طلب تغيير خلفيه المنتدى

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 13:32

لوسمحتوا كنت عاوز اغير خلفيه منتداى: http://shobak.arab.st/
مع العلم انى حذفت خلفيه المنتدى من اداره الصور للمنتدى فقولت ممكن تكون الخلفيه فى قالب الهيدر لكن بحثت عنها وما لقيتها وده قالب الهيدر
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
<head>
 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>
<meta http-equiv="Expires" content="-1"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"/>
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7"/>
<meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board"/>
<meta name="description" content="This is a discussion forum. To find out more use Google."/>
<style type="text/css">.bdForumDetailsRow3{float:left!important;}</style>

 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
 <!-- END switch_compat_meta -->
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
 <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
 <!-- END switch_canonical_url -->
 {META_FAVICO}
 {META}
 {META_FB_LIKE}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}"

/>
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"

href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 <!-- BEGIN switch_fb_login -->
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_fb_login -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- END switch_ticker -->

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
 var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
 var slid_vert = false;
 var auto_dir = 'next';
 var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

 switch( tickerDirParam )
 {
 case 'top' :
 slid_vert = true;
 break;

 case 'left':
 break;

 case 'bottom':
 slid_vert = true;
 auto_dir = 'prev';
 break;

 case 'right':
 auto_dir = 'prev';
 break;

 default:
 slid_vert = true;
 }

 $(document).ready(function() {
 var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

 if (w_cont > 0)
 {
 $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

 /* Affichage de la liste */
 $('#fa_ticker_content').css('display','block');

 /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
 var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
 var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
 var height_max = h_perso;

 /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la

hauteur personnalisee dans l'admin */
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
 if ($(this).height() > height_max)
 {
 height_max = $(this).height();
 }
 } );

 /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
 $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each

(function () {
 if ($(this).width() > width_item)
 {
 var ratio = $(this).width() / width_item;
 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
 $(this).height(new_height).width(width_item);
 }
 });

 /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
 if (slid_vert)
 {
 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css

('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
 }

 /* Initialisation du caroussel */
 $('#fa_ticker_content').jcarousel({
 vertical: slid_vert,
 wrap: 'circular',
 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
 auto_direction: auto_dir,
 scroll: 1,
 size: {switch_ticker.SIZE},
 height_max: height_max,
 animation: {switch_ticker.SPEED}
 });
 }
 else
 {
 $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
 $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-

align','center');
 }
 });
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
 <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
 pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg',

'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
 if(pm != null) { pm.focus(); }
 <!-- END switch_enable_pm_popup -->
 <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT=

{switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
 if(report != null) { report.focus(); }
 <!-- END switch_report_popup -->
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 $(document).ready(function() {
 Ticker.start({
 height : {switch_ticker.HEIGHT},
 spacing : {switch_ticker.SPACING},
 speed : {switch_ticker.SPEED},
 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
 });
 });
 <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight =

{LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 $(document).ready( function() {
 $(window).resize(function() {
 var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
 var popupWidth = $("#login_popup").width();
 var mypopup = $("#login_popup");

 $("#login_popup").css({
 "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
 });
 });
 });
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <style>
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
 text-align:center;
 width: 10px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
 margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
 }

 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
 margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
 }
 </style>
 <!-- END switch_ticker_new -->
 {HOSTING_JS}
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
 _gaq.push(['b._trackPageview']);
 <!-- END google_analytics_code_bis -->

 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-

analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 //]]>
 </script>
 <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}"

vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
 <div class="content">
 <p>
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
 <br />
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://

{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
 <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0"

cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr height="25">
 <td class="catLeft">
 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
 <td class="row1" align="left" valign="top">
 <div id="login_popup_buttons">
 <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
 <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}"

onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 <input id="login_popup_close" type="button" class="button"

value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
 </form>
 </div>
 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}
 
<link rel="stylesheet" href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/js/owl.carousel.css"

type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/style.css"/>
 
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/js/jquery-

1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/js/owl.carousel.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/js/shbkat.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {

      var owl = $("#owl-demo2");

      owl.owlCarousel({
        navigation : true,
 pagination:false,
        singleItem : true,
 autoHeight : true,
        transitionStyle : "goDown"
      });

    
    
    });
    </script>
 
 
 
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-

event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/yui/connection/connection-min.js?

v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "shbkat-malaysia29/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_global.js?

v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.baianat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>

  <title>{L_INDEX}</title>
</head>
<body>
<div class="header">
<div class="topMain">
<a href="" class="search"></a>
<div class="dropSearch ">
<div class="ddddd">
<form action="/vb/search.php?do=process" class="sform" method="post">
<input name="do" type="hidden" value="process"/>
<input name="quicksearch" type="hidden" value="1"/>
<input name="childforums" type="hidden" value="1"/>
<input name="exactname" type="hidden" value="1"/>
<input name="s" type="hidden" value=""/>
<input name="securitytoken" type="hidden" value="guest"/>
<input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا

..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .."/>
<input id="rb_nb_sp1" name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1"/>
<input class="Go" type="submit" value="بحث"/>
</form>
</div>
</div>
<div class="topMenue">
<ul class="drop-menu">
  <li><a href="/">الرئيسية</a></li>
  <li id="navhosting"><a href="/">كوالالمبور </a>
<ul style="width:670px">
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="">مندرين أورينتال</a></li>
<li><a href="">اسكوت كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">ويستن كوالالمبور </a></li>
<li><a href="">ماريوت كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">تريدرز كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">استانا كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">ليجند كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">لى ميريديان كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">شانجريلا كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">مندرين كوالالمبور</a></li>
</div>
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
  <li><a href="/">تايم سكوير</a></li>
<li><a href="">هيلتون كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">رويال شولان كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">انتر كونتينينتال</a></li>
<li><a href="">بارك رويال</a></li>
<li><a href="">برينس كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">ريتز كارلتون</a></li>
<li><a href="">مايا كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">شيراتون كوالالمبور</a></li>
<li><a href="">جراند ميلينيوم</a></li>
</div>
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 4 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106432.html">فريزر بلاس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t120010.html">فيوراما فورما</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t79651.html">دورست ريجنسى </a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105928.html">سرى باسيفيك</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105915.html">لانسون بلاس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105822.html">داربى بارك</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105521.html">سمرست</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105930.html">سوكاسا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t132343.html">أنكاسا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106430.html">اكواتريال</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 4نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106028.html">دى فيلا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118315.html">فهرنهايت</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t79684.html">راديوس انترناشيونال </a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105597.html">رينيسانس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t79650.html">نوفوتيل</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105990.html">زون كوالالمبور</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t132344.html">كوراس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t132394.html">نيكو كوالالمبور</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106427.html"> سمرست</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105929.html">سويس جاردن</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li><a href="#">لنكاوى</a>
<ul>
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107295.html">ويستن لنكاوى</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107293.html">فور سيزون</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107304.html">اندمان لنكاوى</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107289.html">داتاى لنكاوى</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t121049.html">تانجونج رهو</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105856.html"> بلانجى بيتش</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107294.html">لنكاوى لاجون</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107302.html">ريباك ايسلاند</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 7 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t113275.html">فور بوينت</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107300.html">برجايا لنكاوى</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107299.html">هوليداى فيلا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107301.html">متيارا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119431.html">فرنجي باني</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107303.html">كاسا دلمار</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107297.html">ستى باي فيو</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105875.html">فيدرال فيلا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t107296.html">أوانا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105870.html">شيراتون لنكاوى</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li id="navserver"><a href="#">بينانج</a>
<ul>
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t105906.html">شانجريلا راسا سايانج</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106618.html">بارك رويال</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106675.html">هارد روك</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118307.html">افر جرين</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106678.html">شانجريلا تريدرز</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106671.html">دورست بينانج</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 7 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106672.html">جولدن ساندس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106670.html">باى فيو بيتش</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t132309.html">لون بين</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106621.html">هوليداى ان</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106673.html">فلامينجو</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106619.html">بارادايس بينانج</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106677.html">كوبثرون اوركيد</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118310.html">هيدرو بينانج</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li><a href="#">سيلانجور</a>
<ul>
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<div class="dfdf"></div>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106125.html">صنواى لاجون</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106128.html">الخيول الذهبية</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106448.html">هوليداى فيلا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106456.html">شانجريلا بتراجايا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106443.html">هوليداى ان</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106442.html">بان باسيفيك</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106449.html">هيلتون بيتالينج جايا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106454.html">ماريوت بوترا جايا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106457.html">بولمان بوتراجايا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106453.html">ون وورلد</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106452.html">جولدن بالم تري</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 7 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106450.html">صنواى بيراميد</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t132401.html">كونكورد شاه علم</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t132422.html">سوجانا ريزورت</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106441.html">ماينز ويلنز</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119019.html">إمباير صوبانج</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li><a href="#">كاميرون</a>
<ul>
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t106113.html">هايلاند ريسورت</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 4 نجوم</li>
<li><a href="">اكواتريال</a></li>
<li><a href="">ليك هاوس</a></li>
<li><a href="">ستروبيرى بارك</a></li>
<li><a href="">دى لا فيرنس</a></li>
<li><a href="">هيرتج كاميرون</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li id="navservice"><a href="#">جنتنج</a>
<ul>
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="">جنتنج هايلاند</a></li>
<li><a href="">أوانا</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 4 نجوم</li>
<li><a href="">فيرست وورلد</a></li>
<li><a href="">كولمار تروبيكال</a></li>
<li><a href="">ثيم بارك</a></li>
<li><a href="">ريسورت</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li id="navdes"><a href="#">ملاكا</a>
<ul>
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118783.html">جراند لكزس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118765.html">افليون</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118807.html">رينيسانس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118739.html">اكواتريال</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 4 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118749.html">افاموسا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t118808.html">باي فيو</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119979.html">سنشرى ماكوتا</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
<li id="navhosting7"><a href="#">صباح</a>
<ul style="left:0 !important; right:auto;">
<div class="alllink">
<div class="top-1">
<div class="dfdf"></div>
<li class="tt">فنادق 5 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119027.html">شانجريلا راسا رايا</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119066.html">سوتيرا هاربر</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119029.html">نيكساس</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119067.html">داماى بورى كوتشنج</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119070.html">هيلتون كوتشينج</a></li>
</div>
<div class="top-1 no">
<li class="tt">فنادق 4 نجوم</li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119043.html">حياة ريجنسى</a></li>
<li><a href="http://www.malaysia29.com/t119026.html">شانجريلا تانجون أرو</a></li>
</div>
</div>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<a title="الرئيسية" href="/"> <img alt="" <img alt="" src="http://i18.servimg.com/u/f18/17/24/76/57/1214.png" style="
        padding-top: 22px;
    "> </a>
      </div>
  <div class="clear"></div>
</div>
<div class="container">
<div id="owl-demo2" class="owl-carousel">
<div class="item">
<img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/1.png" alt="صوره1"/>
<a href="http://www.malaysia29.com/t141363.html" class="res1"></a>
</div>
<div class="item">
<img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/2.png" alt="صوره2"/>
<a href="http://booking.malaysia29.com/container-pages/malaysia-booking/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC

%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%84" class="res2"></a>
</div>
<div class="item">
<img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/3.png" alt="صوره3"/>
<a href="http://www.malaysia29.com/t105684.html" class="res3"></a>
</div>
<div class="item">
<img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/7.png" alt="صوره4"/>
</div>
<div class="item">
<img src="http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/6.png" alt="صوره5"/>
</div>
</div>
<div class="myPage">
<div class="b-body-f">
<div class="resf">
<p>سجل الان فى {L_INDEX} .</p>
<a href="/register" class="travel">سجل الان</a>
<div class="socail">
<ul>
<li><a href="https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83/1710604969161569" class="facebook"></a></li>
<li><a href="http://twitter.com" class="twitter"></a></li>
<li><a href="https://www.google.com.sa/" class="fliker"></a></li>
  <li><a href="/RSS" class="Google"></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="d-forum-d">
 
<div align="center">
<div class="page" style="width:98%; text-align:right">
<div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
<head>
<style type="text/css">.style1{text-align:center;}.style2{text-align:center;font-family:Tahoma;font-size:large;}

</style>
</head>
 
<div class="Cat">
 
<div class="CatTop">
<h1> انت الآن تتصفح {L_INDEX}</h1>
</div>
 
<div class="CatCenter_Right">
<div class="CatCenter_Left">
 
<div class="CatBody">
 
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <td class="alt1" width="100%">
 
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><strong>
        <div class="nav"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/navbit12.gif" class="inlineimg" alt=""

border="0" height="15" width="15" /> <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt" font-weight="bold"><img

src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/navbit13.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}

</span></font></strong></div>
 
 </td>
<td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
 
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->  
 <form action="/login.forum?redirect=/" method="post" onsubmit="md5hash(password, md5password,

md5password_utf, )">
 <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
 <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
 <tr>
 <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="username">اسم العضو</label></td>
 <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username"

id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو')

this.value = '';" /></td>
 <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input

type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ

البيانات؟</label></td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
 <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password"

id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>
<td><input type="submit" class="bas" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو

اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
                  </tr>
 </table>
 <input type="hidden" name="s" value="" />
 <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 <input type="hidden" name="do" value="login" />
 <input type="hidden" name="md5password" />
 <input type="hidden" name="md5password_utf" />
 </form>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

    <td class="alt2" nowrap="nowrap"><div class="bg"> <strong>
          {LOGGED_AS}
            </strong><br />
{LAST_VISIT_DATE}
        
               <!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
</tr>
</table>
 
 
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
  <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/" accesskey="5">الرئيسية</a></td>
             <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/register" rel="nofollow" accesskey="6">التسجيل</a></td>
            <!-- END switch_user_logged_out -->
  <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=activetopics" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">البيانات الشخصية</a></td>
              <!-- END switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

 <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></td>
 
<span class="Apple-lestyle-span" style="font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica,

sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center; ">
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman';

font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-

height: normal; orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2;

word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-

decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">
                <td class="vbmenu_control"><a href="{U_PRIVATEMSGS}"

rel="nofollow"></a><script type="text/javascript"> </script></td>
            <!-- END switch_user_logged_in -->

  <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> </td>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<td class="vbmenu_control"><i class="icon-edit"></i><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="2">تسجيل الخروج</a></td>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
</tr>
</table>
</div>
 
</div>
</div>
</div>
 
<div class="CatBottom">
<div class="CatBottom_Right">
</div>
<div class="CatBottom_Left">
</div>
</div>
</div>
 
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
</table>
</div>
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">البحث في المنتدى</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="search.php?do=process" method="post">
<input type="hidden" name="do" value="process"/>
<input type="hidden" name="quicksearch" value="1"/>
<input type="hidden" name="childforums" value="1"/>
<input type="hidden" name="exactname" value="1"/>
<input type="hidden" name="s" value=""/>
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest"/>
<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001"/><input type="submit" class="button"

value="إذهب" tabindex="1004"/></div>
<div style="margin-top:2px">
<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002"

checked="checked"/>عرض المواضيع</label>
&nbsp;
<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003"/>عرض المشاركات</label>
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
 
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
<form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4"/>
<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب"/>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
 
 
<br/>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div class="Cat">
 
<div class="CatTop">
<span class="hc"></span><h1> أهلا وسهلا بك إلى {L_INDEX}</h1>
</div>
 
<div class="CatCenter_Right">
<div class="CatCenter_Left">
 
<div class="CatBody">

 

               <!-- END switch_user_logged_out -->
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
 <tr>
 <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
 </tr>
 </table>

 <div style="clear: both;"></div>

 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"

class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-

skin-tango" style="display:none;">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <li>

{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
 <!-- END ticker_row -->
 </ul>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker_new -->

 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"

class="forumline">
 <tr>
 <td align="left" class="row1">
 <div id="fa_ticker_container">
 <div id="fa_ticker" style="height:

{switch_ticker.HEIGHT}px;">
 <div class="fa_ticker_content">
 <!-- BEGIN ticker_row -->
 <div>

{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
 <!-- END ticker_row -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 <!-- END switch_ticker -->

 <div id="page-body">
 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-

col">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top" width="{C1SIZE}">
 <div id="{ID_LEFT}">
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
 {giefmod_index1.MODVAR}
 <!-- BEGIN saut -->
 <div style="height:

{SPACE_ROW}px"></div>
 <!-- END saut -->
 <!-- END giefmod_index1 -->
 </div>
 </td>
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
ودى الخلفيه اللى عاوز اغيرها:


عدل سابقا من قبل ahmedessamsaid في السبت 22 أغسطس 2015 - 22:47 عدل 1 مرات
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف Mohamed Nsr في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 13:37

صراحة مش فاهم يعني الخلفيه اللي وضعتها ده تريد ان تضعها بدل الحاليه؟؟
 أدوات الصيانة لأحلى المنتديات / طريقة طلب كلمة سر/ قائمة بكل مواضيع الاســئلة الشائعة
--------------------------------------------------
 تنبيه: لا تضع أبداً ايميل الإنشاء في مساهماتك و لا تعطيه لأحد!
 لا يتم المساعدة على الخاص! 


avatar
Mohamed Nsr
احلى إدارة
احلى إدارة

ذكر
عدد المساهمات : 13574
معدل النشاط : 13296
السُمعة : 452

https://www.egylive.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 13:44

لا الخلفيه اللى انا وضعتها هى الحاليه وكنت عاوز احذفها خالص
واخلى الخلفيه لون
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف @الافندي@ في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 13:55


شاهد هذا الموضوع
avatar
@الافندي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 179
معدل النشاط : 1278
السُمعة : 0

https://www.google.iq/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف @الافندي@ في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:01

بالنسبة للخلفية الاخرى

لوحة الادارة
مظهر المنتدى
ادارة الصور
لادارة كاملة 
خلفية الاطار (هذه هي المطلوبة )


اما بالنسبة للرد الاول حيث اعطيتك فية رابط لموضوع هو يساعدك على وضع
خلفية وراء الفئات  بالاضافة الى ذلك انا شرحت لك في هذا ردي طريقة تغير الصورة التي تريد تغيرها و هي اسمها خلفية الاطار و اوضحت لك طريقة الوصول اليها 
avatar
@الافندي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 179
معدل النشاط : 1278
السُمعة : 0

https://www.google.iq/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:11

اخى انا لقيت : الصورة الخلفية للصفحة : وغيرتها وما نفع
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف @الافندي@ في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:13

اذا فية خطا من منتداك 
لانة انا الالف المرات عامل هذه الطريقة
انا اعطتيك ما هو مرتبط بموضوعك و انا رايتة 
لانة دخلت موقعك
+
الرابط الذي وضعتة لك هو ليس لة علاقة بموضوعك و لكن
قلت يمكن تعجبك الفكرة لانة جميلة جدا
حيث تقدر تصمم خلفية جميلة و تضعها خلف الفئات 
avatar
@الافندي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 179
معدل النشاط : 1278
السُمعة : 0

https://www.google.iq/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:19

طيب وايه الحل Crying or Very sad
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف @الافندي@ في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:21

انتظر خبراء التومبيلات 
ربما السبب منها 
+
انا اعطيك هذه الطريقة كل فترة انا اعملها
+
انا لا استعمل تومبيلات
ربما انت لانة تستعملها تحتاج الى التعديل منها 
avatar
@الافندي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 179
معدل النشاط : 1278
السُمعة : 0

https://www.google.iq/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:22

حسنا اخى انا منتظر.... Neutral
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف Arabian Star في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:24

الكود:
جرب ده ويمكنك تغيير
الكود:
#eef9ff باللون اللى تريده 

الكود:
body {
background-color: #eef9ff;
}
avatar
Arabian Star
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 892
معدل النشاط : 3223
السُمعة : 14

http://www.mca14.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 14:30

@Arabian Star كتب:
الكود:
جرب ده ويمكنك تغيير
الكود:
#eef9ff باللون اللى تريده  

الكود:
body {
background-color: #eef9ff;
}
اخى وضعت الكود فو ورقه الcss ومانفع
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف JoryAbdallah في الجمعة 21 أغسطس 2015 - 22:51

الكود:
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}"
الكود موجه اما google code او بورقة css
ضع كود css لوسمحت لمساعدتك او ابحث بالورقة عن العبارة الاتية
الكود:
background


دمت بخير
avatar
JoryAbdallah
 
 

انثى
عدد المساهمات : 4210
معدل النشاط : 6026
السُمعة : 292

http://taqnyiat.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف YasirAyad في السبت 22 أغسطس 2015 - 3:30

ضع هذه الكود في بداية ورقة css منتداك
الكود:
.myPage {
    /* width: 1170px; */
    margin: 0 auto;
    padding: 0 80px 20px 80px;
    background-attachment: fixed;
    background-color: #fff;
    background-image: url(http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/bg.png);
}
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13114
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تغيير خلفيه المنتدى

مُساهمة من طرف ahmedessamsaid في السبت 22 أغسطس 2015 - 22:46

@new.moon كتب:ضع هذه الكود في بداية ورقة css منتداك
الكود:
.myPage {
    /* width: 1170px; */
    margin: 0 auto;
    padding: 0 80px 20px 80px;
    background-attachment: fixed;
    background-color: #fff;
    background-image: url(http://demo.baianat.com/vbulletin/shbkat-malaysia29/shbkat/bg.png);
}
مشكووور اخى يقفل Cool
avatar
ahmedessamsaidذكر
عدد المساهمات : 55
معدل النشاط : 2106
السُمعة : 0

http://shobak.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى