مشكلة في كود تقييم

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في السبت 25 فبراير 2017 - 20:44

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
جربت تركيب أحد الأكواد التي وضعتها الأخت جرح في هذا الموضوع : هنـا
لكنه لم يعمل بسبب التعديل على قالب viewtopic_body
علما أنه في وقت سابق قامت هياء بالتعديل على القالب ليعمل كود التقييم الخاص بها
لكنه حاليا تعطل و نريد تغييره بكود آخر يعمل

الكود الخاص بالأخت جرح

JAR7 كتب:
طيب تفضل كود css لوحة الادارة. مظهر المنتدى. صور والوان. الوان. ورقة css
الكود:

    
    .fa_vote, .fa_voted, .fa_count {
      font-size:12px;
      font-family:Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
      display:inline-block !important;
      width:auto !important;
      transition:300ms;
    }
    .fa_voted, .fa_vote:hover { opacity:0.4 }
    .fa_voted { cursor:default }
    .fa_count {
      font-weight:bold;
      margin:0 3px;
      cursor:default;
    }
    .fa_positive { color:#4A0 }
    .fa_negative { color:#A44 }
    .fa_votebar, .fa_votebar_inner {
      background:#C44;
      height:3px;
    }
    .fa_votebar_inner {
      background:#4A0;
      transition:300ms;
    }

كود جافا سكربت
لوحة الادارة. عناصر اضافية. HTML و JAVASCRIPT. اكواد javascript تفعيل اكواد javascript
اختار نعم وسجل ثم انشاء كود الاسم اي شئ اختار بالمساهمات
واضف الكود التالي
الكود:

    
    $(function() {
      // General Configuration of the plugin
      var config = {
        position_left : true, // true for left || false for right
        negative_vote : true, // true for negative votes || false for positive only
        vote_bar : true, // display a small bar under the vote buttons
      
        // button config
        icon_plus : '<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/plus10.png" alt="+"/>',
        icon_minus : '<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/minus10.png" alt="-"/>',
      
        // language config
        title_plus : 'Like %{USERNAME}\'s post',
        title_minus : 'Dislike %{USERNAME}\'s post',
      
        title_like_singular : '%{VOTES} person likes %{USERNAME}\'s post',
        title_like_plural : '%{VOTES} people like %{USERNAME}\'s post',
      
        title_dislike_singular : '%{VOTES} person dislikes %{USERNAME}\'s post',
        title_dislike_plural : '%{VOTES} people dislike %{USERNAME}\'s post',
      
        title_vote_bar : '%{VOTES} people liked %{USERNAME}\'s post %{PERCENT}'
      },
        
        
      // function bound to the onclick handler of the vote buttons
      submit_vote = function() {
        var next = this.nextSibling, // the counter next to the vote button that was clicked
            box = this.parentNode,
            bar = box.getElementsByTagName('DIV'),
            vote = box.getElementsByTagName('A'),
            mode = /eval=plus/.test(this.href) ? 1 : 0,
            i = 0, j = vote.length, pos, neg, percent;
      
        // submit the vote asynchronously
        $.get(this.href, function() {
          next.innerHTML = +next.innerHTML + 1; // add to the vote count
          next.title = next.title.replace(/(\d+)/, function(M, $1) { return +$1 + 1 });
        
          pos = +vote[0].nextSibling.innerHTML;
          neg = vote[1] ? +vote[1].nextSibling.innerHTML : 0;
          percent = pos == 0 ? '0%' : pos == neg ? '50%' : Math.round(pos / (pos + neg) * 100) + '%';
        
          if (bar[0]) {
            bar[0].style.display = '';
            bar[0].firstChild.style.width = percent;
            box.title = box.title.replace(/\d+\/\d+/, pos + '/' + ( pos + neg )).replace(/\(\d+%\)/, '(' + percent + ')');
          }
        });
      
        // revoke voting capabilities on the post once the vote is cast
        for (; i < j; i++) {
          vote[i].href = '#';
          vote[i].className = vote[i].className.replace(/fa_vote/, 'fa_voted');
          vote[i].onclick = function() { return false };
        }
      
        return false;
      },
        
      vote = $('.vote'), i = 0, j = vote.length,
      version = $('.bodylinewidth')[0] ? 0 : document.getElementById('wrap') ? 1 : $('.pun')[0] ? 2 : document.getElementById('ipbwrapper') ? 3 : 'badapple', // version check
    
      // version data so we don't have to redefine these arrays during the loop
      vdata = {
        tag : ['SPAN', 'LI', 'SPAN', 'LI'][version],
        name : ['.name', '.postprofile dt > strong', '.username', '.popmenubutton'][version],
        actions : ['.post-options', '.profile-icons', '.post-options', '.posting-icons'][version],
      },
    
      post, plus, minus, n_pos, n_neg, title_pos, title_neg, li, ul, bar, button, total, percent, span, pseudo, vote_bar; // startup variables for later use in the loop
    
      // prevent execution if the version cannot be determined
      if (version == 'badapple') {
        if (window.console) console.warn('This plugin is not optimized for your forum version. Please contact the support for further assistance.');
        return;
      }
    
      for (; i < j; i++) {
        post = $(vote[i]).parentsUntil('.post').parent()[0];
        bar = $('.vote-bar', vote[i])[0]; // vote bar
        button = $('.vote-button', vote[i]); // plus and minus buttons
        pseudo = $(vdata.name, post).text() || 'MISSING_STRING'; // username of the poster
        ul = $(vdata.actions, post)[0]; // post actions
        li = document.createElement(vdata.tag); // vote system container
        li.className = 'fa_reputation';
      
        if (li.tagName == 'SPAN') li.style.display = 'inline-block';
      
        // calculate votes
        if (bar) {
          total = +bar.title.replace(/.*?\((\d+).*/, '$1');
          percent = +bar.title.replace(/.*?(\d+)%.*/, '$1');
        
          n_pos = Math.round(total * (percent / 100));
          n_neg = total - n_pos;
        } else {
          n_pos = 0;
          n_neg = 0;
        }
      
        // set up negative and positive titles with the correct grammar, votes, and usernames
        title_pos = (n_pos == 1 ? config.title_like_singular : config.title_like_plural).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/g, n_pos);
        title_neg = (n_neg == 1 ? config.title_dislike_singular : config.title_dislike_plural).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/g, n_neg);
      
        // define the vote counts
        li.innerHTML = '<span class="fa_count fa_positive" title="' + title_pos + '">' + n_pos + '</span>' + (config.negative_vote ? '&nbsp;<span class="fa_count fa_negative" title="' + title_neg + '">' + n_neg + '</span>' : '');
        span = li.getElementsByTagName('SPAN'); // get the vote count containers for use as insertion points
      
        // create positive vote button
        plus = document.createElement('A');
        plus.href = button[0] ? button[0].firstChild.href : '#';
        plus.onclick = button[0] ? submit_vote : function() { return false };
        plus.className = 'fa_vote' + (button[0] ? '' : 'd') + ' fa_plus';
        plus.innerHTML = config.icon_plus;
        plus.title = (button[0] ? config.title_plus : title_pos).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo);
      
        span[0] && li.insertBefore(plus, span[0]);
      
        // create negative vote button
        if (config.negative_vote) {
          minus = document.createElement('A');
          minus.href = button[1] ? button[1].firstChild.href : '#';
          minus.onclick = button[1] ? submit_vote : function() { return false };
          minus.className = 'fa_vote' + (button[1] ? '' : 'd') + ' fa_minus';
          minus.innerHTML = config.icon_minus;
          minus.title = (button[1] ? config.title_minus : title_neg).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo);
        
          span[1] && li.insertBefore(minus, span[1]);
        }
      
        // create vote bar
        if (config.vote_bar) {
          vote_bar = document.createElement('DIV');
          vote_bar.className = 'fa_votebar';
          vote_bar.innerHTML = '<div class="fa_votebar_inner" style="width:' + percent + '%;"></div>';
          vote_bar.style.display = bar ? '' : 'none';
          li.title = config.title_vote_bar.replace(/%\{USERNAME\}/, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/, n_pos + '/' + (n_pos + n_neg)).replace(/%\{PERCENT\}/, '(' + percent + '%)');
          li.appendChild(vote_bar);
        }
      
        // finally insert the vote system and remove the default one
        config.position_left ? ul.insertBefore(li, ul.firstChild) : ul.appendChild(li);
        vote[i].parentNode.removeChild(vote[i]);
      }
    });

و هذا قالب المواضيع viewtopic_body

الكود:
       <!-- T w ! x - f-mzaj.all-up.com -->

        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
          _atc.cwait = 0;
          $('.addthis_button').mouseup(function(){
              if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
              }
          });
        });
        //]]>
        </script>
<style>
#footer {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/7ka5fm10.png');
width: 100%;
height: 135px;
position: absolute;
right: 0px;
background-repeat: repeat-x;
}
.footer_right {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/aiikwc10.png');
width: 272px;
height: 135px;
float: right;
position: absolute;
right: 0px;
background-repeat: no-repeat;
}
.footer_left {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/vhcca710.png');
width: 110px;
height: 135px;
float: left;
position: absolute;
left: 0px;
background-repeat: no-repeat;
}
.footer_center {
  background-image: url('//');
background-repeat: no-repeat;
width: 1px;
height: 1px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
position: relative;
}
</style>


        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
                        <tr valign="bottom">
                
                              <td class="smallfont"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{REPLY_IMG}" alt="منذ" border="0" /></a></td>
                
                
                        </tr>

                        </table>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- controls above thread list -->
                        <td align="left"><div class="pagenav" align="left">
                        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0">
                        <tr>
                          <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">{PAGE_NUMBER}</td>

                
                
                              <td class="alt2"><span class="smallfont" title=""><strong>{PAGINATION}</strong></span></td>

                        </tr>
                        </table>
                        </div></td>

                        <!-- / controls above thread list -->  


        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
          <td class="tcat" width="100%">
              <div class="smallfont">
            
            
              </div>
          </td>
          <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">

              <a href="https://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                      var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_plus_menu -->
          </td>

        

        

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #1277 -->

        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->

          <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

          <div id="edit1277" style="padding:0px 0px 6px 0px">

                
        <table id="post1277" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
        
              <td class="thead" style="font-weight:normal; font-family:Tahoma; border: 1px solid #b2b2b2; border-left: 0px"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <a name="post1277"><img class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="قديم" border="0" /></a>
                <span style="font-size: 11px">منذ /</span>{postrow.displayed.POST_DATE}
              
                <!-- / status icon and date -->
              </td>
              <td class="thead" style="font-weight:normal; border: 1px solid #e4e5e5; border-right: 0px" align="left">

              
                #<a href="showpost.php?p=1277&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount1277" name="1"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>
              
              </td>
        
        </tr>
        <tr valign="top">
          <td class="alt2" width="178" style="border-left:medium solid #e4e5e5; border-right:1px dotted #e4e5e5; border-top:0px none; border-bottom:1px dotted; " align="center">
                <div id="postmenu_1277">
                    <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">

                    <b>
                  
                    <a class="bigusername" href="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
                    <span style="font-size: 11pt"><font color="#cd373a">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></span></a><span style="font-size: 11pt">
                    <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_1277", true); </script>
                  
    
      

                <div class="smallfont">
                      <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</p>

                                        <div class="smallfont">
                          <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px"></div>
        <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">
                  
                  
        </div>
                  
        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
          <img src="https://i75.servimg.com/u/f75/16/61/49/25/bb10.png" />
                    </div>
        
              
                <div class="smallfont">

        <!-- BEGIN profile_field -->

                    <table border="0" width="100%" cellspacing="4" cellpadding="2" dir="rtl">
          <tr>
                <td style="border-bottom:1px dotted #B4B4B4; border-left:0px solid #e4e5e5; border-right:0px solid #e4e5e5; border-top:0px solid #e4e5e5; padding-right:3px" align="right">
        <strong><font size="1" color="#990033">*</font></strong>
              <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#777777"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 700" color="#606060"><span lang="ar-sa">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span> </font>
              <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#606060"></font>
              <font color="#989898">

              <span style="font-size: 11px">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></font><font color="#989898">
              </font>
              </td>
          </tr>
          <!-- END profile_field -->

        
        
        
        
        
          <!-- Facebook + Ask Me -->
        
        
          <if>
              <if>
        
        <!-- عدل رقم حقل الـ اس ام اس -->
        
        <!-- /عدل رقم حقل الـ اس ام اس -->
        <!-- عدل رقم حقل الـ ام ام اس + الامتداد -->
        
        <!-- /عدل رقم حقل الـ ام ام اس + الامتداد -->

        </table></p>


        <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#777777"> </font><font face="Tahoma" size="3" color="#808080"><code style="white-space: nowrap"><span style="color: rgb(0, 0, 187)"></span></code></font> <p>
        <!---/MMS BY WaHaM --->
        <font face="Tahoma" size="3" color="#808080">
        <code style="white-space: nowrap"><span style="color: rgb(0, 0, 187)"></span></code></font></p>
        <p> </p>
        <p>
        {postrow.displayed.POSTER_RPG}  <br>
        <!-- الاوسمه -->
      

        <!-- /الاوسمه -->

          {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}        <!-- /PROFILE BY : MO-ANA.com | البوست يحتاج الى تعديل حقول حسب اعدادات منتداك ~ -->
                </div>

          </td>
        
          <td class="alt1" id="td_post_1277" style="border-left: 1px solid #e4e5e5; border-right-style:dotted; border-right-width:1px; border-bottom-style:dotted; border-bottom-width:1px">
        
     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->          
    <table width="100%">
       <tr>
          <td><div class="smallfont">
                    <strong>{TOPIC_TITLE}</strong>
                </div></td>
              <td align="left"><div class="Hayaliike"></div></td>
       </tr>
    </table>        
                <!-- icon and title -->
              
                <hr size="1" style="color:#e4e5e5; background-color:#e4e5e5" />
                <!-- / icon and title -->
            

              <!-- message -->
              <div id="post_message_1277">
                <p align="center"><font face="Tahoma" style="font-weight:normal" color="#000000">
                </font>
        <br />


                              
        
                                      
                              
                              
                            
                <font face="Tahoma" style="font-size: 13px; font-weight: normal" color="#000000"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 130%" color="#000000"><span lang="ar-sa"><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></span> </font>  

          <br />

      
        <br />            
      
            
                <!-- / message -->
      
              

                
        <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#696969"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="https://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
          
          

                  
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <div align="center">
          <img src="https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/l9fvry10.png" alt="" border="0" />
        </div>
                                                            {postrow.displayed.SIGNATURE}

        </table>
                <!-- / sig -->
            
        

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            
        
            
            </td>
        
            <td class="alt1" align="left">
        
                <!-- controls -->
        
            
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            

                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

      
        <!-- بداية اطار سفلي -->
        </div></div>
        <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
          <div class="tddownleft"></div></div>
        <!-- / نهاية اطار سفلي -->
        <br />
      

          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <tr>
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
          </tr>
          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
          <!-- BEGIN no_post -->
          <tr align="center">
              <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
              </td>
          </tr>
          <!-- END no_post -->


          
          

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
          <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
                  
          <td class="alt1">{PAGINATION}</td>

      
        
        
          <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

            <!-- END topicpagination -->


          <!-- T W ! X تويكس / f-mzaj.all-up.com -->

        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
        
              <td class="smallfont">
                      
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
        
        
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->
        <!-- lightbox scripts -->
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
          <script type="text/javascript">
          <!--
          vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
          //-->
          </script>
        <!-- / lightbox scripts -->


<td width="14px"><img src="https://i21.servimg.com/u/f21/14/25/67/18/button10.png">&nbsp;</td>
        <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic"><font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: bold" color="#949494">مراقبة هذا الموضوع </font>  </a></td>
  
          <!-- بداية اطار علوي -->
        <div class="tdupbg">
          <div class="tdupright"></div>
          <div class="tdupleft"></div>
        </div>
        <div class="tdright">
          <div class="tdleft">
        <!-- / نهاية اطار علوي -->

   <!-- thread tags -->
            <br />
        
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
      
        <td class="thead" align="center">مواقع النشر (المفضلة)</td> </tr>
          
              <tr> <td class="alt2" align="center" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px" align="center"> <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/home?status=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/vvgd9110.png" border="0" alt="twitter إرسال الموضوع إلى twitter" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/home?status=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/19tt3110.png" border="0" alt="facebook إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/nfron110.png" border="0" alt=" google إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://www.m5zn.com/newuploads/2015/10/03/png//f0dc450f55381c6.png" border="0" alt="digg إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li> </ul><div style="clear:both"></div></td> </tr> </table>
      
          <!-- / thread tags -->


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
          <thead>
              <tr>
                <td class="tcat" colspan="2">
                  
        (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
                </td>
              </tr>
          </thead>


          <tr>

          </tr>

          <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

                      
          <br />

                                  
                      
        <a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
              
              
              </td>
          </tr>
          <style type="text/css"><!--
          
                      
              
            .thead a:hover, .thead a:active {
              color: #cccccc;
              text-decoration: underline;
            }
          
            .trow1 {
            background: #F5F5F5;
            border-top: 1px solid #cccccc;
            border-left: 1px solid #cccccc;
            }
          
            .trow2 {
            background: #F6F6F6;
            border-top: 1px solid #cccccc;
            border-left: 1px solid #cccccc;
            }
          
          
          
            -->
            </style>    
        <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                    <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                </tr>
          
      
            <tr><td>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="350" class="trow1"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: 11;">
            عنوان الموضوع</span></b></td>
                        <td width="80%" class="trow1">
                        <div style="float: center; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: 11;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: 11;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: 11;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
    
            </table></td></tr>
          
              <td class="catHead" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لا تعمل في الموضوع أو أن الموضوع  مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="http://www.theb3st.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                <tr>
                  
          </tbody>
          </table>
                      
        <!-- next / previous links -->
  <br />
          <div class="smallfont" align="center">
              <strong>«</strong>
                <a href="nextoldest" rel="nofollow"> الموضوع السابق </a>
                |
                <a href="nextnewest" rel="nofollow"> الموضوع التالي </a>
              <strong>»</strong>
          </div>
        <!-- / next / previous links -->
      
          
      
        <!-- بداية اطار سفلي -->
        </div></div>
        <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
          <div class="tddownleft"></div></div>
        <!-- / نهاية اطار سفلي -->

        <!-- popup menu contents -->


        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
          <td width="100%" valign="top">
              <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
          <td class="thead">
              <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"></a>
              تعليمات المشاركة
          </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
            
              <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
              <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
              <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

              <hr />
            
              <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
              <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
              <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
              <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
              <hr />
              <div><a href="/t15591-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
          </div></td>
      
        </tr>
                <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
          </td>
          <td class="smallfont" align="left">
              <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
            
              <tr>
                <td>
                <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
        
              <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
              <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
              <!-- END viewtopic_bottom -->

        </div>
                </td>
              </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- /forum rules and admin links -->

                    
                      
                      
            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[$(resize_images({
            'selector' : '.postbody', 'max_width' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
            <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
              
        <br />

        <!-- / T w ! x - f-mzaj.all-up.com -->

إذا أمكن إضافة التعديلات اللازمة على القالب ليعمل كود التقييم
و شكرا جزيلا مقدما
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 25 فبراير 2017 - 20:59

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا غالي , استبدل القالب كاملاً بهذا :
الكود:
       <!-- T w ! x - f-mzaj.all-up.com -->

        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
          _atc.cwait = 0;
          $('.addthis_button').mouseup(function(){
              if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
              }
          });
        });
        //]]>
        </script>
<style>
#footer {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/7ka5fm10.png');
width: 100%;
height: 135px;
position: absolute;
right: 0px;
background-repeat: repeat-x;
}
.footer_right {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/aiikwc10.png');
width: 272px;
height: 135px;
float: right;
position: absolute;
right: 0px;
background-repeat: no-repeat;
}
.footer_left {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/vhcca710.png');
width: 110px;
height: 135px;
float: left;
position: absolute;
left: 0px;
background-repeat: no-repeat;
}
.footer_center {
  background-image: url('//');
background-repeat: no-repeat;
width: 1px;
height: 1px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
position: relative;
}
</style>


        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
                        <tr valign="bottom">
                
                              <td class="smallfont"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{REPLY_IMG}" alt="منذ" border="0" /></a></td>
                
                
                        </tr>

                        </table>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- controls above thread list -->
                        <td align="left"><div class="pagenav" align="left">
                        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0">
                        <tr>
                          <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">{PAGE_NUMBER}</td>

                
                
                              <td class="alt2"><span class="smallfont" title=""><strong>{PAGINATION}</strong></span></td>

                        </tr>
                        </table>
                        </div></td>

                        <!-- / controls above thread list -->  


        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
          <td class="tcat" width="100%">
              <div class="smallfont">
            
            
              </div>
          </td>
          <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">

              <a href="https://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                      var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_plus_menu -->
          </td>

        

        

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #1277 -->

        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->

          <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

          <div id="edit1277" style="padding:0px 0px 6px 0px">

                
        <table id="post1277" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
        
              <td class="thead" style="font-weight:normal; font-family:Tahoma; border: 1px solid #b2b2b2; border-left: 0px"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <a name="post1277"><img class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="قديم" border="0" /></a>
                <span style="font-size: 11px">منذ /</span>{postrow.displayed.POST_DATE}
              
                <!-- / status icon and date -->
              </td>
              <td class="thead" style="font-weight:normal; border: 1px solid #e4e5e5; border-right: 0px" align="left">

              
                #<a href="showpost.php?p=1277&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount1277" name="1"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>
              
              </td>
        
        </tr>
        <tr valign="top">
          <td class="alt2" width="178" style="border-left:medium solid #e4e5e5; border-right:1px dotted #e4e5e5; border-top:0px none; border-bottom:1px dotted; " align="center">
                <div id="postmenu_1277">
                    <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">

                    <b>
                  
                    <a class="bigusername" href="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
                    <span style="font-size: 11pt"><font color="#cd373a">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></span></a><span style="font-size: 11pt">
                    <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_1277", true); </script>
                  
    
      

                <div class="smallfont">
                      <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</p>

                                        <div class="smallfont">
                          <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px"></div>
        <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">
                  
                  
        </div>
                  
        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
          <img src="https://i75.servimg.com/u/f75/16/61/49/25/bb10.png" />
                    </div>
        
              
                <div class="smallfont">

        <!-- BEGIN profile_field -->

                    <table border="0" width="100%" cellspacing="4" cellpadding="2" dir="rtl">
          <tr>
                <td style="border-bottom:1px dotted #B4B4B4; border-left:0px solid #e4e5e5; border-right:0px solid #e4e5e5; border-top:0px solid #e4e5e5; padding-right:3px" align="right">
        <strong><font size="1" color="#990033">*</font></strong>
              <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#777777"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 700" color="#606060"><span lang="ar-sa">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span> </font>
              <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#606060"></font>
              <font color="#989898">

              <span style="font-size: 11px">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></font><font color="#989898">
              </font>
              </td>
          </tr>
          <!-- END profile_field -->

        
        
        
        
        
          <!-- Facebook + Ask Me -->
        
        
          <if>
              <if>
        
        <!-- عدل رقم حقل الـ اس ام اس -->
        
        <!-- /عدل رقم حقل الـ اس ام اس -->
        <!-- عدل رقم حقل الـ ام ام اس + الامتداد -->
        
        <!-- /عدل رقم حقل الـ ام ام اس + الامتداد -->

        </table></p>


        <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#777777"> </font><font face="Tahoma" size="3" color="#808080"><code style="white-space: nowrap"><span style="color: rgb(0, 0, 187)"></span></code></font> <p>
        <!---/MMS BY WaHaM --->
        <font face="Tahoma" size="3" color="#808080">
        <code style="white-space: nowrap"><span style="color: rgb(0, 0, 187)"></span></code></font></p>
        <p> </p>
        <p>
        {postrow.displayed.POSTER_RPG}  <br>
        <!-- الاوسمه -->
      

        <!-- /الاوسمه -->

          {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}        <!-- /PROFILE BY : MO-ANA.com | البوست يحتاج الى تعديل حقول حسب اعدادات منتداك ~ -->
                </div>

          </td>
        
          <td class="alt1" id="td_post_1277" style="border-left: 1px solid #e4e5e5; border-right-style:dotted; border-right-width:1px; border-bottom-style:dotted; border-bottom-width:1px">
         <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->
<table width="100%">
       <tr>
          <td><div class="smallfont">
                    <strong>{TOPIC_TITLE}</strong>
                </div></td>
              <td align="left"><div class="Hayaliike"></div></td>
       </tr>
    </table>        
                <!-- icon and title -->
              
                <hr size="1" style="color:#e4e5e5; background-color:#e4e5e5" />
                <!-- / icon and title -->
            

              <!-- message -->
              <div id="post_message_1277">
                <p align="center"><font face="Tahoma" style="font-weight:normal" color="#000000">
                </font>
        <br />


                              
        
                                      
                              
                              
                            
                <font face="Tahoma" style="font-size: 13px; font-weight: normal" color="#000000"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 130%" color="#000000"><span lang="ar-sa"><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></span> </font>  

          <br />

      
        <br />            
      
            
                <!-- / message -->
      
              

                
        <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#696969"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="https://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
          
          

                  
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <div align="center">
          <img src="https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/l9fvry10.png" alt="" border="0" />
        </div>
                                                            {postrow.displayed.SIGNATURE}

        </table>
                <!-- / sig -->
            
        

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            
        
            
            </td>
        
            <td class="alt1" align="left">
        
                <!-- controls -->
        
            
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
            

                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

      
        <!-- بداية اطار سفلي -->
        </div></div>
        <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
          <div class="tddownleft"></div></div>
        <!-- / نهاية اطار سفلي -->
        <br />
      

          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <tr>
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
          </tr>
          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
          <!-- BEGIN no_post -->
          <tr align="center">
              <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
              </td>
          </tr>
          <!-- END no_post -->


          
          

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
          <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
                  
          <td class="alt1">{PAGINATION}</td>

      
        
        
          <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

            <!-- END topicpagination -->


          <!-- T W ! X تويكس / f-mzaj.all-up.com -->

        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
        
              <td class="smallfont">
                      
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
        
        
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->
        <!-- lightbox scripts -->
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
          <script type="text/javascript">
          <!--
          vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
          //-->
          </script>
        <!-- / lightbox scripts -->


<td width="14px"><img src="https://i21.servimg.com/u/f21/14/25/67/18/button10.png">&nbsp;</td>
        <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic"><font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: bold" color="#949494">مراقبة هذا الموضوع </font>  </a></td>
  
          <!-- بداية اطار علوي -->
        <div class="tdupbg">
          <div class="tdupright"></div>
          <div class="tdupleft"></div>
        </div>
        <div class="tdright">
          <div class="tdleft">
        <!-- / نهاية اطار علوي -->

   <!-- thread tags -->
            <br />
        
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
      
        <td class="thead" align="center">مواقع النشر (المفضلة)</td> </tr>
          
              <tr> <td class="alt2" align="center" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px" align="center"> <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/home?status=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/vvgd9110.png" border="0" alt="twitter إرسال الموضوع إلى twitter" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/home?status=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/19tt3110.png" border="0" alt="facebook إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/nfron110.png" border="0" alt=" google إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://www.m5zn.com/newuploads/2015/10/03/png//f0dc450f55381c6.png" border="0" alt="digg إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li> </ul><div style="clear:both"></div></td> </tr> </table>
      
          <!-- / thread tags -->


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
          <thead>
              <tr>
                <td class="tcat" colspan="2">
                  
        (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
                </td>
              </tr>
          </thead>


          <tr>

          </tr>

          <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

                      
          <br />

                                  
                      
        <a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
              
              
              </td>
          </tr>
          <style type="text/css"><!--
          
                      
              
            .thead a:hover, .thead a:active {
              color: #cccccc;
              text-decoration: underline;
            }
          
            .trow1 {
            background: #F5F5F5;
            border-top: 1px solid #cccccc;
            border-left: 1px solid #cccccc;
            }
          
            .trow2 {
            background: #F6F6F6;
            border-top: 1px solid #cccccc;
            border-left: 1px solid #cccccc;
            }
          
          
          
            -->
            </style>    
        <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                    <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                </tr>
          
      
            <tr><td>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="350" class="trow1"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: 11;">
            عنوان الموضوع</span></b></td>
                        <td width="80%" class="trow1">
                        <div style="float: center; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: 11;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: 11;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: 11;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
    
            </table></td></tr>
          
              <td class="catHead" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لا تعمل في الموضوع أو أن الموضوع  مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="http://www.theb3st.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                <tr>
                  
          </tbody>
          </table>
                      
        <!-- next / previous links -->
  <br />
          <div class="smallfont" align="center">
              <strong>«</strong>
                <a href="nextoldest" rel="nofollow"> الموضوع السابق </a>
                |
                <a href="nextnewest" rel="nofollow"> الموضوع التالي </a>
              <strong>»</strong>
          </div>
        <!-- / next / previous links -->
      
          
      
        <!-- بداية اطار سفلي -->
        </div></div>
        <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
          <div class="tddownleft"></div></div>
        <!-- / نهاية اطار سفلي -->

        <!-- popup menu contents -->


        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
          <td width="100%" valign="top">
              <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
          <td class="thead">
              <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"></a>
              تعليمات المشاركة
          </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
            
              <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
              <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
              <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

              <hr />
            
              <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
              <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
              <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
              <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
              <hr />
              <div><a href="/t15591-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
          </div></td>
      
        </tr>
                <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
          </td>
          <td class="smallfont" align="left">
              <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
            
              <tr>
                <td>
                <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
        
              <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
              <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
              <!-- END viewtopic_bottom -->

        </div>
                </td>
              </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- /forum rules and admin links -->

                    
                      
                      
            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[$(resize_images({
            'selector' : '.postbody', 'max_width' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
            <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
              
        <br />

        <!-- / T w ! x - f-mzaj.all-up.com -->
Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في السبت 25 فبراير 2017 - 21:11

مازال الكود لا يعمل .. يظر التقييم العادي فقط :من المفروض ان يظهر هكذا بعد تركيب الكود :

avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 25 فبراير 2017 - 21:18

اهلاً اخي إذاً المشكلة ليست من القالب Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في السبت 25 فبراير 2017 - 21:21

الكود يعمل عندما أحذف القالب المعدل و أعيد الأصلي
لكني بحاجة للقالب نفسه ..
+ نفس القالب عدلت عليه هياء مسبقا حتى عمل الكود الخاص بها
و هذا اقتباس لكلامها :
@[ღ]هيآء محمدَ.. كتب:نعم تركيب الكود على القوالب المعدله يحتاج تعديلة يدويا ليتوافق مع القالب
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في السبت 25 فبراير 2017 - 23:06

تم اخي تعديل القالب ليعمل مع الكود , استبدل القالب كاملاً بهذا :
الكود:
      <!-- T w ! x - f-mzaj.all-up.com -->

        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
          _atc.cwait = 0;
          $('.addthis_button').mouseup(function(){
              if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
              }
          });
        });
        //]]>
        </script>
<style>
#footer {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/7ka5fm10.png');
width: 100%;
height: 135px;
position: absolute;
right: 0px;
background-repeat: repeat-x;
}
.footer_right {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/aiikwc10.png');
width: 272px;
height: 135px;
float: right;
position: absolute;
right: 0px;
background-repeat: no-repeat;
}
.footer_left {
background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/vhcca710.png');
width: 110px;
height: 135px;
float: left;
position: absolute;
left: 0px;
background-repeat: no-repeat;
}
.footer_center {
  background-image: url('//');
background-repeat: no-repeat;
width: 1px;
height: 1px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
position: relative;
}
</style>


        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
                        <tr valign="bottom">
               
                              <td class="smallfont"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{REPLY_IMG}" alt="منذ" border="0" /></a></td>
               
               
                        </tr>

                        </table>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- controls above thread list -->
                        <td align="left"><div class="pagenav" align="left">
                        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0">
                        <tr>
                          <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">{PAGE_NUMBER}</td>

               
               
                              <td class="alt2"><span class="smallfont" title=""><strong>{PAGINATION}</strong></span></td>

                        </tr>
                        </table>
                        </div></td>

                        <!-- / controls above thread list --> 


        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
          <td class="tcat" width="100%">
              <div class="smallfont">
           
           
              </div>
          </td>
          <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">

              <a href="https://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                      var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                      var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                     
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_plus_menu -->
          </td>

       

       

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

              </div>
          </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #1277 -->

        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->

          <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

          <div id="edit1277" style="padding:0px 0px 6px 0px">

              
        <table class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
       
              <td class="thead" style="font-weight:normal; font-family:Tahoma; border: 1px solid #b2b2b2; border-left: 0px"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><img class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="قديم" border="0" /></a>
                <span style="font-size: 11px">منذ /</span>{postrow.displayed.POST_DATE}
             
                <!-- / status icon and date -->
              </td>
              <td class="thead" style="font-weight:normal; border: 1px solid #e4e5e5; border-right: 0px" align="left">

             
                #<a href="showpost.php?p=1277&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount1277" name="1"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>
             
              </td>
       
        </tr>
        <tr valign="top">
          <td class="alt2" width="178" style="border-left:medium solid #e4e5e5; border-right:1px dotted #e4e5e5; border-top:0px none; border-bottom:1px dotted; " align="center">
                <div id="postmenu_1277">
                    <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">

                    <b>
                 
                    <a class="bigusername" href="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
                    <span style="font-size: 11pt"><font color="#cd373a">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></span></a><span style="font-size: 11pt">
                    <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_1277", true); </script>
                 
   
     

                <div class="smallfont">
                      <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</p>

                                        <div class="smallfont">
                          <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px"></div>
        <p style="word-spacing: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px">
                 
                 
        </div>
                 
        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
          <img src="https://i75.servimg.com/u/f75/16/61/49/25/bb10.png" />
                    </div>
       
             
                <div class="smallfont">

        <!-- BEGIN profile_field -->

                    <table border="0" width="100%" cellspacing="4" cellpadding="2" dir="rtl">
          <tr>
                <td style="border-bottom:1px dotted #B4B4B4; border-left:0px solid #e4e5e5; border-right:0px solid #e4e5e5; border-top:0px solid #e4e5e5; padding-right:3px" align="right">
        <strong><font size="1" color="#990033">*</font></strong>
              <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#777777"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 700" color="#606060"><span lang="ar-sa">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span> </font>
              <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#606060"></font>
              <font color="#989898">

              <span style="font-size: 11px">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></font><font color="#989898">
              </font>
              </td>
          </tr>
          <!-- END profile_field -->

       
       
       
       
       
          <!-- Facebook + Ask Me -->
       
       
          <if>
              <if>
       
        <!-- عدل رقم حقل الـ اس ام اس -->
       
        <!-- /عدل رقم حقل الـ اس ام اس -->
        <!-- عدل رقم حقل الـ ام ام اس + الامتداد -->
       
        <!-- /عدل رقم حقل الـ ام ام اس + الامتداد -->

        </table></p>


        <font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: 100" color="#777777"> </font><font face="Tahoma" size="3" color="#808080"><code style="white-space: nowrap"><span style="color: rgb(0, 0, 187)"></span></code></font> <p>
        <!---/MMS BY WaHaM --->
        <font face="Tahoma" size="3" color="#808080">
        <code style="white-space: nowrap"><span style="color: rgb(0, 0, 187)"></span></code></font></p>
        <p> </p>
        <p>
        {postrow.displayed.POSTER_RPG}  <br>
        <!-- الاوسمه -->
     

        <!-- /الاوسمه -->

          {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}        <!-- /PROFILE BY : MO-ANA.com | البوست يحتاج الى تعديل حقول حسب اعدادات منتداك ~ -->
                </div>

          </td>
       
          <td class="alt1" id="td_post_1277" style="border-left: 1px solid #e4e5e5; border-right-style:dotted; border-right-width:1px; border-bottom-style:dotted; border-bottom-width:1px">
       
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->         
    <table width="100%">
      <tr>
          <td><div class="smallfont">
                    <strong>{TOPIC_TITLE}</strong>
                </div></td>
              <td align="left"><div class="Hayaliike"></div></td>
      </tr>
    </table>       
                <!-- icon and title -->
             
                <hr size="1" style="color:#e4e5e5; background-color:#e4e5e5" />
                <!-- / icon and title -->
           

              <!-- message -->
              <div id="post_message_1277">
                <p align="center"><font face="Tahoma" style="font-weight:normal" color="#000000">
                </font>
        <br />


                             
       
                                     
                             
                             
                           
                <font face="Tahoma" style="font-size: 13px; font-weight: normal" color="#000000"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 130%" color="#000000"><span lang="ar-sa"><center>{postrow.displayed.MESSAGE}</center></span> </font> 

          <br />

     
        <br />           
     
           
                <!-- / message -->
     
             

               
        <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#696969"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="https://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
         
         

                 
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <div align="center">
          <img src="https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/l9fvry10.png" alt="" border="0" />
        </div>
                                                            {postrow.displayed.SIGNATURE}

        </table>
                <!-- / sig -->
           
       

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
       
           
            </td>
       
        <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
        </tr>
        </table>

     
        <!-- بداية اطار سفلي -->
        </div></div>
        <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
          <div class="tddownleft"></div></div>
        <!-- / نهاية اطار سفلي -->
        <br />
     

          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <tr>
              <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
          </tr>
          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
          <!-- BEGIN no_post -->
          <tr align="center">
              <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
              </td>
          </tr>
          <!-- END no_post -->


         
         

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
          <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
                 
          <td class="alt1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
          <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

            <!-- END topicpagination -->


          <!-- T W ! X تويكس / f-mzaj.all-up.com -->

        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
          <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
              <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
       
              <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
       
       
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->
        <!-- lightbox scripts -->
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
          <script type="text/javascript">
          <!--
          vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
          //-->
          </script>
        <!-- / lightbox scripts -->


<td width="14px"><img src="https://i21.servimg.com/u/f21/14/25/67/18/button10.png">&nbsp;</td>
        <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic"><font face="Tahoma" style="font-size: 11px; font-weight: bold" color="#949494">مراقبة هذا الموضوع </font>  </a></td>
 
          <!-- بداية اطار علوي -->
        <div class="tdupbg">
          <div class="tdupright"></div>
          <div class="tdupleft"></div>
        </div>
        <div class="tdright">
          <div class="tdleft">
        <!-- / نهاية اطار علوي -->

  <!-- thread tags -->
            <br />
       
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
     
        <td class="thead" align="center">مواقع النشر (المفضلة)</td> </tr>
         
              <tr> <td class="alt2" align="center" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px" align="center"> <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/home?status=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/vvgd9110.png" border="0" alt="twitter إرسال الموضوع إلى twitter" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/home?status=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/19tt3110.png" border="0" alt="facebook إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="https://i19.servimg.com/u/f19/19/17/36/13/nfron110.png" border="0" alt=" google إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li>  <li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:3px"> <a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://www.m5zn.com/newuploads/2015/10/03/png//f0dc450f55381c6.png" border="0" alt="digg إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a> <a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.theb3st.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none"></a> </li> </ul><div style="clear:both"></div></td> </tr> </table>
     
          <!-- / thread tags -->


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
          <thead>
              <tr>
                <td class="tcat" colspan="2">
                 
        (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
                </td>
              </tr>
          </thead>


          <tr>

          </tr>

          <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

                     
          <br />

                                 
                     
        <a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
             
             
              </td>
          </tr>
          <style type="text/css"><!--
         
                     
             
            .thead a:hover, .thead a:active {
              color: #cccccc;
              text-decoration: underline;
            }
         
            .trow1 {
            background: #F5F5F5;
            border-top: 1px solid #cccccc;
            border-left: 1px solid #cccccc;
            }
         
            .trow2 {
            background: #F6F6F6;
            border-top: 1px solid #cccccc;
            border-left: 1px solid #cccccc;
            }
         
         
         
            -->
            </style>   
        <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                    <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
                </tr>
         
     
            <tr><td>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="350" class="trow1"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: 11;">
            عنوان الموضوع</span></b></td>
                        <td width="80%" class="trow1">
                        <div style="float: center; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: 11;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: 11;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: 11;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=http://www.theb3st.com{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
   
            </table></td></tr>
         
              <td class="catHead" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle">  إذا وجدت وصلات لا تعمل في الموضوع أو أن الموضوع  مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="http://www.theb3st.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
                <tr>
                 
          </tbody>
          </table>
                     
        <!-- next / previous links -->
  <br />
          <div class="smallfont" align="center">
              <strong>«</strong>
                <a href="nextoldest" rel="nofollow"> الموضوع السابق </a>
                |
                <a href="nextnewest" rel="nofollow"> الموضوع التالي </a>
              <strong>»</strong>
          </div>
        <!-- / next / previous links -->
     
         
     
        <!-- بداية اطار سفلي -->
        </div></div>
        <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
          <div class="tddownleft"></div></div>
        <!-- / نهاية اطار سفلي -->

        <!-- popup menu contents -->


        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
              </td>
          </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
          <td width="100%" valign="top">
              <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
          <td class="thead">
              <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"></a>
              تعليمات المشاركة
          </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
           
              <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
              <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
              <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

              <hr />
           
              <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
              <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
              <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
              <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
              <hr />
              <div><a href="/t15591-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
          </div></td>
     
        </tr>
                <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
          </td>
          <td class="smallfont" align="left">
              <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
           
              <tr>
                <td>
                <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
       
              <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
              <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
              <!-- END viewtopic_bottom -->

        </div>
                </td>
              </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- /forum rules and admin links -->

                   
                     
                     
            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[$(resize_images({
            'selector' : '.postbody', 'max_width' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
            <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
             
        <br />

        <!-- / T w ! x - f-mzaj.all-up.com -->

والقالب مليئ بالأخطاء انصحك ان تغيره
ملاحظة*: قد تتغير الالوان في بعض الاماكن اذا ظهرت هذه المشكلة افتح موضوع آخر Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأحد 26 فبراير 2017 - 18:40

للأسف مازال الكود لا يعمل
سآخذ بنصيحتك و أبحث عن قالب آخر مناسب
بارك الله فيك
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأحد 26 فبراير 2017 - 18:59

جربت حذف قالب overall_header فأصبح الكود يعمل
يعني المشكلة منه ؟
الكود:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
        <head>
        <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
        <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
        <!-- END switch_compat_meta -->
        <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
        <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
        <!-- END switch_canonical_url -->
        {META_FAVICO}
        {META}
        {META_FB_LIKE}
        <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
        {T_HEAD_STYLESHEET}
        {CSS}
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
        <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
         
         
        <!-- BEGIN switch_fb_login -->
        <script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
                   
         
        <!-- END switch_fb_login -->

 
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
        <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_ticker -->

                 
              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
        case 'top' :
        slid_vert = true;
        break;

        case 'left':
        break;

        case 'bottom':
        slid_vert = true;
        auto_dir = 'prev';
        break;

        case 'right':
        auto_dir = 'prev';
        break;

        default:
        slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
        $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

        /* Affichage de la liste */
        $('#fa_ticker_content').css('display','block');

        /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
        var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
        var height_max = h_perso;

        /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
        $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
        if ($(this).height() > height_max)
        {
        height_max = $(this).height();
        }
        } );

        /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
        $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
        if ($(this).width() > width_item)
        {
        var ratio = $(this).width() / width_item;
        var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
        $(this).height(new_height).width(width_item);
        }
        });

        /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
        if (slid_vert)
        {
        $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
        }

        /* Initialisation du caroussel */
        $('#fa_ticker_content').jcarousel({
        vertical: slid_vert,
        wrap: 'circular',
        auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
        auto_direction: auto_dir,
        scroll: 1,
        size: {switch_ticker.SIZE},
        height_max: height_max,
        animation: {switch_ticker.SPEED}
        });
        }
        else
        {
        $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
        $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
        });
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_ticker_new -->
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
        });

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
        <!-- END switch_login_popup -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
        });
        });
        });
        <!-- END switch_login_popup -->
        //]]>
        </script>
   
        {GREETING_POPUP}
        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <style>
        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
        }
         
       
         
        </style>
        <!-- END switch_ticker_new -->
        {HOSTING_JS}
        <!-- BEGIN google_analytics_code -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);
        _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

        <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
        _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
        _gaq.push(['b._trackPageview']);
        <!-- END google_analytics_code_bis -->

        (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
        //]]>
        </script>
        <!-- END google_analytics_code -->
     
     
         
       
         
         
         
         
         
         
   
        </head>
        <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
        <!-- BEGIN hitskin_preview -->
        <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
        <p>
        {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
        <br />
        <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="https://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
        </div>
        </div>
        <!-- END hitskin_preview -->
   
 


        <a name="top"></a>
        {JAVASCRIPT}
 
        <!-- CSS Stylesheet -->
        <style type="text/css" id="vbulletin_css">
        /**
        * Ahlamontada - phpBB2 ؛ CSS
        * Style: 'رمضآن 2013 | تحويل تويكس !'; Style ID: 3
        */
        body
        {
        background: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/8anxxy10.png');
        color: #5e4a31;
        font: bold 14px simplified arabic;
        margin: 0px;
        padding: 0px;
        }
        a:link, body_alink
        {
        color: #5e4a31;
        text-decoration: none;
        }
        a:visited, body_avisited
        {
        color: #5e4a31;
        text-decoration: none;
        }
        a:hover, a:active, body_ahover
        {
        color: #5e4a31;
        text-decoration: none;
        }
        .page
        {
        background: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/8anxxy10.png');
        color: #5e4a31;
        }
        .page a:hover, .page a:active, .page_ahover
        {
        color: #80705c;
        }
        td, th, p, li
        {
        font: 12px tahoma;
        }
        .tborder
        {
        background: #f9f9f9 url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #7a7a7a;
        }
        .tcat
        {
        background: #DEDFD9 url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/f2x9fn10.png');
        color: #ffffff;
        font: bold 11px tahoma;
        text-align:center;
        }
        .tcat a:link, .tcat_alink
        {
        color: #c6c6c6;
        text-decoration: none;
        }
        .tcat a:visited, .tcat_avisited
        {
        color: #c6c6c6;
        text-decoration: none;
        }
        .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
        {
        color: #c6c6c6;
        text-decoration: bold;
        }
        .thead
        {
        background: #DEDFD9 url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/10cnl310.png');
        color: #ffffff;
        font: bold 11px tahoma;
        }
        .thead a:link, .thead_alink
        {
        color: #c6c6c6;
        }
        .thead a:visited, .thead_avisited
        {
        color: #c6c6c6;
        }
        .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
        {
        color: #c6c6c6;
        text-decoration: bold;
        }
        .tfoot
        {
        background: #DEDFD9 url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #959595;
        font: none 11px tahoma;
        }
        .tfoot a:link, .tfoot_alink
        {
        color: #a09383;
        text-decoration: none;
        }
        .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
        {
        color: #a09383;
        text-decoration: none;
        }
        .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
        {
        color: #776a5b;
        text-decoration: none;
        }
        .alt1, .alt1Active
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #b0b0b0;
        font: bold 11px tahoma;
        border-bottom: 1px dashed #e5e0d1;
        }
        .alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
        {
        color: #e49a65;
        }
        .alt2, .alt2Active
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #b0b0b0;
        border-bottom: 1px dashed #e5e0d1;
        }
        .alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
        {
        color: #765b88;
        }
        .inlinemod
        {
        color: #e6715a;
        }
        .wysiwyg
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #baa794;
        font: 11px tahoma;
        margin: 5px 10px 10px 10px;
        padding: 0px;
        }
        .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
        {
        color: #baa794;
        }
        .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
        {
        color: #baa794;
        }
        .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
        {
        color: #baa794;
        }
        textarea, .bginput
        {
        background: #ffffff;
        color: #baa794;
        font: 11px tahoma;
        border: 1px solid #e8dfd6;
        border-left: 4px solid #e8dfd6;
        border-right: 4px solid #e8dfd6;
        margin: 1px;
        }
        .bginput option, .bginput optgroup
        {
        font-size: 12px;
        font-family: tahoma;
        }
        .button
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/10cnl310.png');
        color: #ffffff;
        font: 11px tahoma;
        border: 1px solid #99836e;
        border-left: 4px solid #99836e;
        border-right: 4px solid #99836e;
        margin: 1px;
        }
        select
        {
        font: 12px tahoma;
        }
        option, optgroup
        {
        font-size: 12px;
        font-family: tahoma;
        }
        .smallfont
        {
        font: 12px tahoma;
        }
        .time
        {
        background: #FFFFFF;
        color: #60b4be;
        font: 10px tahoma;
        }
        .navbar
        {
        color: #5e4a31;
        font: 11px tahoma;
        }
        .highlight
        {
        color: #80705c;
        }
        .fjsel
        {
        background: #dfa44c;
        color: #828282;
        }
        .fjdpth0
        {
        background: #f5eee7;
        color: #b5a18e;
        }
        .panel
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: c7b5a2;
        padding: 0px;
        border: 0px outset;
        }
        .panel a:link, .panel_alink
        {
        color: c7b5a2;
        }
        .panel a:visited, .panel_avisited
        {
        color: c7b5a2;
        }
        .panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
        {
        color: #927d68;
        text-decoration: bold;
        }
        .panelsurround
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #927d68;
        }
        legend
        {
        color: #e6715a;
        font: 11px tahoma;
        }
        .vbmenu_control
        {
        background: #DEDFD9 url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/or18nd10.jpg');
        color: #a09383;
        font: 11px tahoma;
        padding: 3px 6px 3px 6px;
                white-space: nowrap;
        }
        .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
        {
        color: #a09383;
        }
        .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
        {
        color: #a09383;
        }
        .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
        {
        color: #776a5b;
        }
        .vbmenu_popup
        {
        background: #DEDFD9 url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #a09383;
        }
        .vbmenu_option
        {
        background: #EFEFEF url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/efriqk10.gif');
        color: #ccc0b3;
        font: 11px tahoma;
        white-space: nowrap;
        cursor: pointer;
     
        }
        .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
        {
        color: #ccc0b3;
        text-decoration: none;
        }
        .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
        {
        color: #ccc0b3;
        text-decoration: none;
        }
        .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
        {
        color: #aa9987;
        text-decoration: none;
        }
        .vbmenu_hilite
        {
        background: #FFFFFF;
        color: #dfa44c;
        font: 11px tahoma;
        white-space: nowrap;
        cursor: pointer;
     
        }
        .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
        {
        color: #dfa44c;
        }
        .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
        {
        color: #dfa44c;
        }
        .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
        {
        color: #c7882b;
        }
        .container {width: 100%; margin: 0px auto;}

        .s-d_02{
            background-image:url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/d3fsfb10.png');
            background-repeat:repeat;
            height:525px;
        }

        .s-d_03{
        background-image:url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/h60ofl10.png');
        height:525px;
        width:111px;
        background-repeat:no-repeat;
        float:right;
        position:relative;
        }

        .s-d_01{
        background-image:url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/igc3vv10.png');
        height:525px;
        width:110px;
        background-repeat:no-repeat;
        float:left;
        position:relative;
        }
         
   
        a.a1
        {

        position:absolute;
        right: 147px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;
        }

        a.a2
        {

        position:absolute;
        right: 127px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;
        }
        a.a3
        {

        position:absolute;
        right: 107px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;
        }

        a.a4
        {

        position:absolute;
        right: 87px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;
        }

        a.a0
        {

        position:absolute;
        right: 67px; top: 28px; width: 20px; height: 22px;
        }

        a.a6
        {

        position:absolute;
        right: 168px; bottom: 79px; width: 42px; height: 16px;
        }

        a.a7
        {

        position:absolute;
        right: 127px; bottom: 79px; width: 42px; height: 16px;
        }

        .s-d_011{
          background-image:url('http://www.m5zn.com/newuploads/2017/01/21/png//74ce3aecffad38a.png');
            height:525px;
            width:1006px;
            background-repeat:no-repeat;
            margin:auto;
        position:relative;
        }


        .content-left {padding-left:110px; background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/qygh6z10.png');
        background-repeat:repeat; background-position: left;
        }

        .content-right {padding-right:111px; background-image: url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/bttszr10.png');
        background-repeat: repeat; background-position: right;
        }
     
        .content {width: 100%; margin: 0px auto; background-color:#C2C1BC;  background-image:url('https://i37.servimg.com/u/f37/14/25/67/18/8anxxy10.png');
        background-repeat:repeat;
        }
         
         
        </style>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_important.css?v=384" />


        <!-- / CSS Stylesheet -->

        <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=384"></script>
        <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=384"></script>
        <script type="text/javascript">
        <!--
        var SESSIONURL = "";
        var SECURITYTOKEN = "guest";
        var IMGDIR_MISC = "ramadan2/misc";
        var vb_disable_ajax = parseInt("1", 10);
        // -->
        </script>
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=384"></script>
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=384"></script>
        </script>
     
        <!-- نهاية الهيدر-->
        <title> مجتمع فلسفة مزاج - تويكس®</title>
       
       

    </head>
        <body>
        <div class="container">
        <div class="s-d_02">

        <div class="s-d_03">
        </div>

        <div class="s-d_01">
        </div>


        <div class="s-d_011">

        <a class="a1" href="http://www.theb3st.com/" title="Tumblr" target="_blank"></a>

          <a class="a2" href="http://www.theb3st.com/" title="Twitter" target="_blank"></a>

        <a class="a3" href="http://www.theb3st.com/" title="Flickr" target="_blank"></a>

          <a class="a4" href="http://www.theb3st.com/" title="Sha3r" target="_blank"></a>

          <a class="a0" href="http://www.theb3st.com/" title="BlackBerry" target="_blank"></a>

        </div>
        </div>
        <div class="content-left">
        <div class="content-right">
        <div class="content">
         
         
         
                  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                      <tr>
                          <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                      </tr>
                    </table>
         


        <!-- content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

        <br />
        <br />
                         
        <!-- breadcrumb, login, pm info -->
         
             
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div class="navbar" style="font-size:11pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" border="0" /></a>
        <a class="nav" href="{U_INDEX}">
        <div class="nav"><img src="https://i79.servimg.com/u/f79/16/61/49/25/navbit10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="" width="" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
          <font face="tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="blod"><img src="https://i15.servimg.com/u/f15/16/61/49/25/navbit11.gif" height="" width="" /><font size="2"><strong>{PAGE_TITLE}</strong></font></span></font>
        </div>
        </td>
        <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <form action="/login" method="post" name="form_login">
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tr>
        <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
        <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="Post" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
        <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="Post" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
        <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="Post"size="10" tabindex="102" /></td>
        <td><input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
        </tr>

        </table>
        <input type="hidden" name="s" value="94ca5d1ad1eec92fb211ce73d5b364b5" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="login" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
        </form>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
             
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <strong>{LOGGED_AS} منور المنتدى بوجودك</strong><br />
        <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>
        <div><span id="notifications">{LAST_VISIT_DATE}</span></div>
          <td style="display: none !important;" align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>
        {GENERATED_NAV_BAR}
        <!-- END switch_user_logged_in -->

     
       
        </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
         
        <!-- nav buttons bar -->
        <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr align="center">
       


     

     
     
   
     
            </tr>
                    </table>

         

     
     
     
     
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->
                       
                          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->   
     
     
     
     
     

 
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                   
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
        <tr valign="top">
            <td class="tcat" align="right" colspan="2">
                    <span id="cybstatsoptions_o"> إحصائيات المنتدى  </span>
            </td>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="collapseobj_cyb_fh_stats" style="">
<tr align="center">
    <td class="thead" width="25%">أفضل الأعضاء هذا الشهر</td>
    <td class="thead" width="50%"><div align="center">آخر المشاركات</div></td>

   
  </tr>
        <tr valign="top">
                         
                              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                         
                         
                          </tr>
      </tbody>

  </table>
  <br />
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
     
 
                                  </div>
</td></tr>                                <tr>
                <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
         
         
         
    <div align="center">     
    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <!-- Begin BidVertiser code -->
<SCRIPT SRC="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=652356&bid=1623922" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<!-- End BidVertiser code -->
<!-- END switch_fb_login -->
   
          </div>
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في الإثنين 27 فبراير 2017 - 7:11

المشكلة كانت بكلا القالبين (المواضيع - الهيدر) وهم متعلقان بالجافاسكربت
وانا عدلت لك قالب المواضيع بحيث اصبح يعمل مع كود الجافاسكربت ومتوافق فلا ينقصك الآن سوى البحث في قالب الهيدر عن class="container" واستبدالها بـ class="bodylinewidth" وسجل وسيعمل الكود ان شاء الله Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الإثنين 27 فبراير 2017 - 17:59

عند تعديلها يتخرب شكل المنتدى و يصغر العرض
هكذا :

على اليسار كله فراغ
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في الإثنين 27 فبراير 2017 - 18:05

نعم هذا طبيعي
اذهب للوحة التحكم >> مظهر المنتدى >> إدارة عامة >> منتدى >> تشكيل ، ابحث عن (بنية الصفحات > عرض المنتدى ( عدد أو نسبة مئوية) : ضع في الفراغ 100%

وسجل , والاهم من ذلك هو ان يعمل الكود فالتنسيق لا مشكلة فيه Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الإثنين 27 فبراير 2017 - 19:12

ممتاز بارك الله فيك
الكود أصبح يعمل و شكل المنتدى تمام
لكنه يظهر أسفل المساهمة .. هل هناك طريقة لرفعه للأعلى أم هذا هو المكان الوحيد الممكن ؟
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 19:12

Up
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 22:09

عندما أضغط على التقييم في المواضيع تظهر صفحة " لقد تم تسجيل تصويتك "
من المفروض ان لا تظهر مع الكود ..
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 22:21

صورة توضيحية اخي العزيز
avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8530
معدل النشاط : 9834
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 22:32

عندما أضع تقييم للردود يظهر مباشرة رقم جديد (دون الخروج من الصفحة) هكذا :

لكن عندما أفعل ذلك في المواضيع ينقلني لصفحة جديدة :

مع العلم أن الصفحة من المفروض أن لا تظهر بل يظهر التقييم مباشرة دون الخروج من صفحة الموضوع ..
---
و المشكلة الثانية هي أن التقييم يظهر تحت التوقيع :

و انا أفضل أن يظهر في الأعلى .. يسار عنوان الموضوع
لا بأس بنقل كل أزرار المساهمة للأعلى .. المهم أن يظهر التقييم في الأعلى
( طبعا إن كانت هناك إمكانية لذلك )
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في الأربعاء 1 مارس 2017 - 9:54

اهلاً اخي
بالنسبة للمكان يمكن نقله وذلك من خلال كود الجافاسكربت ,ابحث عن :
الكود:
actions : ['.post-options', '.profile-icons', '.post-options', '.posting-icons'][version],
وعوضها ب:
الكود:
actions : ['.alt1'][version],
وسيصبح بالاعلى لكن اذا اردت نقله لليسار فضع هذا الكود في اكواد css :
الكود:
.fa_reputation {
    float: left;
}
Cool

اما بالنسبة عند الضغط على الزر تظهر لك صفحة اخرى فلا يظهر لدي ذلك
تأكد من تفعيلك للجافا سكربت في المتصفح
او قم بتغيير المتصفح
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأربعاء 1 مارس 2017 - 18:58

ممتاز التقييم أصبح في المكان الذي أردته تماما .. شكرا جزيلا لكـ
المشكلة المتبقية هي مشكلة ظهور هذه الصفحة بعد التقييم :

جربت الدخول بكل من الفايرفوكس و غوغل كروم و نفس المشكلة
مع العلم أنها تظهر فقط عند تقييم المواضيع ( في الردود يعمل الكود بشكل طبيعي )
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في الأربعاء 1 مارس 2017 - 19:10

لا اعلم اخي ربما هذه طريقة عمل الكود , جرب الكود على منتدى خالي من التومبيلات والاكواد الخارجية وانظر ماذا سيحدث لأننا لسنا نحن من برمج الكود لذلك نجهل كيفية عمله يحتاج له قرائة وتمعن وخبرة في لغة الجي كويري حتى يُفهم طريقة عمله
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأربعاء 1 مارس 2017 - 19:20

جربته في منتدى تومبيلاته غير معدلة فكان عمله طبيعي :يتم التقييم في ثانية بدون خروج من الصفحة
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف {عذآب} في الأربعاء 1 مارس 2017 - 19:31

صراحة ما فهمت عليك انت تقول :
مع العلم أنها تظهر فقط عند تقييم المواضيع ( في الردود يعمل الكود بشكل طبيعي )
وضح هل قصدك ان الازرار لا تظهر في المساهمة الاولى؟
ام انه قصدك تظهر صفحة التأكيد في المساهمة الاولى؟

يرجي التفصيل لو سمحت لنفهم جيداً
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7576
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأربعاء 1 مارس 2017 - 19:53

تظهر صفحة التأكيد في المساهمة الأولى
أما في الردود لا تظهر
يعني الكود يعمل بشكل ممتاز مع الردود
لكن المشكلة تكمن في تقييم المواضيع فقط
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء 1 مارس 2017 - 19:55

@MostWanted كتب:جربته في منتدى تومبيلاته غير معدلة فكان عمله طبيعي :يتم التقييم في ثانية بدون خروج من الصفحة

بعد اذن الاخ عذاب

اخي هذا يعني ان هناك تعارض بينه وبين اكواد اخري في احد القوالب
جرب القوالب بالتتابع في المنتدي الثاني التجريبي .. حتي تعرف سبب الاشكال
avatar
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأربعاء 1 مارس 2017 - 20:47

قوالب التومبيلات ؟ جاري ..
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة في كود تقييم

مُساهمة من طرف MostWanted في الأربعاء 1 مارس 2017 - 21:12

عند تركيب قالب overall_header لوحده : الكود لا يعمل أبدا

عند تركيب قالب viewtopic_body لوحده : الكود يعمل بدون أي مشاكل
avatar
MostWanted
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 378
معدل النشاط : 3820
السُمعة : 5

http://thebest.all-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى