مشكلة بكود overall_header -- ممكن حل بأسرع وقت

اذهب الى الأسفل

مشكلة بكود overall_header -- ممكن حل بأسرع وقت

مُساهمة من طرف YaZaN k!nG في الإثنين 27 أبريل 2015 - 21:46

في مشكلة بكود overall_header

[ltr]هي ان ما عم تظهر عارضة الازرار [/ltr]
[ltr]ممكن تعديل على الكود لو سمحتو [/ltr]
[ltr]الكود [/ltr]

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}     <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Expires" content="-1" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />  <link rel="canonical" href="/" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" /> <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" /> <meta name="keywords" content="ام اي راب ، راب شرق الاوسط ، merap ، GAMES ، راب ، بطولة ، منتديات ام اي راب ، رابرات ، راب عربي ، دردشة ، دسات ، التحديات ، الناقشة ، احتراف ، الحان" /> <meta name="description" content="ام اي راب - راب شرق الاوسط - merap - ام اي - راب - منتدى - منتديات ام اي راب - رابرات - راب عربي - دردشة - دسات - التحديات - الناقشة - احتراف - الحان" />  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'راب عربي'; Style ID: 89
*/

}
a:link, body_alink
{
   color: #000000;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #000000;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #000000;
}
.tborder
{
   background: #F4F4F4;
   color: #000000;
   border-radius: 3px;
   -webkit-border-radius: 1px;
   -moz-border-radius: 3em 1em;
   border: 1px solid #F4F4F4;
   border-radius: 5px;
   -webkit-border-radius: 7px;
   -moz-border-radius: 7px;
   -webkit-box-shadow: 2px 5px 2px #b3b3b3;
   -moz-box-shadow: 2px 5px 2px #b3b3b3;
   box-shadow: 2px 5px 2px #b3b3b3;
}
.tcat
{
   background: #97461a;
   color: #fff;
   font: bold 10pt Arial;
   padding: 6px 8px 6px 8px;
   white-space: nowrap;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #fff;
   text-decoration: underline;
}
.thead
{
   background: #efdbcd;
   color: #0000;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #FFFFFF;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #FFFFFF;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #fff;
}
.tfoot
{
   background: #151515;
   color: #ccc;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #fff;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #fff;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #fff;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fefefe;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
   color: #000000;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
   color: #000000;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
   color: #000000;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #fafafa;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
   color: #000000;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
   color: #000000;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
   color: #000000;
}
.inlinemod
{
   color: #333333;
}
.wysiwyg
{
   background: #F4F4F4;
   color: #000000;
   font: 10px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #fff;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.button
{
   font: 10px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
select
{
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.smallfont
{
   font: 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.time
{
   color: #da8212;
}
.navbar
{
   font: 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
.highlight
{
   color: #ff0000;
}
.fjsel
{
   background: #3E5C92;
   color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #fafafa;
   color: #000000;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
   padding: 10px;
   border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
   background: #fefefe;
   color: #000000;
   font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
}
legend
{
   color: #22229C;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #2c1408;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 4px 6px 4px 6px;
   white-space: nowrap;
   -moz-transition: all 0.8s ease-in-out;
   -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out;
   transition: all 0.8s ease-in-out;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
   background: #fff;
   color: #121212;
   font: 11px verdana, gtahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serifeneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #121212;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #121212;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #121212;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #fff;
   color: #121212;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #121212;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #121212;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #121212;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 11pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }


#shqawe {
    background-color: #E7E7E7;
    color: #006699;
        border: 1px solid #006699;
    margin: 5px;
        width:120px;
        padding:3px;
        font-weight: bold;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    }
.alt1, .alt1Active{
font-family:tahoma;

}
img{
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out;
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;
-o-transition: all 0.4s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out;
transition: all 0.4s ease-in-out;
}

img:hover{
opacity: 0.85;
}  
::selection{
   background-color:#00a273;
   color:#fff;
}
::-moz-selection{
   background-color:#00a273;
   color:#fff;
}
::-webkit-selction{
   background-color:#00a273;
   color:#fff;
}

#heder{
   background-color:#be473c;
   background-repeat:repeat-x;
   height:70px;
   display:block;
   box-shadow: 0px 2px 5px #333;
}

#heder ul{
   list-style:none;
   padding:0;
   margin:0;
   margin-right: 150px;

}
#heder ul li{
   float:right;
   margin-top:27px;
}
#heder ul li a{
   padding:27px;
   font-family:Tahoma;
   font-size: 14/40px;
        font-weight:bold;
   color:#fff;
   text-decoration:none;
   -moz-transition: all 0.4s;
   -webkit-transition: all 0.4s;
         transition: all 0.4s;
}
#heder ul li a.one{
   background-color:#121212;
   color:#fff;   
}
#heder ul li a:hover{
   background-color:#121212;
}


.b7th-box{
float:left;
height:50px;
margin-top:20px;


}
.b7th{
cursor:pointer;
position:absolute;
height:35px;
float:right;
text-align:right;
background-color:#fff;
color:#121212;
border:none;
left:197px;
font-weight:bold;
font-family:Tahoma;
font-size:8pt;
}
.b7thsubmit{
padding:10px;
position:absolute;
height:37px;
border:none;
background-color:#212121;
color:#fff;
left:150px;
cursor:pointer;
font-weight:bold;
font-family:Tahoma;
font-size:8pt;
-moz-transition: all 0.4s;
-webkit-transition: all 0.4s;
transition: all 0.4s;

}
.b7thsubmit:hover{
   background-color:#fff;
        color:#212121;

}
a.serch{
   top:32px;
   left:92px;
   float:left;
   position:absolute;
   color:#121212;
   font-weight:bold;
   font-family:Tahoma;
   font-size:8pt;
   text-decoration:none;
}
#login{
position: absolute;
top: 70px;
background-color:#121212;
height:80px;
width:367px;
left: 151px;
float: right;
border-radius: 0px 0px 4px 4px;
box-shadow: 0px 2px 2px #333;

}
.namelogin{
cursor:pointer;
background-color:#fff;
border:1px solid #fff;
position: absolute;
top: 15px;
right: 10px;
float:right;
width:162px;
height: 28px;
color:#333;
font-family:Tahoma;
font-size:11pt;
text-align:center;
}
.passlogin{
cursor:pointer;
background-color:#fff;
border:1px solid #fff;
position: absolute;
top: 15px;
left: 10px;
float:left;
width:162px;
height: 28px;
color:#333;
font-family:Tahoma;
font-size:11pt;
text-align:center;
}

.remember{
position: absolute;
top: 53px;
left: 150px;
width:15px;
height: 15px;
}

.login-button{
background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/N7U0A.jpg');
background-repeat:repeat-x;
position: absolute;
border:none;
top: 53px;
left: 10px;
width:50px;
height: 18px;
-moz-transition: all 0.4s;
-webki-transition: all 0.4s;
-o-transition: all 0.4s;
transition: all 0.4s;
}
.login-button:hover{
background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/1.jpg');
}

#login2{
box-shadow: 0px 2px 2px #333;
position: absolute;
top: 70px;
background-color:#121212;
height:80px;
width:367px;
left: 151px;
float: right;
border-radius: 0px 0px 2px 4px;
}
.wellcom{
color: #FFFFFF;
font-family: "Tahoma";
font-size: 10pt;
left: 13px;
position: absolute;
top: 7px;
width: 200px;

}
.saved{
    position: absolute;
   color:#fff;
   top: 53px;
   left: 65px;
   font-size:10pt;
   font-family:Tahoma;
}
.new-us{
   color:#fff;
   position:absolute;
   top:53px;
   left:287px;
   font-family:Tahoma;

}

.loss{
   color:#fff;
   position:absolute;
   top:53px;
   left:185px;
   font-family:Tahoma;

}

.rmz{

position:absolute;
border: 2px solid #868686;
left:220px;
top:-5px;

}.logo{
   display:block;
   background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/888.png');
   width:218px;
   height:309px;
        position:absolute;
   background-repeat:no-repeat;
        float: left;
        left: 222px;
        top:156px;
   -moz-transition: all 0.4s;
   -webkit-transition: all 0.4s;
   transition: all 0.4s;
   cursor:pointer;
}
.logo:hover{
   opacity: 0.9;

}

a:link, body_alink {
    color:#be473c;
    text-decoration: none;
}


#slideq{
position:absolute;
left: 478px;
top: 158px;
}
.slide{
   width:656px;
   height:305px;
   border: 3px solid #b7b7b7;
   overflow:hidden;
   border-radius: 2px;
   float:left;
   display:block;
   left:60px;
   position: absolute;

}
.next{
background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/next.png');
height:28px;
width:28px;
position: absolute;
top: 140px;
float: left;
left: 70px;
z-index:6;
cursor:pointer;
-moz-transition: all 0.4s;
-webkit-transition: all 0.4s;
-o-transition: all 0.4s;
-ms-transition: all 0.4s;
transition: all 0.4s;
}
.next:hover{
   background-position:-56px 0px;
}
.prev{
background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/prev.png');
height:28px;
width:28px;
overflow:hidden;
position: absolute;
float: left;
left: 675px;
top: 140px;
z-index:6;
cursor:pointer;
-moz-transition: all 0.4s;
-webkit-transition: all 0.4s;
-o-transition: all 0.4s;
-ms-transition: all 0.4s;
transition: all 0.4s;
}
.prev:hover{
   background-position:-56px 0px;
}
#f{
   background-color:#e8e8e8;
   background-repeat:repeat-x;
   height:170px;
   display:block;
   box-shadow: 0px 0px 10px #333;
}
#f ul{
   list-style:none;
   padding:0;
   margin:0;
   float:right;
}
#f ul li{
   margin-top:10px;
   margin-right:150px;


}
#f ul li a{
   font-family:Tahoma;
   font-size:11pt;
   margin-right:5px;
   text-decoration:none;
   color:#333;

}
#f ul li a:hover{
   text-decoration:underline;
   color:#be473c;
}
#f p{
   color:#333;
   padding:0;
   margin:0;
   height:10px;
}

.so{
   background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/small-logo.png');
   width:107px;
   height:149px;
   display:block;
   float:left;
   margin-left: 206px;
   margin-top: 6px;
   cursor:pointer;
   -moz-transition: all 0.4s;
   -webkit-transition: all 0.4s;
   transition: all 0.4s;
}
.so:hover{
   background-position: -107px 0px;
}
.f2{
   background-color:#be473c;
   height:30px;
   border-top:2px solid #9a3b33;
   background-repeat:repeat-x;
   display:block;


}
.f2 a.copy{
   color:#fff;
   text-decoration:none;
   float:left;
   margin-left: 150px;
   margin-top: 3px;
   font-family:Tahoma;
   font-size:11pt;
}
.f2 a.copy-mu{
   float:right;
   text-decoration:none;
   color:#fff;
   font-family:Tahoma;
   font-size:11pt;
   margin-right:148px;
   margin-top:3px;}


#co{
position:absolute;
right: 367px;
top: 79px;
float:right;
}
.red{
   float:right;
   height:30px;
   width:30px;
   background-color:#be473c;
   border-radius: 30px 30px 30px 30px;
   -moz-transition: all 0.4s;
   -webkit-transition: all 0.4s;
   -o-transition: all 0.4s;
   -ms-transition: all 0.4s;
   transition: all 0.4s;
}
.red:hover{
   border-radius: 30px 0px 30px 30px;

}
.blue{
   float:right;
   height:30px;
   margin-right:10px;
   width:30px;
   background-color:#237da2;
   border-radius: 30px 30px 30px 30px;
   -moz-transition: all 0.4s;
   -webkit-transition: all 0.4s;
   -o-transition: all 0.4s;
   -ms-transition: all 0.4s;
   transition: all 0.4s;
   
}
.blue:hover{
   border-radius: 30px 30px 30px 0px;   
}
.violet{
   float:right;
   height:30px;
   margin-right:10px;
   width:30px;
   background-color:#995664;
   border-radius: 30px 30px 30px 30px;
   -moz-transition: all 0.4s;
   -webkit-transition: all 0.4s;
   -o-transition: all 0.4s;
   -ms-transition: all 0.4s;
   transition: all 0.4s;
   
}
.violet:hover{
   border-radius: 0px 30px 30px 30px;   

}


.button {
   padding: 6px 6px;
   font:normal 12px Tahoma, Geneva, sans-serif;
   color:#5f5e5e !important;
   background:#f1f1f1;
   display:inline-block;
   border:1px solid #bdbdbd;
   border-radius: 3px;
   -moz-transition: background linear .2s, linear .2s;
   -webkit-transition: background linear .2s, linear .2s;
   -o-transition: background linear .2s, linear .2s;
   transition: background linear .2s, linear .2s;

}
.button:hover{
   color:#000 !important;
}input::-moz-focus-inner{
    border:0;
}

input:focus, input:hover{
    outline:0;
    border-color:#999;
    -moz-box-shadow:0 0 3px #999;
    -webkit-box-shadow:0 0 3px #999;
    box-shadow:0 0 3px #999;
    cursor:pointer;
    cursor:hand;
}

input:active{
    background-image:-moz-linear-gradient(top,#cccccc,#ffffff);
    background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#cccccc),to(#ffffff));
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#cccccc,endColorStr=#ffffff);
    -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#CCCCCC, endColorStr=#FFFFFF)";
}

input{
    float:none;
    outline:none!important;
    margin:0;padding:0px 6px;
    height:25px;background-color:#f6f6f6;
    border:1px solid #ccc;
    -moz-border-radius:4px;
    -webkit-border-radius:4px;
    border-radius:4px;
    background-image:-moz-linear-gradient(top,#ffffff,#efefef);
    background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#ffffff),to(#efefef));
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#ffffff,endColorStr=#efefef);
    -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#FFFFFF, endColorStr=#EFEFEF)";
}رمز PHP:
 .kwicks {  
     list-style: none;  
     position: relative;  
     margin: 0;  
     padding: 0;
     background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/no_flicker.jpg);  
}
 .kwicks li{  
    display: block;  
    overflow: hidden;  
    padding: 0;  
    cursor: pointer;  
    float: right;
    width: 124px;
    height: 40px;
    margin-left: 0px;
    background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/kwicks_sprite.jpg);
    background-repeat:no-repeat;
}
.kwicks a{
    display:block;
    height:40px;
    text-indent:-9999px;
    outline:none;
}

#kwick1 {
    background-position:-76px 0px;
}
#kwick2 {
    background-position:-276px 0px;
}
#kwick3 {
    background-position:-476px 0px;
}
#kwick4 {
    background-position:-676px 0px;
}

#kwick1.active, #kwick1:hover {
    background-position: -0px bottom;
}
#kwick2.active, #kwick2:hover{
    background-position: -200px bottom;
}
#kwick3.active, #kwick3:hover {
    background-position: -400px bottom;
}
#kwick4.active, #kwick4:hover {
    background-position: -600px bottom;
}
#kwick1 a{
    background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/end.jpg);
    background-repeat:no-repeat;
    background-position: left 0px;
}

#kwick1 a:hover{
    background-position: left -80px;
}

#kwick4 a{
    background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/end.jpg);
    background-repeat:no-repeat;
    background-position: right -40px;
}
#kwick4 a:hover{
    background-position: right -120px;
}
</style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://me-rap.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" /> <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="blue" href="http://me-rap.com/vb/3-rap-by-m-mario/css/blue.css" /> <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="vi" href="http://me-rap.com/vb/3-rap-by-m-mario/css/vi.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://me-rap.com/vb/3-rap-by-m-mario/css/ti-style.css " />  <script type="text/javascript" src="http://me-rap.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script> <script type="text/javascript" src="http://me-rap.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script> <script type="text/javascript"> <!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// --> </script> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ام اي راب - ME-RAP - راب شرق الاوسط RSS Feed" href="/RSS" /> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="http://www.me-rap.com/vb/style.css" type="text/css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.4.3.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts/jquery.aes.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts/jquery.aes2.js"></script><style>
.notifications {
   position: relative;
   background-color: #F33;
   -moz-border-radius: 7px;
   border-radius: 7px;
   color: white;
   width: 14px;
   height: 14px;
   font-size: 10px;
   text-align: center;
   line-height: 14px;
   bottom: 25px;
   right: 17px;
   padding-right: 1px;
   padding-left: 1px;
}
</style>  <script type="text/javascript" src="massy/poem.js"></script> <script type="text/javascript" src="massy/gradient.js"></script> <style type="text/css">
.bdr130button {
   padding: 1px;
   border: none;
}
.rainbow{ behavior: url('massy/rainbow.htc') }
.saleh-info {
   font-family: Arial;
   font-size: 11px;
   font-weight: bold;
   color: #000000;
   background-image: url('images/toolbox/info.png');
   background-color: #EAEEFB;
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: right 10px;
   border: 1px solid #203FAA;
   padding: 15px 65px 10px 5px;
   display: block;
}
.saleh-caution {
   font-family: Arial;
   font-size: 11px;
   font-weight: bold;
   color: #000000;
   background-image: url('images/toolbox/caution.png');
   background-repeat: no-repeat;
   background-color: #FFFFCC;
   background-position: right 10px;
   border: 1px solid #990000;
   padding: 15px 65px 10px 5px;
}
.saleh-warning {
   font-family: Arial;
   font-size: 11px;
   font-weight: bold;
   color: #000000;
   background-image: url('images/toolbox/warning.png');
   background-color: #FFCCCC;
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: right 10px;
   border: 1px solid #FF0000;
   padding: 15px 65px 10px 5px;
}

</style>  <script language="JavaScript"> <!--
function stopError() {
return true;
}
window.onerror = stopError;
// --> </script> <script>
nereidFadeObjects = new Object();
nereidFadeTimers = new Object();
function nereidFade(object, destOp, rate, delta){
if (!document.all)
return
if (object != "[object]"){  
setTimeout("nereidFade("+object+","+destOp+","+rate+","+delta+")",0);
return;
}
clearTimeout(nereidFadeTimers[object.sourceIndex]);
    diff = destOp-object.filters.alpha.opacity;
    direction = 1;
    if (object.filters.alpha.opacity > destOp){
    direction = -1;
    }
    delta=Math.min(direction*diff,delta);
    object.filters.alpha.opacity+=direction*delta;
    if (object.filters.alpha.opacity != destOp){
        nereidFadeObjects[object.sourceIndex]=object;
        nereidFadeTimers[object.sourceIndex]=setTimeout("nereidFade(nereidFadeObjects["+object.sourceIndex+"],"+destOp+","+rate+","+delta+")",rate);
    }
}
</script> <style>
.shakeimage{
position:relative
}
</style> <script language="JavaScript1.2">
var rector=3
var stopit=0
var a=1
function init(which){
stopit=0
shake=which
shake.style.left=0
shake.style.top=0
}
function rattleimage(){
if ((!document.all&&!document.getElementById)||stopit==1)
return
if (a==1){
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)+rector
}
else if (a==2){
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)+rector
}
else if (a==3){
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)-rector
}
else{
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)-rector
}
if (a<4)
a++
else
a=1
setTimeout("rattleimage()",50)
}
function stoprattle(which){
stopit=1
which.style.left=0
which.style.top=0
}
</script> <script language="JavaScript1.2">
function flashit(){
if (!document.all)
return
if (myexample.style.borderColor=="blue")
myexample.style.borderColor="red"
else
myexample.style.borderColor="blue"
}
setInterval("flashit()", 200)
</script>   <script type="text/javascript"><!--
         var hpostid = 0;
         var hmax = 0;
         function findposts(obj,call){
            ruf = call;
            var laenge = obj.innerHTML.length;
            if (hmax == '0'){
               hmax = laenge;
            } else if (hmax < laenge){
               hmax = laenge;
               Rufen(ruf);
            }
         }
         var hide_aktiv = null;
         var unhide = null;
         var zahl = 0;
         var old;
         var postid
         function Rufen(posting){
            if (window.XMLHttpRequest) {
               unhide = new XMLHttpRequest();
            } else if (window.ActiveXObject) {
               unhide = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            }
            old = posting
            var postids = posting.split(",");
            if ( zahl < postids.length){
               postid = postids[zahl];
               unhide.open("POST", "showthread.php", true);
               unhide.onreadystatechange = ausgeben;
               unhide.setRequestHeader(
                  "Content-Type",
                  "application/x-www-form-urlencoded");
               unhide.send("do=whatever&p="+postid+"&all="+old);
            } else zahl = 0;
         }

         function ausgeben() {
            if (unhide.readyState == 4) {
               if (unhide.responseText != 'sid_hide_still_active'){
                  document.getElementById("post_message_"+postid).innerHTML =
                     unhide.responseText;
                  zahl++;
                  Rufen(old);
               } else {
                  zahl++;
                  Rufen(old);
               }
            }
            else setTimeout('ausgeben()', 200);
         }
         //--> </script>  <style type="text/css">
img.bbCodeImage {
   max-width: 400px;
}
.wysiwyg img.bbCodeImage {
   max-width: 400px;
}
</style> <title>ام اي راب - ME-RAP - راب شرق الاوسط</title>  
<div align="center">
         <img src="http://im79.gulfup.com/jlXzWN.png" alt="" />
</div>
        
<div align="center">
         <img src="http://i38.servimg.com/u/f38/19/10/84/64/uiui11.png" alt="" />
</div>
      
<div align="center">
             
   <div class="page" style="width:970px; text-align:right">
                
      <div style="padding:0px 1px 0px 1px">
              <br />      
         <table style="width: 100%;" border="0">
                      
            <tbody>
                       
               <tr>
                            
                  <td>
                               
                     <marquee direction="right" scrolldelay="100">
                              <strong><span style="color: Red; font-size: 12px;"></span></strong>    
                        <p style="" align="center">
                                 <a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="text-decoration: none"> <span style="font-size: 19pt; background-color: #FF0000"> </span><span style="font-size: 19pt; background-color: #000000">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-size: 19pt"><span style="background-color: #000000"> </span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: #000000"></span></span><span style="background-color: #000000"> </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="font-size: 19pt; background-color: #000000">  </span> <span style="font-size: 19pt; background-color: #FF0000"> </span></span></span></span></strong></a>    
                        </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>    
                        <p style="" align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 255, 138); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #A9DBA4">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                        </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>    
                        <p style="" align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #800000">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                        </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>    
                        <p style="" align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 19pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #666699">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                        </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>    
                        <p style="" align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 19pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #5b6604">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                        </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"> </a></span></strong>    
                     </marquee>
                               
                  </td>
                            
               </tr>
                         
            </tbody>
                    
         </table>
                     
         <table style="width: 100%;" class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
                      
            <thead>
                         
               <tr>
                            
                  <td class="thead" align="center">
                               
                     <p align="center">
                                
                     </p>
                             
                  </td>
                            
               </tr>
                         
            </thead>
                      
            <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">
                         
               <tr>
                            
                  <td class="alt1">
                               
                     <p>
                                
                     </p>
                             
                     <p align="center">
                              <a href="http://rap1.cool.st/t105-topic#440"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #B04F51">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/t105-topic#440"> </a>    
                     <p align="center">
                             <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2596/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #716F91">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>    
                     <p align="center">
                             <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2594/#post22940"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #808080"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #003300">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #808080; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>    
                     <p align="center">
                             <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2587/#post22888"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #AA6600">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>    
                     <p align="center">
                             <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2584/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #000099">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>    
                     <p align="center">
                             <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2593/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(0, 0, 128); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000080"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #669999">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #000080; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>    
                     <p align="center">
                             <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2580/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #336699">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>    
                     <p style="text-align: center;">
                             <strong><span style="font-size:22px;"><span style="color:#FFA07A;"><span style="background-color:#FFA07A;">.</span></span><span style="color:#FFFFFF;"><span style="background-color:#FFFFFF;">.</span></span><span style="color:#B22222;"><span style="background-color:#B22222;">.</span><span style="background-color:#FFA07A;">اعـلان كــتابي</span></span><span style="line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(165, 42, 42);"><span style="background-color: rgb(178, 34, 34);">.</span></span><span style="line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span><span style="line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(255, 160, 122);"><span style="background-color: rgb(255, 160, 122);">.</span></span></span></strong>    
                     </p><a href="http://rap1.cool.st/"></a>    
                  </td>
                            
               </tr>
                         
            </tbody>
                      
         
avatar
YaZaN k!nG
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 2791
السُمعة : 1

http://google.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة بكود overall_header -- ممكن حل بأسرع وقت

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الإثنين 27 أبريل 2015 - 22:15

مرحبآ, تفضل الأكواد كثيره لذلك سأقسمها الى أثنان,...
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                      height_max = $(this).height();
                  }
                } );

                /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            if(pm != null) { pm.focus(); }
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            if(report != null) { report.focus(); }
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            $(document).ready(function() {
                ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
            });
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);
      _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

      <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
      _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
      _gaq.push(['b._trackPageview']);
      <!-- END google_analytics_code_bis -->

        (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                  <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
           
         
           
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                  <div id="login_popup_buttons">
                      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                        <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                        <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                        <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                      </form>
                  </div>
                  <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a name="top"></a>
      {JAVASCRIPT}    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Expires" content="-1" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />  <link rel="canonical" href="/" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" /> <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" /> <meta name="keywords" content="ام اي راب ، راب شرق الاوسط ، merap ، GAMES ، راب ، بطولة ، منتديات ام اي راب ، رابرات ، راب عربي ، دردشة ، دسات ، التحديات ، الناقشة ، احتراف ، الحان" /> <meta name="description" content="ام اي راب - راب شرق الاوسط - merap - ام اي - راب - منتدى - منتديات ام اي راب - رابرات - راب عربي - دردشة - دسات - التحديات - الناقشة - احتراف - الحان" />  <style type="text/css" id="vbulletin_css">
    /**
    * vBulletin 3.8.7 CSS
    * Style: 'راب عربي'; Style ID: 89
    */

    }
    a:link, body_alink
    {
      color: #000000;
    }
    a:visited, body_avisited
    {
      color: #000000;
    }
    a:hover, a:active, body_ahover
    {
      color: #000000;
    }
    .tborder
    {
Cool
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7261
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة بكود overall_header -- ممكن حل بأسرع وقت

مُساهمة من طرف {Lone~Wolf} في الإثنين 27 أبريل 2015 - 22:16

والأن مٌباشره ضع هذه الرموز بعد اللي عملتها لك بالأعلى:

الكود:
   
      background: #F4F4F4;
      color: #000000;
      border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 1px;
      -moz-border-radius: 3em 1em;
      border: 1px solid #F4F4F4;
      border-radius: 5px;
      -webkit-border-radius: 7px;
      -moz-border-radius: 7px;
      -webkit-box-shadow: 2px 5px 2px #b3b3b3;
      -moz-box-shadow: 2px 5px 2px #b3b3b3;
      box-shadow: 2px 5px 2px #b3b3b3;
    }
    .tcat
    {
      background: #97461a;
      color: #fff;
      font: bold 10pt Arial;
      padding: 6px 8px 6px 8px;
      white-space: nowrap;
    }
    .tcat a:link, .tcat_alink
    {
      color: #fff;
      text-decoration: none;
    }
    .tcat a:visited, .tcat_avisited
    {
      color: #fff;
      text-decoration: none;
    }
    .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
    {
      color: #fff;
      text-decoration: underline;
    }
    .thead
    {
      background: #efdbcd;
      color: #0000;
      font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .thead a:link, .thead_alink
    {
      color: #FFFFFF;
    }
    .thead a:visited, .thead_avisited
    {
      color: #FFFFFF;
    }
    .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
    {
      color: #fff;
    }
    .tfoot
    {
      background: #151515;
      color: #ccc;
    }
    .tfoot a:link, .tfoot_alink
    {
      color: #fff;
    }
    .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
    {
      color: #fff;
    }
    .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
    {
      color: #fff;
    }
    .alt1, .alt1Active
    {
      background: #fefefe;
    }
    .alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
    {
      color: #000000;
    }
    .alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
    {
      color: #000000;
    }
    .alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
    {
      color: #000000;
    }
    .alt2, .alt2Active
    {
      background: #fafafa;
    }
    .alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
    {
      color: #000000;
    }
    .alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
    {
      color: #000000;
    }
    .alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
    {
      color: #000000;
    }
    .inlinemod
    {
      color: #333333;
    }
    .wysiwyg
    {
      background: #F4F4F4;
      color: #000000;
      font: 10px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
      margin: 5px 10px 10px 10px;
      padding: 0px;
    }
    .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
    {
      color: #22229C;
    }
    .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
    {
      color: #22229C;
    }
    .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
    {
      color: #fff;
    }
    textarea, .bginput
    {
      font: 10pt tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    .bginput option, .bginput optgroup
    {
      font-size: 10pt;
      font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    .button
    {
      font: 10px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    select
    {
      font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    option, optgroup
    {
      font-size: 11px;
      font-family: tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    .smallfont
    {
      font: 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    .time
    {
      color: #da8212;
    }
    .navbar
    {
      font: 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    .highlight
    {
      color: #ff0000;
    }
    .fjsel
    {
      background: #3E5C92;
      color: #E0E0F6;
    }
    .fjdpth0
    {
      background: #F7F7F7;
      color: #000000;
    }
    .panel
    {
      background: #fafafa;
      color: #000000;
      font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
      padding: 10px;
      border: 2px outset;
    }
    .panelsurround
    {
      background: #fefefe;
      color: #000000;
      font: bold 11px tahoma, arial, verdana, geneva, lucida, helvetica;
    }
    legend
    {
      color: #22229C;
      font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    }
    .vbmenu_control
    {
      background: #2c1408;
      color: #FFFFFF;
      font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
      padding: 4px 6px 4px 6px;
      white-space: nowrap;
      -moz-transition: all 0.8s ease-in-out;
      -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out;
      transition: all 0.8s ease-in-out;
    }
    .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
    {
      color: #FFFFFF;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
    {
      color: #FFFFFF;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
    {
      color: #FFFFFF;
      text-decoration: underline;
    }
    .vbmenu_popup
    {
      background: #FFFFFF;
      color: #000000;
      font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
      border: 1px solid #0B198C;
    }
    .vbmenu_option
    {
      background: #fff;
      color: #121212;
      font: 11px verdana, gtahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serifeneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
      white-space: nowrap;
      cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
    {
      color: #121212;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
    {
      color: #121212;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
    {
      color: #121212;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite
    {
      background: #fff;
      color: #121212;
      font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
      white-space: nowrap;
      cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
    {
      color: #121212;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
    {
      color: #121212;
      text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
    {
      color: #121212;
      text-decoration: none;
    }
    /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
    .bigusername { font-size: 11pt; }

    /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
    td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

    /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
    .pagenav a { text-decoration: none; }
    .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

    /* ***** de-emphasized text */
    .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
    a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
    .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

    /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
    .fieldset { margin-bottom: 6px; }
    .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }


    #shqawe {
        background-color: #E7E7E7;
        color: #006699;
            border: 1px solid #006699;
        margin: 5px;
            width:120px;
            padding:3px;
            font-weight: bold;
        -webkit-border-radius: 5px;
        -moz-border-radius: 5px;
        border-radius: 5px;
        }
    .alt1, .alt1Active{
    font-family:tahoma;

    }
    img{
    -moz-transition: all 0.4s ease-in-out;
    -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;
    -o-transition: all 0.4s ease-in-out;
    -ms-transition: all 0.4s ease-in-out;
    transition: all 0.4s ease-in-out;
    }

    img:hover{
    opacity: 0.85;
    } 
    ::selection{
      background-color:#00a273;
      color:#fff;
    }
    ::-moz-selection{
      background-color:#00a273;
      color:#fff;
    }
    ::-webkit-selction{
      background-color:#00a273;
      color:#fff;
    }

    #heder{
      background-color:#be473c;
      background-repeat:repeat-x;
      height:70px;
      display:block;
      box-shadow: 0px 2px 5px #333;
    }

    #heder ul{
      list-style:none;
      padding:0;
      margin:0;
      margin-right: 150px;

    }
    #heder ul li{
      float:right;
      margin-top:27px;
    }
    #heder ul li a{
      padding:27px;
      font-family:Tahoma;
      font-size: 14/40px;
            font-weight:bold;
      color:#fff;
      text-decoration:none;
      -moz-transition: all 0.4s;
      -webkit-transition: all 0.4s;
            transition: all 0.4s;
    }
    #heder ul li a.one{
      background-color:#121212;
      color:#fff; 
    }
    #heder ul li a:hover{
      background-color:#121212;
    }


    .b7th-box{
    float:left;
    height:50px;
    margin-top:20px;


    }
    .b7th{
    cursor:pointer;
    position:absolute;
    height:35px;
    float:right;
    text-align:right;
    background-color:#fff;
    color:#121212;
    border:none;
    left:197px;
    font-weight:bold;
    font-family:Tahoma;
    font-size:8pt;
    }
    .b7thsubmit{
    padding:10px;
    position:absolute;
    height:37px;
    border:none;
    background-color:#212121;
    color:#fff;
    left:150px;
    cursor:pointer;
    font-weight:bold;
    font-family:Tahoma;
    font-size:8pt;
    -moz-transition: all 0.4s;
    -webkit-transition: all 0.4s;
    transition: all 0.4s;

    }
    .b7thsubmit:hover{
      background-color:#fff;
            color:#212121;

    }
    a.serch{
      top:32px;
      left:92px;
      float:left;
      position:absolute;
      color:#121212;
      font-weight:bold;
      font-family:Tahoma;
      font-size:8pt;
      text-decoration:none;
    }
    #login{
    position: absolute;
    top: 70px;
    background-color:#121212;
    height:80px;
    width:367px;
    left: 151px;
    float: right;
    border-radius: 0px 0px 4px 4px;
    box-shadow: 0px 2px 2px #333;

    }
    .namelogin{
    cursor:pointer;
    background-color:#fff;
    border:1px solid #fff;
    position: absolute;
    top: 15px;
    right: 10px;
    float:right;
    width:162px;
    height: 28px;
    color:#333;
    font-family:Tahoma;
    font-size:11pt;
    text-align:center;
    }
    .passlogin{
    cursor:pointer;
    background-color:#fff;
    border:1px solid #fff;
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 10px;
    float:left;
    width:162px;
    height: 28px;
    color:#333;
    font-family:Tahoma;
    font-size:11pt;
    text-align:center;
    }

    .remember{
    position: absolute;
    top: 53px;
    left: 150px;
    width:15px;
    height: 15px;
    }

    .login-button{
    background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/N7U0A.jpg');
    background-repeat:repeat-x;
    position: absolute;
    border:none;
    top: 53px;
    left: 10px;
    width:50px;
    height: 18px;
    -moz-transition: all 0.4s;
    -webki-transition: all 0.4s;
    -o-transition: all 0.4s;
    transition: all 0.4s;
    }
    .login-button:hover{
    background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/1.jpg');
    }

    #login2{
    box-shadow: 0px 2px 2px #333;
    position: absolute;
    top: 70px;
    background-color:#121212;
    height:80px;
    width:367px;
    left: 151px;
    float: right;
    border-radius: 0px 0px 2px 4px;
    }
    .wellcom{
    color: #FFFFFF;
    font-family: "Tahoma";
    font-size: 10pt;
    left: 13px;
    position: absolute;
    top: 7px;
    width: 200px;

    }
    .saved{
        position: absolute;
      color:#fff;
      top: 53px;
      left: 65px;
      font-size:10pt;
      font-family:Tahoma;
    }
    .new-us{
      color:#fff;
      position:absolute;
      top:53px;
      left:287px;
      font-family:Tahoma;

    }

    .loss{
      color:#fff;
      position:absolute;
      top:53px;
      left:185px;
      font-family:Tahoma;

    }

    .rmz{

    position:absolute;
    border: 2px solid #868686;
    left:220px;
    top:-5px;

    }    .logo{
      display:block;
      background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/888.png');
      width:218px;
      height:309px;
            position:absolute;
      background-repeat:no-repeat;
            float: left;
            left: 222px;
            top:156px;
      -moz-transition: all 0.4s;
      -webkit-transition: all 0.4s;
      transition: all 0.4s;
      cursor:pointer;
    }
    .logo:hover{
      opacity: 0.9;

    }

    a:link, body_alink {
        color:#be473c;
        text-decoration: none;
    }


    #slideq{
    position:absolute;
    left: 478px;
    top: 158px;
    }
    .slide{
      width:656px;
      height:305px;
      border: 3px solid #b7b7b7;
      overflow:hidden;
      border-radius: 2px;
      float:left;
      display:block;
      left:60px;
      position: absolute;

    }
    .next{
    background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/next.png');
    height:28px;
    width:28px;
    position: absolute;
    top: 140px;
    float: left;
    left: 70px;
    z-index:6;
    cursor:pointer;
    -moz-transition: all 0.4s;
    -webkit-transition: all 0.4s;
    -o-transition: all 0.4s;
    -ms-transition: all 0.4s;
    transition: all 0.4s;
    }
    .next:hover{
      background-position:-56px 0px;
    }
    .prev{
    background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/prev.png');
    height:28px;
    width:28px;
    overflow:hidden;
    position: absolute;
    float: left;
    left: 675px;
    top: 140px;
    z-index:6;
    cursor:pointer;
    -moz-transition: all 0.4s;
    -webkit-transition: all 0.4s;
    -o-transition: all 0.4s;
    -ms-transition: all 0.4s;
    transition: all 0.4s;
    }
    .prev:hover{
      background-position:-56px 0px;
    }
    #f{
      background-color:#e8e8e8;
      background-repeat:repeat-x;
      height:170px;
      display:block;
      box-shadow: 0px 0px 10px #333;
    }
    #f ul{
      list-style:none;
      padding:0;
      margin:0;
      float:right;
    }
    #f ul li{
      margin-top:10px;
      margin-right:150px;


    }
    #f ul li a{
      font-family:Tahoma;
      font-size:11pt;
      margin-right:5px;
      text-decoration:none;
      color:#333;

    }
    #f ul li a:hover{
      text-decoration:underline;
      color:#be473c;
    }
    #f p{
      color:#333;
      padding:0;
      margin:0;
      height:10px;
    }

    .so{
      background-image:url('3-rap-by-m-mario/img/small-logo.png');
      width:107px;
      height:149px;
      display:block;
      float:left;
      margin-left: 206px;
      margin-top: 6px;
      cursor:pointer;
      -moz-transition: all 0.4s;
      -webkit-transition: all 0.4s;
      transition: all 0.4s;
    }
    .so:hover{
      background-position: -107px 0px;
    }
    .f2{
      background-color:#be473c;
      height:30px;
      border-top:2px solid #9a3b33;
      background-repeat:repeat-x;
      display:block;


    }
    .f2 a.copy{
      color:#fff;
      text-decoration:none;
      float:left;
      margin-left: 150px;
      margin-top: 3px;
      font-family:Tahoma;
      font-size:11pt;
    }
    .f2 a.copy-mu{
      float:right;
      text-decoration:none;
      color:#fff;
      font-family:Tahoma;
      font-size:11pt;
      margin-right:148px;
      margin-top:3px;    }


    #co{
    position:absolute;
    right: 367px;
    top: 79px;
    float:right;
    }
    .red{
      float:right;
      height:30px;
      width:30px;
      background-color:#be473c;
      border-radius: 30px 30px 30px 30px;
      -moz-transition: all 0.4s;
      -webkit-transition: all 0.4s;
      -o-transition: all 0.4s;
      -ms-transition: all 0.4s;
      transition: all 0.4s;
    }
    .red:hover{
      border-radius: 30px 0px 30px 30px;

    }
    .blue{
      float:right;
      height:30px;
      margin-right:10px;
      width:30px;
      background-color:#237da2;
      border-radius: 30px 30px 30px 30px;
      -moz-transition: all 0.4s;
      -webkit-transition: all 0.4s;
      -o-transition: all 0.4s;
      -ms-transition: all 0.4s;
      transition: all 0.4s;
     
    }
    .blue:hover{
      border-radius: 30px 30px 30px 0px; 
    }
    .violet{
      float:right;
      height:30px;
      margin-right:10px;
      width:30px;
      background-color:#995664;
      border-radius: 30px 30px 30px 30px;
      -moz-transition: all 0.4s;
      -webkit-transition: all 0.4s;
      -o-transition: all 0.4s;
      -ms-transition: all 0.4s;
      transition: all 0.4s;
     
    }
    .violet:hover{
      border-radius: 0px 30px 30px 30px; 

    }


    .button {
      padding: 6px 6px;
      font:normal 12px Tahoma, Geneva, sans-serif;
      color:#5f5e5e !important;
      background:#f1f1f1;
      display:inline-block;
      border:1px solid #bdbdbd;
      border-radius: 3px;
      -moz-transition: background linear .2s, linear .2s;
      -webkit-transition: background linear .2s, linear .2s;
      -o-transition: background linear .2s, linear .2s;
      transition: background linear .2s, linear .2s;

    }
    .button:hover{
      color:#000 !important;
    }    input::-moz-focus-inner{
        border:0;
    }

    input:focus, input:hover{
        outline:0;
        border-color:#999;
        -moz-box-shadow:0 0 3px #999;
        -webkit-box-shadow:0 0 3px #999;
        box-shadow:0 0 3px #999;
        cursor:pointer;
        cursor:hand;
    }

    input:active{
        background-image:-moz-linear-gradient(top,#cccccc,#ffffff);
        background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#cccccc),to(#ffffff));
        filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#cccccc,endColorStr=#ffffff);
        -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#CCCCCC, endColorStr=#FFFFFF)";
    }

    input{
        float:none;
        outline:none!important;
        margin:0;padding:0px 6px;
        height:25px;background-color:#f6f6f6;
        border:1px solid #ccc;
        -moz-border-radius:4px;
        -webkit-border-radius:4px;
        border-radius:4px;
        background-image:-moz-linear-gradient(top,#ffffff,#efefef);
        background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#ffffff),to(#efefef));
        filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#ffffff,endColorStr=#efefef);
        -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#FFFFFF, endColorStr=#EFEFEF)";
    }    رمز PHP:
    .kwicks { 
        list-style: none; 
        position: relative; 
        margin: 0; 
        padding: 0;
        background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/no_flicker.jpg); 
    }
    .kwicks li{ 
        display: block; 
        overflow: hidden; 
        padding: 0; 
        cursor: pointer; 
        float: right;
        width: 124px;
        height: 40px;
        margin-left: 0px;
        background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/kwicks_sprite.jpg);
        background-repeat:no-repeat;
    }
    .kwicks a{
        display:block;
        height:40px;
        text-indent:-9999px;
        outline:none;
    }

    #kwick1 {
        background-position:-76px 0px;
    }
    #kwick2 {
        background-position:-276px 0px;
    }
    #kwick3 {
        background-position:-476px 0px;
    }
    #kwick4 {
        background-position:-676px 0px;
    }

    #kwick1.active, #kwick1:hover {
        background-position: -0px bottom;
    }
    #kwick2.active, #kwick2:hover{
        background-position: -200px bottom;
    }
    #kwick3.active, #kwick3:hover {
        background-position: -400px bottom;
    }
    #kwick4.active, #kwick4:hover {
        background-position: -600px bottom;
    }
    #kwick1 a{
        background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/end.jpg);
        background-repeat:no-repeat;
        background-position: left 0px;
    }

    #kwick1 a:hover{
        background-position: left -80px;
    }

    #kwick4 a{
        background-image:url(http://www.creativityworld.net/js/tajareb/Kwicks-Navigation/end.jpg);
        background-repeat:no-repeat;
        background-position: right -40px;
    }
    #kwick4 a:hover{
        background-position: right -120px;
    }
    </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://me-rap.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" /> <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="blue" href="http://me-rap.com/vb/3-rap-by-m-mario/css/blue.css" /> <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="vi" href="http://me-rap.com/vb/3-rap-by-m-mario/css/vi.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://me-rap.com/vb/3-rap-by-m-mario/css/ti-style.css " />  <script type="text/javascript" src="http://me-rap.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script> <script type="text/javascript" src="http://me-rap.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script> <script type="text/javascript"> <!--
    var SESSIONURL = "";
    var SECURITYTOKEN = "guest";
    var IMGDIR_MISC = "images/misc";
    var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
    // --> </script> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ام اي راب - ME-RAP - راب شرق الاوسط RSS Feed" href="/RSS" /> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="http://www.me-rap.com/vb/style.css" type="text/css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.4.3.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts/jquery.aes.js"></script> <script type="text/javascript" src="scripts/jquery.aes2.js"></script><style>
    .notifications {
      position: relative;
      background-color: #F33;
      -moz-border-radius: 7px;
      border-radius: 7px;
      color: white;
      width: 14px;
      height: 14px;
      font-size: 10px;
      text-align: center;
      line-height: 14px;
      bottom: 25px;
      right: 17px;
      padding-right: 1px;
      padding-left: 1px;
    }
    </style>  <script type="text/javascript" src="massy/poem.js"></script> <script type="text/javascript" src="massy/gradient.js"></script> <style type="text/css">
    .bdr130button {
      padding: 1px;
      border: none;
    }
    .rainbow{ behavior: url('massy/rainbow.htc') }
    .saleh-info {
      font-family: Arial;
      font-size: 11px;
      font-weight: bold;
      color: #000000;
      background-image: url('images/toolbox/info.png');
      background-color: #EAEEFB;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: right 10px;
      border: 1px solid #203FAA;
      padding: 15px 65px 10px 5px;
      display: block;
    }
    .saleh-caution {
      font-family: Arial;
      font-size: 11px;
      font-weight: bold;
      color: #000000;
      background-image: url('images/toolbox/caution.png');
      background-repeat: no-repeat;
      background-color: #FFFFCC;
      background-position: right 10px;
      border: 1px solid #990000;
      padding: 15px 65px 10px 5px;
    }
    .saleh-warning {
      font-family: Arial;
      font-size: 11px;
      font-weight: bold;
      color: #000000;
      background-image: url('images/toolbox/warning.png');
      background-color: #FFCCCC;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: right 10px;
      border: 1px solid #FF0000;
      padding: 15px 65px 10px 5px;
    }

    </style>  <script language="JavaScript"> <!--
    function stopError() {
    return true;
    }
    window.onerror = stopError;
    // --> </script> <script>
    nereidFadeObjects = new Object();
    nereidFadeTimers = new Object();
    function nereidFade(object, destOp, rate, delta){
    if (!document.all)
    return
    if (object != "[object]"){ 
    setTimeout("nereidFade("+object+","+destOp+","+rate+","+delta+")",0);
    return;
    }
    clearTimeout(nereidFadeTimers[object.sourceIndex]);
        diff = destOp-object.filters.alpha.opacity;
        direction = 1;
        if (object.filters.alpha.opacity > destOp){
        direction = -1;
        }
        delta=Math.min(direction*diff,delta);
        object.filters.alpha.opacity+=direction*delta;
        if (object.filters.alpha.opacity != destOp){
            nereidFadeObjects[object.sourceIndex]=object;
            nereidFadeTimers[object.sourceIndex]=setTimeout("nereidFade(nereidFadeObjects["+object.sourceIndex+"],"+destOp+","+rate+","+delta+")",rate);
        }
    }
    </script> <style>
    .shakeimage{
    position:relative
    }
    </style> <script language="JavaScript1.2">
    var rector=3
    var stopit=0
    var a=1
    function init(which){
    stopit=0
    shake=which
    shake.style.left=0
    shake.style.top=0
    }
    function rattleimage(){
    if ((!document.all&&!document.getElementById)||stopit==1)
    return
    if (a==1){
    shake.style.top=parseInt(shake.style.top)+rector
    }
    else if (a==2){
    shake.style.left=parseInt(shake.style.left)+rector
    }
    else if (a==3){
    shake.style.top=parseInt(shake.style.top)-rector
    }
    else{
    shake.style.left=parseInt(shake.style.left)-rector
    }
    if (a<4)
    a++
    else
    a=1
    setTimeout("rattleimage()",50)
    }
    function stoprattle(which){
    stopit=1
    which.style.left=0
    which.style.top=0
    }
    </script> <script language="JavaScript1.2">
    function flashit(){
    if (!document.all)
    return
    if (myexample.style.borderColor=="blue")
    myexample.style.borderColor="red"
    else
    myexample.style.borderColor="blue"
    }
    setInterval("flashit()", 200)
    </script>  <script type="text/javascript"><!--
            var hpostid = 0;
            var hmax = 0;
            function findposts(obj,call){
                ruf = call;
                var laenge = obj.innerHTML.length;
                if (hmax == '0'){
                  hmax = laenge;
                } else if (hmax < laenge){
                  hmax = laenge;
                  Rufen(ruf);
                }
            }
            var hide_aktiv = null;
            var unhide = null;
            var zahl = 0;
            var old;
            var postid
            function Rufen(posting){
                if (window.XMLHttpRequest) {
                  unhide = new XMLHttpRequest();
                } else if (window.ActiveXObject) {
                  unhide = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                }
                old = posting
                var postids = posting.split(",");
                if ( zahl < postids.length){
                  postid = postids[zahl];
                  unhide.open("POST", "showthread.php", true);
                  unhide.onreadystatechange = ausgeben;
                  unhide.setRequestHeader(
                      "Content-Type",
                      "application/x-www-form-urlencoded");
                  unhide.send("do=whatever&p="+postid+"&all="+old);
                } else zahl = 0;
            }

            function ausgeben() {
                if (unhide.readyState == 4) {
                  if (unhide.responseText != 'sid_hide_still_active'){
                      document.getElementById("post_message_"+postid).innerHTML =
                        unhide.responseText;
                      zahl++;
                      Rufen(old);
                  } else {
                      zahl++;
                      Rufen(old);
                  }
                }
                else setTimeout('ausgeben()', 200);
            }
            //--> </script>  <style type="text/css">
    img.bbCodeImage {
      max-width: 400px;
    }
    .wysiwyg img.bbCodeImage {
      max-width: 400px;
    }
    </style> <title>ام اي راب - ME-RAP - راب شرق الاوسط</title> 
    <div align="center">
            <img src="http://im79.gulfup.com/jlXzWN.png" alt="" />
    </div>
           
    <div align="center">
            <img src="http://i38.servimg.com/u/f38/19/10/84/64/uiui11.png" alt="" />
    </div>
     
      <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>
     
    <div align="center">
               
      <div class="page" style="width:970px; text-align:right">
                   
          <div style="padding:0px 1px 0px 1px">
                  <br />     
            <table style="width: 100%;" border="0">
                         
                <tbody>
                         
                  <tr>
                               
                      <td>
                                 
                        <marquee direction="right" scrolldelay="100">
                                  <strong><span style="color: Red; font-size: 12px;"></span></strong>   
                            <p style="" align="center">
                                    <a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="text-decoration: none"> <span style="font-size: 19pt; background-color: #FF0000"> </span><span style="font-size: 19pt; background-color: #000000">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span></span></span><span style="text-decoration: none"><span style="font-size: 19pt"><span style="background-color: #000000"> </span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: #000000"></span></span><span style="background-color: #000000"> </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="font-size: 19pt; background-color: #000000">  </span> <span style="font-size: 19pt; background-color: #FF0000"> </span></span></span></span></strong></a>   
                            </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>   
                            <p style="" align="center">
                                    <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 255, 138); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #A9DBA4">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                            </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>   
                            <p style="" align="center">
                                    <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #800000">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                            </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>   
                            <p style="" align="center">
                                    <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 19pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #666699">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                            </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"></a> </span></strong>   
                            <p style="" align="center">
                                    <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://rap1.cool.st/"> <strong><span style="font-size: 19pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #5b6604">بــنــر كــتابي مــتـحـرك</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                            </p><strong><span style="color: Red; font-size: 16px;"><a href="http://rap1.cool.st/"> </a></span></strong>   
                        </marquee>
                                 
                      </td>
                               
                  </tr>
                           
                </tbody>
                       
            </table>
                       
            <table style="width: 100%;" class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
                         
                <thead>
                           
                  <tr>
                               
                      <td class="thead" align="center">
                                 
                        <p align="center">
                                   
                        </p>
                               
                      </td>
                               
                  </tr>
                           
                </thead>
                         
                <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">
                           
                  <tr>
                               
                      <td class="alt1">
                                 
                        <p>
                                   
                        </p>
                               
                        <p align="center">
                                  <a href="http://rap1.cool.st/t105-topic#440"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #B04F51">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/t105-topic#440"> </a>   
                        <p align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2596/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000000"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #716F91">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #000000; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>   
                        <p align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2594/#post22940"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #808080"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #003300">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #808080; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>   
                        <p align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2587/#post22888"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #AA6600">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>   
                        <p align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2584/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 0); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #000099">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>   
                        <p align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2593/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(0, 0, 128); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #000080"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #669999">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #000080; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>   
                        <p align="center">
                                <a href="http://rap1.cool.st/"> </a><a href="http://www.me-rap.com/vb/t2580/"> <strong><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;"> <span style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00"> </span><span style="text-decoration: none; background-color: #336699">اعـلان كــتابي</span> <span style="background-color: #FFFF00; text-decoration:none">  </span></span></strong></a>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"> </a>   
                        <p style="text-align: center;">
                                <strong><span style="font-size:22px;"><span style="color:#FFA07A;"><span style="background-color:#FFA07A;">.</span></span><span style="color:#FFFFFF;"><span style="background-color:#FFFFFF;">.</span></span><span style="color:#B22222;"><span style="background-color:#B22222;">.</span><span style="background-color:#FFA07A;">اعـلان كــتابي</span></span><span style="line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(165, 42, 42);"><span style="background-color: rgb(178, 34, 34);">.</span></span><span style="line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span><span style="line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(255, 160, 122);"><span style="background-color: rgb(255, 160, 122);">.</span></span></span></strong>   
                        </p><a href="http://rap1.cool.st/"></a>   
                      </td>
                               
                  </tr>
                           
                </tbody>
                         
           
avatar
{Lone~Wolf}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 4339
معدل النشاط : 7261
السُمعة : 160

http://www.t-mrkz.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة بكود overall_header -- ممكن حل بأسرع وقت

مُساهمة من طرف YaZaN k!nG في الإثنين 27 أبريل 2015 - 22:21

شكككككككرا الك اخي 
تم الحل  Cool Cool Cool Cool Cool Laughing
avatar
YaZaN k!nG
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 2791
السُمعة : 1

http://google.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى