طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 8:16

السلام عليكم روحمة الله
اريد اخواني التعديل على كود viewtopic_body
و المشكل هو : حقل التوقيع لا يظهر في المواضيع مع اني مفعل خاصية التواقيع 
+

 اظن ان المشكل هناك كود يمنع ظهور التواقيع في قالب viewtopic_body
هدا هو الكود لو سمحتم 
الكود:
   <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
    addthis_close();
    addthis_close();
    }
    });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
    </span>
    <!-- END switch_twitter_btn -->
    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
    </span>
    <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
                    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
    <tr align="right">
    

    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post">

            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات العضو</div>
    <div class="dz2" style="height:20px;border-radius:0 0 15px 15px;box-shadow:0 0 0;">

    <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
    </div>
    <span class="postdetails">
    <div class="hima-elmasry">
        <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
        </div>
    </div>
    </div>
    <span class="postdetails">
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}
    </span>
    <br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
    <br>
    <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">البيانات الشخصية</div>
                        <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="dz2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

                        <!-- END profile_field -->

    </div>
    </span><br>
    <br>
    <center>
    <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات الإتصال</div>
    <div class="dz2" style="margin-bottom:7px;">
    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
                  

      </div></div>


    </div></div>


    
    <div id="profil_foot"></div>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    
    <div class="algeriaDZ"><span class="postdetails2"><img
    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
    
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">


    <div class="postbody">

    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    <br /><br />

            <br />
          


        <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;">    
          <br /><br />
    <!-- BEGIN switch_attachments -->
    <table
    class="Yassine-bablil" cellspacing="1" border="0" align="center"
    width="90%"><tbody><tr align="right"><td
    class="Yassine-bablil-1" width="50%">
    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <dl class="file clearfix">                                    
    <dt>                                        
    <img
    
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
    alt=""/>                                    
    </dt>                                    
    <dd>                                        
    <!-- BEGIN switch_dl_att -->                                        
    <span><a
    class="postlink"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
    
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
    <!-- END switch_dl_att -->                                        
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                        
    <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
    
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>                                      
    
    <!-- END switch_no_dl_att -->                                        
    <!-- BEGIN switch_no_comment -->                                        
    <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>                                      
    
    <!-- END switch_no_comment -->                                        
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                        
    <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>                                      
    
    <!-- END switch_no_dl_att -->                                    
    </dd>                                
    </dl>
    <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td>
    
    <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    حجم الملف :
    ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
    </td>                                
    <!-- END switch_post_attachments -->  
    </td></tr></tbody></table><br><br>  
    <!-- END switch_attachments -->
    
    <div class="clear"></div>
    <br>
    <div class="sign">
    <fieldset>
    <legend align="right" class="sign2">&nbsp;توقيع العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}&nbsp;</legend>
    {postrow.displayed.SIGNATURE}</fieldset>
    </div>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>


      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <div align="right"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
        </tr>

    <td valign="middle">
    
    </td>
    
    </table>
    
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
    <td class="row1" colspan="3" height="28">
    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
    </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    


    <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- تعليق الفيس بوك -->
                <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                    <thead>
                    <tr>
                    <td class="thead" align="center"></td>
                    </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">      
                    <tr>
                    <td class="alt1">
                    <div align="center">          
                    <div id="fb-root">
                    </div>          
                    <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                    </script>
                    <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                    </fb:comments>
                    </div>
                    </td>
                    </tr>
                    </tbody>
                    </table>
                    </td>
    <!-- تعليق الفيس بوك -->

    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row2 postbody" valign="top">
    <!-- BEGIN link -->
    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
    <!-- END link -->
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td valign="top">
    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row1 clearfix">
    <table>
    <tr>
    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
    <td class="logo">
    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
    </td>
    <!-- END switch_forum_rule_image -->
    <td class="rules postbody">
    {RULE_MSG}
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
    <tbody>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
    </tr>
    <!-- END show_permissions -->
    <tr>    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    <!-- END show_permissions -->
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
    <span class="nav">


    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    
    </span>
    </td>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN moderation_panel -->
    <td align="center">
    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
    </td>
    <td align="center" width="250">
    <span class="gensmall"> </span>
    </td>
    <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
    </form>
    </td>
    </tr>
    </table>


    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

+ ارجو تركيب عليه هدا الكود للتواقيع
http://help.ahlamontada.com/t1080878-topic


عدل سابقا من قبل etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 12:52 عدل 1 مرات
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 8:30

وعليكم السلام تم تفضل :
الكود:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
        }
        });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
                        </td>
        </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
        <tr align="right">
     

        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
          <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات العضو</div>
        <div class="dz2" style="height:20px;border-radius:0 0 15px 15px;box-shadow:0 0 0;">

        <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
        </div>
        <span class="postdetails">
        <div class="hima-elmasry">
            <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
            </div>
        </div>
        </div>
        <span class="postdetails">
        {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        </span>
        <br>
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
        <br>
        <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">البيانات الشخصية</div>
                            <!-- BEGIN profile_field -->
                <div class="dz2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

                            <!-- END profile_field -->

        </div>
        </span><br>
        <br>
        <center>
        <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات الإتصال</div>
        <div class="dz2" style="margin-bottom:7px;">
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
                   

          </div></div>


        </div></div>


     
        <div id="profil_foot"></div>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
     
        <div class="algeriaDZ"><span class="postdetails2"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
     
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="2" class="hr">
        <hr />
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="2">


        <div class="postbody">

        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
        <br /><br />

                <br />
           


                                          <!-- sig -->
                                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                            <tr>
                                <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
                 
                                <p align="center"><div align="center">
                   
                                <br/>
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                  <br/><br/>
                   
                                </div></p>
               
                            </td>
                            </tr>
                            </table>
                                    <!-- / sig -->
        <!-- BEGIN switch_attachments -->
        <table
        class="Yassine-bablil" cellspacing="1" border="0" align="center"
        width="90%"><tbody><tr align="right"><td
        class="Yassine-bablil-1" width="50%">
        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <dl class="file clearfix">                                 
        <dt>                                     
        <img
     
        src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
        alt=""/>                                 
        </dt>                                 
        <dd>                                     
        <!-- BEGIN switch_dl_att -->                                     
        <span><a
        class="postlink"
        href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
     
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
        <!-- END switch_dl_att -->                                     
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                     
        <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
     
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>                                   
     
        <!-- END switch_no_dl_att -->                                     
        <!-- BEGIN switch_no_comment -->                                     
        <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>                                   
     
        <!-- END switch_no_comment -->                                     
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                     
        <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>                                   
     
        <!-- END switch_no_dl_att -->                                 
        </dd>
      <dt>&nbsp;</dt>
        </dl>
               
       
                                <td class="Yassine-bablil-1" width="25%"> 
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td>
     
        <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    حجم الملف :
        ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
        </td>                             
        <!-- END switch_post_attachments -->
        </td></tr></tbody></table><br><br>
               
       
        <!-- END switch_attachments -->
     
        <div class="clear"></div>
        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>


          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <div align="right"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>

        <td valign="middle">
     
        </td>
     
        </table>
     
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td width="9%" class="noprint"> </td>
        <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
        <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
     


        <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
        <!-- END watchtopic -->
        <!-- تعليق الفيس بوك -->
                    <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                        <thead>
                        <tr>
                        <td class="thead" align="center"></td>
                        </tr>
                        </thead>
                        <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">   
                        <tr>
                        <td class="alt1">
                        <div align="center">       
                        <div id="fb-root">
                        </div>       
                        <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                        </script>
                        <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                        </fb:comments>
                        </div>
                        </td>
                        </tr>
                        </tbody>
                        </table>
                        </td>
        <!-- تعليق الفيس بوك -->

        <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
        </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->

        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tbody>
        <tr>
        <td class="catBottom">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tbody>
        <tr>
        <td valign="top">
        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="row1 clearfix">
        <table>
        <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules postbody">
        {RULE_MSG}
        </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>

        <!-- END switch_forum_rules -->

        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
        <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        <!-- END show_permissions -->
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
        <tbody>
        <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </table>

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">


        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
     
        </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
        </td>
        </tr>
        </table>


        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7608
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 8:36

بانسبه للكود ظهر اخي 
لكن التوقيع لم يظهر مع اني التوقيع عامله عادي
هدي صوره لتوقيعي من اليانات الشخصية

لكن شوف في احد مواضيع المنتدى
http://scholar-dz.forumalgerie.net/t3-topic
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 8:49

تفضل عدلت على الاصلي :
الكود:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
        }
        });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span>
                        </td>
        </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
        <tr align="right">
     

        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
          <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات العضو</div>
        <div class="dz2" style="height:20px;border-radius:0 0 15px 15px;box-shadow:0 0 0;">

        <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
        </div>
        <span class="postdetails">
        <div class="hima-elmasry">
            <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
            </div>
        </div>
        </div>
        <span class="postdetails">
        {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        </span>
        <br>
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
        <br>
        <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">البيانات الشخصية</div>
                            <!-- BEGIN profile_field -->
                <div class="dz2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

                            <!-- END profile_field -->

        </div>
        </span><br>
        <br>
        <center>
        <div class="hima" style="margin-bottom:1px;">معلومات الإتصال</div>
        <div class="dz2" style="margin-bottom:7px;">
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
                   

          </div></div>


        </div></div>


     
        <div id="profil_foot"></div>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
     
        <div class="algeriaDZ"><span class="postdetails2"><img
        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
     
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="2" class="hr">
        <hr />
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="2">


        <div class="postbody">

        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
        <br /><br />

                <br />
           
              <br /><br />
        <!-- BEGIN switch_attachments -->
        <table
        class="Yassine-bablil" cellspacing="1" border="0" align="center"
        width="90%"><tbody><tr align="right"><td
        class="Yassine-bablil-1" width="50%">
        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <dl class="file clearfix">                                 
        <dt>                                     
        <img
     
        src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
        alt=""/>                                 
        </dt>                                 
        <dd>                                     
        <!-- BEGIN switch_dl_att -->                                     
        <span><a
        class="postlink"
        href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
     
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
        <!-- END switch_dl_att -->                                     
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                     
        <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
     
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>                                   
     
        <!-- END switch_no_dl_att -->                                     
        <!-- BEGIN switch_no_comment -->                                     
        <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>                                   
     
        <!-- END switch_no_comment -->                                     
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->                                     
        <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>                                   
     
        <!-- END switch_no_dl_att -->                                 
        </dd>                             
        </dl>
        <td class="Yassine-bablil-1" width="25%"> 
        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td>
     
        <td class="Yassine-bablil-1" width="25%">    حجم الملف :
        ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
        </td>                             
        <!-- END switch_post_attachments -->
        </td></tr></tbody></table><br><br>
        <!-- END switch_attachments -->
     
        <div class="clear"></div>
        <br>
        <div class="sign">
        <fieldset>
        <legend align="right" class="sign2">&nbsp;توقيع العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}&nbsp;</legend>
        {postrow.displayed.SIGNATURE}</fieldset>
        </div>
        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>


          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <div align="right"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>

        <td valign="middle">
     
        </td>
     
        </table>
     
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td width="9%" class="noprint"> </td>
        <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </table>
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
        <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
     


        <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
        <!-- END watchtopic -->
        <!-- تعليق الفيس بوك -->
                    <td class="row2" align="center" colspan="2"  style="padding:0px">
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" >
                        <thead>
                        <tr>
                        <td class="thead" align="center"></td>
                        </tr>
                        </thead>
                        <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">   
                        <tr>
                        <td class="alt1">
                        <div align="center">       
                        <div id="fb-root">
                        </div>       
                        <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
                        </script>
                        <fb:comments data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" numposts="7" width="800" publish_feed="true">
                        </fb:comments>
                        </div>
                        </td>
                        </tr>
                        </tbody>
                        </table>
                        </td>
        <!-- تعليق الفيس بوك -->

        <!-- END switch_user_logged_in -->
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
        </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- END promot_trafic -->

        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tbody>
        <tr>
        <td class="catBottom">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tbody>
        <tr>
        <td valign="top">
        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="row1 clearfix">
        <table>
        <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules postbody">
        {RULE_MSG}
        </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>

        <!-- END switch_forum_rules -->

        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
        <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        <!-- END show_permissions -->
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
        <tbody>
        <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </td>
        </tr>
        </table>

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">


        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
     
        </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
        </td>
        </tr>
        </table>


        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7608
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 8:56

كما اخبرتك اخي الاطار يظهر لكن التوقيع لا يظهر 
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 9:10

غريبة الكود شغال عندي
جرب احذف جميع اكواد Css مع الاحتفاظ بنسخة
واذا لم ينجح قم بتعطيل 1-العناصر المستقلة 2-اكواد الجافا
وانا انتظرك Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7608
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 9:25

عملتهم لل 2 ولم يظهرو :/
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 9:26

تفضل هدا كود CSS
الكود:
body{background-attachment:fixed;background-color:#fff;background-image:url(http://i13.servimg.com/u/f13/17/79/07/87/bg10.gif)}* html{scrollbar-3dlight-color:#fff;scrollbar-arrow-color:#fff;scrollbar-darkshadow-color:#fff;scrollbar-face-color:#fff;scrollbar-highlight-color:#fff;scrollbar-shadow-color:#fff;scrollbar-track-color:#fff}*+ html{scrollbar-3dlight-color:#fff;scrollbar-arrow-color:#fff;scrollbar-darkshadow-color:#fff;scrollbar-face-color:#fff;scrollbar-highlight-color:#fff;scrollbar-shadow-color:#fff;scrollbar-track-color:#fff}p,td,th{font-family:tahoma}a img{border:none}a:link{color:#289ed5}a:visited{color:#289ed5}a:active{color:#289ed5}a:hover{color:#f40;text-decoration:underline}hr{border:solid #fff 0;border-top-width:1px;height:0}
ul.navlinks a.mainmenu {
    transition-duration: 500ms;
    color: white;
    font-size: 15px;
    outline: medium none;
        outline-width: medium;
        outline-style: none;
        outline-color: -moz-use-text-color;

}

    .ahlamontada {
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-c10.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border: 1px solid #E2E2E2;
        margin: 2px;
        text-shadow: 0 0 1px #626262;
    }


    .hima-elmasry {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_a10.png") no-repeat scroll center top transparent;
        padding: 20px;
        width: 150px;
    }.postbody{
 
 
  font-size:16px;

  font-weight: bold;

}
 .vote {
        float: right;
        width: 65px;
        margin-right: -20px;
          margin-top: -200px;
font-size:0px ;

        }
    .hima {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-b12.png") repeat-x scroll left top #37DCFC;
        border-bottom: 2px solid #F2812E;
        color: #000033;
        font-family: arial;
        font-size: 12pt;
        font-style: normal;
        font-variant: normal;
        font-weight: bold;
        text-shadow: 1px 1px 1px #888888;
        width: 185px;
    }

    .masry {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_s10.png") no-repeat scroll left top transparent;
        height: 12px;
        margin: auto;
        position: relative;
        width: 185px;
    }
    .ahlamontada {
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima2010.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border: 1px solid #E2E2E2;
        margin: 2px;
        text-shadow: 0 0 1px #626262;
    }


    .sidebaritem {
        background: url("") repeat-x scroll 0 0 #FBFBFB;
        border-color: #D1D1E1;
        border-style: solid;
        border-width: 1px 2px 1px 1px;
        font-size: 11px;
        padding: 0;
        width: 180px;
    }
            .AVATAR img {
                width: 150px;
            }


        .twrank{
        background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #ff0024;
            border-left: 1px solid #ff0024;
            border-right: 6px solid #ff0024;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            margin: 5px 0;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
        }
        /*Copyright a7medvirus*/
        .tw{
        background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
            border-bottom-left-radius: 8px;
            border-color: #29A5FF;
            border-left: 1px solid #29A5FF;
            border-right: 6px solid #29A5FF;
            border-style: solid;
            border-top-right-radius: 8px;
            border-width: 1px 6px 1px 1px;
            color: #2E5961;
            font: 11px Tahoma;
            margin: 5px 0;
            padding: 3px 5px;
            text-align: right;
        }


    /*** كود وضع البسمله بدون خطوط ***/
    .hr {
    background: url(http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png) no-repeat;
    background-position: top;
    text-align: center;
    vertical-align: text-bottom;
    padding: 0px 325px 210px;
    line-height: normal;
    }
    /*** Ahmed M!Do ***/

     
        a.mainmenu{
      background-image: url('http://im33.gulfup.com/vW9wp.png');
    background-repeat: repeat-x;
        text-decoration: none;
        color : #ffffff;
    }.bodyline{background-color:#fff;border:1px #fff solid}.bodylinewidth{width:81%}

.forumline{background-color:#ededed;


  border:2px #FFFFFF solid}

    body{
 padding:0;
 margin:0;
 background-position:center;
 font:11px tahoma;margin:0px;
}

/*----- كود الغاء الفارغ الذي بين اعلي  الوجه والمتصفح -----*/
.bodyline{
 border:1px solid #009cf5;
 border:0;
 padding:0;
 margin:0;
}

/*educ4dz.net*/
/*-----إزالة الخط من أسفل الروابط-----*/
a,a:link,a:visited,a:active{
 text-decoration:none!important;
}

/*----- حقوق الشركة -----*/
a.copyright{
 font-size:10px;
}

a.fa_fancybox img{
 cursor:pointer;
 cursor:-webkit-zoom-in;
 cursor:-moz-zoom-in;
 cursor:-ms-zoom-in;
 cursor:-o-zoom-in;
}

/* general */
.fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object{
 vertical-align:top;
 padding:0;
 margin: 0;
}

.fancybox-wrap{
 position:absolute;
 top:0;
 left:0;
 z-index:920;
}

.fancybox-skin{
 position:relative;
 padding:0;
 margin:0;
 background:#f9f9f9;
 color:#444;
 text-shadow:none;
 border-radius:4px;
 -webkit-border-radius:4px;
 -moz-border-radius:4px;
 -ms-border-radius:4px;
 -o-border-radius:4px;
}

.fancybox-opened{
 z-index: 930;
}
.fancybox-opened.fancybox-skin{
 box-shadow:0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -ms-box-shadow:0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -o-box-shadow:0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.fancybox-outer,.fancybox-inner {
 padding:0;
 margin:0;
 position:relative;
 outline:none;
}
.fancybox-inner{
 overflow:hidden;
}
.fancybox-type-iframe.fancybox-inner{
 -webkit-overflow-scrolling:touch;
}
.fancybox-error{
 color:#444;
 font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
 margin:0;
 padding:10px;
}
.fancybox-image,.fancybox-iframe{
 display: block;
 width:100%;
 height:100%;
 border:0;
 padding:0;
 margin:0;
 vertical-align:top;
}
.fancybox-image{
 max-width:100%;
 max-height:100%;
}
#fancybox-loading,.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span{
 background-image:url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/fancyb10.png');
}
#fancybox-loading{
 position:fixed;
 top:50%;
 left:50%;
 margin-top:-22px;
 margin-left:-22px;
 background-position:0 -108px;
 opacity:0.8;
 cursor:pointer;
 z-index:920;
}
#fancybox-loading div{
 width:44px;
 height:44px;
 background:url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/fancyb10.gif') center center no-repeat;
}
.fancybox-close{
 position:absolute;
 top:-18px;
 right:-18px;
 width:36px;
 height:36px;
 cursor:pointer;
 z-index:940;
}
.fancybox-nav{
 position:absolute;
 top:0;
 width:40%;
 height:100%;
 cursor:pointer;
 background:transparent url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/blank10.gif'); /* helps IE */
 -webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);
 -moz-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);
 z-index:940;
}
.fancybox-prev{left:0;}
.fancybox-next{right:0;}

.fancybox-nav span{
 position:absolute;
 top:50%;
 width:36px;
 height:34px;
 margin-top:-18px;
 cursor:pointer;
 z-index:940;
 visibility:hidden;
}
.fancybox-prev span{
 left:20px;
 background-position:0 -36px;
}
.fancybox-next span{
 right:20px;
 background-position:0 -72px;
}

.fancybox-nav:hover span{
 visibility: visible;
}
.fancybox-tmp{
 position:absolute;
 top:-9999px;
 left:-9999px;
 padding:0;
 overflow:visible;
 visibility:hidden;
}
#fancybox-overlay{
 position:absolute;
 top:0;
 left:0;
 overflow:hidden;
 display:none;
 z-index:910;
 background:#000;
}
#fancybox-overlay.overlay-fixed{
 position:fixed;
 bottom:0;
 right:0;
}
.fancybox-title{
 visibility:hidden;
 font:normal 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
 position:relative;
 text-shadow:none;
 z-index:950;
}
.fancybox-opened .fancybox-title{
visibility:visible;
}
.fancybox-title-float-wrap{
 position:absolute;
 bottom:0;
 right:50%;
 margin-bottom:-35px;
 z-index:930;
 text-align:center;
}
.fancybox-title-float-wrap .child{
 display:inline-block;
 margin-right:-100%;
 padding:2px 20px;
 background:transparent;
 background:rgba(0,0,0,0.8);
 text-shadow:0 1px 2px #222;
 border-radius:15px;
 -webkit-border-radius:15px;
 -moz-border-radius:15px;
 -ms-border-radius:15px;
 -o-border-radius:15px;
 color:#FFF;
 font-weight:bold;
 line-height:24px;
 white-space:nowrap;
}
.fancybox-title-outside-wrap{
 position:relative;
 margin-top:10px;
 color:#fff;
}
.fancybox-title-inside-wrap{
 margin-top:10px;
}
.fancybox-title-over-wrap{
 position:absolute;
 bottom:0;
 left:0;
 color:#fff;
 padding:10px;
 background:#000;
 background:rgba(0,0,0,.8);
}

/* شبكة طلاب الجزائر | www.educ4dz.net */
fieldset{
 border-radius:9px;
 border:0px solid #eee;
}
 

/* إطار للتوقيع | www.educ4dz.net */
.sign2{
 background-color:a#F9F9F9;
 border:1px solid #EEE;
 border-radius: 0 0 25px 25px;
 box-shadow:0 0 15px #EEE;
 -webkit-box-shadow:0 0 15px #EEE;
 -moz-box-shadow:0 0 15px #EEE;
 -ms-box-shadow:0 0 15px #EEE;
 -o-box-shadow:0 0 15px #EEE;
 font-weight:700;
 padding:3px 15px 5px;
}
.sign2:hover{
 box-shadow:0 0 15px #e9e9e9;
 -webkit-box-shadow:0 0 15px #e9e9e9;
 -moz-box-shadow:0 0 15px #e9e9e9;
 -ms-box-shadow:0 0 15px #e9e9e9;
 -o-box-shadow:0 0 15px #e9e9e9;
 background-color:#f6f6f6;
 border:1px solid #eee;
 cursor:pointer;
}
.sign3{
 border:0px;
 padding:10px;
}
.sign{
 margin-bottom:17px;
 background:#f7f7f7;
 border-radius:15px;
 -webkit-border-radius:15px;
 -moz-border-radius:15px;
 -ms-border-radius:15px;
 -o-border-radius:15px;
 border-bottom:4px solid #EBEBEB;
 padding:8px 0;
 box-shadow:0 1px 10px #d9d9d9, inset 0 0 15px #f7f7f7;
 -webkit-box-shadow:0 1px 10px #d9d9d9, inset 0 0 15px #f7f7f7;
 -moz-box-shadow:0 1px 10px #d9d9d9, inset 0 0 15px #f7f7f7;
 -ms-box-shadow:0 1px 10px #d9d9d9, inset 0 0 15px #f7f7f7;
 -o-box-shadow:0 1px 10px #d9d9d9, inset 0 0 15px #f7f7f7;
 margin:15px auto;
 width:80%;
}
.sign:hover{
 background:#f9f9f9;
 box-shadow:0 1px 13px #d3d3d3, inset 0 0 15px #f5f5f5;
 -webkit-box-shadow:0 1px 13px #d3d3d3, inset 0 0 15px #f5f5f5;
 -moz-box-shadow:0 1px 13px #d3d3d3, inset 0 0 15px #f5f5f5;
 -ms-box-shadow:0 1px 13px #d3d3d3, inset 0 0 15px #f5f5f5;
 -o-box-shadow:0 1px 13px #d3d3d3, inset 0 0 15px #f5f5f5;
}
/*----------------التوقيع----------------*/

.whitefont{
 color:#FFFFFF;
 font-family:Arial;
 font-size: 12pt;
}

.algeriaDZ {
background:#2DAEEB;
border:1px solid #2298CF;
border-radius:15px;
box-shadow:#5E5E5E 0 1px 3px,0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.09) inset;
color: white;
text-shadow:#154066 0 1px 0;
font-family:Arial;
font-size:12pt;
font-weight:700;
width:100%;
}


#lastpost{
 padding:2px;
 margin:3px;
 background-image: url("http://i66.servimg.com/u/f66/12/46/69/62/ice10.png");
 width:auto;
 border:2px solid #EEE;
 -moz-border-radius:7px;
 -webkit-border-radius:7px;
 border-radius:7px;
 box-shadow :0 0 4px #666;
 -webkit-box-shadow:0 0 4px #666;
 -moz-box-shadow:0 0 4px #666;
 -ms-box-shadow:0 0 4px #666;
 -o-box-shadow:0 0 4px #666;
}

#A7medvirus1{
 background-image: url("http://i66.servimg.com/u/f66/12/46/69/62/ice10.png");
 border:1px solid #C0C0C0;
 border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -webkit-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -moz-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -ms-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -o-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 margin:0 auto;
 padding-bottom:1px;
 padding-top:1px;
 width:20%;
}

.dz2{
background:#F0F0F0;
border-bottom:1px solid #DDD;
border-left:1px solid #DDD;
border-right:1px solid #DDD;
box-shadow:#DADADA 0 2px 3px;
color:#414141;
font-size:11px;
height:26px;
list-style:none;
margin:0px auto 0 7px;
padding:3px 0 0;
position:relative;
text-align:center;
text-shadow:white 0 1px 0;
width:91%;
}

.dz2:hover{
 background:#E9E9E9;
 cursor:pointer;
}

.dz2:last-child{
border-radius:0 0 15px 15px;
}

.hima-elmasry{
 background:url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_a10.png") no-repeat scroll center top transparent;
 padding:20px;
 width:150px;
 -webkit-border-radius:20px;
 -moz-border-radius:20px;
 -ms-border-radius:20px;
 -o-border-radius:20px;
 border-radius:20px;
}
.hima{
background:#2DAEEB;
border:1px solid #2298CF;
border-radius:15px;
box-shadow:#5E5E5E 0 1px 3px,0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.09) inset;
color:white;
font-family:Arial;
font-size:12pt;
font-weight: 700;
text-shadow: #154066 0 1px 0;
width:100%;
}
.masry{
 background:url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_s10.png") no-repeat scroll left top transparent;
 height:12px;
 margin:auto;
 position:relative;
 width:185px;
}
.sidebaritem{
 background:url("") repeat-x scroll 0 0 #FBFBFB;
 border-color:#D1D1E1;
 border-style:solid;
 border-width:1px 2px 1px 1px;
 font-size:11px;
 padding:0;
 width:180px;
}

.AVATAR img{width:150px;}

#HiMa-ElMaSrY1{
 background-image:url("http://i66.servimg.com/u/f66/12/46/69/62/ice10.png");
 border:1px solid #C0C0C0;
 border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -webkit-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -moz-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -ms-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 -o-border-radius:15px 15px 15px 15px;
 margin:0 auto;
 padding-bottom:1px;
 padding-top:1px;
 width:20%;
}

/* educ4dz.net */
div.pagination{
 padding:3px;
 margin:3px;
 text-align:center;
 font-family:Tahoma;
 font-size:.85em;
}
.pagination a{
 border:1px solid #ccdbe4;
 margin-right:3px;
 padding:2px 8px;
 background-position:bottom;
 text-decoration:none;
 color:#FC3737;      
}
.pagination a:hover,div.pagination a:active{
 border:1px solid #2b55af;
 background-image:none;
 background-color:#3B3B3B;
 color:#fff;
}
.pagination span.current{
 margin-right:3px;
 padding:2px 6px;
 font-weight:bold;
 color:#000;
}
.pagination span.disabled{
 display:none;
}
.pagination a.next{
 border:2px solid #ccdbe4;
 margin:0 0 0 10px;
}
.pagination a.next:hover{
 border:2px solid #2b55af;
}
.pagination a.prev{
 border:2px solid #ccdbe4;
 margin:0 10px 0 0;
}
.pagination a.prev:hover{
 border:2px solid #2b55af;
}
.user_name{
 background:url("http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/f110.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
 border:1px solid #E2E2E2;
 border-radius:5px 5px 5px 5px;
 width:200px;
 text-align:center;
}
.shaduser{
 background:url("http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/shadwu10.png") no-repeat scroll left top transparent;
 height:12px;
 margin:auto;
 position:relative;
 width:100%;
}

.postdetails{
 font-family:tahoma;
 color:#666;
 font-size:8pt;
}
postdetails2{
 font-family:Arial;
 color:#000;
 font-size:11pt;
}
.postdetails.poster-profile a img{
 background:url("http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/f110.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
 border:1px solid #E2E2E2;
 border-radius:5px 5px 5px 5px;
 width:200px;
 text-align:center;
 max-width:145px;
 opacity:1;
}

.selectCode{
 cursor:pointer;
 float:right;
 text-transform:uppercase
}

.addthis_button{
 background:url('http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/23/42/ouoo_o11.png') no-repeat;
 background-position:center right;
 font-size:0;
 padding:50px
}
.wilcom_user{
 background:url('../../images/alrakami_space2011/misc/blue/normal/005_13.gif') no-repeat right 5px;
 float:right;
 font-family:tahoma;
 font-size:11px;
 font-style:normal;
 font-variant:normal;
 font-weight:normal;
 line-height:17px;
 padding:2px 15px 0 0
}
.wilcom_user span img{
 border:0
}

.link_userr{
 border-right:1px solid #ddd;
 float:left;
 margin:2px 8px 0 0;
 padding:0 8px 0 0;
 width:120px
}
.link_userr{
 border-right:1px solid #ddd;
 float:left;
 margin:2px 8px 0 0;
 padding:0 8px 0 0;
 width:120px
}
.link_userr a img{
 border:0;margin:0 0 0 8px
}
.link_userr a{
 display:block;
 float:right;
 font-family:tahoma;
 font-size:11px;
 font-style:normal;
 font-variant:normal;
 font-weight:normal;
 padding:2px 0
}
.user_l{
 background:#FFFFE8 url('../../images/alrakami_space2011/misc/blue/normal/005_13.gif') no-repeat 97% 7px;
 background-color:#FFFFE8;
 border:1px solid #ccc;
 color:#666;
 float:right;
 font-family:tahoma;
 font-size:11px;
 font-style:normal;
 font-variant:normal;
 font-weight:normal;
 padding:5px 20px 5px 5px;
 text-align:right
}
.user_pass{
 float:right;
 margin:0
}
.user_n_b{
 margin:0 0 0 3px;
 width:178px
}
.user_p_b{
 margin:0;
 width:178px
}
.user_click{
 float:right;
 margin:0;
 padding:0
}

#put_in{
 height:26px;
 margin:0 5px 0 0;
 padding:0 0 4px;
 width:80px;
}

.glossymenu{
 height:25px;
 margin:0;
 list-style:none;
 border-color: #316897;
 background: #2DAEEB url(http://i13.servimg.com/u/f13/17/79/07/87/bg110.png) repeat-x top;
 /*
 */
}
.glossymenu li{
 float:right;
 padding:0 16px;
}
.glossymenu li a{
 color:#fff;
 cursor:pointer;
 float:left;
 text-decoration:none;
}
.glossymenu li a b{
 line-height:28px;
 float:left;
}
.glossymenu li:hover,li:focus{
 cursor:pointer;
 background: #2AA4DD;
 border-left: 1px solid #289ED5;
 border-right: 1px solid #289ED5;
  /*
 box-shadow:0 23px 10px rgba(255,255,255,0.16) inset;
 -webkit-box-shadow:0 23px 10px rgba(255,255,255,0.16) inset;
 -moz-box-shadow:0 23px 10px rgba(255,255,255,0.16) inset;
 -ms-box-shadow:0 23px 10px rgba(255,255,255,0.16) inset;
 -o-box-shadow:0 23px 10px rgba(255,255,255,0.16) inset;
  */
}

/*-----كود وضع خلفية لأقسام المنتدى·-----*/
.alt1,.alt1Active,.alt2,.alt2Active,td.row1,td.row1.over:hover,td.row2,td.row3,td.row3.over:hover{
 background-color:#FFFFFF;
 background-image:url('http://illiweb.com/fa/empty.gif');
 background-position:bottom;
 background-repeat:repeat-x;
 border:1px solid #FFFFFF;
}

.gowetobilobed{
 border-style:solid;
 border-width:1px 3px 1px 3px;
 border-color:#9377F2;
 background:none repeat scroll 0 0;
 margin-top:6px;
 padding:3px;
 background-color:#DCEFF7;
}

tr.post td{
 text-align:center;
}

.imissyoulovers{
 margin:2px;
 padding:1px;
 background-color:#DCEFF7;
 border-right-style:solid;
 border-right-color:#9377F2;   
 border-left-style:solid;
 border-left-color:#9377F2;   
}
   
.forums_body{
 margin:10px;
 background:#00000;
 padding:0px;
 border:1px solid;
}

./*------------------------------ مظهر المنتدي بالتومبيلات ------------------------------*/
.ahmed{
 background:#eeeeee;
 color:#5a5a5a;
 padding:3px 6px;
 font-size:10px;
 background:url('http://i29.servimg.com/u/f29/16/09/35/44//td110.gif');
}
.tfoot a:link,.tfoot_alink{
 color:#707070;
 font-size:10px;
}
.tfoot a:visited,.tfoot_avisited{
 color:#707070;
 font-size:10px;
}
.tfoot a:hover,.tfoot a:active,.tfoot_ahover{
 font-size:10px;
 color:#4f4f4f;
}

/*------------------------------ الجداول وإطارات المنتدى العامه ------------------------------*/

.row1,.row2,.row3,td.row3Right,td.spaceRow{
 background-image:url();
 border:0px solid #FFFFFF ;
}
/*أزرار المواضيع إدخال استعراض*/
input.liteoption,input.mainoption{
 background:-webkit-linear-gradient(#0AA4E0,#118FC0);
 background:-moz-linear-gradient(#0AA4E0,#118FC0);
 background:-ms-linear-gradient(#0AA4E0,#118FC0);
 background:-o-linear-gradient(#0AA4E0,#118FC0);
 -webkit-box-shadow:0 1px 2px lightGrey;
 -moz-box-shadow:0 1px 2px lightGrey;
 -ms-box-shadow:0 1px 2px lightGrey;
 -o-box-shadow:0 1px 2px lightGrey;
 box-shadow:0 1px 2px lightGrey;
 border:1px solid rgba(238,238,238,0);
 border-radius:3px;
 padding:3px 16px 5px;
 color:white;
}

input.liteoption:hover,input.mainoption:hover{
 cursor:pointer;
 background:-webkit-linear-gradient(#FF431F,#E02603);
 background:-moz-linear-gradient(#FF431F,#E02603);
 background:-ms-linear-gradient(#FF431F,#E02603);
 background:-o-linear-gradient(#FF431F,#E02603);
}
/*أزرار المواضيع إدخال استعراض*/


./*------------------------------ مظهر المنتدي بالتومبيلات ------------------------------*/

.code{
 background-image:url('');
 border-radius:8px;
 -webkit-border-radius:8px;
 -moz-border-radius:8px;
 -ms-border-radius:8px;
 -o-border-radius:8px;
 border:1px solid #ADADAD;
 border-left:medium solid #ADADAD;
 border-right:medium solid #ADADAD;
 padding:3px;
 margin:3px;
 font-weight:bold;
 display:list-item;
 overflow:auto;
 max-height:200px;
}

.lamsa-t{
 color:#000;
 background-image:url('http://www.as7abfox.k4h.info/F3al2/F3al/alt2.gif');
 border-radius:8px;
 -webkit-border-radius:8px;
 -moz-border-radius:8px;
 -ms-border-radius:8px;
 -o-border-radius:8px;
 border:1px solid #ADADAD;
 border-left:medium solid #ADADAD;
 border-right:medium solid #ADADAD;
 padding:3px;
 margin:3px;
 font-weight:bold;
}

button.button2,input.button2{
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
background:-moz-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
background:-ms-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
background:-o-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
border:1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding:0px 8px;
cursor:pointer;
height:24px;
}

button.button2:hover, input.button2:hover {
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #e3e3e3);
background:-moz-linear-gradient(top, white, #e3e3e3);
background:-ms-linear-gradient(top, white, #e3e3e3);
background:-o-linear-gradient(top, white, #e3e3e3);
border: 1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding: 0px 8px;
cursor:pointer;
height: 24px;
}

  .shababgded img{
    filter:alpha(opacity=100);
    -moz-opacity: 1.0;
    opacity: 1.0;
      }
    .shababgded img:hover
    {
    filter:alpha(opacity=70);
    -moz-opacity: 0.65;
    opacity: 0.65;
    }

#footer{
  background-image:url();
  color:#000;
  direction:rtl;
  height:220px;
  margin:auto;
  width:auto
}

img{
  border:none
}

.footerleft{
  background-image:url();
  background-position:left;
  background-repeat:no-repeat;
  height:200px;
}

.MusicaUp{
  border-right:1px dashed #1c6b7f;
  float:right;
  padding:10px;
  width:230px;
}
.MusicaUp h3{
  background-color:#190D59;
  color:#ffdb57;
  font-family:"tahoma Black", Gadget, sans-serif;
  font-size:16px;font-weight:700;
  margin-bottom:3px;
  padding-right:10px;
}
.MusicaUp ul li{float:right;
  list-style-type:none;
  padding:5px;
  text-decoration:none;
}
.MusicaUp p{
  color:#000;
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  font-size:12px;text-align:justify;
}
.MusicaUp ul li a{
  color:#990202;
  font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;
  font-size:12px;
  text-decoration:none
}
.MusicaUp ul li a:hover{color:#190D59}
.MusicaUp ul li:hover{background-color:#;color:#}

#right{
  position:absolute;
  top:5px;right: 5px;
  width:18%;
  float:right;
}

.a7medvirus a img{
  -webkit-transform:scale(0.9);
  -moz-transform:scale(0.9);
  -o-transform:scale(0.9);
  -webkit-transition-duration:0.5s;
  -moz-transition-duration:0.5s;
  -o-transition-duration:0.5s;
  opacity:0.9;
  margin:0 10px 5px 0;
}
.a7medvirus a img:hover {
  -webkit-transform:scale(1.1);
  -moz-transform:scale(1.1);
  -o-transform:scale(1.1);
  box-shadow:0px 0px 30px gray;
  -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray;
  -moz-box-shadow:0px 0px 30px gray;
  -ms-box-shadow:0px 0px 30px gray;
  -o-box-shadow:0px 0px 30px gray;
  opacity:1;
}

[font=Courier New].postbody img {
max-width:400px;
}[/font]
 

    #stats {
        background-image: url("http://i66.servimg.com/u/f66/12/46/69/62/ice10.png");
        background-position: right center;
        border: 1px solid #C0C0C0;
        border-radius: 15px 15px 15px 15px;
        margin: 0 auto;
        padding-bottom: 1px;
        padding-top: 1px;
        width: 20%;
    }
    .row3S , .D ,.row3by ,a7medvirus {
    display: none;
    }


  div#page-body{
    margin-top:5px;
    }


a:visited{
text-decoration: none;
}

a:active{
text-decoration: none;
}

a:hover{
text-decoration: none;
}


.tfoot{
    background: #eeeeee;
    color: #5a5a5a;
    padding:3px 6px;
font-size:10px;
background:url(hhttp://illiweb.com/fa/fdf3/bg_cat.png);
}
.tfoot a:link,.tfoot_alink{
color: #707070;
font-size:10px;
}
.tfoot a:visited,.tfoot_avisited{
color: #707070;
font-size:10px;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover{
font-size:10px;
color: #4f4f4f;
}

.quote{
  background:url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote10.gif) no-repeat scroll 0 0 #FDF9F9;
  border-color:#D7E8F0;
  border-style:solid;
  border-width:1px 1px 1px 20px;
  box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;
  -webkit-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;
  -moz-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;
  -ms-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;
  -o-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;
  color:#C25252;
  margin:10px 0 10px 10px;
  overflow:auto;
  padding:28px 10px 10px;
  width:100%;
}

.code{
-moz-border-radius-bottomleft:8px;
-moz-border-radius-bottomright:8px;
-moz-border-radius-topleft:8px;
-moz-border-radius-topright:8px;
background-color:#DEDEDE;
background-image:url('http://i62.servimg.com/u/f62/14/92/70/14/code10.png');
background-repeat: no-repeat;
border : 2px dotted #A12534;
color : #000000;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
display: block;
overflow: auto;
padding: 7px;
}
   


   

    /*------ نهايه كود خلفيه عنوان المواضيع----*/
/*----------------كود تمبلات وضع خلفية لمعلومات العضو بشكل اخذولي----------------*/
    .profield{

    width:100%;

    max-width:145px;

    max-height:40px;

    margin-top:5px;

    margin:auto;

    padding:2px;

    border:1px dotted #050505;

    background:#fff;

    background: url(http://www.borsaegypt.com/borsa/bakalt1.gif) no-repeat left top;

    }
/*----------------كود تمبلات وضع خلفية لمعلومات العضو بشكل اخذولي----------------*/
/*----- كود وضع اعلان بالتومبلايت -----*/

.hima-elmasry {
    background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_a10.png") no-repeat scroll center top transparent;
    padding:20px;
    width:150px;
    -webkit-border-radius:20px;
    -moz-border-radius:20px;
    border-radius:20px;
}

.sidebaritem {
    background: url("") repeat-x scroll 0 0 #FBFBFB;
    border-color: #D1D1E1;
    border-style: solid;
    border-width: 1px 2px 1px 1px;
    font-size: 11px;
    padding: 0;
    width: 180px;
}
        .AVATAR img {
            width: 150px;
        }


.post-entry {
background-color: #FFFFFF;
border: 0.2px solid #3BB9FF;
border-radius: 1px 1px 1px 1px;
-moz-border-radius-bottomleft:8px;
-moz-border-radius-bottomright:8px;
-moz-border-radius-topleft:8px;
-moz-border-radius-topright:8px;

margin-left: 5px;
margin-right: 19px;
padding: 5px;
}
/* كود جعل الخط العريض */
td {
        font-weight: none;
}


a.button1:hover, a.button2:hover, button.button2:hover, input.button1:hover, input.button2:hover, #search-box input.button2:hover {
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
border:1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding: 0px 8px;
cursor:pointer;
height:24px;
}
#search-box input.button2, input.button1, input.button2, a.button2 {
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
border:1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding: 0px 8px;
font-family:tahoma;
font-weight:bold;
font-size:11px;
cursor:pointer;
height:24px;
}
#search-box input, #search-box-yahoo input {
border: 1px solid #BCBCBC;
font-size: .9em;
}
a.button1:hover, a.button2:hover, button.button2:hover, input.button1:hover, input.button2:hover, #search-box input.button2:hover {
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
border:1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding: 0px 8px;
cursor:pointer;
height:24px;
}
a.button1:hover, a.button2:hover, button.button2:hover, input.button1:hover, input.button2:hover {
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
border:1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding: 0px 8px;
font-family:tahoma;
font-weight:bold;
font-size:11px;
cursor:pointer;
height:24px;
}
#search-box input.button2, input.button1, input.button2, a.button2 {
background:-webkit-linear-gradient(top, white, #E6E6E6);
border:1px solid #E0E0E0;
border-radius:3px;
padding: 0px 8px;
cursor:pointer;
height:24px;
}

/// شكل التقييم -----

        .vote {
            float: right;
            width: 65px;
            margin-right: 4px;
            }

        .vote  {
            margin-right:-12px;
            white-space:nowrap;
            }
    .vote .vote-no-bar {
    background-image : url(http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png);
    width:60px;
    height:30px;
    text-align: left;
    color:#FFF;
    }
  ----------------------------------

/*-----ايقونة غير متصل·-----*/


.gowetobilobed-offlinebutton {
background-color:transparent;
background-image:url("http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif");
background-position:center center;
background-repeat:no-repeat;
border:medium none;
height:50px;
min-height:50px;
min-width:50px;
width:50px;
}

---------------

a.nav {
background : url(http://i83.servimg.com/u/f83/12/73/86/96/navbit11.gif) no-repeat right;
padding-top : 1px;
padding-right : 32px;
padding-left : 1px;
padding-bottom : 4px;
font-size : 11px;
float : right;
}


/*overall header menu*/
.dz1:hover{
 background:#996B19;
 border-bottom:3px solid #996B19;
}
dz1:active{
 background:#996B19;
}
/*overall header menu/*

/*table header*/
.tableall{
  background:#fff;
  margin:7px auto;0
  border:1px solid #EEE;
  padding:7px;
  width:81%;
  box-shadow:0 0 15px #DDD;
  -webkit-box-shadow:0 0 15px #DDD;
  -moz-box-shadow:0 0 15px #DDD;
  -ms-box-shadow:0 0 15px #DDD;
  -o-box-shadow:0 0 15px #DDD;
}
/*table header*/

/*اللون الأخضر للفئات | شبكة طلاب الجزائر*/
.alger1{
  background:-webkit-linear-gradient(top,#9DCC56 0%,#8ABD30 3%,#58AA00 100%);
  background:-moz-linear-gradient(top,#9DCC56 0%,#8ABD30 3%,#58AA00 100%);
  border-radius:0px;
  height:30px;
  border:0;
  font-family:Arial;
  font-weight:bold;
  font-size:16px;
  color:white;
  line-height:30px;
  width:100%;
  margin-bottom:10px;
  box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .15) inset;
  -webkit-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .15) inset;
  -moz-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .15) inset;
  -ms-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .15) inset;
  -o-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .15) inset;
}
/*اللون الأخضر للفئات | شبكة طلاب الجزائر*/

/*خلفية الهايدر | شبكة طلاب الجزائر*/
.alger2{
background:url(http://i70.servimg.com/u/f70/13/71/10/33/aa10.png);
  /*
background:-webkit-radial-gradient(center,#00C2FF, #08F);
background:-moz-radial-gradient(center,#00C2FF, #08F);
background:-ms-radial-gradient(center,#00C2FF, #08F);
background:-o-radial-gradient(center,#00C2FF, #08F);
  */
}
/*خلفية الهايدر | شبكة طلاب الجزائر*/

/*أيقونات المواضيع - تعديل حذف اقتباس شكرا إيبي | شبكة طلاب الجزائر*/
.alger3{
background:-webkit-linear-gradient(top,#F8610D 3%, #F30 100%);
height:30px;
padding:2px 15px 5px;
color:white;
font-family:tahoma;
border:1px solid #E47E45;
border-radius:15px;
font-size:12px;
  box-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.5) 0px 1px 0px inset;
  -webkit-box-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.5) 0px 1px 0px inset;
  -moz-box-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.5) 0px 1px 0px inset;
  -ms-box-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.5) 0px 1px 0px inset;
  -o-box-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.5) 0px 1px 0px inset;
}
/*أيقونات المواضيع - تعديل حذف اقتباس شكرا إيبي | شبكة طلاب الجزائر*/

.alger4{
background:white;
border:1px solid #F0F0F0;
border-radius:0px;
margin:0 auto;
height:70px;
width:88%;
}


/* أيقونات المواضيع | www.cstrike-world.net */

.topic_icons a{
  margin:-2px;
}

/* أيقونات المواضيع | www.cstrike-world.net */


/*علبة الرسائل الخاصة | شبكة طلاب الجزائر*/
.alger6{
background:-webkit-linear-gradient(whiteSmoke 80%,#ECECEC);
border:1px solid #E9E9E9;
border-radius:20px;
padding:0 7px;
}

.alger5{
  background:-webkit-linear-gradient(#FF4700 80%,#E64000 );
  box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3) inset;
  -webkit-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3) inset;
  -moz-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3) inset;
  -ms-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3) inset;
  -o-box-shadow:0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3) inset;
  border: 1px solid rgba(209, 0, 0, 0);
  border-radius:20px;
  padding:0 7px;
}

.alger7{
color:white;
}

/*علبة الرسائل الخاصة | شبكة طلاب الجزائر*/

/*إطار المحرر*/
.postdz{
border:1px solid #E9E9E9;
padding:7px;
border-radius:7px;
box-shadow:#E5E5E5 0 0 15px inset;
-webkit-box-shadow:#E5E5E5 0 0 15px inset;
-moz-box-shadow:#E5E5E5 0 0 15px inset;
-ms-box-shadow:#E5E5E5 0 0 15px inset;
-o-box-shadow:#E5E5E5 0 0 15px inset;
color:#888;
font-size:11px;
}
/*إطار المحرر*/

input.post{
box-shadow:0px 0px 15px #E9E9E9;
-webkit-box-shadow:0px 0px 15px #E9E9E9;
-moz-box-shadow:0px 0px 15px #E9E9E9;
-ms-box-shadow:0px 0px 15px #E9E9E9;
-o-box-shadow:0px 0px 15px #E9E9E9;
border:1px solid #DDD;
border-radius:3px;
width:600px;
height:23px;
color:#999;
}
select.post{
 box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -webkit-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -moz-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -ms-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -o-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 border:1px solid #DDD;
 border-radius:3px;
 padding:4px;
 color:#999;
}
textarea.post{
 box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -webkit-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -moz-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -ms-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 -o-box-shadow:0 0 9px #DDD inset;
 border:1px solid #DDD;
 border-radius:3px;
 -webkit-border-radius:3px;
 -moz-border-radius:3px;
 -ms-border-radius:3px;
 -o-border-radius:3px;
 color:#999;
}

p.left-box{
 background:-webkit-linear-gradient(top, #ECECEC, #E7E7E7);
 border:1px solid #E0E0E0;
 border-radius:3px;
 -webkit-border-radius:3px;
 -moz-border-radius:3px;
 -ms-border-radius:3px;
 -o-border-radius:3px;
 text-align:center;
 padding:7px;
}

.select button{
 width:100px;
 text-align:center;
 font-size:11px;
 font-family:tahoma;
 background:-webkit-linear-gradient(top,#F0F0F0,#EEE);
 border-bottom:1px solid #E3E3E3;
}
.select button:hover{
 background:-webkit-linear-gradient(#fafafa,#EEE);
 font-weight:bold;
}
div.select{
 padding:1px;
 border-radius:4px;
 -webkit-border-radius:4px;
 -moz-border-radius:4px;
 -ms-border-radius:4px;
 -o-border-radius:4px;
}

#myfooter{
background-image: url(http://i78.servimg.com/u/f78/15/58/63/34/sans_t13.jpg);
background-repeat:
 no-repeat;
}
#myfooter:hover{
background-image: url(http://i78.servimg.com/u/f78/15/58/63/34/sans_t14.jpg);
background-repeat:
 no-repeat;
}
#myfooter img{
border: 0px;
margin-top: -12px;
padding-right:
 20px;
}

.Footer1{
padding: 20px 0px;
height: 190px;
overflow: hidden;
background-color: #2C2C2C;
background-image: url(http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/10/33/footer11.jpg);
background-repeat: repeat-x;
background-position: center top;
}

.fbg{
margin: auto;
width: 1000px;
}

.FAlt1{
float: right;
width: 160px;
height: 190px;
background: url(http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/10/33/footer10.jpg) no-repeat;
margin-left: 20px;
padding-left: 20px;
}

.FAlt2{
width: 420px;
float: right;
height: 190px;
background: url(http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/10/33/footer10.jpg) no-repeat;
margin-left: 20px;
padding-left: 20px;
}

.FAlt3{
width: 300px;
float: right;
height: 190px;
margin-left: 20px;
padding-left: 20px;
}

.FTitle {
color:#929292;
font: 15px verdan;
font-weight: bold;
text-align: right;
}

.FUL {
list-style-image: url(http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/10/33/dot10.jpg);
}

.FLi {
text-align: right;
line-height: 20px;
}

.FCommunity {
margin: auto;
background: none;
height: 54px;
}

.FULC {
list-style: none;
}


.FCopyright {
height: 50px;
background-color: #DADADA;
background-image: url(http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/10/33/footer13.jpg);
background-repeat: repeat-x;
background-position: center top;
}

.FH2 {
font-size: 12px;
font-weight: normal;
padding-top: 10px;
text-shadow: 0 1px 0 white;
}

.FAl{

}

.FAl:hover {
background: #289ED5;
border-top: 1px solid #2383AF;
padding: 0px 7px 3px 7px;
border-radius: 25px;
color: #FFF!important;
text-shadow: 0 0 0;
}  /*كود وضع خلفية */
.mainmenu{
        border-left : medium solid #fbfbfb;
        border-right : medium solid #fbfbfbc;
        -moz-border-radius: 5px;
        padding : 5px;
        font-weight:bold;
        }


    .ahlamontada {
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-c10.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border: 1px solid #E2E2E2;
        margin: 2px;
        text-shadow: 0 0 1px #626262;
    }


    .hima-elmasry {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_a10.png") no-repeat scroll center top transparent;
        padding: 20px;
        width: 150px;
    }


    .hima {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima-b12.png") repeat-x scroll left top #37DCFC;
        border-bottom: 2px solid #F2812E;
        color: #000033;
        font-family: arial;
        font-size: 12pt;
        font-style: normal;
        font-variant: normal;
        font-weight: bold;
        text-shadow: 1px 1px 1px #888888;
        width: 185px;
    }

    .masry {
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima_s10.png") no-repeat scroll left top transparent;
        height: 12px;
        margin: auto;
        position: relative;
        width: 185px;
    }
    .ahlamontada {
        -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
        background: url("http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima2010.gif") repeat-x scroll center bottom #FFFFFF;
        border: 1px solid #E2E2E2;
        margin: 2px;
        text-shadow: 0 0 1px #626262;
    }


    .sidebaritem {
        background: url("") repeat-x scroll 0 0 #FBFBFB;
        border-color: #D1D1E1;
        border-style: solid;
        border-width: 1px 2px 1px 1px;
        font-size: 11px;
        padding: 0;
        width: 180px;
    }
            .AVATAR img {
                width: 150px;
            }
/*-----Programming code byMahmoud TalaaT& sam hameed-----*/
#lbOverlay{
  position:fixed;z-index: 999;
  left:0;
  top:0;
  width:100%;
  height:100%;
  Mahmoud TalaaT;
  background-color:#000;
  cursor:pointer;
}
#lbCenter,#lbBottomContainer{
  position:absolute;
Mahmoud TalaaT;
  z-index: 999;overflow:hidden;
  background-color:#fff;
}
.lbLoading{
  background:#fff url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/novfao10.gif) no-repeat center;
}
#lbImage{
  position:absolute;left:0;top:0;border:10px solid #fff;background-repeat:no-repeat;}
#lbPrevLink,#lbNextLink{
  display:block;
Mahmoud TalaaT;
  position:absolute;
  top:0;
  width:50%;
  outline:none;
}
#lbPrevLink{
  left:0;
}
#lbPrevLink:hover{
  background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/211.png) no-repeat 0 15%;
}
#lbNextLink{
  right:0;}
#lbNextLink:hover{
  background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/310.png) no-repeat 100% 15%;
}
#lbBottom{
  font-family:Verdana, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;color:#666;line-height:1.4em;
  text-align:left;
  Mahmoud TalaaT;
  border:10px solid #fff;
  border-top-style:none;
}
#lbCloseLink{
  display:block;
  float:right;
  Mahmoud TalaaT;
  width:66px;height:22px;
  background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/110.png) no-repeat center;
  outline:none;
  Mahmoud TalaaT;
  margin:5px 0;
}
#lbCaption,#lbNumber{
  margin-right:71px;
}
.postbody img{
  max-width:450px;
}
/*-----Programming code byMahmoudTalaat&samhamed-----*/
.Yassine-bablil {
background-color: #ece0e0;
padding: 0;}


.Yassine-bablil-1 {   
background-color: #f9f6f6;   
border: 0 solid #ffffff;   
font-family: Arial,Times New Roman;   
font-size: 15px;   
font-weight: bold;   
padding: 10px;
}
a span[style="color:#3ED603"] strong {
background:url(http://i68.servimg.com/u/f68/19/38/43/64/sans_t15.png) no-repeat;
padding-left:17px;}
a span[style="color:#F70A4D"] strong {
background:url(http://i68.servimg.com/u/f68/19/38/43/64/sans_t16.png) no-repeat;
padding-left:17px;}
a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications"]
,a[href="/search?search_id=watchsearch"]
,a[href="/search?search_id=favouritesearch"]
,a[href="/profile?mode=editprofile&page_profil=tags"]
{
 color:black;
}
 
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 9:34

انظر لدي كيف :

احذف قالب المواضيع وعاين المشكلة واترك لي مجال لكي اعاين منتداك بدون القالب
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7608
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 10:49

هل ارسل لك اخي بيانات الادمن وتقوم بالتعديل ؟؟
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف {عذآب} في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 11:55

ارسل لا مشكلة
Cool
avatar
{عذآب}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3814
معدل النشاط : 7608
السُمعة : 294

http://www.quran-jed.net/index.php/component/muscol/Z/97-/85-/14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 12:15

تم نرسالتك اخي الكريم
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على كود معاينة لموضوع

مُساهمة من طرف etudiants-dz في الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 12:52

تم الحل
يغلق
avatar
etudiants-dz
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 1696
السُمعة : 3

http://dz-etudiant.forumalgerie.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى