حذف جزء من الواجهة

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ حذف جزء من الواجهة

مُساهمة من طرف chi kong في الإثنين 25 يناير 2016 - 19:00

اريد حذف الاتى من الصور الاتية:


www.eltaqa.com


قالب الهيدر تومبيلات وفية كل شىء

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
<head>
 <!-- no cache headers -->
 <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
 <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
 <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
 <!-- end no cache headers -->
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />

<meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board" />
<meta name="description" content="This is a discussion forum powered by vBulletin. To find out about vBulletin, go to http://www.vbulletin.com/ ." />


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="http://volen-web.com/vb/vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'ملتقى الطلبة العرب'; Style ID: 59
*/
body
{
 background: #E1E1E2;
 color: #000000;
 font: 10pt tahoma;
 margin: 0px 0px 0px 0px;
 padding: 0px;
 text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
a:link, body_alink
{
 color: #62101a;
 text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
 color: #62101a;
 text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
 color: #FF4400;
 text-decoration: none;
}
.page
{
 background: #ffd1d7;
 color: #000000;
 font-family: tahoma;
}
.page a:link, .page_alink
{
 text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
 text-decoration: none;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
 text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
 font: 10pt tahoma;
}
.tborder
{
 background: transparent;
 color: #000000;
 font-family: tahoma;
 border:dashed 1px #b2374a;
 text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.tcat
{
 background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
 color: #FFFFFF;
 font: bold 10pt tahoma;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
 color: #ffffff;
 text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
 color: #ffffff;
 text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
 color: #FFFF66;
 text-decoration: none;
}
.thead
{
 background: #faa42a url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
 color: #660000;
 font: bold 11px tahoma;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 text-shadow:1px 1px 0px #FFFFFF;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
 color: #660000;
 text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
 color: #660000;
 text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
 color: #660000;
 text-decoration: none;
}
.tfoot
{
 background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
 color: #FFFFFF;
 font-family: tahoma;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
 color: #FFFF66;
 text-decoration: none;
}
.alt1, .alt1Active
{
 background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
 color: #000000;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
 text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
 text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
 text-decoration: none;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
 text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
 background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
 color: #000000;
 font-family: tahoma;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
 text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
 text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
 text-decoration: none;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
 text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
 background: #FFFFCC;
 color: #000000;
}
.inlinemod a:link, .inlinemod_alink
{
 text-decoration: none;
}
.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
{
 text-decoration: none;
}
.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
{
 text-decoration: none;
}
.wysiwyg
{
 background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
 color: #000000;
 font: 10pt tahoma;
 margin: 5px 10px 10px 10px;
 padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
 color: #62101a;
 text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
 color: #62101a;
 text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
 color: #FF4400;
 text-decoration: none;
}
textarea, .bginput
{
 font: 10pt tahoma;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
 font-size: 10pt;
 font-family: tahoma;
}
.button
{
 font: 11px tahoma;
}
select
{
 font: 11px tahoma;
}
option, optgroup
{
 font-size: 11px;
 font-family: tahoma;
}
.smallfont
{
 font: 11px tahoma;
}
.time
{
 color: #FF0000;
}
.navbar
{
 font: 11px tahoma;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
 text-decoration: none;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
 text-decoration: none;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
 text-decoration: none;
}
.highlight
{
 color: #FF0000;
 font-family: tahoma;
 font-weight: bold;
}
.fjsel
{
 background: #3E5C92;
 color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
 background: #F7F7F7;
 color: #000000;
}
.panel
{
 background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
 color: #000000;
 font-family: tahoma;
 padding: 10px;
 border: 2px outset;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
 text-decoration: none;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
 text-decoration: none;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
 text-decoration: none;
}
.panelsurround
{
 background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
 color: #000000;
 font-family: tahoma;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
}
legend
{
 color: #22229C;
 font: 11px tahoma;
}
.vbmenu_control
{
 background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
 color: #FFFFFF;
 font: bold 11px tahoma;
 padding: 3px 6px 3px 6px;
 white-space: nowrap;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
 background: #faa42a url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
 color: #000000;
 font-family: tahoma;
 border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
 background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
 color: #000000;
 font: 11px tahoma;
 white-space: nowrap;
 cursor: pointer;
 border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
 border-style: solid;
    border-width: 1px;
 text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
 background: #faa42a url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
 color: #FFFFFF;
 font: 11px tahoma;
 white-space: nowrap;
 cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
 color: #660000;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
 color: #660000;
 text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
 color: #660000;
 text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
body{
 background-color:#ffd1d7;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/bg-body_02.gif');
 background-repeat:repeat;
margin:0px auto;
}
#all{
 width:100%;
 height:100%;
}
.header{
 height:336px;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/bg-header_02.gif');
 background-repeat:repeat-x;
}
.buten-h{
 width:550px;
 height:55px;
 float:right;
 margin-top:14px;
 margin-right:10px;
}
.buten-h a{
 float:right;
 width:105px;
 height:50px;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_10.png');
 background-repeat:no-repeat;
 font-family:Tahoma;
 font-size:13px;
 font-weight:bold;
 color:#811a28;
 text-decoration:none;
 text-align:center;
 margin-right:5px;
 line-height:45px;
}
.buten-h a:hover{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_05.png');
 background-repeat:no-repeat;
 margin-top:5px;
}
.face{
 width:145px;
 height:45px;
 float:left;
 margin-top:17px;
 margin-left:35px;
}
img{
 border:0px;
}
.logo{
 width:365px;
 height:250px;
 float:right;
 margin-top:16px;
}
.r-h{
 width:566px;
 height:336px;
 float:right;
}
.l-h{
 float:left;
 width:428px;
 height:333px;
}
.login{
 width:404px;
 height:242px;
 float:left;
}
.footer{
 width:100%;
 height:270px;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/bg-footer_06.png');
 background-repeat:repeat-x;
}
.r-f{
 float:right;
 height:270px;
 width:462px;
 
}
.r-f p{
 float:right;
 font-family:Tahoma;
 font-size:16px;
 color:#ffdadf;
 margin-top:30px;
 margin-right:50px;
 text-decoration:none;
}
.linke-f{
 width:409px;
 height:102px;
 float:right;
 margin-top:55px;
 margin-right:15px;
}
.linke-f ul{
    float: right;
    font-family: Tahoma;
    font-weight: bold;
    list-style: none inside none;
    width: 100%;
}
.linke-f ul li{
   display: inline;
    float: right;
    text-align: center;
    width: 100px;
        margin-right:36px;

}
.linke-f ul li a{
    color: #8d1d2c;
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    height: 25px;
    line-height: 25px;
    margin-right: 5px;
    text-decoration: none;

}
.linke-f ul li a:hover{
margin-left:5px;
}
.l-f{
 width:462px;
 height:272px;
 float:left;
}
.logo-volen{
width:167px;
height:46px;
margin-left:50px;
margin-top:17px;
}
.logo-volen:hover{
 margin-left:60px;
}
.Administration{
 float:left;
 width:492px;
 height:130px;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/Administration.png');
 background-repeat:no-repeat;
 margin-top:50px;
 margin-left:25px;
}
.Administration p{
 width:406px;
 height:78px;
 font-family:Tahoma;
 font-size:12px;
 font-weight:bold;
 color:#942634;
 text-align: right;
 margin-top:36px;
 margin-left:5px;
}
.Administration p a{
 text-decoration:none;
 color:#5c101a;
}
.all-main{
 background-color:#ffd1d7;
 border:8px #8c2531 solid;
 border-radius:10px;
}
.main{
 padding:0px 10px 0px 10px;
}
.up-main{
height:300px;
width:100%;
}
.r-u-m{
height:250px;
width:630px;
float:right;
margin-top:30px;
margin-right:20px;
}
.l-u-m{
 height:250px;
 width:320px;
 float:left;
 margin-top:30px;
margin-left:20px;

}
.totale{
 width:627px;
 height:268px;
 margin-top:30px;
 margin-right:20px;
 
}
.s-g{
 height:55px;
 width:633px;
 float:right;
}
.search-1{
 width:306px;
 height:55px;
 float:right;
}
.sr2{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/s1.png');
 background-repeat:no-repeat;
 width:221px;
 height:55px;
 float:right;
 border:0px black solid;
 text-align:center;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    line-height: 36px;
}
.sr1{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/s2.png');
 background-repeat:no-repeat;
 width:85px;
 height:55px;
 float:right;
 border:0px black solid;
}
.qoogle{ width:306px;
 height:55px;
 float:right;
 margin-right:10px;
}
.g2{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/g1.png');
 background-repeat:no-repeat;
 width:221px;
 height:55px;
 float:right;
 border:0px black solid;
 text-align:center;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    line-height: 36px;
}
.g1{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/g2.png');
 background-repeat:no-repeat;
 width:85px;
 height:55px;
 float:right;
 border:0px black solid;
}
.google-b{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/b-g.png');
 background-repeat:no-repeat;
 float:right;
 width:300px;
 height:248px;
}
.baner{
 width:622px;
 height:187px;
 float:right;
}
.login form{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
 background-repeat:no-repeat;
 width:404px;
 height:242px;
 float:left;
 margin-top:21px;


}
.input_uenter{
 background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    float: right;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    height: 27px;
    margin-right: 41px;
    margin-top: 20px;
    width: 133px;
}
.input_upass{
  background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    float: right;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    height: 26px;
    line-height: 26px;
    margin-right: 44px;
    margin-top: 5px;
    width: 133px;
}
.input_uenter{
 background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    color: #FFFFFF;
    direction: rtl;
    float: left;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    height: 39px;
    text-align: center;
    width: 76px;
}
#navbar_password{
 float:right;
 margin-top:17px;
 margin-right:96px;
}
#navbar_username{
 float:right;
 margin-top:100px;
 margin-right:96px;
}
#cb_cookieuser_navbar{
 float:right;
 margin-top:3px;
 margin-right:4px;
}
.in{
 float:left;
 margin-top:12px;
 margin-left:83px;
}
.blooks{
 width:100%;
 height:100%;
 margin-top:20px;
 margin-bottom:25px;
}
.Top-b{
 height:58px;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_05.png');
 background-repeat:repeat-x;
}
.r-t{
 background-image:url('http://im41.gulfup.com/AW1Ip.png');
 background-repeat:no-repeat;
 width:329px;
 height:58px;
 float:right;
}
.l-t{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_03.png');
 background-repeat:no-repeat;
 float:left;
 width:70px;
 height:58px;
}
.Center-b{ background: none repeat scroll 0 0 #faaab2;
    text-align: justify;
}
.r-c{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_08.png');
    background-position: left top;
    background-repeat: repeat-y;
    padding-left: 19px;}
.l-c{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_10.png');
    background-position: right top;
    background-repeat: repeat-y;
    padding-right: 19px;
}
.Down-b{
 height:42px;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_13.png');
 background-repeat:repeat-x;
}

.r-d{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_15.png');
 background-repeat:no-repeat;
 float:right;
 width:55px;
 height:42px;
}
.l-d{
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/vb_16.png');
 background-repeat:no-repeat;
 float:left;
 height:42px;
 width:70px;
 
}
*{
 margin:0px auto;
}

#login_box {
 width:365px;
 height:250px;
 margin:10px auto 0px auto;
 overflow:hidden;
}

#login_out {
 width:365px;
 height:250px;
 float:left;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
margin-top: 21px;
}


.input_user {
 width:120px;
 float:left;
 margin-top:101px;
 height:27px;
   margin-left: 169px;
 overflow:hidden;
}
.input_user input {
 width:120px;
 float:right;
 height:27px;
 background-color:transparent;
 border:0px;
 direction:rtl;
 font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
 font-size:12px;
 color:#5E162B;
}
#login_button {
    float: left;
    height: 30px;
    margin-left: 95px;
    margin-top: -24px;
    overflow: hidden;
    width: 65px;
    }
#login_button input{
  height: 34px;
    width: 69px;
    float:left;
 border:0px;
 background-color:transparent;
 font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
 font-size:12px;
 font-weight:bold;
 cursor:pointer;
 color:#5E162B;
}
.remem {
 float:right;
 width:86%;
 direction:rtl;
 color:#811a28;
 font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
 font-size:12px;
        margin-right: 45px;
        margin-top: 10px;
}
.remem input {
 float:right;
}
.remem label {

margin-right: 10px;}

html
{
 scrollbar-base-color: #8d1d2c;
 scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
 scrollbar-track-color: #8d1d2c;
}
.face a {
    float: right;
    margin-right: 5px;
}
#login_in {
 width:406px;
 height:252px;
 float:left;
 background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/logn-off.png');
    margin-top: 22px;
}
#right_log {
 width:231px;
 height:84px;
 float:right;
  margin-right: 87px;
    margin-top: 120px;
 direction:rtl;
 color:#9b2032;
}
.linke-f ul {
    padding:0px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>


 <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/farha/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/farha/easing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/farha/scrip2.js"></script>

</head>
<body>
<div id="all">
 <div class="header">
 <div class="r-h">
 <div class="buten-h">
 <a href="/">الرئسية</a>
 <a href="/register">التسجيل</a>
 <a href="/faq">التعليمات</a>
 <a href="/calendar">التقويم</a>
 <a href="/contact">اتصل بنا</a>
 </div>
 <div class="logo">
 <a href="/"><img src="http://im41.gulfup.com/eztSB.png" /></a>
 </div>
 </div>
 <div class="l-h">
 <div class="face">
 <a href="https://www.facebook.com"><img alt="" height="42" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_13.png" width="42" /></a>
 <a href="https://twitter.com"><img alt="" height="42" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_15.png" width="42" /></a>
                  <a href="/rss"><img alt="" height="42" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_17.png" width="42" /></a>
 </div>
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
 <div id="login_out">
 <form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
 <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>

 <div class="input_user">
 <input name="username" type="text" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
 </div>
 <div class="input_user" style="margin-top:14px;">
 <input name="password" type="password" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
 </div>
 <div id="login_button">
 <input type="submit" accesskey="s" name="login" value="" tabindex="104" >
 </div>
 <div class="clear"></div>
 <div class="remem"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><label for="cb_cookieuser_navbar">تذكرنى</label></div>
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <input type="hidden" name="do" value="login" />
 <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
 <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
 </form>
 </div>
                                                          <!-- END switch_user_logged_out -->
 </div>
 </div>
 <div class="main">
 <div class="all-main">
 <div class="up-main">
 <div class="r-u-m">
 <div class="s-g">
 <div class="search-1">
 <form action="/search" method="get" style="height: 62px" >
 <input class="sr2" type="text" name="query" value="أكتب ما تبحث عنه" onfocus="if(this.value=='أكتب ما تبحث عنه')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='أكتب ما تبحث عنه'" />
 <input class="sr1" type="submit" name="submit" value="" title="أبحث" />
 </form>
 <a href="#"></a>
 </div>
<div class="qoogle">
 <form action="contact?" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form" style="height: 58px" >
 <input class="g2" type="text" name="mail"  value="أكتب بريدك الألكترونى" onfocus="if(this.value=='أكتب بريدك الألكترونى')this.value='' " onblur="if(this.value=='')this.value='أكتب بريدك الألكترونى'" />
 <input class="g1" type="submit" name="submit" value=""  title="اشترك"/>
 </form>
 <a href="/contact"></a>
 </div>

 </div>
 <div class="baner">
 <table style="width: 622px" height="187px">
 <tr>
 <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" width="468"/></a></td>
 <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" width="150"/></a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" width="468"/></a></td>
 <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" width="150"/></a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" width="468"/></a></td>
 <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" width="150"/></a></td>
 </tr>
</table>

 </div>

 </div>
 <div class="l-u-m">
 <div class="google-b"></div>
 </div>

 </div>
                  <script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-7316951291471130";
    google_ad_slot = "6485500003";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
</script>
<!-- مجتمع بدران 1 -->
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<!-- open content container -->

<div align="center">
 <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
 <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

<div class="blooks">
 <div class="Top-b">
 <div class="r-t"></div>
 <div class="l-t"></div>
 </div>
 <div class="Center-b">
 <div class="l-c">
 <div class="r-c">


<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <td class="alt1" width="100%">
 
 <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
        <div class="nav"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
 
 
 </td>

 <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login">
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
          <tr> <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
            <label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
            <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="post" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
            <td class="smallfont" nowrap="nowrap">
              <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="post" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label>
            </td> </tr>
          <tr> <td class="smallfont">
            <label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
            <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="post" size="10" tabindex="102" /></td>
            <td><input type="submit" class="button" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td> </tr> </table> <input type="hidden" name="s" value="6b3baf58aa63b56a46d223d2a10d3b92" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> <input type="hidden" name="do" value="login" /> <input type="hidden" name="vb_login_md5password" /> <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /> </form>
  
   <!-- END switch_user_logged_out -->
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />

   <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>
  
   <div><span id="notifications"> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
  
  
  <!-- END switch_user_logged_in -->
 </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
 <tr align="center">
 
 
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
             <td id="allptchoptions" class="vbmenu_control"><a href="/forum"> <span class="style1">الرئيسية</span></a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("allptchoptions", false); </script></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td> <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> </td>
    
      <!-- END switch_user_logged_out -->
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <td id="allptchoptions" class="vbmenu_control"><a href="/forum"> <span class="style1">الرئيسية</span></a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("allptchoptions", false); </script></td>
      <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow">لوحة التحكم</a></td>
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/memberlist" accesskey="5">الاعضاء</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
    <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> </td>
          <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg">التنبيهات</a></td>
          <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout">تسجيل الخروج</a></td>
    <!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  
                                            
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
 <tr align="center">
 

  
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
 <tr align="center">
 
 
 
 <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">
 التعليمـــات</a></td>
 
 <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/vb/index.php?styleid=59&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">
 Community</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
 
 <td class="vbmenu_control"><a href="/calendar">التقويم</a></td>
 
 
 
 <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">
 مشاركات اليوم</a></td>
 
 <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">
 البحث</a> </td>
 
 
 
 
 
 </tr>
 </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="Down-b">
 <div class="r-d"></div>
 <div class="l-d"></div>
 </div>
 </div>

<br />


<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

 
 <!-- community link menu -->
 <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr><td class="thead">Community Links</td></tr>
 
 
 
 
 
 <tr><td class="vbmenu_option"><a href="/memberlist">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
 
 
 </table>
 </div>
 <!-- / community link menu -->
 
 
 
 <!-- header quick search form -->
 <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="/search" method="post">

 <input type="hidden" name="do" value="process" />
 <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
 <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
 <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
 <div style="margin-top:6px">
 <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
 المواضيع</label>&nbsp;&nbsp;
 <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
 المشاركات</label>
 </div>
 </form>
 </td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td class="vbmenu_option"><a href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">
 البحث المتقدم</a></td>
 </tr>
 
 </table>
 </div>
 <!-- / header quick search form -->
 
 
 
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
 <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
 <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
 <tr>
 <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
 <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
 <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
 <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
 </form>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <td class="tcat">أهلا وسهلا بك فى :: ملتقى الابداع والتميز
 ::.</td>
</tr>
<tr>
 <td class="alt1">
 أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى
 التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
 كما يشرفنا أن تقوم <a href="/register"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a>
 إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع
 فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
 </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<!-- END switch_user_logged_out -->

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td></tr><tr>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


عدل سابقا من قبل chi kong في الثلاثاء 26 يناير 2016 - 3:38 عدل 1 مرات (السبب : تم الحل)
avatar
chi kong
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 325
معدل النشاط : 2396
السُمعة : 13

http://www.eltaqa.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: حذف جزء من الواجهة

مُساهمة من طرف {عذآب} في الإثنين 25 يناير 2016 - 20:38

تم التعديل استبدل القالب كاملاً بهذا :
الكود:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
    case 'top' :
    slid_vert = true;
    break;

    case 'left':
    break;

    case 'bottom':
    slid_vert = true;
    auto_dir = 'prev';
    break;

    case 'right':
    auto_dir = 'prev';
    break;

    default:
    slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
    var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

    if (w_cont > 0)
    {
    $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

    /* Affichage de la liste */
    $('#fa_ticker_content').css('display','block');

    /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
    var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
    var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
    var height_max = h_perso;

    /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
    if ($(this).height() > height_max)
    {
    height_max = $(this).height();
    }
    } );

    /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
    $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
    if ($(this).width() > width_item)
    {
    var ratio = $(this).width() / width_item;
    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
    $(this).height(new_height).width(width_item);
    }
    });

    /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
    if (slid_vert)
    {
    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
    }

    /* Initialisation du caroussel */
    $('#fa_ticker_content').jcarousel({
    vertical: slid_vert,
    wrap: 'circular',
    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
    auto_direction: auto_dir,
    scroll: 1,
    size: {switch_ticker.SIZE},
    height_max: height_max,
    animation: {switch_ticker.SPEED}
    });
    }
    else
    {
    $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
    $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
    }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
    if(pm != null) { pm.focus(); }
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
    if(report != null) { report.focus(); }
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
    <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
    $(window).resize(function() {
    var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
    var popupWidth = $("#login_popup").width();
    var mypopup = $("#login_popup");

    $("#login_popup").css({
    "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
    });
    });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
    text-align:center;
    width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
    margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
    margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
    <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
    <div class="content">
    <p>
    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
    <br />
    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
    </p>
    </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
    <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr height="25">
    <td class="catLeft">
    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
    </td>
    </tr>
    <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
    <td class="row1" align="left" valign="top">
    <div id="login_popup_buttons">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
    </form>
    </div>
    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}

      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
    <head>
    <!-- no cache headers -->
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
    <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
    <!-- end no cache headers -->
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
    <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />

    <meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board" />
    <meta name="description" content="This is a discussion forum powered by vBulletin. To find out about vBulletin, go to http://www.vbulletin.com/ ." />


    <!-- CSS Stylesheet -->
    <style type="text/css" id="http://volen-web.com/vb/vbulletin_css">
    /**
    * vBulletin 3.8.7 CSS
    * Style: 'ملتقى الطلبة العرب'; Style ID: 59
    */
    body
    {
    background: #E1E1E2;
    color: #000000;
    font: 10pt tahoma;
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px;
    text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
    }
    a:link, body_alink
    {
    color: #62101a;
    text-decoration: none;
    }
    a:visited, body_avisited
    {
    color: #62101a;
    text-decoration: none;
    }
    a:hover, a:active, body_ahover
    {
    color: #FF4400;
    text-decoration: none;
    }
    .page
    {
    background: #ffd1d7;
    color: #000000;
    font-family: tahoma;
    }
    .page a:link, .page_alink
    {
    text-decoration: none;
    }
    .page a:visited, .page_avisited
    {
    text-decoration: none;
    }
    .page a:hover, .page a:active, .page_ahover
    {
    text-decoration: none;
    }
    td, th, p, li
    {
    font: 10pt tahoma;
    }
    .tborder
    {
    background: transparent;
    color: #000000;
    font-family: tahoma;
    border:dashed 1px #b2374a;
    text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
    }
    .tcat
    {
    background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
    color: #FFFFFF;
    font: bold 10pt tahoma;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    text-shadow:1px 1px 0px #000000;
    }
    .tcat a:link, .tcat_alink
    {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    }
    .tcat a:visited, .tcat_avisited
    {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    }
    .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
    {
    color: #FFFF66;
    text-decoration: none;
    }
    .thead
    {
    background: #faa42a url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
    color: #660000;
    font: bold 11px tahoma;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    text-shadow:1px 1px 0px #FFFFFF;
    }
    .thead a:link, .thead_alink
    {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
    }
    .thead a:visited, .thead_avisited
    {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
    }
    .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
    {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
    }
    .tfoot
    {
    background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
    color: #FFFFFF;
    font-family: tahoma;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    text-shadow:1px 1px 0px #000000;
    }
    .tfoot a:link, .tfoot_alink
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
    {
    color: #FFFF66;
    text-decoration: none;
    }
    .alt1, .alt1Active
    {
    background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
    color: #000000;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
    text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
    }
    .alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
    {
    text-decoration: none;
    }
    .alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
    {
    text-decoration: none;
    }
    .alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
    {
    text-decoration: none;
    }
    .alt2, .alt2Active
    {
    background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
    color: #000000;
    font-family: tahoma;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
    text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
    }
    .alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
    {
    text-decoration: none;
    }
    .alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
    {
    text-decoration: none;
    }
    .alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
    {
    text-decoration: none;
    }
    .inlinemod
    {
    background: #FFFFCC;
    color: #000000;
    }
    .inlinemod a:link, .inlinemod_alink
    {
    text-decoration: none;
    }
    .inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
    {
    text-decoration: none;
    }
    .inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
    {
    text-decoration: none;
    }
    .wysiwyg
    {
    background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
    color: #000000;
    font: 10pt tahoma;
    margin: 5px 10px 10px 10px;
    padding: 0px;
    }
    .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
    {
    color: #62101a;
    text-decoration: none;
    }
    .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
    {
    color: #62101a;
    text-decoration: none;
    }
    .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
    {
    color: #FF4400;
    text-decoration: none;
    }
    textarea, .bginput
    {
    font: 10pt tahoma;
    }
    .bginput option, .bginput optgroup
    {
    font-size: 10pt;
    font-family: tahoma;
    }
    .button
    {
    font: 11px tahoma;
    }
    select
    {
    font: 11px tahoma;
    }
    option, optgroup
    {
    font-size: 11px;
    font-family: tahoma;
    }
    .smallfont
    {
    font: 11px tahoma;
    }
    .time
    {
    color: #FF0000;
    }
    .navbar
    {
    font: 11px tahoma;
    }
    .navbar a:link, .navbar_alink
    {
    text-decoration: none;
    }
    .navbar a:visited, .navbar_avisited
    {
    text-decoration: none;
    }
    .navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
    {
    text-decoration: none;
    }
    .highlight
    {
    color: #FF0000;
    font-family: tahoma;
    font-weight: bold;
    }
    .fjsel
    {
    background: #3E5C92;
    color: #E0E0F6;
    }
    .fjdpth0
    {
    background: #F7F7F7;
    color: #000000;
    }
    .panel
    {
    background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
    color: #000000;
    font-family: tahoma;
    padding: 10px;
    border: 2px outset;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    }
    .panel a:link, .panel_alink
    {
    text-decoration: none;
    }
    .panel a:visited, .panel_avisited
    {
    text-decoration: none;
    }
    .panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
    {
    text-decoration: none;
    }
    .panelsurround
    {
    background: url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
    color: #000000;
    font-family: tahoma;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    }
    legend
    {
    color: #22229C;
    font: 11px tahoma;
    }
    .vbmenu_control
    {
    background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
    color: #FFFFFF;
    font: bold 11px tahoma;
    padding: 3px 6px 3px 6px;
    white-space: nowrap;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    text-shadow:1px 1px 0px #000000;
    }
    .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_popup
    {
    background: #faa42a url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
    color: #000000;
    font-family: tahoma;
    border: 1px solid #0B198C;
    }
    .vbmenu_option
    {
    background: #801b29 url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
    color: #000000;
    font: 11px tahoma;
    white-space: nowrap;
    cursor: pointer;
    border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
    border-style: solid;
        border-width: 1px;
    text-shadow:1px 1px 0px #000000;
    }
    .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
    {
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite
    {
    background: #faa42a url(http://volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
    color: #FFFFFF;
    font: 11px tahoma;
    white-space: nowrap;
    cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
    {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
    {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
    {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
    }
    /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
    .bigusername { font-size: 14pt; }

    /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
    td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

    /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
    .pagenav a { text-decoration: none; }
    .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

    /* ***** de-emphasized text */
    .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
    a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
    .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

    /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
    .fieldset { margin-bottom: 6px; }
    .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
    body{
    background-color:#ffd1d7;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/bg-body_02.gif');
    background-repeat:repeat;
    margin:0px auto;
    }
    #all{
    width:100%;
    height:100%;
    }
    .header{
    height:336px;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/bg-header_02.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    }
    .buten-h{
    width:550px;
    height:55px;
    float:right;
    margin-top:14px;
    margin-right:10px;
    }
    .buten-h a{
    float:right;
    width:105px;
    height:50px;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_10.png');
    background-repeat:no-repeat;
    font-family:Tahoma;
    font-size:13px;
    font-weight:bold;
    color:#811a28;
    text-decoration:none;
    text-align:center;
    margin-right:5px;
    line-height:45px;
    }
    .buten-h a:hover{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_05.png');
    background-repeat:no-repeat;
    margin-top:5px;
    }
    .face{
    width:145px;
    height:45px;
    float:left;
    margin-top:17px;
    margin-left:35px;
    }
    img{
    border:0px;
    }
    .logo{
    width:365px;
    height:250px;
    float:right;
    margin-top:16px;
    }
    .r-h{
    width:566px;
    height:336px;
    float:right;
    }
    .l-h{
    float:left;
    width:428px;
    height:333px;
    }
    .login{
    width:404px;
    height:242px;
    float:left;
    }
    .footer{
    width:100%;
    height:270px;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/bg-footer_06.png');
    background-repeat:repeat-x;
    }
    .r-f{
    float:right;
    height:270px;
    width:462px;
   
    }
    .r-f p{
    float:right;
    font-family:Tahoma;
    font-size:16px;
    color:#ffdadf;
    margin-top:30px;
    margin-right:50px;
    text-decoration:none;
    }
    .linke-f{
    width:409px;
    height:102px;
    float:right;
    margin-top:55px;
    margin-right:15px;
    }
    .linke-f ul{
        float: right;
        font-family: Tahoma;
        font-weight: bold;
        list-style: none inside none;
        width: 100%;
    }
    .linke-f ul li{
      display: inline;
        float: right;
        text-align: center;
        width: 100px;
            margin-right:36px;

    }
    .linke-f ul li a{
        color: #8d1d2c;
        font-family: tahoma;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        height: 25px;
        line-height: 25px;
        margin-right: 5px;
        text-decoration: none;

    }
    .linke-f ul li a:hover{
    margin-left:5px;
    }
    .l-f{
    width:462px;
    height:272px;
    float:left;
    }
    .logo-volen{
    width:167px;
    height:46px;
    margin-left:50px;
    margin-top:17px;
    }
    .logo-volen:hover{
    margin-left:60px;
    }
    .Administration{
    float:left;
    width:492px;
    height:130px;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/Administration.png');
    background-repeat:no-repeat;
    margin-top:50px;
    margin-left:25px;
    }
    .Administration p{
    width:406px;
    height:78px;
    font-family:Tahoma;
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
    color:#942634;
    text-align: right;
    margin-top:36px;
    margin-left:5px;
    }
    .Administration p a{
    text-decoration:none;
    color:#5c101a;
    }
    .all-main{
    background-color:#ffd1d7;
    border:8px #8c2531 solid;
    border-radius:10px;
    }
    .main{
    padding:0px 10px 0px 10px;
    }
    .up-main{
    height:300px;
    width:100%;
    }
    .r-u-m{
    height:250px;
    width:630px;
    float:right;
    margin-top:30px;
    margin-right:20px;
    }
    .l-u-m{
    height:250px;
    width:320px;
    float:left;
    margin-top:30px;
    margin-left:20px;

    }
    .totale{
    width:627px;
    height:268px;
    margin-top:30px;
    margin-right:20px;
   
    }
    .s-g{
    height:55px;
    width:633px;
    float:right;
    }
    .search-1{
    width:306px;
    height:55px;
    float:right;
    }
    .sr2{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/s1.png');
    background-repeat:no-repeat;
    width:221px;
    height:55px;
    float:right;
    border:0px black solid;
    text-align:center;
        border: 0 none;
        direction: rtl;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
        line-height: 36px;
    }
    .sr1{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/s2.png');
    background-repeat:no-repeat;
    width:85px;
    height:55px;
    float:right;
    border:0px black solid;
    }
    .qoogle{ width:306px;
    height:55px;
    float:right;
    margin-right:10px;
    }
    .g2{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/g1.png');
    background-repeat:no-repeat;
    width:221px;
    height:55px;
    float:right;
    border:0px black solid;
    text-align:center;
        border: 0 none;
        direction: rtl;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
        line-height: 36px;
    }
    .g1{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/g2.png');
    background-repeat:no-repeat;
    width:85px;
    height:55px;
    float:right;
    border:0px black solid;
    }
    .google-b{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/b-g.png');
    background-repeat:no-repeat;
    float:right;
    width:300px;
    height:248px;
    }
    .baner{
    width:622px;
    height:187px;
    float:right;
    }
    .login form{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
    background-repeat:no-repeat;
    width:404px;
    height:242px;
    float:left;
    margin-top:21px;


    }
    .input_uenter{
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
        border: 0 none;
        direction: rtl;
        float: right;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
        height: 27px;
        margin-right: 41px;
        margin-top: 20px;
        width: 133px;
    }
    .input_upass{
      background: none repeat scroll 0 0 transparent;
        border: 0 none;
        direction: rtl;
        float: right;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
        height: 26px;
        line-height: 26px;
        margin-right: 44px;
        margin-top: 5px;
        width: 133px;
    }
    .input_uenter{
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
        border: 0 none;
        color: #FFFFFF;
        direction: rtl;
        float: left;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        height: 39px;
        text-align: center;
        width: 76px;
    }
    #navbar_password{
    float:right;
    margin-top:17px;
    margin-right:96px;
    }
    #navbar_username{
    float:right;
    margin-top:100px;
    margin-right:96px;
    }
    #cb_cookieuser_navbar{
    float:right;
    margin-top:3px;
    margin-right:4px;
    }
    .in{
    float:left;
    margin-top:12px;
    margin-left:83px;
    }
    .blooks{
    width:100%;
    height:100%;
    margin-top:20px;
    margin-bottom:25px;
    }
    .Top-b{
    height:58px;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_05.png');
    background-repeat:repeat-x;
    }
    .r-t{
    background-image:url('http://im41.gulfup.com/AW1Ip.png');
    background-repeat:no-repeat;
    width:329px;
    height:58px;
    float:right;
    }
    .l-t{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_03.png');
    background-repeat:no-repeat;
    float:left;
    width:70px;
    height:58px;
    }
    .Center-b{ background: none repeat scroll 0 0 #faaab2;
        text-align: justify;
    }
    .r-c{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_08.png');
        background-position: left top;
        background-repeat: repeat-y;
        padding-left: 19px;}
    .l-c{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_10.png');
        background-position: right top;
        background-repeat: repeat-y;
        padding-right: 19px;
    }
    .Down-b{
    height:42px;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_13.png');
    background-repeat:repeat-x;
    }

    .r-d{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/table_15.png');
    background-repeat:no-repeat;
    float:right;
    width:55px;
    height:42px;
    }
    .l-d{
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/vb_16.png');
    background-repeat:no-repeat;
    float:left;
    height:42px;
    width:70px;
   
    }
    *{
    margin:0px auto;
    }

    #login_box {
    width:365px;
    height:250px;
    margin:10px auto 0px auto;
    overflow:hidden;
    }

    #login_out {
    width:365px;
    height:250px;
    float:left;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
    margin-top: 21px;
    }


    .input_user {
    width:120px;
    float:left;
    margin-top:101px;
    height:27px;
      margin-left: 169px;
    overflow:hidden;
    }
    .input_user input {
    width:120px;
    float:right;
    height:27px;
    background-color:transparent;
    border:0px;
    direction:rtl;
    font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
    font-size:12px;
    color:#5E162B;
    }
    #login_button {
        float: left;
        height: 30px;
        margin-left: 95px;
        margin-top: -24px;
        overflow: hidden;
        width: 65px;
        }
    #login_button input{
      height: 34px;
        width: 69px;
        float:left;
    border:0px;
    background-color:transparent;
    font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
    cursor:pointer;
    color:#5E162B;
    }
    .remem {
    float:right;
    width:86%;
    direction:rtl;
    color:#811a28;
    font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
    font-size:12px;
            margin-right: 45px;
            margin-top: 10px;
    }
    .remem input {
    float:right;
    }
    .remem label {

    margin-right: 10px;}

    html
    {
    scrollbar-base-color: #8d1d2c;
    scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
    scrollbar-track-color: #8d1d2c;
    }
    .face a {
        float: right;
        margin-right: 5px;
    }
    #login_in {
    width:406px;
    height:252px;
    float:left;
    background-image:url('http://volen-web.com/vb/farha/images/logn-off.png');
        margin-top: 22px;
    }
    #right_log {
    width:231px;
    height:84px;
    float:right;
      margin-right: 87px;
        margin-top: 120px;
    direction:rtl;
    color:#9b2032;
    }
    .linke-f ul {
        padding:0px;
    }
    </style>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


    <!-- / CSS Stylesheet -->

    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    var SESSIONURL = "";
    var SECURITYTOKEN = "guest";
    var IMGDIR_MISC = "images/misc";
    var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
    // -->
    </script>
    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>


    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/farha/jquery-1.8.2.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/farha/easing.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/farha/scrip2.js"></script>

    </head>
    <body>
    <div id="all">
    <div class="header">
    <div class="r-h">
    <div class="buten-h">
    <a href="/">الرئسية</a>
    <a href="/register">التسجيل</a>
    <a href="/faq">التعليمات</a>
    <a href="/calendar">التقويم</a>
    <a href="/contact">اتصل بنا</a>
    </div>
    <div class="logo">
    <a href="/"><img src="http://im41.gulfup.com/eztSB.png" /></a>
    </div>
    </div>
    <div class="l-h">
    <div class="face">
    <a href="https://www.facebook.com"><img alt="" height="42" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_13.png" width="42" /></a>
    <a href="https://twitter.com"><img alt="" height="42" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_15.png" width="42" /></a>
                      <a href="/rss"><img alt="" height="42" src="http://volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_17.png" width="42" /></a>
    </div>
                      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="login_out">
    <form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
    <script type="text/javascript" src="http://volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>

    <div class="input_user">
    <input name="username" type="text" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
    </div>
    <div class="input_user" style="margin-top:14px;">
    <input name="password" type="password" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
    </div>
    <div id="login_button">
    <input type="submit" accesskey="s" name="login" value="" tabindex="104" >
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <div class="remem"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><label for="cb_cookieuser_navbar">تذكرنى</label></div>
    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input type="hidden" name="do" value="login" />
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
    </form>
    </div>
                                                              <!-- END switch_user_logged_out -->
    </div>
    </div>
    <div class="main">
    <div class="all-main">
    <div class="up-main" style="height:10px;">
    </div>
   
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
    <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

    <div class="blooks">
    <div class="Top-b">
    <div class="r-t"></div>
    <div class="l-t"></div>
    </div>
      <div class="Center-b">
         <div class="l-c">
            <div class="r-c">


    <!-- breadcrumb, login, pm info -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                  <tr>
                     <td class="alt1" width="100%">
                     <div class="navbar" style="font-size:10pt">
                        <a href="" accesskey="1">
                        <img class="inlineimg" src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a>
                        <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                        <div class="nav">
                           <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX}
                           </a>{NAV_CAT_DESC}</div><font face="Tahoma">
                        <span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold">
                        <img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
                     </td>
                     <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                      <form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login">
            <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
                           <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
                           <tr>
                              <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
                              <label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
                              <td>
                              <input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="post" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
                              <td class="smallfont" nowrap="nowrap">
                              <label for="cb_cookieuser_navbar">
                              <input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="post" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label>
                              </td>
                           </tr>
                           <tr>
                              <td class="smallfont">
                              <label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
                              <td>
                              <input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="post" size="10" tabindex="102" /></td>
                              <td>
                              <input type="submit" class="button" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
                           </tr>
                        </table>
                        <input type="hidden" name="s" value="6b3baf58aa63b56a46d223d2a10d3b92" />
                        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                        <input type="hidden" name="do" value="login" />
                        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
                     </form>
     
      <!-- END switch_user_logged_out -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                        <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />
                     <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>
                     <div><span id="notifications"><strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
     
     
      <!-- END switch_user_logged_in -->
                      </td>
                  </tr>
               </table>
    <!-- / breadcrumb, login, pm info -->

    <!-- nav buttons bar -->
                <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
                     <tr align="center">
   
   
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                            <td id="allptchoptions" class="vbmenu_control">
                        <a href="/forum"><span class="style1">الرئيسية</span></a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("allptchoptions", false); </script>
                        </td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a>
                        </td>
       
          <!-- END switch_user_logged_out -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                             <td id="allptchoptions" class="vbmenu_control">
                        <a href="/forum"><span class="style1">الرئيسية</span></a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("allptchoptions", false); </script>
                        </td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow">لوحة التحكم</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a rel="help" href="/memberlist" accesskey="5">الاعضاء</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a>
                        </td>
                        <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg">التنبيهات</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/login?logout">تسجيل الخروج</a></td>
        <!-- END switch_user_logged_in -->

    <!-- nav buttons bar -->
    <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
     
                                               
                   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
                     <tr align="center">
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
                     <tr align="center">
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a id="community" href="/vb/index.php?styleid=59&amp;nojs=1#community" rel="nofollow" accesskey="6">Community</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script>
                        </td>
                        <td class="vbmenu_control"><a href="/calendar">التقويم</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
                        <td class="vbmenu_control">
                        <a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a>
                        </td>
                     </tr>
                  </table></div>
    <!-- / nav buttons bar -->
             </div></div></div>
      <div class="Down-b">
         <div class="r-d"></div>
         <div class="l-d"></div></div>
    </div><br />


    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
    <!-- community link menu -->
    <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
         <tr>
            <td class="thead">Community Links</td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="vbmenu_option"><a href="/memberlist">قائمة الأعضاء</a></td>
         </tr>
      </table></div>
    <!-- / community link menu -->
   
   
   
    <!-- header quick search form -->
    <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
         <tr>
            <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="/search" method="post">
               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <div>
                  <input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
               <div style="margin-top:6px"><label for="rb_nb_sp0">
                  <input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض
    المواضيع</label>&nbsp;&nbsp;
    <label for="rb_nb_sp1">
                  <input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض
    المشاركات</label> </div>
            </form></td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="vbmenu_option">
            <a href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
         </tr>
      </table></div>
    <!-- / header quick search form -->
   
   
   
    <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

    <!-- PAGENAV POPUP -->
    <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
         <tr>
            <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
               <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
               <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
            </form></td>
         </tr>
      </table></div>
    <!-- / PAGENAV POPUP -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <!-- guest welcome message -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
         <td class="tcat">أهلا وسهلا بك فى :: ملتقى الابداع والتميز
    ::.</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="alt1">أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى
    التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
    كما يشرفنا أن تقوم <a href="/register"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a>
    إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع
    فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
    </td>
      </tr>
   </table>
    <!-- / guest welcome message -->
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <div style="clear: both;"></div>

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
         <tr>
            <td align="left" class="row1">
            <div id="fa_ticker_container">
               <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
                   <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
    <!-- END ticker_row -->
                </ul></div></td>
         </tr>
      </table></div>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
         <tr>
            <td align="left" class="row1">
            <div id="fa_ticker_container">
               <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                  <div class="fa_ticker_content">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
                      <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
    <!-- END ticker_row -->
                   </div></div></div></td>
         </tr>
      </table></div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <div id="page-body">
      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
         <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
            <tbody>
               <tr>
                  <td valign="top" width="100%">
                  <div id="center">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div></td>
               </tr>
               <tr>
                  <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                   </td>
               </tr>
            </tbody>
         </table></div></div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7606
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: حذف جزء من الواجهة

مُساهمة من طرف chi kong في الثلاثاء 26 يناير 2016 - 3:38

شكرا بارك الله فيك

يغلق تم
avatar
chi kong
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 325
معدل النشاط : 2396
السُمعة : 13

http://www.eltaqa.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى