مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود يميل الى اليمين

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود يميل الى اليمين

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الثلاثاء 26 مايو 2015 - 18:54

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود فقط هو من يميل الى اليمين
بينما التوقيع في الموضوع نفسه يكون في المنتصف عادي
اريد حل لمشكلة التوقيع هذا :\ ..شوفو هنا

و هذا القالب ...viewcomments_body
[code:1:ac87]     <style fprolloverstyle>

             margin-right:-12px;
             white-space:nowrap;
             }
           .signature_div img {
           max-width:550px;
           max-height:500px;
           border: 0px solid #FF0000;
           font-size:11px;
           }
         .newmoon {
           background-color: #fff;
               border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
               border-right: 3px solid #444444;
               border-width: 0 3px 1px 0;
               font-family: "tahoma";
               font-size: 11px;
               letter-spacing: 0;
               margin: 1px 20px 3px;
               padding: 2px;
               vertical-align: middle;
               text-align: right;
           width: 200px;
       }
   
       }
           </style>           <script type="text/javascript">
           //<![CDATA[
           var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
           $(function(){
             _atc.cwait = 0;
             $('.addthis_button').mouseup(function(){
                 if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                   addthis_close();
                   addthis_close();
                 }
             });
           });
           //]]>
           </script>

           <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
             <tr>
                 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                   <span class="nav">
                   <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                   <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                   <!-- END switch_user_authpost -->
                   <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                   <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                   <!-- END switch_user_authreply -->
                   </span>
                 </td>
                 <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                 {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                   <span class="gensmall bold">
                       <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
                   {L_SHARE}</a>
                       |
                       <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                         var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                         insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                       //]]>
                       </script>
                   </span>
                 </td>
             </tr>
           </table>


           <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


           <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tbody>
           <tr>
         
           <td valign="middle">

           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
             <tr align="right">
                 <td class="catHead" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td width="9%" class="noprint"> </td>
                         <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                         <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                         <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                         {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN topicpagination -->
             <tr>
                 <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                 {PAGINATION}</span></td>
             </tr>
             <!-- END topicpagination -->
             {POLL_DISPLAY}
             <!-- BEGIN postrow -->
             <!-- BEGIN displayed -->

             <tr>
                 <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
                 <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
                   <tr>

                       <td align="center" width="299">
           <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
               </td>
               <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
               <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
               </td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
           </table>            </td>
               
                       <td align="center">
       <div class="newmoon1">
                       <span class="name"><strong><div class="user_name">
                         <span style="background-color: #ebf3ff">
                         <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
           <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
           </font>
           <br />
                       {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                           <br /><p>
                         </div>
                       
                       <td align="center" width="60%">
         

                                             </td>
                       <td width="180" align="center">
                 
                           <!-- BEGIN profile_field -->
                           <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                         <font size="2">
                     <div class="newmoon">  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                           <!-- END profile_field -->
                 
                       </td>
                   </tr>
                 </table>
                 </td>
             </tr>


             <tr class="post">
                 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
                 
                       <tr>
                         <td>

       
                                   
                             <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                             <div class="vote gensmall">
                               <!-- BEGIN switch_vote -->
                               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
           <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                               <!-- END switch_vote -->

                               <!-- BEGIN switch_bar -->
                               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                   <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                   <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_plus -->

                                   <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                   <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_minus -->
                               </div>
                               <!-- END switch_bar -->

                               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                               <!-- END switch_no_bar -->
                             </div>
                             <!-- END switch_vote_active -->

                             <br />
           <br>
             <div class="postbody" align="center">
         
           <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                               <!-- BEGIN switch_attachments -->
                               <dl class="attachbox">
                                   <div align="center">
                                   <dt>
                                   {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                           </div>
                                   <dd>
                                     <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                     <dl class="file">
                                         <div align="center">
                                         <dt>
                                           <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                           <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                           <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_dl_att -->

                                           <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_no_dl_att -->
                                         </dt>

                                         <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                         </div>
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em>
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_comment -->

                                         <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em><strong>
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_dl_att -->

                                         <dd>
                                                   <p align="center">
                                         ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                         {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                     </dl>
                                     <!-- END switch_post_attachments -->
                                   </dd>
                               </dl>
                               <!-- END switch_attachments -->

                               <div class="clear">
                                         <p align="center"></div>
                             


           <div align="center">
           <table class="forumline" width="50%" border="0" cellpadding="0"
           cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
           height="25"><span class="genmed
           module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

         

         
         
         
         
             <td class="row1"
           align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                               
                                                               

                                                               
                                                                     </table>
                               </div>
                               </div>
                                       <div class="signature_div">
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                               {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                               {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                               {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                               {postrow.displayed.IP_IMG}
                               {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                         </td>
                       </tr>
                             </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                         </td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- END displayed -->
             <!-- BEGIN hidden -->
             <tr>
                 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
                 {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
             </tr>
             <!-- END hidden -->
             <!-- END postrow -->
             <!-- BEGIN no_post -->
             <tr align="center">
                 <td class="row1" height="28">
                   <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                 </td>
             </tr>
             <!-- END no_post -->
           </table>

           <!-- BEGIN promot_trafic -->
           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
             <tr>
                 <td class="catBottom" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                         <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
           </table>

           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
             <tr>
                 <td class="catBottom" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                         <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <tr>
                 <td class="row2 postbody" valign="top">
                   <!-- BEGIN link -->
                   » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                   <!-- END link -->
                 </td>
             </tr>
           </table>
           <!-- END promot_trafic -->

                                                               
                                                               
           </td>
         
           </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
           <tbody><tr>
           </tr>
           </tbody></table>
                                                               
           <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
             {L_BOOKMARKS}
             <!-- BEGIN social_bookmarking -->
             <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
                 <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
             </a>
             <!-- END social_bookmarking -->
           </div>
         
         
         
         
         
         
           <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tbody>
           <tr>
         
           <td valign="middle">
           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
             <tr align="right">
                 <td class="catHead" colspan="2" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td width="9%" class="noprint"> </td>
                         <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                           ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                         <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                         {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN topicpagination -->
             <tr>
                 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                 {PAGINATION}</span></td>
             </tr>
             <!-- END topicpagination -->
             {POLL_DISPLAY}
             <tr>
                 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                 <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
             </tr>
               <tr>
                 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

           </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN comment -->

         
           <!-- BEGIN displayed -->
               <tr class="post">
                   <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                       <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
           id="name"><a
           name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                           <span class="postdetails poster-profile">
           <div class="userava">
                   
           <div align="center">
             <center>
                   
           <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
               </td>
               <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
               <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
               </td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
           </table></center>
           </div>
                       </div>
                       <span class="name"><strong><div class="user_name">
                         <span style="background-color: #ebf3ff">
                         <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                       {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                       {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                           <br />                           <!-- BEGIN profile_field -->
                           <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                         <font size="2">
                       {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                           <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                       {comment.displayed.PM_IMG}
           <br />

                       </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                       </td>
                 <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
             
                       
             <center><script type="text/javascript"><!--
           google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
           /* وصله */
           google_ad_slot = "7413623378";
           google_ad_width = 728;
           google_ad_height = 15;
           //-->
           </script>
           <script type="text/javascript"
           src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
           </script></center>
                       
                             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                         {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                         <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             {comment.displayed.THANK_IMG}
                             {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                             {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                             {comment.displayed.EDIT_IMG}
                             {comment.displayed.DELETE_IMG}
                             {comment.displayed.IP_IMG}
                             {comment.displayed.REPORT_IMG}
                         </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td colspan="2" class="hr">
                             <hr />
                         </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td colspan="2">


                                               
               
                         

           
           
                                   
         
           
                             <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                             <div class="vote gensmall">
                               <!-- BEGIN switch_vote -->
                               <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
           <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                               <!-- END switch_vote -->

                               <!-- BEGIN switch_bar -->
                               <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                   <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                   <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_plus -->

                                   <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                   <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_minus -->
                               </div>
                               <!-- END switch_bar -->

                               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                               <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                               <!-- END switch_no_bar -->
                             </div>
                             <!-- END switch_vote_active -->


                             <div class="postbody">

                               <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                               <!-- BEGIN switch_attachments -->
                               <dl class="attachbox">
                                   <div align="center">
                                   <dt>
                                   {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                           </div>
                                   <dd>
                                     <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                     <dl class="file">
                                         <div align="center">
                                         <dt>
                                           <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                           <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                           <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_dl_att -->

                                           <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_no_dl_att -->
                                         </dt>

                                         <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                         </div>
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em>
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_comment -->

                                         <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em><strong>
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_dl_att -->

                                         <dd>
                                                   <p align="center">
                                         ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                         {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                     </dl>
                                     <!-- END switch_post_attachments -->
                                   </dd>
                               </dl>
                               <!-- END switch_attachments -->

                               <div class="clear">
                                         <p align="center"></div>
                               <div class="signature_div">
           <table class="forumline" width="60%" border="0" cellpadding="0"
           cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
           height="25"><span class="genmed
           module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

         

         
         
         
         
             <td class="row1"
           align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                               
                                                               

                                                               
                                                                     </table>
                               </div>

                             </div>
                             <span class="gensmall">
           {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                             
                                                                               
                                                                                     </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN first_post_br -->
           </table>
           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
             <tr>
                 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
             </tr>
             <!-- END first_post_br -->
             <!-- END displayed -->
             <!-- BEGIN hidden -->
             <tr>
                 <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
                 {comment.hidden.MESSAGE}</td>
             </tr>
             <!-- END hidden -->
             <!-- END comment -->
             <!-- BEGIN no_post -->
             <tr align="center">
                 <td class="row1" colspan="3" height="28">
                   <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                 </td>
             </tr>
             <!-- END no_post -->
             <tr align="right">
                 <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td width="9%" class="noprint"> </td>
                         <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                         {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                         <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                         {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
           </table>
                                                       
                                                       
           </td>
         
           </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>
                   
             <!-- BEGIN no_comment -->
             <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                 <tr align="center">
                   <td class="row1" colspan="2" height="28">
                       <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
                   </td>
                 </tr>
             </table>
             <!-- END no_comment -->
           </div>
         


           <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
           <tbody><tr>
           </tr>
           </tbody></table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tbody>
           <tr>
         
           <td valign="middle">


           <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
             <tr>
                 <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
                 {PAGE_NUMBER}</span></td>
                 <!-- BEGIN topicpagination -->
                 <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
                 {PAGINATION}</span></td>
                 <!-- END topicpagination -->
             </tr>
             <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             <!-- BEGIN watchtopic -->
             <tr>
                 <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                 {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
             </tr>
             <!-- END watchtopic -->
             <!-- END switch_user_logged_in -->
             <tr>
                 <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                   <a name="quickreply"></a>
                   {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                   <!-- END switch_user_logged_in -->
                 </td>
             </tr>
             <tr>
                 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                   <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                       <tbody>
                 <!-- BEGIN show_permissions -->
                 <tr>
                   <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                   <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                 </tr>
                 <!-- END show_permissions -->
                 <tr>
                   <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         <tr>
                             <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                             {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                             <!-- BEGIN show_permissions -->
                             <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                             <!-- END show_permissions -->
                         </tr>
                       </table>
                   </td>
                 </tr>
             </tbody>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <tr>
                 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                       <tbody>
                 <tr>
                   <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         <tr>
                             <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                             {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                             <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                         </tr>
                       </table>
                   </td>
                 </tr>
             </tbody>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
           </table>


           </td>
         
           </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>


           <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


           <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
           <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
             <tr>
                 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                   <span class="nav&q


عدل سابقا من قبل الألحان المرحة في الثلاثاء 26 مايو 2015 - 19:37 عدل 1 مرات
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2011
معدل النشاط : 6200
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود يميل الى اليمين

مُساهمة من طرف مختــــــــــــار في الثلاثاء 26 مايو 2015 - 19:03

اهلا اختي الكريمة جربي هاذا من جديد
الكود:
          <style fprolloverstyle>

                  margin-right:-12px;
                  white-space:nowrap;
                  }
                .signature_div img {
                max-width:550px;
                max-height:500px;
                border: 0px solid #FF0000;
                font-size:11px;
                }
              .newmoon {
                background-color: #fff;
                    border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
                    border-right: 3px solid #444444;
                    border-width: 0 3px 1px 0;
                    font-family: "tahoma";
                    font-size: 11px;
                    letter-spacing: 0;
                    margin: 1px 20px 3px;
                    padding: 2px;
                    vertical-align: middle;
                    text-align: right;
                width: 200px;
            }
     
            }
                </style>                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                  _atc.cwait = 0;
                  $('.addthis_button').mouseup(function(){
                      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                        addthis_close();
                      }
                  });
                });
                //]]>
                </script>

                <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                        <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                      </td>
                      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                        <span class="gensmall bold">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
                        {L_SHARE}</a>
                            |
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                            //]]>
                            </script>
                        </span>
                      </td>
                  </tr>
                </table>


                <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


                <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
                <tbody><tr>
           
                </tr>
                </tbody></table>
                <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tbody>
                <tr>
           
                <td valign="middle">

                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                  <tr align="right">
                      <td class="catHead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td width="9%" class="noprint"> </td>
                              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                              <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <tr>
                      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                      {PAGINATION}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END topicpagination -->
                  {POLL_DISPLAY}
                  <!-- BEGIN postrow -->
                  <!-- BEGIN displayed -->

                  <tr>
                      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
                      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
                        <tr>

                            <td align="center" width="299">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
                  <tr>
                    <td width="25%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
                    <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
                    </td>
                    <td width="96%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
                    </td>
                    <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
                    <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="25%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
                    <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
                    </td>
                    <td width="96%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
                  </tr>
                </table>            </td>
                 
                            <td align="center">
            <div class="newmoon1">
                            <span class="name"><strong><div class="user_name">
                              <span style="background-color: #ebf3ff">
                              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
                </font>
                <br />
                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                                <br /><p>
                              </div>
                         
                            <td align="center" width="60%">
           

                                                  </td>
                            <td width="180" align="center">
                   
                                <!-- BEGIN profile_field -->
                                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                              <font size="2">
                          <div class="newmoon">  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                                <!-- END profile_field -->
                   
                            </td>
                        </tr>
                      </table>
                      </td>
                  </tr>


                  <tr class="post">
                      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
                   
                            <tr>
                              <td>

         
                                     
                                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                  <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
                <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->

                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->
                                  </div>
                                  <!-- END switch_vote_active -->

                                  <br />
                <br>
                  <div class="postbody" align="center">
           
                <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <div align="center">
                                        <dt>
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                </div>
                                        <dd>
                                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                          <dl class="file">
                                              <div align="center">
                                              <dt>
                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                              </dt>

                                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                              </div>
                                              <dd>
                                                <p align="center">
                                                <em>
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                              </dd>
                                              <!-- END switch_no_comment -->

                                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              <dd>
                                                <p align="center">
                                                <em><strong>
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                              </dd>
                                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                                              <dd>
                                                        <p align="center">
                                              ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                          </dl>
                                          <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear">
                                              <p align="center"></div>
                               


                <div align="center">
                <table class="forumline" width="50%" border="0" cellpadding="0"
                cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
                height="25"><span class="genmed
                module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

           

           
           
           
           
                  <td class="row1"
                align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                                 
                                                                 

                                                                 
                                                                          </table>
                                    </div>
                                    </div>
                                            <div class="signature_div">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                                  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                                    {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                                    {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                                    {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                    {postrow.displayed.IP_IMG}
                                    {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                              </td>
                            </tr>
                                  </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                              </td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                  <!-- END displayed -->
                  <!-- BEGIN hidden -->
                  <tr>
                      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
                      {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                  </tr>
                  <!-- END hidden -->
                  <!-- END postrow -->
                  <!-- BEGIN no_post -->
                  <tr align="center">
                      <td class="row1" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                      </td>
                  </tr>
                  <!-- END no_post -->
                </table>

                <!-- BEGIN promot_trafic -->
                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                  <tr>
                      <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                </table>

                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                  <tr>
                      <td class="catBottom" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td class="row2 postbody" valign="top">
                        <!-- BEGIN link -->
                        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                        <!-- END link -->
                      </td>
                  </tr>
                </table>
                <!-- END promot_trafic -->

                                                                 
                                                                 
                </td>
           
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
                <tbody><tr>
                </tr>
                </tbody></table>
                                                                 
                <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
                  {L_BOOKMARKS}
                  <!-- BEGIN social_bookmarking -->
                  <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
                      <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
                  </a>
                  <!-- END social_bookmarking -->
                </div>
           
           
           
           
           
           
                <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
                <tbody><tr>
           
                </tr>
                </tbody></table>
                <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tbody>
                <tr>
           
                <td valign="middle">
                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
                  <tr align="right">
                      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td width="9%" class="noprint"> </td>
                              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                                ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                              <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <tr>
                      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                      {PAGINATION}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END topicpagination -->
                  {POLL_DISPLAY}
                  <tr>
                      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
                  </tr>
                    <tr>
                      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

                </td>
                  </tr>
                  <!-- BEGIN comment -->

           
                <!-- BEGIN displayed -->
                    <tr class="post">
                        <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                            <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
                id="name"><a
                name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                                <span class="postdetails poster-profile">
                <div class="userava">
                     
                <div align="center">
                  <center>
                     
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
                  <tr>
                    <td width="25%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
                    <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
                    </td>
                    <td width="96%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
                    </td>
                    <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
                    <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="25%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
                    <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
                    </td>
                    <td width="96%">
                    <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
                  </tr>
                </table></center>
                </div>
                            </div>
                            <span class="name"><strong><div class="user_name">
                              <span style="background-color: #ebf3ff">
                              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                            {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                            {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                                <br />                                <!-- BEGIN profile_field -->
                                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                              <font size="2">
                            {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                                <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                            {comment.displayed.PM_IMG}
                <br />

                            </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                            </td>
                      <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
               
                         
                  <center><script type="text/javascript"><!--
                google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
                /* وصله */
                google_ad_slot = "7413623378";
                google_ad_width = 728;
                google_ad_height = 15;
                //-->
                </script>
                <script type="text/javascript"
                src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
                </script></center>
                         
                                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                              {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                                  {comment.displayed.THANK_IMG}
                                  {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                                  {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                                  {comment.displayed.EDIT_IMG}
                                  {comment.displayed.DELETE_IMG}
                                  {comment.displayed.IP_IMG}
                                  {comment.displayed.REPORT_IMG}
                              </td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td colspan="2" class="hr">
                                  <hr />
                              </td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td colspan="2">


                                                 
                 
                           

             
             
                                     
           
             
                                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                  <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
                <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->

                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->
                                  </div>
                                  <!-- END switch_vote_active -->


                                  <div class="postbody">

                                    <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <div align="center">
                                        <dt>
                                        {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                </div>
                                        <dd>
                                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                          <dl class="file">
                                              <div align="center">
                                              <dt>
                                                <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                              </dt>

                                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                              </div>
                                              <dd>
                                                <p align="center">
                                                <em>
                                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                              </dd>
                                              <!-- END switch_no_comment -->

                                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              <dd>
                                                <p align="center">
                                                <em><strong>
                                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                              </dd>
                                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                                              <dd>
                                                        <p align="center">
                                              ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                              {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                          </dl>
                                          <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear">
                                              <p align="center"></div>
                                    <div class="signature_div">
              <div align="center">
 <table class="forumline" width="60%" border="0" cellpadding="0"
                cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
                height="25"><span class="genmed
                module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>
</div>
           

           
           
           
           
                  <td class="row1"
                align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                                 
                                                                 

                                                                 
                                                                          </table>
                                    </div>

                                  </div>
                                  <span class="gensmall">
                {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                               
                                                                                 
                                                                                          </table>
                      </td>
                  </tr>
                  <!-- BEGIN first_post_br -->
                </table>
                <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                  </tr>
                  <!-- END first_post_br -->
                  <!-- END displayed -->
                  <!-- BEGIN hidden -->
                  <tr>
                      <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
                      {comment.hidden.MESSAGE}</td>
                  </tr>
                  <!-- END hidden -->
                  <!-- END comment -->
                  <!-- BEGIN no_post -->
                  <tr align="center">
                      <td class="row1" colspan="3" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                      </td>
                  </tr>
                  <!-- END no_post -->
                  <tr align="right">
                      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                              <td width="9%" class="noprint"> </td>
                              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                              {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                            </tr>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                </table>
                                                         
                                                         
                </td>
           
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
                <tbody><tr>
           
                </tr>
                </tbody></table>
                     
                  <!-- BEGIN no_comment -->
                  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                      <tr align="center">
                        <td class="row1" colspan="2" height="28">
                            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                  <!-- END no_comment -->
                </div>
           


                <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
                <tbody><tr>
                </tr>
                </tbody></table>
                <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tbody>
                <tr>
           
                <td valign="middle">


                <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
                      {PAGE_NUMBER}</span></td>
                      <!-- BEGIN topicpagination -->
                      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
                      {PAGINATION}</span></td>
                      <!-- END topicpagination -->
                  </tr>
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                  <!-- BEGIN watchtopic -->
                  <tr>
                      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                      {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END watchtopic -->
                  <!-- END switch_user_logged_in -->
                  <tr>
                      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                        <a name="quickreply"></a>
                        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                        <!-- END switch_user_logged_in -->
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                            <tbody>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <tr>
                        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                      </tr>
                      <!-- END show_permissions -->
                      <tr>
                        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                              <tr>
                                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                  <!-- END show_permissions -->
                              </tr>
                            </table>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                            <tbody>
                      <tr>
                        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                              <tr>
                                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              </tr>
                            </table>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                        </table>
                      </td>
                  </tr>
                </table>


                </td>
           
                </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
                <tbody><tr>
           
                </tr>
                </tbody></table>


                <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


                <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
                <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                  <tr>
                      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                        <span class="nav">
                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
                        </span>
                      </td>
                      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                      <!-- END viewtopic_bottom -->
                      <!-- BEGIN moderation_panel -->
                      <td align="center">
                        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                      </td>
                      <td align="center" width="250">
                        <span class="gensmall"> </span>
                      </td>
                      <!-- END moderation_panel -->
                  </tr>
                </table>
                </form>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                  <tr>
                      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                        </form>
                      </td>
                  </tr>
                </table>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_image_resize -->

                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
مختــــــــــــار
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1008
معدل النشاط : 2721
السُمعة : 19

http://www.alsohof-aljazairia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود يميل الى اليمين

مُساهمة من طرف مختــــــــــــار في الثلاثاء 26 مايو 2015 - 19:05

وان لم يتغير غيري فقط

الرقم التالي في الكود
25
الى 45 وجربي من جديد
تجدينه في القالب نفسه

الكود منفصل
الكود:
<div align="center">
 <table class="forumline" width="60%" border="0" cellpadding="0"
                cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
                height="25"><span class="genmed
                module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>
</div>
avatar
مختــــــــــــار
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1008
معدل النشاط : 2721
السُمعة : 19

http://www.alsohof-aljazairia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود يميل الى اليمين

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الثلاثاء 26 مايو 2015 - 19:37

تم الحل شكرًا
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2011
معدل النشاط : 6200
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: مشكلة في قالب الموضوع ...التوقيع في الردود يميل الى اليمين

مُساهمة من طرف مختــــــــــــار في الثلاثاء 26 مايو 2015 - 19:44

@الألحان المرحة كتب:تم الحل شكرًا
العفو اختاه Cool
avatar
مختــــــــــــار
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1008
معدل النشاط : 2721
السُمعة : 19

http://www.alsohof-aljazairia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى