild.innerHTML = '<span
class="postbody">{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #' + (dice_number + 1) + '
: </span><select name="post_dice_' + dice_number + '"
id="post_dice_' + dice_number + '" value="' + dice + '">' + content +
'</select><span class="postbody"> <label
for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} :
</label><input type="text" size="2" maxlength="3"
name="nb_rolls_' + dice_number + '" id="nb_rolls" class="post" value="' +
number + '" /> <span id="dice_to_del"><a
href="javascript:add_dice(' + (dice_number + 1) + ','',1);"><img
src="http://illiweb.com/fa/tabs_more.gif" alt="plus"
/></a></span></span>';

document.getElementById('list_dice').lastChild.appendChild(new_tr);


var select_dice = document.getElementById('post_dice_' +
dice_number);
if ( dice == '' )
{

select_dice.selectedIndex=0;
}

for ( var i = 1; select_dice.options[i]; i++ )

{
select_dice.options[i].selected = (
select_dice.options[i].value == dice );
}

}
</script>
<label class="gen">
<table
style="width:100%" id="list_dice"><tr><td>

<span class="postbody">{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #1
: </span>
<select name="post_dice_0"
id="post_dice">
<option value="">-</option>

<!-- BEGIN row_replace -->
<option
value="{switch_roll_dice.row_replace.DICE_ID}"{switch_roll_dice.row_replace.DICE_SELECTED}>{switch_roll_dice.row_replace.DICE_NAME}</option>

<!-- END row_replace -->
</select>
<span
class="postbody">
 <label
for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} :
</label><input type="text" size="2" maxlength="3"
name="nb_rolls_0" id="nb_rolls" class="post"
value="{switch_roll_dice.S_DICE_ROLLS_VALUE}" />

 <span id="dice_to_del"><a
href="javascript:add_dice(1,'',1);"><img
src="http://illiweb.com/fa/tabs_more.gif" alt="plus"
/></a></span>
</span>

</td></tr>
</table>
</label></tr>
</table><br
/><br />
</div>
{switch_roll_dice.DICE_SCRIPT}
<!--
END switch_roll_dice -->

<!-- BEGIN switch_attachment_list
-->
<div id="attachments">
<table class="forumline"
width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th
class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td
width="10"></td><td align="center"><span
class="gen"><b>{L_ATTACHMENTS}</b></span></td><td
width="10"></td>
</tr></table>
</th></tr>
<!--
BEGIN attachments -->
<tr>
<td width="22%"
class="row1">
<span
class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</b></span><br
/>
</td>
<td width="78%" class="row2">
<!--
BEGIN switch_is_orphan -->
<span
class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_orphan.FILENAME}</span>  
<!--
END switch_is_orphan -->
<!-- BEGIN switch_is_not_orphan
-->
<a
href="{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.U_ATTACH_URL}"

class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.FILENAME}</a>  
<!--
END switch_is_not_orphan -->
<!-- BEGIN switch_can_delete
-->
<input type="submit" value="{L_ATTACHMENT_DELETE}"
name="delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]"
/><br />
<!-- END switch_can_delete -->
</td>
</tr>
<tr>
<td
width="22%" class="row1">
<span
class="gen"><b>{L_ATTACH_COMMENT}</b></span>
</td>
<td
width="78%" class="row2">
<!--textarea
name=&quot;comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]&quot;
cols=&quot;35&quot; rows=&quot;3&quot;
style=&quot;width:100%&quot;>{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}&lt;/textarea&gt;<br
/>
<a
href=&quot;{switch_attachment_list.attachments.U_ATTACH_URL}&quot;

class=&quot;gen&quot;>{switch_attachment_list.attachments.FILENAME}</a>&amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;nbsp;<input
class=&quot;liteoption&quot; type=&quot;submit&quot;
value=&quot;{L_ATTACHMENT_DELETE}&quot;
name=&quot;delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]&quot;
/-->
<input class="post" type="text"
id="filecomment{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}"
name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]"
value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}"
maxlength="255" style="width: 450px" />
<input type="hidden"
value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_ID}"
name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_id]"
/>
<input type="hidden"
value="{switch_attachment_list.attachments.IS_ORPHAN}"
name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][is_orphan]"
/>
<input type="hidden"
value="{switch_attachment_list.attachments.REAL_FILENAME}"
name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][real_filename]"
/>
<input type="hidden"
value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}"
name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_comment]"
/>
</tr>

<!-- END attachments -->
</table>
</div>
<!--
END switch_attachment_list -->

<!-- BEGIN
switch_attachment -->
<div id="attachment"
style="display:{ATTACHMENT_CLOSE}">
<table class="forumline"
width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th
class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td
width="10"></td><td align="center"><span
class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_ADD}</b></span></td><td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('attachment')"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>

<div
id="attachment_show" style="display:{ATTACHMENT_OPEN}">
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table
width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td
align="center"><span
class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_ADD}</b></span></td>
<td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('attachment')">
<img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
<tr>
<td
class="row1">

<table class="forumline" width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td
class="row1" colspan="2"><span
class="gen">{L_ATTACHMENT_ADD_HELP}</span><br /><span
class="info">{EXT_LIST}</span><br /></td>
</tr>

<tr>
<td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</b></span></td>
<td
class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input
class="post" type="file" id="fileupload" name="fileupload" value=""
/><input type="submit" name="add_file" />
({L_MAX_ATT_SIZE})</span></td>
</tr>

<tr>
<td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_ATTACH_COMMENT}</b></span></td>
<td
class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input
class="post" type="text" style="width:450px" id="filecomment"
name="filecomment" value="" maxlength="255"
/></span></td>
</tr

</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!--
END switch_attachment -->

<div id="optionsitems"
style="display:{OPTIONSITEMS_CLOSE}">
<table class="forumline"
width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th
class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td
width="10"></td><td align="center"><span
class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span></td><td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('optionsitems');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>
<div
id="optionsitems_show" style="display:{OPTIONSITEMS_OPEN}">
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table
width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td
align="center"><span
class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span></td>
<td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('optionsitems');">
<img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
<!--
BEGIN switch_topic_modif -->
<!-- BEGIN
switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td
class="row1"><label
class="gen">{POST_ICON_TITLE}</label></td>

<td class="row2">
<!-- BEGIN row -->

<!-- BEGIN cell -->
<label
class="gen"><input type="radio" name="post_icon"
value="{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}"
id="post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}"
{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED}
/> <span
onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true;">{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label>

<!-- END cell -->
<!-- END row
-->
</td>
</tr>
<!-- END
switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td
class="row1"><label for="modif_topic_title"
class="gen">{L_TOPIC_TITLE_MODIFY}</label></td>

<td class="row2">
<input type="text"
name="modif_topic_title" id="modif_topic_title"
value="{MODIF_TOPIC_TITLE}" class="gen" size="60" maxlength="60" />

<!-- BEGIN switch_topic_button -->

 <input type="button" value="{L_SOLVED_WITHOUT_BRAKETS}"
class="button"
onclick="set_solved(this.form.elements['modif_topic_title'],'{L_SOLVED}');"
style="display:none" id="button_solved" />
<script
type="text/javascript">
//<![CDATA[

document.getElementById('button_solved').style.display = 'inline';

//]]>
</script>
<!-- END
switch_topic_button -->
</td>
</tr>
<!--
END switch_topic_modif -->
<tr>
<td class="row1"
valign="top" width="22%">
<span
class="gensmall">{HTML_STATUS}<br />
{BBCODE_STATUS}<br
/>
{SMILIES_STATUS}</span></td>
<td class="row2"
width="78%"><span class="gen"> </span>
<table
border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<!-- BEGIN
switch_html_checkbox -->
<tr>
<td><input
type="checkbox" name="disable_html"{S_HTML_CHECKED} ></td>
<td><span
class="gen">{L_DISABLE_HTML}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_html_checkbox --><!-- BEGIN switch_bbcode_checkbox
-->
<tr>
<td><input type="checkbox"
name="disable_bbcode"{S_BBCODE_CHECKED} ></td>
<td><span
class="gen">{L_DISABLE_BBCODE}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_bbcode_checkbox --><!-- BEGIN switch_smilies_checkbox
-->
<tr>
<td><input type="checkbox"
name="disable_smilies"{S_SMILIES_CHECKED} ></td>
<td><span
class="gen">{L_DISABLE_SMILIES}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_smilies_checkbox --><!-- BEGIN
switch_signature_checkbox -->
<tr>
<td><input
type="checkbox" name="attach_sig" {S_SIGNATURE_CHECKED}></td>
<td><span
class="gen">{L_ATTACH_SIGNATURE}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_signature_checkbox --><!-- BEGIN
switch_notify_checkbox -->
<tr>
<td><input
type="checkbox" name="notify" {S_NOTIFY_CHECKED}></td>
<td><span
class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_notify_checkbox --><!-- BEGIN switch_delete_checkbox
-->
<tr>
<td><input type="checkbox"
name="delete"></td>
<td><span
class="gen">{L_DELETE_POST}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_delete_checkbox -->
<!-- BEGIN switch_type_toggle
-->
<tr>
<td></td>
<td><span
class="gen">{S_TYPE_TOGGLE}</span></td>
</tr>
<!--
END switch_type_toggle -->
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<!--
BEGIN switch_type_cal -->
<div id="calendaritems"
style="display:{CALENDARITEMS_CLOSE}">
<table class="forumline"
width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th
class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td
width="10"></td><td align="center"><span
class="gen"><b>{L_CALENDAR}</b></span></td><td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('calendaritems');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</td></tr>
</table>
</div>
<div
id="calendaritems_show" style="display:{CALENDARITEMS_OPEN}">
<table
class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table
width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td
align="center"><span
class="gen"><b>{L_CALENDAR}</b></span></td><td
width="10"><a
href="javascript:ShowHideLayernew('calendaritems');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle"
border="0"></a></td>
</tr></table>
</td></tr>
<tr><td
class="row1" width="22%"><span
class="gen"><b>{L_CALENDAR_TITLE} :</b></span></td>
<td
class="row2" width="78%"><span class="genmed">
{S_CALENDAR_DAY}{S_CALENDAR_MONTH}{S_CALENDAR_YEAR} 
<a
href="javascript:void(0)" name="#" class="genmed"
style="font-style:normal;font-weight:normal;"
onClick="document.post.topic_calendar_day.value={TODAY_DAY};document.post.topic_calendar_month.value={TODAY_MONTH};document.post.topic_calendar_year.value={TODAY_YEAR};"
/>{L_TODAY}</a>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td
class="row1"><span
class="gen"><b>{L_TIME} :</b></span></td>
<td
class="row2"><span class="genmed">
<input
name="topic_calendar_hour" type="post" maxlength="2" size="3"
value="{CALENDAR_HOUR}" class="post"
/> {L_HOURS}  
<input
name="topic_calendar_min" type="post" maxlength="2" size="3"
value="{CALENDAR_MIN}" class="post" /> {L_MINUTES}
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td
class="row1"><span
class="gen"><b>{L_CALENDAR_DURATION} :</b></span></td>
<td
class="row2">
<span class="genmed">
<input
name="topic_calendar_duration_day" type="post" maxlength="5" size="3"
value="{CALENDAR_DURATION_DAY}" class="post"
/> {L_DAYS}  
<input
name="topic_calendar_duration_hour" type="post" maxlength="5" size="3"
value="{CALENDAR_DURATION_HOUR}" class="post"
/> {L_HOURS}  
<input
name="topic_calendar_duration_min" type="post" maxlength="5" size="3"
value="{CALENDAR_DURATION_MIN}" class="post" /> {L_MINUTES}
<input
name="create_event" type="hidden" value="{CREATE_EVENT}" />
<input
name="calendar_d" type="hidden" value="{CALENDAR_D}" />
</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!--
END switch_type_cal -->
{POLLBOX}
<table width="100%"
border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td
align="right" valign="top"><span
class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
</tr>
</form>
</table>
<table
width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
<tr>
<td
align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
</tr>
</table>{TOPIC_REVIEW_BOX}


<!--
BEGIN switch_privmsg -->
<div id="find_username"
class="jqmWindow"></div>

<script
src="{JS_DIR}jquery/jqmodal/jqmodal.js"
type="text/javascript"></script>
<script
type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){

privmsg_add_username('{U_SEARCH_USER}', '<br /><span
class="genmed"><input class="post" style="margin:1px 0"
type="text" name="username[]" size="25" /></span>');
});
//]]>
</script>
<!--
END switch_privmsg -->

<!-- BEGIN switch_image_resize
-->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({
'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!--
END switch_image_resize -->

وايضا فعلت مثل ما موضح هنا لكن لم يعمل
http://help.ahlamontada.com/t65990-topic
avatar
احلام السندريلا
 
 

انثى
عدد المساهمات : 639
معدل النشاط : 3959
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف العراقي@ في السبت 16 يوليو 2011 - 14:22

اختي الرجاء الصبر سوف يتم عمل صندوق جديد لجميع المنتديات
avatar
العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2310
معدل النشاط : 5866
السُمعة : 3

http://iraqivb.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف احلام السندريلا في السبت 16 يوليو 2011 - 16:04

يعني افهم من هذا انه لا يعمل هذا اللي نزلوه هنا في المنتدى؟؟؟
avatar
احلام السندريلا
 
 

انثى
عدد المساهمات : 639
معدل النشاط : 3959
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف A7medvirus في السبت 16 يوليو 2011 - 20:20

اختي هذه الاكواد لاتجدي بالنفع علي الاطلاق


انتظري الصندوق الماسي المطور ِ قريبا بينزل
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10424
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف العراقي@ في الأحد 17 يوليو 2011 - 1:26

اهاا اختي ويسبب الضرر لمنتداكي
avatar
العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2310
معدل النشاط : 5866
السُمعة : 3

http://iraqivb.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف احلام السندريلا في الأحد 17 يوليو 2011 - 2:16

سبحاان الله طلعلي بدوم ما اعمل اي شي ؟؟؟؟ ما السبب في ذلك
avatar
احلام السندريلا
 
 

انثى
عدد المساهمات : 639
معدل النشاط : 3959
السُمعة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف العراقي@ في الأحد 17 يوليو 2011 - 2:23

@احلام السندريلا كتب:سبحاان الله طلعلي بدوم ما اعمل اي شي ؟؟؟؟ ما السبب في ذلك

ممكن توضحي؟؟
avatar
العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2310
معدل النشاط : 5866
السُمعة : 3

http://iraqivb.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: صندوق الرد مثل الفيبي

مُساهمة من طرف A7medvirus في الأحد 17 يوليو 2011 - 15:35

@احلام السندريلا كتب:سبحاان الله طلعلي بدوم ما اعمل اي شي ؟؟؟؟ ما السبب في ذلك
اختي ماذا تقصدي بكلامك

انا قولت لكي ِ انتظري الصندوق الجديد هذه الاكواد نحن غير مسؤالين عنها مادام هي مش
موجودة بداخل التقنيات
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10424
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى