تعديل على قالب overall_header في التريب

اذهب الى الأسفل

تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 15:24

السلام عليكم هذه الصورة .http://cdn.top4top.co/i_78c606cfda1.png

شفتو السلايد شو و اخر المواضيع  موجودةفوقها انا لا اريد السلايد شو
تحت اريده فوق اخر المواضيع  و انا لا اعرف كيف اخليها ؟
 هذا القالب :
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}

 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
 <tr>
 <td class="bodyline">
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_logo_left -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_left -->
 <td align="center" width="100%" valign="middle">
 <!-- BEGIN switch_logo_center -->
 <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
 <br />
 <!-- END switch_logo_center -->
 <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
 <br />
 <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
 </td>
 <!-- BEGIN switch_logo_right -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_right -->
 </tr>
 </table>

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                  
                              <br><br>    
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
                              </td></tr><tr>
 
 </div>
 </td>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/css.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/1.css" media="all">
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.min.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.easing.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/styleswitch.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {  
$('#foo1').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo1_prev',
 next: '#foo1_next',
 pagination: "#foo1_pag",

 });
$('#foo2').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo2_prev',
 next: '#foo2_next',
 pagination: "#foo2_pag",

 });
 

});
</script>
<div style="width: 903px;margin: 0px auto;height: 195px;overflow: hidden;"><div class="image_carousel">
    <div id="foo1">

<!-- المجموعة الأولى -->


<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t1011-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f12.png" alt=" تقرير عن انمي جلاسليب " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t998-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f13.png" alt="رندرات ذابيست ." width="200" height="150"></a>
        
<a href=" http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" Classroom Crisis 2+3" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقات 10 + 11 + 12 + 13 من انمي الطفيليات - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu" width="200" height="150"></a>
  
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" 03 من أنمي Jitsu wa Watashi wa" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة الثانية والثالثة من إنمي تشارلوت " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/
">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الثالثة - Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan - أكاديمية السحرة الجويين " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الخامسة والسادسة - Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki - حرب التنين الأحمر" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة 08 من أنمي Gakkou Gurashi " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الفصلين 44,43 من مانجا Akatsuki no Yona" width="200" height="150"></a>
      
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="الفصل 42 من اكاتسوكي نو يونا" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة 20+21 من أنمي - Kyoukai no Rinne - حدود ريني" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="مُشاهدة وتحميل الحلقة الخامسة من إنمي (2015) Gate " width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  كوكورو انمي" width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="ore monogatari 19" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="layers manhw ch 3" width="200" height="150"></a>


<!-- نهاية المجموعة الأولى -->
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <a class="prev" id="foo1_prev" href="#"><span>prev</span></a>
    <a class="next" id="foo1_next" href="#"><span>next</span></a>
    <div class="pagination" id="foo1_pag"></div>
</div></div><div class="br-cl"></div>

ارجو ان تعدلو على القالب بأذن تضعو السلايد شو فوق اخر المواضيع ^^ تم تعديل الموضوع


عدل سابقا من قبل كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 17:33 عدل 4 مرات (السبب : تم التعديل و السبب اطاء ملائية ^^)
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 17:05

.
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف Ahd allah في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 17:14

 في هذا الوضع الحالي موقع السلايد شو اعلي التشكيلات العامة
فاين تريده بالضبط
هل تريده فوق اخر الموضوعات ؟
avatar
Ahd allah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3031
معدل النشاط : 5436
السُمعة : 209

http://madany.moontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 17:35

@ahd allah كتب:
 في هذا الوضع الحالي موقع السلايد شو اعلي التشكيلات العامة
فاين تريده بالضبط
هل تريده فوق اخر الموضوعات ؟
غلطت عدت على الموضوع انا اقصد اريد السلايد شو فوق اخر المواضيع ><
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف Ahd allah في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 17:54

الجزء الاول
الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {


عدل سابقا من قبل ahd allah في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 18:17 عدل 1 مرات
avatar
Ahd allah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3031
معدل النشاط : 5436
السُمعة : 209

http://madany.moontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف Ahd allah في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 17:56

الجزء الثاني
الكود:
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}

 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
 <tr>
 <td class="bodyline">
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_logo_left -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_left -->
 <td align="center" width="100%" valign="middle">
 <!-- BEGIN switch_logo_center -->
 <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
 <br />
 <!-- END switch_logo_center -->
 <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
 <br />
 <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
 </td>
 <!-- BEGIN switch_logo_right -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_right -->
 </tr>
 </table>

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                  
                              <br><br>    
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                        
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
   </td>  
</div>
      <div style="text-align: center;">
<div style="width: 903px;margin: 0px auto;height: 195px;overflow: hidden;"><div class="image_carousel">
    <div id="foo1">

<!-- المجموعة الأولى -->


<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t1011-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f12.png" alt=" تقرير عن انمي جلاسليب " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t998-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f13.png" alt="رندرات ذابيست ." width="200" height="150"></a>
        
<a href=" http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" Classroom Crisis 2+3" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقات 10 + 11 + 12 + 13 من انمي الطفيليات - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu" width="200" height="150"></a>
  
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" 03 من أنمي Jitsu wa Watashi wa" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة الثانية والثالثة من إنمي تشارلوت " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/
">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الثالثة - Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan - أكاديمية السحرة الجويين " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الخامسة والسادسة - Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki - حرب التنين الأحمر" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة 08 من أنمي Gakkou Gurashi " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الفصلين 44,43 من مانجا Akatsuki no Yona" width="200" height="150"></a>
      
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="الفصل 42 من اكاتسوكي نو يونا" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة 20+21 من أنمي - Kyoukai no Rinne - حدود ريني" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="مُشاهدة وتحميل الحلقة الخامسة من إنمي (2015) Gate " width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  كوكورو انمي" width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="ore monogatari 19" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="layers manhw ch 3" width="200" height="150"></a>


<!-- نهاية المجموعة الأولى -->
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <a class="prev" id="foo1_prev" href="#"><span>prev</span></a>
    <a class="next" id="foo1_next" href="#"><span>next</span></a>
    <div class="pagination" id="foo1_pag"></div>
</div></div><div class="br-cl"></div>
 </td>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/css.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/1.css" media="all">
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.min.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.easing.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/styleswitch.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {  
$('#foo1').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo1_prev',
 next: '#foo1_next',
 pagination: "#foo1_pag",

 });
$('#foo2').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo2_prev',
 next: '#foo2_next',
 pagination: "#foo2_pag",

 });
 

});
</script>
عدل سابقا من قبل ahd allah في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 18:14 عدل 1 مرات
avatar
Ahd allah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3031
معدل النشاط : 5436
السُمعة : 209

http://madany.moontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 18:07

لم افهم اي شيء اين يوضعو ؟ و لو ممكن تخليهم في ايقونة ادراج الاكواد المبرمجة حتى اقدر احدد المحتوى
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف Ahd allah في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 18:59

تم التعديل .
avatar
Ahd allah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3031
معدل النشاط : 5436
السُمعة : 209

http://madany.moontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 20:39

اجل و لكن لما جزئين ؟
انا وضعت الاثنين في القالب اعلى الصفحة "
و ماظهر لي اخر المواضيع بس السلايد شو
ممكن تفهمني اكثر و خليهم كلهم جزء واحد . :paper:
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 22:28

Rolling Eyes
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف BL3CK WOLF في الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 23:23

تم التعديل
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/css.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/1.css" media="all">
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.min.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.easing.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/styleswitch.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {  
$('#foo1').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo1_prev',
 next: '#foo1_next',
 pagination: "#foo1_pag",

 });
$('#foo2').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo2_prev',
 next: '#foo2_next',
 pagination: "#foo2_pag",

 });
 

});
</script>
<div style="width: 903px;margin: 0px auto;height: 195px;overflow: hidden;"><div class="image_carousel">
    <div id="foo1">

<!-- المجموعة الأولى -->


<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t1011-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f12.png" alt=" تقرير عن انمي جلاسليب " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t998-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f13.png" alt="رندرات ذابيست ." width="200" height="150"></a>
        
<a href=" http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" Classroom Crisis 2+3" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقات 10 + 11 + 12 + 13 من انمي الطفيليات - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu" width="200" height="150"></a>
  
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" 03 من أنمي Jitsu wa Watashi wa" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة الثانية والثالثة من إنمي تشارلوت " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/
">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الثالثة - Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan - أكاديمية السحرة الجويين " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الخامسة والسادسة - Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki - حرب التنين الأحمر" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة 08 من أنمي Gakkou Gurashi " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الفصلين 44,43 من مانجا Akatsuki no Yona" width="200" height="150"></a>
      
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="الفصل 42 من اكاتسوكي نو يونا" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة 20+21 من أنمي - Kyoukai no Rinne - حدود ريني" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="مُشاهدة وتحميل الحلقة الخامسة من إنمي (2015) Gate " width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  كوكورو انمي" width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="ore monogatari 19" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="layers manhw ch 3" width="200" height="150"></a>


<!-- نهاية المجموعة الأولى -->
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <a class="prev" id="foo1_prev" href="#"><span>prev</span></a>
    <a class="next" id="foo1_next" href="#"><span>next</span></a>
    <div class="pagination" id="foo1_pag"></div>
</div></div><div class="br-cl"></div>
 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
 <tr>
 <td class="bodyline">
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_logo_left -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_left -->
 <td align="center" width="100%" valign="middle">
 <!-- BEGIN switch_logo_center -->
 <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
 <br />
 <!-- END switch_logo_center -->
 <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
 <br />
 <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
 </td>
 <!-- BEGIN switch_logo_right -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_right -->
 </tr>
 </table>

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                  
                              <br><br>    
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
                              </td></tr><tr>
 
 </div>
 </td>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

رابط لتاكد

http://bl3ck.ibda3.info/
avatar
BL3CK WOLF
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 230
معدل النشاط : 1673
السُمعة : 3

http://death-note.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في السبت 26 سبتمبر 2015 - 0:21

@BL3CK WOLF كتب:تم التعديل
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/css.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/1.css" media="all">
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.min.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.easing.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/styleswitch.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {  
$('#foo1').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo1_prev',
 next: '#foo1_next',
 pagination: "#foo1_pag",

 });
$('#foo2').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo2_prev',
 next: '#foo2_next',
 pagination: "#foo2_pag",

 });
 

});
</script>
<div style="width: 903px;margin: 0px auto;height: 195px;overflow: hidden;"><div class="image_carousel">
    <div id="foo1">

<!-- المجموعة الأولى -->


<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t1011-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f12.png" alt=" تقرير عن انمي جلاسليب " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t998-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f13.png" alt="رندرات ذابيست ." width="200" height="150"></a>
        
<a href=" http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" Classroom Crisis 2+3" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقات 10 + 11 + 12 + 13 من انمي الطفيليات - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu" width="200" height="150"></a>
  
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" 03 من أنمي Jitsu wa Watashi wa" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة الثانية والثالثة من إنمي تشارلوت " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/
">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الثالثة - Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan - أكاديمية السحرة الجويين " width="200" height="150"></a>
    

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الخامسة والسادسة - Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki - حرب التنين الأحمر" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة 08 من أنمي Gakkou Gurashi " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الفصلين 44,43 من مانجا Akatsuki no Yona" width="200" height="150"></a>
      
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="الفصل 42 من اكاتسوكي نو يونا" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة 20+21 من أنمي - Kyoukai no Rinne - حدود ريني" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="مُشاهدة وتحميل الحلقة الخامسة من إنمي (2015) Gate " width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  كوكورو انمي" width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="ore monogatari 19" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="layers manhw ch 3" width="200" height="150"></a>


<!-- نهاية المجموعة الأولى -->
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <a class="prev" id="foo1_prev" href="#"><span>prev</span></a>
    <a class="next" id="foo1_next" href="#"><span>next</span></a>
    <div class="pagination" id="foo1_pag"></div>
</div></div><div class="br-cl"></div>
 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
 <tr>
 <td class="bodyline">
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_logo_left -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_left -->
 <td align="center" width="100%" valign="middle">
 <!-- BEGIN switch_logo_center -->
 <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
 <br />
 <!-- END switch_logo_center -->
 <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
 <br />
 <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
 </td>
 <!-- BEGIN switch_logo_right -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_right -->
 </tr>
 </table>

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                  
                              <br><br>    
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
                              </td></tr><tr>
 
 </div>
 </td>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

رابط لتاكد

http://bl3ck.ibda3.info/
شكرا لك و لكن هو اصبح فوق الواجهه !! انا ايضا جربته
صار فوق الواجهه لا انا اريد فوق اخر المواضيع .
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف Ahd allah في السبت 26 سبتمبر 2015 - 0:53
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}

 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
 <tr>
 <td class="bodyline">
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_logo_left -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_left -->
 <td align="center" width="100%" valign="middle">
 <!-- BEGIN switch_logo_center -->
 <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
 <br />
 <!-- END switch_logo_center -->
 <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
 <br />
 <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
 </td>
 <!-- BEGIN switch_logo_right -->
 <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
 <!-- END switch_logo_right -->
 </tr>
 </table>

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                 
                              <br><br>   
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
                              </td></tr><tr>
 
 </div>
 </td>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

</tr>
<div style="width: 903px;margin: 0px auto;height: 195px;overflow: hidden;"><div class="image_carousel">
    <div id="foo1">

<!-- المجموعة الأولى -->


<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t1011-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f12.png" alt=" تقرير عن انمي جلاسليب " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/t998-topic">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f13.png" alt="رندرات ذابيست ." width="200" height="150"></a>
       
<a href=" http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" Classroom Crisis 2+3" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقات 10 + 11 + 12 + 13 من انمي الطفيليات - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu" width="200" height="150"></a>
 
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" 03 من أنمي Jitsu wa Watashi wa" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة الثانية والثالثة من إنمي تشارلوت " width="200" height="150"></a>
   

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/
">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الثالثة - Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan - أكاديمية السحرة الجويين " width="200" height="150"></a>
   

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة الخامسة والسادسة - Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki - حرب التنين الأحمر" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt=" الحلقة 08 من أنمي Gakkou Gurashi " width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الفصلين 44,43 من مانجا Akatsuki no Yona" width="200" height="150"></a>
     
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="الفصل 42 من اكاتسوكي نو يونا" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  الحلقة 20+21 من أنمي - Kyoukai no Rinne - حدود ريني" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="مُشاهدة وتحميل الحلقة الخامسة من إنمي (2015) Gate " width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="  كوكورو انمي" width="200" height="150"></a>

<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="ore monogatari 19" width="200" height="150"></a>
<a href="http://majkoanime.allgoo.net/">
<img src="http://cdn.top4top.co/i_489a7739f11.png" alt="layers manhw ch 3" width="200" height="150"></a>


<!-- نهاية المجموعة الأولى -->
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <a class="prev" id="foo1_prev" href="#"><span>prev</span></a>
    <a class="next" id="foo1_next" href="#"><span>next</span></a>
    <div class="pagination" id="foo1_pag"></div>
</div></div><div class="br-cl"></div>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/css.css" media="all">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/css/1.css" media="all">
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.min.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.easing.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/styleswitch.js"></script>
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/64727436/H/jq/sh1/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() { 
$('#foo1').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo1_prev',
 next: '#foo1_next',
 pagination: "#foo1_pag",

 });
$('#foo2').carouFredSel({
 auto: {pauseDuration: 5000, delay: 375},
 prev: '#foo2_prev',
 next: '#foo2_next',
 pagination: "#foo2_pag",

 });
 

});
</script>

جربي هذا واذا لم يظبط معك فانتظري مرور احد الخبراء
avatar
Ahd allah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3031
معدل النشاط : 5436
السُمعة : 209

http://madany.moontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في السبت 26 سبتمبر 2015 - 0:56

لحظةة اجربه
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قالب overall_header في التريب

مُساهمة من طرف كوكورو anime في السبت 26 سبتمبر 2015 - 1:02

ههه الحمد لله صار معاي شكرا لك
يغلق
avatar
كوكورو anime
 
 

انثى
عدد المساهمات : 113
معدل النشاط : 1181
السُمعة : 0

http://kokoro.123.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى