طلب تعديل كود التوقيع

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف shanime في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 9:52

السلام عليكم

كيفكم يا اكابر

بازن الله تكونو تمام

طلبي بسيط جدا

اريد تعديل كود التوقيع

الكود الجديد هنا


الكود القديم مع القالب

الكود:
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){

                    if(typeof(_atc) == "undefined") {
                        _atc = {  };
                    }

                    _atc.cwait = 0;
                    $('.addthis_button').mouseup(function() {
                        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                            addthis_close();
                        }
                    });
                });

                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
               
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                        {
                            if( $(this).is(":visible") )
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                            }
                            else
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                            }
                        });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
           
                  return false;
                };

                //]]>
                </script>

                <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                  {NAV_CAT_DESC}
                </ul>

                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->

                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <li class="post-icon">
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                      <li class="post-icon">
                        <div id="fb-root"></div>
                        <script>(function(d, s, id) {
                          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                          if (d.getElementById(id)) return;
                          js = d.createElement(s); js.id = id;
                          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                      </li>
                      <!-- END switch_fb_likebtn -->
               
                      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                        </li>
                      <!-- END switch_twitter_btn -->
                  </ul>
                </div>

                <div class="clearfix empty-clear"></div>

                <div class="borderwrap">
                  <div class="maintitle floated">
                      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                      </div>
                  </div>
                  {POLL_DISPLAY}

                  <!-- BEGIN postrow -->
           
                  <!-- BEGIN hidden -->
                  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                  <!-- END hidden -->
           
                  <!-- BEGIN first_post_br -->
                </div>
                <hr id="first-post-br" />
                <div class="borderwrap">
                  <!-- END first_post_br -->
           
                  <!-- BEGIN displayed -->
                  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <div class="postbody clearfix">
                            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

                              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                  </div>
                                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                    <div class="avatar">
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                    </div>
                                    <ul>
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_pm -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_email -->
                                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                        <li class="popupmenu-item">
                                          <!-- BEGIN contact_field -->
                                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                          <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                        </li>
                                        <!-- END switch_contact_row -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_posts -->
                                    </ul>
                                  </div>
                                  <!-- END user_logged_in -->
                              </div>

                              <dl class="postprofile-details postdetails">
                                  <dt>
                                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                  </dt>
                                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                  <dd><br /></dd>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN profile_field -->
                                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                    <!-- END profile_field -->
                                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                  </dd>
                              </dl>
                            </div>

                        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="post-info">
                              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                            </ul>
                                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                        </div>

                        <div class="post-entry">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                              <!-- END switch_vote -->

                              <!-- BEGIN switch_bar -->
                              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_plus -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_minus -->
                              </div>
                              <!-- END switch_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                              <!-- END switch_no_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                              <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                                 
                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                    <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
         
                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
                <!-- END switch_post_attachments -->
                </dd>
                </dl>
                </td> </tr></table>
                </fieldset>
                <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </div>


                        <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <br />
                        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">
                        <fieldset>
                        <legend>التوقيع</legend>
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                        </fieldset></div>
                        <!-- END switch_signature -->

                      </div>

                  </div>

                      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <ul class="misc-icons">
                            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                        </ul>
                        <ul class="posting-icons">
                            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                        </ul>
                      </div>
                  </div> <!-- closing tag post -->
                  <!-- END displayed -->
                  <!-- END postrow -->
                  <div class="topic-footer clearfix">
                      <!-- BEGIN minisearch -->
                      <div class="search-footer-box">
                        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                            <fieldset>
                              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                              &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                            </fieldset>
                        </form>
                      </div>
                      <!-- END minisearch -->
                      <div class="next-prev">
                        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                      </div>
                  </div>
                </div>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <br />
                <div class="borderwrap">
                  <div class="bar clearfix">
                      <div class="left rtl-inversion-left">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        {S_TOPIC_ADMIN}
                      </div>
                      <div class="right rtl-inversion-right">
                        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->

                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                      <li class="post-icon">
                 
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                      <li class="post-icon">
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                  </ul>
                </div>

                <div class="clearfix empty-clear"></div>

                <!-- BEGIN promot_trafic -->
                <div class="row2">
                  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                      <div>
                        <!-- BEGIN link -->
                        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END promot_trafic -->

                <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                <div class="row1" id="forum_rules">
                  <div class="maintitle">
                      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                  </div>
                  <table>
                      <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules post-entry">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </div>
                <!-- END switch_forum_rules -->

                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <br />
                <a name="quickreply"></a>
                {QUICK_REPLY_FORM}
                <!-- END switch_user_logged_in -->

                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_image_resize -->
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                        <br><table
                    style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                    class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                    width="24%"><tbody><tr align="right">
                        <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                        0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                        while(++i<e.length)
                        if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
             
                      </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                    font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                    style="text-align: right;"><font
                    size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                    size="2"><span style="font-size:
                    8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                    2px;"><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                    rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                    <strong>متاحة للجميع
                    </strong><br></font><font size="2"><a
                    target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                    href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                    للأعضاء</strong><br></font> <font
                    size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                    color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                    <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                    size="2">كود HTML <strong>متاح
                    للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                    style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                    0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                    color="#01377b">قوانين
                    المنتدى</font></a></font></div><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
               
                    </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                    style="text-align: right;"><br></div><br>
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

بانتظاركم

Cool
avatar
shanime
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 316
معدل النشاط : 1705
السُمعة : 9

http://2bda3.syriaforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 12:47

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل صديقي تم التعديل


الكود:
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                    $(function(){

                        if(typeof(_atc) == "undefined") {
                            _atc = {  };
                        }

                        _atc.cwait = 0;
                        $('.addthis_button').mouseup(function() {
                            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                addthis_close();
                            }
                        });
                    });

                    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                    showHiddenMessage = function(id)
                    {
                        try
                        {
                            var regId = parseInt(id, 10);
                            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                  
                            if( regId > 0)
                            {
                                $('.post--' + id).toggle(0, function()
                            {
                                if( $(this).is(":visible") )
                                {
                                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                                }
                                else
                                {
                                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                                }
                            });
                            }
                        }
                        catch(e) { }
              
                      return false;
                    };

                    //]]>
                    </script>

                    <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                      <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                      {NAV_CAT_DESC}
                    </ul>

                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <div class="pagination topic-options">
                      {PAGINATION}
                    </div>
                    <!-- END topicpagination -->

                    <div class="posting-options topic-options">
                      <ul class="posting-buttons clearfix">
                          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <li class="post-icon">
                          <!-- END switch_user_authpost -->
                          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                          <!-- END switch_user_authreply -->
                          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                          <li class="post-icon">
                            <div id="fb-root"></div>
                            <script>(function(d, s, id) {
                              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                              if (d.getElementById(id)) return;
                              js = d.createElement(s); js.id = id;
                              js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                              fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                            <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                          </li>
                          <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  
                          <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                          <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                            </li>
                          <!-- END switch_twitter_btn -->
                      </ul>
                    </div>

                    <div class="clearfix empty-clear"></div>

                    <div class="borderwrap">
                      <div class="maintitle floated">
                          <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                          <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                            //]]>
                            </script>
                            <!-- END switch_plus_menu -->
                          </div>
                      </div>
                      {POLL_DISPLAY}

                      <!-- BEGIN postrow -->
              
                      <!-- BEGIN hidden -->
                      <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                      <!-- END hidden -->
              
                      <!-- BEGIN first_post_br -->
                    </div>
                    <hr id="first-post-br" />
                    <div class="borderwrap">
                      <!-- END first_post_br -->
              
                      <!-- BEGIN displayed -->
                      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                          <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <div class="postbody clearfix">
                                <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

                                  <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                      <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                        <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                      </div>
                                      <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                      <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                        <div class="avatar">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                        </div>
                                        <ul>
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_pm -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_email -->
                                            <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                            <li class="popupmenu-item">
                                              <!-- BEGIN contact_field -->
                                              {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                              <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                            </li>
                                            <!-- END switch_contact_row -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                            <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_posts -->
                                        </ul>
                                      </div>
                                      <!-- END user_logged_in -->
                                  </div>

                                  <dl class="postprofile-details postdetails">
                                      <dt>
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                        {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                      </dt>
                                      <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                      <dd><br /></dd>
                                      <dd>
                                        <!-- BEGIN profile_field -->
                                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                        <!-- END profile_field -->
                                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                      </dd>
                                  </dl>
                                </div>

                            <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                <ul class="post-info">
                                  <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                                  <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                                </ul>
                                    <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                                <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                            </div>

                            <div class="post-entry">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                                  <!-- END switch_vote -->

                                  <!-- BEGIN switch_bar -->
                                  <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                      <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                      <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                      <!-- END switch_vote_plus -->

                                      <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                      <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                      <!-- END switch_vote_minus -->
                                  </div>
                                  <!-- END switch_bar -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                  <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                                  <!-- END switch_no_bar -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                                  <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->
                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                                    
                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                        <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                        <dl class="file">
                                                            <dt>
                                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
            
                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <!-- END switch_dl_att -->
                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                    <!-- END switch_post_attachments -->
                    </dd>
                    </dl>
                    </td> </tr></table>
                    </fieldset>
                    <!-- END switch_attachments -->
                                <div class="clear"></div>
                                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                            </div>


                            <!-- BEGIN switch_signature -->
        
        
                                 <!-- sig -->
                                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                            <tr>
                                <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
                  
                                <p align="center"><div align="center">
                    
                                <br/>
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                  <br/><br/>
                    
                                </div></p>
                
                            </td>
                            </tr>
                            </table>
                                    <!-- / sig -->
                            <!-- END switch_signature -->

                          </div>

                      </div>

                          <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="misc-icons">
                                <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                                <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                            </ul>
                            <ul class="posting-icons">
                                <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                            </ul>
                          </div>
                      </div> <!-- closing tag post -->
                      <!-- END displayed -->
                      <!-- END postrow -->
                      <div class="topic-footer clearfix">
                          <!-- BEGIN minisearch -->
                          <div class="search-footer-box">
                            <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                                <fieldset>
                                  <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                                  &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                                  <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                                  <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                                  <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                                </fieldset>
                            </form>
                          </div>
                          <!-- END minisearch -->
                          <div class="next-prev">
                            « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                          </div>
                      </div>
                    </div>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <br />
                    <div class="borderwrap">
                      <div class="bar clearfix">
                          <div class="left rtl-inversion-left">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            {S_TOPIC_ADMIN}
                          </div>
                          <div class="right rtl-inversion-right">
                            {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <div class="pagination topic-options">
                      {PAGINATION}
                    </div>
                    <!-- END topicpagination -->

                    <div class="posting-options topic-options">
                      <ul class="posting-buttons clearfix">
                          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                          <li class="post-icon">
                    
                          </li>
                          <!-- END switch_user_authpost -->
                          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                          <li class="post-icon">
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                          </li>
                          <!-- END switch_user_authreply -->
                      </ul>
                    </div>

                    <div class="clearfix empty-clear"></div>

                    <!-- BEGIN promot_trafic -->
                    <div class="row2">
                      <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                          <div class="maintitle floated">
                            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                            <div class="right rtl-inversion-right">
                                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                      <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                          <div class="maintitle floated">
                            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                            <div class="right rtl-inversion-right">
                                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                            </div>
                          </div>
                          <div>
                            <!-- BEGIN link -->
                            »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                            <!-- END link -->
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                    <!-- END promot_trafic -->

                    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                    <div class="row1" id="forum_rules">
                      <div class="maintitle">
                          <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                      </div>
                      <table>
                          <tr>
                            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                            <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                            </td>
                            <!-- END switch_forum_rule_image -->
                            <td class="rules post-entry">
                                {RULE_MSG}
                            </td>
                          </tr>
                      </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_forum_rules -->

                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <br />
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}
                    <!-- END switch_user_logged_in -->

                    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_image_resize -->
                            <!-- sam_hameed-300 -->
                            <br><table
                        style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                        class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                        width="24%"><tbody><tr align="right">
                            <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                            while(++i<e.length)
                            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
                
                          </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                        font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                        style="text-align: right;"><font
                        size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                        size="2"><span style="font-size:
                        8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                        2px;"><div style="text-align: right;"><font
                        size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                        <strong>متاحة للجميع
                        </strong><br></font><font size="2"><a
                        target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                        href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                        للأعضاء</strong><br></font> <font
                        size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                        <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                        size="2">كود HTML <strong>متاح
                        للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                        style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                        0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                        color="#01377b">قوانين
                        المنتدى</font></a></font></div><font
                        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
                  
                        </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                        style="text-align: right;"><br></div><br>
                            <!-- sam_hameed-300 -->
                    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8533
معدل النشاط : 9870
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف shanime في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 13:23

مرحبا

شكرا لك

بس الغريب وقت حطيتو

عملي خربطة في شكل المنتدى من تحت

ما السبب
avatar
shanime
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 316
معدل النشاط : 1705
السُمعة : 9

http://2bda3.syriaforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 14:39

تفضل صديقي جرب كدى
الكود:

                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                    $(function(){

                        if(typeof(_atc) == "undefined") {
                            _atc = {  };
                        }

                        _atc.cwait = 0;
                        $('.addthis_button').mouseup(function() {
                            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                addthis_close();
                            }
                        });
                    });

                    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                    showHiddenMessage = function(id)
                    {
                        try
                        {
                            var regId = parseInt(id, 10);
                            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                  
                            if( regId > 0)
                            {
                                $('.post--' + id).toggle(0, function()
                            {
                                if( $(this).is(":visible") )
                                {
                                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                                }
                                else
                                {
                                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                                }
                            });
                            }
                        }
                        catch(e) { }
              
                      return false;
                    };

                    //]]>
                    </script>

                    <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                      <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                      {NAV_CAT_DESC}
                    </ul>

                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <div class="pagination topic-options">
                      {PAGINATION}
                    </div>
                    <!-- END topicpagination -->

                    <div class="posting-options topic-options">
                      <ul class="posting-buttons clearfix">
                          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <li class="post-icon">
                          <!-- END switch_user_authpost -->
                          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                          <!-- END switch_user_authreply -->
                          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                          <li class="post-icon">
                            <div id="fb-root"></div>
                            <script>(function(d, s, id) {
                              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                              if (d.getElementById(id)) return;
                              js = d.createElement(s); js.id = id;
                              js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                              fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                            <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                          </li>
                          <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  
                          <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                          <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                            </li>
                          <!-- END switch_twitter_btn -->
                      </ul>
                    </div>

                    <div class="clearfix empty-clear"></div>

                    <div class="borderwrap">
                      <div class="maintitle floated">
                          <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                          <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                            //]]>
                            </script>
                            <!-- END switch_plus_menu -->
                          </div>
                      </div>
                      {POLL_DISPLAY}

                      <!-- BEGIN postrow -->
              
                      <!-- BEGIN hidden -->
                      <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                      <!-- END hidden -->
              
                      <!-- BEGIN first_post_br -->
                    </div>
                    <hr id="first-post-br" />
                    <div class="borderwrap">
                      <!-- END first_post_br -->
              
                      <!-- BEGIN displayed -->
                      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                          <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <div class="postbody clearfix">
                                <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

                                  <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                      <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                        <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                      </div>
                                      <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                      <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                        <div class="avatar">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                        </div>
                                        <ul>
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_pm -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_email -->
                                            <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                            <li class="popupmenu-item">
                                              <!-- BEGIN contact_field -->
                                              {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                              <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                            </li>
                                            <!-- END switch_contact_row -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                            <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_posts -->
                                        </ul>
                                      </div>
                                      <!-- END user_logged_in -->
                                  </div>

                                  <dl class="postprofile-details postdetails">
                                      <dt>
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                        {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                      </dt>
                                      <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                      <dd><br /></dd>
                                      <dd>
                                        <!-- BEGIN profile_field -->
                                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                        <!-- END profile_field -->
                                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                      </dd>
                                  </dl>
                                </div>

                            <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                <ul class="post-info">
                                  <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                                  <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                                </ul>
                                    <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                                <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                            </div>

                            <div class="post-entry">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                                  <!-- END switch_vote -->

                                  <!-- BEGIN switch_bar -->
                                  <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                      <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                      <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                      <!-- END switch_vote_plus -->

                                      <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                      <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                      <!-- END switch_vote_minus -->
                                  </div>
                                  <!-- END switch_bar -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                  <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                                  <!-- END switch_no_bar -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                                  <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->
                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                                    
                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                        <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                        <dl class="file">
                                                            <dt>
                                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
            
                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <!-- END switch_dl_att -->
                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                    <!-- END switch_post_attachments -->
                    </dd>
                    </dl>
                    </td> </tr></table>
                    </fieldset>
                    <!-- END switch_attachments -->
                                <div class="clear"></div>
                                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                            </div>


        
        
                                 <!-- sig -->
                                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                            <tr>
                                <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
                  
                                <p align="center"><div align="center">
                    
                                <br/>
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                  <br/><br/>
                    
                                </div></p>
                
                            </td>
                            </tr>
                            </table>
                                    <!-- / sig -->

                      </div>

                          <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="misc-icons">
                                <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                                <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                            </ul>
                            <ul class="posting-icons">
                                <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                            </ul>
                          </div>
                      </div> <!-- closing tag post -->
                      <!-- END displayed -->
                      <!-- END postrow -->
                      <div class="topic-footer clearfix">
                          <!-- BEGIN minisearch -->
                          <div class="search-footer-box">
                            <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                                <fieldset>
                                  <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                                  &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                                  <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                                  <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                                  <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                                </fieldset>
                            </form>
                          </div>
                          <!-- END minisearch -->
                          <div class="next-prev">
                            « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                          </div>
                      </div>
                    </div>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <br />
                    <div class="borderwrap">
                      <div class="bar clearfix">
                          <div class="left rtl-inversion-left">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            {S_TOPIC_ADMIN}
                          </div>
                          <div class="right rtl-inversion-right">
                            {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <div class="pagination topic-options">
                      {PAGINATION}
                    </div>
                    <!-- END topicpagination -->

                    <div class="posting-options topic-options">
                      <ul class="posting-buttons clearfix">
                          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                          <li class="post-icon">
                    
                          </li>
                          <!-- END switch_user_authpost -->
                          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                          <li class="post-icon">
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                          </li>
                          <!-- END switch_user_authreply -->
                      </ul>
                    </div>

                    <div class="clearfix empty-clear"></div>

                    <!-- BEGIN promot_trafic -->
                    <div class="row2">
                      <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                          <div class="maintitle floated">
                            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                            <div class="right rtl-inversion-right">
                                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                      <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                          <div class="maintitle floated">
                            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                            <div class="right rtl-inversion-right">
                                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                            </div>
                          </div>
                          <div>
                            <!-- BEGIN link -->
                            »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                            <!-- END link -->
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                    <!-- END promot_trafic -->

                    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                    <div class="row1" id="forum_rules">
                      <div class="maintitle">
                          <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                      </div>
                      <table>
                          <tr>
                            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                            <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                            </td>
                            <!-- END switch_forum_rule_image -->
                            <td class="rules post-entry">
                                {RULE_MSG}
                            </td>
                          </tr>
                      </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_forum_rules -->

                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <br />
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}
                    <!-- END switch_user_logged_in -->

                    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_image_resize -->
                            <!-- sam_hameed-300 -->
                            <br><table
                        style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                        class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                        width="24%"><tbody><tr align="right">
                            <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                            while(++i<e.length)
                            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
                
                          </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                        font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                        style="text-align: right;"><font
                        size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                        size="2"><span style="font-size:
                        8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                        2px;"><div style="text-align: right;"><font
                        size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                        <strong>متاحة للجميع
                        </strong><br></font><font size="2"><a
                        target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                        href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                        للأعضاء</strong><br></font> <font
                        size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                        <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                        size="2">كود HTML <strong>متاح
                        للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                        style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                        0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                        color="#01377b">قوانين
                        المنتدى</font></a></font></div><font
                        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
                  
                        </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                        style="text-align: right;"><br></div><br>
                            <!-- sam_hameed-300 -->
                    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


ادا ظهرت لك اي مشكلة تانية قم بتصويرها صديقي
avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8533
معدل النشاط : 9870
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف JoryAbdallah في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 16:25

الكود:
<script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                    if(typeof(_atc) == "undefined") {
                        _atc = {  };
                    }
                    _atc.cwait = 0;
                    $('.addthis_button').mouseup(function() {
                        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                            addthis_close();
                        }
                    });
                });
                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
               
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                        {
                            if( $(this).is(":visible") )
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                            }
                            else
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                            }
                        });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
           
                  return false;
                };
                //]]>
                </script>
                <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="[url=http://data-vocabulary.org/Breadcrumb]http://data-vocabulary.org/Breadcrumb[/url]">
                  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                  {NAV_CAT_DESC}
                </ul>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->
                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <li class="post-icon">
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                      <li class="post-icon">
                        <div id="fb-root"></div>
                        <script>(function(d, s, id) {
                          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                          if (d.getElementById(id)) return;
                          js = d.createElement(s); js.id = id;
                          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                      </li>
                      <!-- END switch_fb_likebtn -->
               
                      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                            <a href="[url=https://twitter.com/share]https://twitter.com/share[/url]" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                        </li>
                      <!-- END switch_twitter_btn -->
                  </ul>
                </div>
                <div class="clearfix empty-clear"></div>
                <div class="borderwrap">
                  <div class="maintitle floated">
                      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                        <a class="addthis_button" href="[url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a]http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a[/url]>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                      </div>
                  </div>
                  {POLL_DISPLAY}
                  <!-- BEGIN postrow -->
           
                  <!-- BEGIN hidden -->
                  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                  <!-- END hidden -->
           
                  <!-- BEGIN first_post_br -->
                </div>
                <hr id="first-post-br" />
                <div class="borderwrap">
                  <!-- END first_post_br -->
           
                  <!-- BEGIN displayed -->
                  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <div class="postbody clearfix">
                            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
                              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                  </div>
                                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                    <div class="avatar">
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                    </div>
                                    <ul>
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_pm -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_email -->
                                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                        <li class="popupmenu-item">
                                          <!-- BEGIN contact_field -->
                                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                          <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                        </li>
                                        <!-- END switch_contact_row -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_posts -->
                                    </ul>
                                  </div>
                                  <!-- END user_logged_in -->
                              </div>
                              <dl class="postprofile-details postdetails">
                                  <dt>
                                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                  </dt>
                                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                  <dd><br /></dd>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN profile_field -->
                                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                    <!-- END profile_field -->
                                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                  </dd>
                              </dl>
                            </div>
                        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="post-info">
                              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                            </ul>
                                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                        </div>
                        <div class="post-entry">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="[url=http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div]http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div[/url]>
                              <!-- END switch_vote -->
                              <!-- BEGIN switch_bar -->
                              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_plus -->
                                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_minus -->
                              </div>
                              <!-- END switch_bar -->
                              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="[url=http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div]http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div[/url]>
                              <!-- END switch_no_bar -->
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="[url=http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div]http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div[/url]>
                              <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                 
                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                    <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
         
                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
                <!-- END switch_post_attachments -->
                </dd>
                </dl>
                </td> </tr></table>
                </fieldset>
                <!-- END switch_attachments -->
                              
 
                         <!-- sig -->
                                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                    <tr>
                        <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
           
                        <p align="center"><div align="center">
             
                        <br/>
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                          <br/><br/>
             
                        </div></p>
         
                    </td>
                    </tr>
                    </table>
                            <!-- / sig -->
                            <div class="clear"></div>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </div>

                        <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <br />
                        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">
                        </div>
                        <!-- END switch_signature -->
                      </div>
                  </div>
                      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <ul class="misc-icons">
                            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                        </ul>
                        <ul class="posting-icons">
                            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                        </ul>
                      </div>
                  </div> <!-- closing tag post -->
                  <!-- END displayed -->
                  <!-- END postrow -->
                  <div class="topic-footer clearfix">
                      <!-- BEGIN minisearch -->
                      <div class="search-footer-box">
                        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                            <fieldset>
                              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                              &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                            </fieldset>
                        </form>
                      </div>
                      <!-- END minisearch -->
                      <div class="next-prev">
                        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <br />
                <div class="borderwrap">
                  <div class="bar clearfix">
                      <div class="left rtl-inversion-left">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
                        {S_TOPIC_ADMIN}
                      </div>
                      <div class="right rtl-inversion-right">
                        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->
                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                      <li class="post-icon">
                 
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                      <li class="post-icon">
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                  </ul>
                </div>
                <div class="clearfix empty-clear"></div>
                <!-- BEGIN promot_trafic -->
                <div class="row2">
                  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                      <div>
                        <!-- BEGIN link -->
                        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END promot_trafic -->
                <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                <div class="row1" id="forum_rules">
                  <div class="maintitle">
                      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                  </div>
                  <table>
                      <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules post-entry">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </div>
                <!-- END switch_forum_rules -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <br />
                <a name="quickreply"></a>
                {QUICK_REPLY_FORM}
                <!-- END switch_user_logged_in -->
                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_image_resize -->
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                        <br><table
                    style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                    class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                    width="24%"><tbody><tr align="right">
                        <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                        0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                        while(++i<e.length)
                        if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif]http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif[/url]" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
             
                      </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                    font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                    style="text-align: right;"><font
                    size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                    size="2"><span style="font-size:
                    8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                    2px;"><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                    rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                    <strong>متاحة للجميع
                    </strong><br></font><font size="2"><a
                    target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                    href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                    للأعضاء</strong><br></font> <font
                    size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                    color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                    <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                    size="2">كود HTML <strong>متاح
                    للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                    style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                    0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                    color="#01377b">قوانين
                    المنتدى</font></a></font></div><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
               
                    </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                    style="text-align: right;"><br></div><br>
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>تفضل اخي
avatar
JoryAbdallah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4210
معدل النشاط : 6027
السُمعة : 292

http://taqnyiat.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف shanime في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 21:13

@Yassine Bablil كتب:تفضل صديقي جرب كدى
الكود:

                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                    $(function(){

                        if(typeof(_atc) == "undefined") {
                            _atc = {  };
                        }

                        _atc.cwait = 0;
                        $('.addthis_button').mouseup(function() {
                            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                addthis_close();
                            }
                        });
                    });

                    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                    showHiddenMessage = function(id)
                    {
                        try
                        {
                            var regId = parseInt(id, 10);
                            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
                  
                            if( regId > 0)
                            {
                                $('.post--' + id).toggle(0, function()
                            {
                                if( $(this).is(":visible") )
                                {
                                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                                }
                                else
                                {
                                  $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                                }
                            });
                            }
                        }
                        catch(e) { }
              
                      return false;
                    };

                    //]]>
                    </script>

                    <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                      <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                      {NAV_CAT_DESC}
                    </ul>

                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <div class="pagination topic-options">
                      {PAGINATION}
                    </div>
                    <!-- END topicpagination -->

                    <div class="posting-options topic-options">
                      <ul class="posting-buttons clearfix">
                          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <li class="post-icon">
                          <!-- END switch_user_authpost -->
                          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                          <!-- END switch_user_authreply -->
                          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                          <li class="post-icon">
                            <div id="fb-root"></div>
                            <script>(function(d, s, id) {
                              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                              if (d.getElementById(id)) return;
                              js = d.createElement(s); js.id = id;
                              js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                              fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                            }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                            <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                          </li>
                          <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  
                          <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                          <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                            </li>
                          <!-- END switch_twitter_btn -->
                      </ul>
                    </div>

                    <div class="clearfix empty-clear"></div>

                    <div class="borderwrap">
                      <div class="maintitle floated">
                          <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                          <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                            //]]>
                            </script>
                            <!-- END switch_plus_menu -->
                          </div>
                      </div>
                      {POLL_DISPLAY}

                      <!-- BEGIN postrow -->
              
                      <!-- BEGIN hidden -->
                      <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                      <!-- END hidden -->
              
                      <!-- BEGIN first_post_br -->
                    </div>
                    <hr id="first-post-br" />
                    <div class="borderwrap">
                      <!-- END first_post_br -->
              
                      <!-- BEGIN displayed -->
                      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                          <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <div class="postbody clearfix">
                                <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

                                  <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                      <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                        <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                      </div>
                                      <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                      <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                        <div class="avatar">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                        </div>
                                        <ul>
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_pm -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                            <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_email -->
                                            <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                            <li class="popupmenu-item">
                                              <!-- BEGIN contact_field -->
                                              {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                              <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                            </li>
                                            <!-- END switch_contact_row -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                            <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                            <!-- END switch_user_posts -->
                                        </ul>
                                      </div>
                                      <!-- END user_logged_in -->
                                  </div>

                                  <dl class="postprofile-details postdetails">
                                      <dt>
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                        {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                      </dt>
                                      <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                      <dd><br /></dd>
                                      <dd>
                                        <!-- BEGIN profile_field -->
                                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                        <!-- END profile_field -->
                                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                      </dd>
                                  </dl>
                                </div>

                            <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                <ul class="post-info">
                                  <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                                  <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                                </ul>
                                    <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                                <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                            </div>

                            <div class="post-entry">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                                  <!-- END switch_vote -->

                                  <!-- BEGIN switch_bar -->
                                  <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                      <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                      <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                      <!-- END switch_vote_plus -->

                                      <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                      <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                      <!-- END switch_vote_minus -->
                                  </div>
                                  <!-- END switch_bar -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                  <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                                  <!-- END switch_no_bar -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                                  <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->
                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                                    
                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                        <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                        <dl class="file">
                                                            <dt>
                                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
            
                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <!-- END switch_dl_att -->
                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                    <!-- END switch_post_attachments -->
                    </dd>
                    </dl>
                    </td> </tr></table>
                    </fieldset>
                    <!-- END switch_attachments -->
                                <div class="clear"></div>
                                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                            </div>


        
        
                                 <!-- sig -->
                                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                            <tr>
                                <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
                  
                                <p align="center"><div align="center">
                    
                                <br/>
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                  <br/><br/>
                    
                                </div></p>
                
                            </td>
                            </tr>
                            </table>
                                    <!-- / sig -->

                      </div>

                          <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="misc-icons">
                                <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                                <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                            </ul>
                            <ul class="posting-icons">
                                <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                                <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                            </ul>
                          </div>
                      </div> <!-- closing tag post -->
                      <!-- END displayed -->
                      <!-- END postrow -->
                      <div class="topic-footer clearfix">
                          <!-- BEGIN minisearch -->
                          <div class="search-footer-box">
                            <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                                <fieldset>
                                  <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                                  &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                                  <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                                  <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                                  <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                                </fieldset>
                            </form>
                          </div>
                          <!-- END minisearch -->
                          <div class="next-prev">
                            « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                          </div>
                      </div>
                    </div>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <br />
                    <div class="borderwrap">
                      <div class="bar clearfix">
                          <div class="left rtl-inversion-left">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            {S_TOPIC_ADMIN}
                          </div>
                          <div class="right rtl-inversion-right">
                            {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                    <div class="pagination topic-options">
                      {PAGINATION}
                    </div>
                    <!-- END topicpagination -->

                    <div class="posting-options topic-options">
                      <ul class="posting-buttons clearfix">
                          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                          <li class="post-icon">
                    
                          </li>
                          <!-- END switch_user_authpost -->
                          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                          <li class="post-icon">
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                          </li>
                          <!-- END switch_user_authreply -->
                      </ul>
                    </div>

                    <div class="clearfix empty-clear"></div>

                    <!-- BEGIN promot_trafic -->
                    <div class="row2">
                      <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                          <div class="maintitle floated">
                            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                            <div class="right rtl-inversion-right">
                                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                      <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                          <div class="maintitle floated">
                            <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                            <div class="right rtl-inversion-right">
                                <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                            </div>
                          </div>
                          <div>
                            <!-- BEGIN link -->
                            »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                            <!-- END link -->
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                    <!-- END promot_trafic -->

                    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                    <div class="row1" id="forum_rules">
                      <div class="maintitle">
                          <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                      </div>
                      <table>
                          <tr>
                            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                            <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                            </td>
                            <!-- END switch_forum_rule_image -->
                            <td class="rules post-entry">
                                {RULE_MSG}
                            </td>
                          </tr>
                      </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_forum_rules -->

                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <br />
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}
                    <!-- END switch_user_logged_in -->

                    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_image_resize -->
                            <!-- sam_hameed-300 -->
                            <br><table
                        style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                        class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                        width="24%"><tbody><tr align="right">
                            <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                            0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                            while(++i<e.length)
                            if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
                
                          </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                        font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                        style="text-align: right;"><font
                        size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                        size="2"><span style="font-size:
                        8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                        2px;"><div style="text-align: right;"><font
                        size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                        rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                        <strong>متاحة للجميع
                        </strong><br></font><font size="2"><a
                        target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                        href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                        للأعضاء</strong><br></font> <font
                        size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                        color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                        <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                        size="2">كود HTML <strong>متاح
                        للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                        style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                        0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                        color="#01377b">قوانين
                        المنتدى</font></a></font></div><font
                        size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
                  
                        </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                        style="text-align: right;"><br></div><br>
                            <!-- sam_hameed-300 -->
                    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
[img]

مرحبا

للاسف الشديد لم يعمل

تفضل الصورة كما طلبت حضرتكCool
[/img]
avatar
shanime
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 316
معدل النشاط : 1705
السُمعة : 9

http://2bda3.syriaforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف shanime في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 21:14

JAR7 كتب:
الكود:
<script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                    if(typeof(_atc) == "undefined") {
                        _atc = {  };
                    }
                    _atc.cwait = 0;
                    $('.addthis_button').mouseup(function() {
                        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                            addthis_close();
                        }
                    });
                });
                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
               
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                        {
                            if( $(this).is(":visible") )
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                            }
                            else
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                            }
                        });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
           
                  return false;
                };
                //]]>
                </script>
                <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="[url=http://data-vocabulary.org/Breadcrumb]http://data-vocabulary.org/Breadcrumb[/url]">
                  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                  {NAV_CAT_DESC}
                </ul>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->
                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <li class="post-icon">
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                      <li class="post-icon">
                        <div id="fb-root"></div>
                        <script>(function(d, s, id) {
                          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                          if (d.getElementById(id)) return;
                          js = d.createElement(s); js.id = id;
                          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                      </li>
                      <!-- END switch_fb_likebtn -->
               
                      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                            <a href="[url=https://twitter.com/share]https://twitter.com/share[/url]" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                        </li>
                      <!-- END switch_twitter_btn -->
                  </ul>
                </div>
                <div class="clearfix empty-clear"></div>
                <div class="borderwrap">
                  <div class="maintitle floated">
                      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                        <a class="addthis_button" href="[url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a]http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a[/url]>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                      </div>
                  </div>
                  {POLL_DISPLAY}
                  <!-- BEGIN postrow -->
           
                  <!-- BEGIN hidden -->
                  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                  <!-- END hidden -->
           
                  <!-- BEGIN first_post_br -->
                </div>
                <hr id="first-post-br" />
                <div class="borderwrap">
                  <!-- END first_post_br -->
           
                  <!-- BEGIN displayed -->
                  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <div class="postbody clearfix">
                            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
                              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                  </div>
                                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                    <div class="avatar">
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                    </div>
                                    <ul>
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_pm -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_email -->
                                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                        <li class="popupmenu-item">
                                          <!-- BEGIN contact_field -->
                                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                          <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                        </li>
                                        <!-- END switch_contact_row -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_posts -->
                                    </ul>
                                  </div>
                                  <!-- END user_logged_in -->
                              </div>
                              <dl class="postprofile-details postdetails">
                                  <dt>
                                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                  </dt>
                                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                  <dd><br /></dd>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN profile_field -->
                                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                    <!-- END profile_field -->
                                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                  </dd>
                              </dl>
                            </div>
                        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="post-info">
                              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                            </ul>
                                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                        </div>
                        <div class="post-entry">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="[url=http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div]http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div[/url]>
                              <!-- END switch_vote -->
                              <!-- BEGIN switch_bar -->
                              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_plus -->
                                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_minus -->
                              </div>
                              <!-- END switch_bar -->
                              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="[url=http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div]http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div[/url]>
                              <!-- END switch_no_bar -->
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="[url=http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div]http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div[/url]>
                              <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                 
                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                    <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
         
                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
                <!-- END switch_post_attachments -->
                </dd>
                </dl>
                </td> </tr></table>
                </fieldset>
                <!-- END switch_attachments -->
                              
 
                         <!-- sig -->
                                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                    <tr>
                        <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
           
                        <p align="center"><div align="center">
             
                        <br/>
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                          <br/><br/>
             
                        </div></p>
         
                    </td>
                    </tr>
                    </table>
                            <!-- / sig -->
                            <div class="clear"></div>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </div>

                        <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <br />
                        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">
                        </div>
                        <!-- END switch_signature -->
                      </div>
                  </div>
                      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <ul class="misc-icons">
                            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                        </ul>
                        <ul class="posting-icons">
                            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                        </ul>
                      </div>
                  </div> <!-- closing tag post -->
                  <!-- END displayed -->
                  <!-- END postrow -->
                  <div class="topic-footer clearfix">
                      <!-- BEGIN minisearch -->
                      <div class="search-footer-box">
                        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                            <fieldset>
                              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                              &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                            </fieldset>
                        </form>
                      </div>
                      <!-- END minisearch -->
                      <div class="next-prev">
                        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <br />
                <div class="borderwrap">
                  <div class="bar clearfix">
                      <div class="left rtl-inversion-left">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
                        {S_TOPIC_ADMIN}
                      </div>
                      <div class="right rtl-inversion-right">
                        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->
                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                      <li class="post-icon">
                 
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                      <li class="post-icon">
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                  </ul>
                </div>
                <div class="clearfix empty-clear"></div>
                <!-- BEGIN promot_trafic -->
                <div class="row2">
                  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                      <div>
                        <!-- BEGIN link -->
                        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END promot_trafic -->
                <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                <div class="row1" id="forum_rules">
                  <div class="maintitle">
                      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                  </div>
                  <table>
                      <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules post-entry">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </div>
                <!-- END switch_forum_rules -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <br />
                <a name="quickreply"></a>
                {QUICK_REPLY_FORM}
                <!-- END switch_user_logged_in -->
                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_image_resize -->
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                        <br><table
                    style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                    class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                    width="24%"><tbody><tr align="right">
                        <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                        0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                        while(++i<e.length)
                        if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif]http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif[/url]" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
             
                      </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                    font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                    style="text-align: right;"><font
                    size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                    size="2"><span style="font-size:
                    8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                    2px;"><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                    rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                    <strong>متاحة للجميع
                    </strong><br></font><font size="2"><a
                    target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                    href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                    للأعضاء</strong><br></font> <font
                    size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                    color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                    <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                    size="2">كود HTML <strong>متاح
                    للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                    style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                    0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                    color="#01377b">قوانين
                    المنتدى</font></a></font></div><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
               
                    </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                    style="text-align: right;"><br></div><br>
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>تفضل اخي

للاسف اختي الكريمة

لم يعمل بل انتزع شكل المنتدى بالكامل

تنوية

نسخة المنتدى انفيزبل

Cool
avatar
shanime
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 316
معدل النشاط : 1705
السُمعة : 9

http://2bda3.syriaforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف YasirAyad في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 23:03

تفضل واخبرني بالنتيجه
الكود:
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){

                    if(typeof(_atc) == "undefined") {
                        _atc = {  };
                    }

                    _atc.cwait = 0;
                    $('.addthis_button').mouseup(function() {
                        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                            addthis_close();
                        }
                    });
                });

                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
               
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                        {
                            if( $(this).is(":visible") )
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                            }
                            else
                            {
                              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                            }
                        });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
           
                  return false;
                };

                //]]>
                </script>

                <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
                  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
                  {NAV_CAT_DESC}
                </ul>

                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->

                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <li class="post-icon">
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                      <li class="post-icon">
                        <div id="fb-root"></div>
                        <script>(function(d, s, id) {
                          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
                          if (d.getElementById(id)) return;
                          js = d.createElement(s); js.id = id;
                          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
                          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
                        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
                        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
                      </li>
                      <!-- END switch_fb_likebtn -->
               
                      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
                            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
                        </li>
                      <!-- END switch_twitter_btn -->
                  </ul>
                </div>

                <div class="clearfix empty-clear"></div>

                <div class="borderwrap">
                  <div class="maintitle floated">
                      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
                      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                      </div>
                  </div>
                  {POLL_DISPLAY}

                  <!-- BEGIN postrow -->
           
                  <!-- BEGIN hidden -->
                  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
                  <!-- END hidden -->
           
                  <!-- BEGIN first_post_br -->
                </div>
                <hr id="first-post-br" />
                <div class="borderwrap">
                  <!-- END first_post_br -->
           
                  <!-- BEGIN displayed -->
                  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
                      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <div class="postbody clearfix">
                            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

                              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                                  </div>
                                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                                    <div class="avatar">
                                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                    </div>
                                    <ul>
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_pm -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_email -->
                                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                                        <li class="popupmenu-item">
                                          <!-- BEGIN contact_field -->
                                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}&nbsp;
                                          <!-- END contact_field -->&nbsp;
                                        </li>
                                        <!-- END switch_contact_row -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG}&nbsp;</li>
                                        <!-- END switch_user_posts -->
                                    </ul>
                                  </div>
                                  <!-- END user_logged_in -->
                              </div>

                              <dl class="postprofile-details postdetails">
                                  <dt>
                                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                                  </dt>
                                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                                  <dd><br /></dd>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN profile_field -->
                                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                                    <!-- END profile_field -->
                                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                                  </dd>
                              </dl>
                            </div>

                        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                            <ul class="post-info">
                              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
                              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
                            </ul>
                                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
                            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
                        </div>

                        <div class="post-entry">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                              <!-- END switch_vote -->

                              <!-- BEGIN switch_bar -->
                              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_plus -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_minus -->
                              </div>
                              <!-- END switch_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                              <!-- END switch_no_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                              <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                                 
                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#0000FF">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                    <table  cellpadding="3" cellspacing="1" border="2" align="center">  <tr> <td >
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
         
                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ↜ الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
                <!-- END switch_post_attachments -->
                </dd>
                </dl>
                </td> </tr></table>
                </fieldset>
                <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </div>


                        <!-- BEGIN switch_signature -->
                        <br />
                        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">
                        <!-- sig -->
                                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                    <tr>
                        <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
         
                        <p align="center"><div align="center">
           
                        <br/>
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                          <br/><br/>
           
                        </div></p>
       
                    </td>
                    </tr>
                    </table>
                            <!-- / sig -->
                        </div>
                        <!-- END switch_signature -->

                      </div>

                  </div>

                      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <ul class="misc-icons">
                            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
                            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                        </ul>
                        <ul class="posting-icons">
                            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
                            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
                        </ul>
                      </div>
                  </div> <!-- closing tag post -->
                  <!-- END displayed -->
                  <!-- END postrow -->
                  <div class="topic-footer clearfix">
                      <!-- BEGIN minisearch -->
                      <div class="search-footer-box">
                        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
                            <fieldset>
                              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                              &nbsp;<input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
                              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
                              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
                            </fieldset>
                        </form>
                      </div>
                      <!-- END minisearch -->
                      <div class="next-prev">
                        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
                      </div>
                  </div>
                </div>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <br />
                <div class="borderwrap">
                  <div class="bar clearfix">
                      <div class="left rtl-inversion-left">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        {S_TOPIC_ADMIN}
                      </div>
                      <div class="right rtl-inversion-right">
                        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <div class="pagination topic-options">
                  {PAGINATION}
                </div>
                <!-- END topicpagination -->

                <div class="posting-options topic-options">
                  <ul class="posting-buttons clearfix">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                      <li class="post-icon">
                 
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                      <li class="post-icon">
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
                      </li>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                  </ul>
                </div>

                <div class="clearfix empty-clear"></div>

                <!-- BEGIN promot_trafic -->
                <div class="row2">
                  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
                      <div class="maintitle floated">
                        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
                        <div class="right rtl-inversion-right">
                            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
                        </div>
                      </div>
                      <div>
                        <!-- BEGIN link -->
                        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- END promot_trafic -->

                <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                <div class="row1" id="forum_rules">
                  <div class="maintitle">
                      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
                  </div>
                  <table>
                      <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules post-entry">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </div>
                <!-- END switch_forum_rules -->

                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <br />
                <a name="quickreply"></a>
                {QUICK_REPLY_FORM}
                <!-- END switch_user_logged_in -->

                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_image_resize -->
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                        <br><table
                    style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: 0px;"
                    class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
                    width="24%"><tbody><tr align="right">
                        <th style="text-align: center;" nowrap="nowrap" width="150"><div style="width: 150px;"><img onclick="i=
                        0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;
                        while(++i<e.length)
                        if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://[url=http://www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif%27%29?%27http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif%27:%27http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif%27;%22]www.realmadridista.com/vb/Madrid/buttons/collapse_thead.gif')?'http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif':'http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif';"[/url] src="http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif" align="right">ضوابط المشاركة في المنتدى</div></th>
             
                      </tr><tr><td style="font-family: Times New Roman;
                    font-weight: bold;" class="row3" height="30"><div
                    style="text-align: right;"><font
                    size="2">{S_AUTH_LIST}</font><br><font
                    size="2"><span style="font-size:
                    8pt;"></span></font></div><hr style="height:
                    2px;"><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color:
                    rgb(1, 55, 123);" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a>
                    <strong>متاحة للجميع
                    </strong><br></font><font size="2"><a
                    target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 55, 123);"
                    href="/faq">الابتسامات</a> <strong>متاحة
                    للأعضاء</strong><br></font> <font
                    size="2">كود<a target="_blank" style="text-decoration: none;
                    color: rgb(1, 55, 123);" href="/faq">[IMG]</a>
                    <strong>متاح للأعضاء</strong><br></font><font
                    size="2">كود HTML <strong>متاح
                    للأعضاء<br></strong></font></div><hr
                    style="height: 2px; margin-left: auto; margin-right:
                    0px;"><div><div style="text-align: right;"><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;"><font
                    color="#01377b">قوانين
                    المنتدى</font></a></font></div><font
                    size="2"><a href="/faq" style="text-decoration: none;">
               
                    </a></font></div></td></tr></tbody></table><div
                    style="text-align: right;"><br></div><br>
                        <!-- sam_hameed-300 -->
                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل كود التوقيع

مُساهمة من طرف shanime في الخميس 5 نوفمبر 2015 - 23:58

للاسف اخي الكريم

اختفى التوقيع كله من المنتدى

Cool
avatar
shanime
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 316
معدل النشاط : 1705
السُمعة : 9

http://2bda3.syriaforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى