طلب تعديل علي كود

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 15:24

طلب الصورهالمتواجده علي الهيدر
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'شبكه احلى حكاية'; Style ID: 59
*/
body
{
   background: #E1E1E2;
   color: #000000;
   font: 10pt tahoma;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
   text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
a:link, body_alink
{
   color: #62101a;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #62101a;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #FF4400;
   text-decoration: none;
}
.page
{
   background: #ffd1d7;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
}
.page a:link, .page_alink
{
   text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
   text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
   font: 10pt tahoma;
}
.tborder
{
   background: transparent;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
   border:dashed 1px #b2374a;
   text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.tcat
{
   background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 10pt tahoma;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #FFFF66;
   text-decoration: none;
}
.thead
{
   background: #faa42a url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
   color: #660000;
   font: bold 11px tahoma;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   text-shadow:1px 1px 0px #FFFFFF;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #660000;
   text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #660000;
   text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #660000;
   text-decoration: none;
}
.tfoot
{
   background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font-family: tahoma;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #FFFF66;
   text-decoration: none;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
   color: #000000;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
   text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
   text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #000000;
}
.inlinemod a:link, .inlinemod_alink
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg
{
   background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
   color: #000000;
   font: 10pt tahoma;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #62101a;
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #62101a;
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #FF4400;
   text-decoration: none;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt tahoma;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: tahoma;
}
.button
{
   font: 11px tahoma;
}
select
{
   font: 11px tahoma;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma;
}
.smallfont
{
   font: 11px tahoma;
}
.time
{
   color: #FF0000;
}
.navbar
{
   font: 11px tahoma;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
   text-decoration: none;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-family: tahoma;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #3E5C92;
   color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
   padding: 10px;
   border: 2px outset;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
   text-decoration: none;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.panelsurround
{
   background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
}
legend
{
   color: #22229C;
   font: 11px tahoma;
}
.vbmenu_control
{
   background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #faa42a url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
   border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
   background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
   color: #000000;
   font: 11px tahoma;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
   border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
   border-style: solid;
       border-width: 1px;
   text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #faa42a url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: 11px tahoma;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #660000;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #660000;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #660000;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
body{
   background-color:#ffd1d7;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg-body_02.gif');
   background-repeat:repeat;
margin:0px auto;
}
#all{
   width:100%;
   height:100%;
}
.header{
   height:336px;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg-header_02.gif');
   background-repeat:repeat-x;
}
.buten-h{
   width:550px;
   height:55px;
   float:right;
   margin-top:14px;
   margin-right:10px;
}
.buten-h a{
   float:right;
   width:105px;
   height:50px;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_10.png');
   background-repeat:no-repeat;
   font-family:Tahoma;
   font-size:13px;
   font-weight:bold;
   color:#811a28;
   text-decoration:none;
   text-align:center;
   margin-right:5px;
   line-height:45px;
}
.buten-h a:hover{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_05.png');
   background-repeat:no-repeat;
   margin-top:5px;
}
.face{
   width:145px;
   height:45px;
   float:left;
   margin-top:17px;
   margin-left:35px;
}
img{
   border:0px;
}
.logo{
   width:365px;
   height:250px;
   float:right;
   margin-top:16px;
}
.r-h{
   width:566px;
   height:336px;
   float:right;
}
.l-h{
   float:left;
   width:428px;
   height:333px;
}
.login{
   width:404px;
   height:242px;
   float:left;
}
.footer{
   width:100%;
   height:270px;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg-footer_06.png');
   background-repeat:repeat-x;
}
.r-f{
   float:right;
   height:270px;
   width:462px;
   
}
.r-f p{
   float:right;
   font-family:Tahoma;
   font-size:16px;
   color:#ffdadf;
   margin-top:30px;
   margin-right:50px;
   text-decoration:none;
}
.linke-f{
   width:409px;
   height:102px;
   float:right;
   margin-top:55px;
   margin-right:15px;
}
.linke-f ul{
    float: right;
    font-family: Tahoma;
    font-weight: bold;
    list-style: none inside none;
    width: 100%;
}
.linke-f ul li{
     display: inline;
    float: right;
    text-align: center;
    width: 100px;
        margin-right:36px;

}
.linke-f ul li a{
       color: #8d1d2c;
    font-family: tahoma;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    height: 25px;
    line-height: 25px;
    margin-right: 5px;
    text-decoration: none;

}
.linke-f ul li a:hover{
margin-left:5px;
}
.l-f{
   width:462px;
   height:272px;
   float:left;
}
.logo-volen{
width:167px;
height:46px;
margin-left:50px;
margin-top:17px;
}
.logo-volen:hover{
   margin-left:60px;
}
.Administration{
   float:left;
   width:492px;
   height:130px;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/Administration.png');
   background-repeat:no-repeat;
   margin-top:50px;
   margin-left:25px;
}
.Administration p{
   width:406px;
   height:78px;
   font-family:Tahoma;
   font-size:12px;
   font-weight:bold;
   color:#942634;
   text-align: right;
      margin-top:36px;
      margin-left:5px;
}
.Administration p a{
   text-decoration:none;
   color:#5c101a;
}
.all-main{
   background-color:#ffd1d7;
   border:8px #8c2531 solid;
   border-radius:10px;
}
.main{
   padding:0px 10px 0px 10px;
}
.up-main{
height:300px;
width:100%;
}
.r-u-m{
height:250px;
width:630px;
float:right;
margin-top:30px;
margin-right:20px;
}
.l-u-m{
   height:250px;
   width:320px;
   float:left;
   margin-top:30px;
margin-left:20px;

}
.totale{
   width:627px;
   height:268px;
   margin-top:30px;
   margin-right:20px;
   
}
.s-g{
   height:55px;
   width:633px;
   float:right;
}
.search-1{
   width:306px;
   height:55px;
   float:right;
}
.sr2{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/s1.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:221px;
   height:55px;
   float:right;
   border:0px black solid;
   text-align:center;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    line-height: 36px;
}
.sr1{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/s2.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:85px;
   height:55px;
   float:right;
   border:0px black solid;
}
.qoogle{   width:306px;
   height:55px;
   float:right;
   margin-right:10px;
}
.g2{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/g1.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:221px;
   height:55px;
   float:right;
   border:0px black solid;
   text-align:center;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    line-height: 36px;
}
.g1{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/g2.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:85px;
   height:55px;
   float:right;
   border:0px black solid;
}
.google-b{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-g.png');
   background-repeat:no-repeat;
   float:right;
   width:300px;
   height:248px;
}
.baner{
   width:622px;
    height:187px;
    float:right;
}
.login form{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:404px;
   height:242px;
   float:left;
   margin-top:21px;


}
.input_uenter{
   background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    float: right;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    height: 27px;
    margin-right: 41px;
    margin-top: 20px;
    width: 133px;
}
.input_upass{
     background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    direction: rtl;
    float: right;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    height: 26px;
    line-height: 26px;
    margin-right: 44px;
    margin-top: 5px;
    width: 133px;
}
.input_uenter{
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
    border: 0 none;
    color: #FFFFFF;
    direction: rtl;
    float: left;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    height: 39px;
    text-align: center;
    width: 76px;
}
#navbar_password{
   float:right;
   margin-top:17px;
   margin-right:96px;
}
#navbar_username{
   float:right;
   margin-top:100px;
   margin-right:96px;
}
#cb_cookieuser_navbar{
   float:right;
   margin-top:3px;
   margin-right:4px;
}
.in{
   float:left;
   margin-top:12px;
   margin-left:83px;
}
.blooks{
   width:100%;
   height:100%;
   margin-top:20px;
   margin-bottom:25px;
}
.Top-b{
   height:58px;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_05.png');
   background-repeat:repeat-x;
}
.r-t{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_06.png');
   background-repeat:no-repeat;
   width:329px;
   height:58px;
   float:right;
}
.l-t{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_03.png');
   background-repeat:no-repeat;
   float:left;
   width:70px;
   height:58px;
}
.Center-b{ background: none repeat scroll 0 0 #faaab2;
    text-align: justify;
}
.r-c{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_08.png');
    background-position: left top;
    background-repeat: repeat-y;
    padding-left: 19px;}
.l-c{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_10.png');
    background-position: right top;
    background-repeat: repeat-y;
    padding-right: 19px;
}
.Down-b{
   height:42px;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_13.png');
   background-repeat:repeat-x;
}

.r-d{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_15.png');
   background-repeat:no-repeat;
   float:right;
   width:55px;
   height:42px;
}
.l-d{
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/vb_16.png');
   background-repeat:no-repeat;
   float:left;
   height:42px;
   width:70px;
   
}
*{
   margin:0px auto;
}

#login_box {
   width:365px;
   height:250px;
   margin:10px auto 0px auto;
   overflow:hidden;
}

#login_out {
   width:365px;
   height:250px;
   float:left;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
margin-top: 21px;
}


.input_user {
   width:120px;
   float:left;
   margin-top:101px;
   height:27px;
  margin-left: 169px;
   overflow:hidden;
}
.input_user input {
   width:120px;
   float:right;
   height:27px;
   background-color:transparent;
   border:0px;
   direction:rtl;
   font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
   font-size:12px;
   color:#5E162B;
}
#login_button {
    float: left;
    height: 30px;
    margin-left: 95px;
    margin-top: -24px;
    overflow: hidden;
    width: 65px;
    }
#login_button input{
  height: 34px;
    width: 69px;
    float:left;
   border:0px;
   background-color:transparent;
   font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
   font-size:12px;
   font-weight:bold;
   cursor:pointer;
   color:#5E162B;
}
.remem {
   float:right;
   width:86%;
   direction:rtl;
   color:#811a28;
   font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
   font-size:12px;
        margin-right: 45px;
        margin-top: 10px;
}
.remem input {
   float:right;
}
.remem label {

margin-right: 10px;}

html
{
   scrollbar-base-color: #8d1d2c;
   scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
   scrollbar-track-color: #8d1d2c;
}
.face a {
    float: right;
    margin-right: 5px;
}
#login_in {
   width:406px;
   height:252px;
   float:left;
   background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/logn-off.png');
    margin-top: 22px;
}
#right_log {
   width:231px;
   height:84px;
   float:right;
  margin-right: 87px;
    margin-top: 120px;
   direction:rtl;
   color:#9b2032;
}
.linke-f ul {
    padding:0px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />
<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://www.volen-web.com/vb/images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>


  <script type="text/javascript" src="https://almajd-bnaty.googlecode.com/svn/trunk/java/jquery-1.8.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://almajd-bnaty.googlecode.com/svn/trunk/java/easing.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://almajd-bnaty.googlecode.com/svn/trunk/java/scrip2.js"></script>

</head>

<body>
<div id="all">
   <div class="header">
   <div class="r-h">
      <div class="buten-h">
      <a href="/">الرئيسية</a>
                 
                <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <a href="/register">التسجيل</a>
                <!-- END switch_user_logged_out -->
                 
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <a href="http://www.up1up2.com/up4/index.php?do=56228">مركز الرفع</a>
                <!-- END switch_user_logged_in -->
                 
      <a href="/faq">التعليمات</a>
      <a href="/calendar">التقويم</a>
      <a href="/contact">اتصل بنا</a>
      </div>
<div style="position:absolute;top:80px;left:920px;width:411px">
<object id="flash1" data="http://im45.gulfup.com/Wpqq2G.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width: 410px; height: 300px">
   <param name="movie" value="http://im45.gulfup.com/Wpqq2G.swf" />
   <param name="quality" value="High" />
   <param name="wmode" value="transparent" />
   </object>
</div>
      <div class="logo">
      <a href="/"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/93/95/45/ouuuou10.png" /></a>
      </div>
      </div>
      <div class="l-h">
      <div class="face">
         <a href="http://www.facebook.com"><img alt="" height="42" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_13.png" width="42" /></a>
         <a href="#"><img alt="" height="42" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_15.png" width="42" /></a>
         <a href="/rss"><img alt="" height="42" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_17.png" width="42" /></a>
      </div>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
                  <br />
 

<br />
<div class="smallfont" align="center">
    <strong><span style="color: Red;"><img src="http://im12.gulfup.com/2012-09-14/1347602069811.gif" /></span></strong> <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS} <img src="http://im12.gulfup.com/2012-09-14/1347602069811.gif" /></span></strong>
   <div>
       {LAST_VISIT_DATE}
   </div>
   
   <div>
       <a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a> // <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return
log_out('هل أنت متأگد پرغپتگ في آلخروچ من
آلمنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>.
   </div>
   
</div>
 
<div align="center">
    <span style="color: rgb(153, 0, 153);"></span><a href="/search?search_id=egosearch">مواضًيعي </a>| <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments">ملفاتي </a>| <a href="/search?search_id=unanswered">مواِضُيع لم يِتم الرُد عليِها</a><br /><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/18/69/17/70/oooo10.gif" /><span style="color: rgb(102, 0, 0);"></span> <br />
</div>
 
<!-- END switch_user_logged_in -->

                                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                     <div id="login_out">
                     <form action="/login.forum?redirect=/" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
                                                          <script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
                                                         

                                                           <div class="input_user">
                        <input name="username" type="text" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
                     </div>
                     <div class="input_user" style="margin-top:14px;">
                           <input name="password" type="password" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
                     </div>
                     <div id="login_button">
                        <input type="submit" name="login" accesskey="s" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." value="" />

                     </div>
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="remem"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><label for="cb_cookieuser_navbar">تذكرنى</label></div>
                     <input type="hidden" name="s" value="" />
                     <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                     <input type="hidden" name="do" value="login" />
                     <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                     <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />

                     </form>
                                                                                                <!-- END switch_user_logged_out -->
                  </div>             
      </div>
   </div>
   <div class="main">
      <div class="all-main">
      <div class="up-main">
         <div class="r-u-m">
            <div class="s-g">
            <div class="search-1">
      <form action="/search" method="get" style="height: 62px" >
      <input class="sr2" type="text" name="query" value="أكتب ما تبحث عنه" onfocus="if(this.value=='أكتب ما تبحث عنه')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='أكتب ما تبحث عنه'" />
      <input class="sr1" type="submit" name="submit" value="" title="أبحث" />
      </form>
      <a href="#"></a>
   </div>
<div class="qoogle">
      <form action="/contact" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form" style="height: 58px" >
      <input class="g2" type="text" name="mail"  value="أكتب بريدك الألكترونى" onfocus="if(this.value=='أكتب بريدك الألكترونى')this.value='' " onblur="if(this.value=='')this.value='أكتب بريدك الألكترونى'" />
      <input class="g1" type="submit" name="submit" value=""  title="اشترك"/>
      </form>
      <a href="/contact"></a>
   </div>

            </div>
            <div class="baner">
               <table style="width: 622px" height="187px">
   <tr>
      <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" width="468"/></a></td>
      <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" width="150"/></a></td>
   </tr>
   <tr>
      <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" width="468"/></a></td>
      <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" width="150"/></a></td>
   </tr>
   <tr>
      <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" width="468"/></a></td>
      <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" width="150"/></a></td>
   </tr>
</table>

            </div>

         </div>
         <div class="l-u-m">
         <div class="google-b"></div>
         </div>

      </div>

<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

<div class="blooks">
            <div class="Top-b">
               <div class="r-t"></div>
               <div class="l-t"></div>
            </div>
            <div class="Center-b">
               <div class="l-c">
               <div class="r-c">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.volen-web.com/vb/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>::  شبكه احلى حكاية::</strong></div>
      
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
      
      <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
      
         <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/groups" rel="nofollow" accesskey="6">Community</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
      
      <td class="vbmenu_control"><a href="calendar">التقويم</a></td>
      
         
            
            <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
            
            <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
         
         
      
      
      
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
                  </div>
               </div>                                             
            </div>
            <div class="Down-b">
               <div class="r-d"></div>
               <div class="l-d"></div>
            </div>
         </div>

<br />
<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
   <!-- community link menu -->
   <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr><td class="thead">Community Links</td></tr>
      
      
      
      
      
         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="/memberlist">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
      
      
      </table>
   </div>
   <!-- / community link menu -->
   
   
   
   <!-- header quick search form -->
   <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="/search" method="post">

               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
               <div style="margin-top:6px">
                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>
               </div>
            </form>
         </td>
      </tr>
      
      <tr>
         <td class="vbmenu_option"><a href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
      </tr>
      
      </table>
   </div>
   <!-- / header quick search form -->
   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
   <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
         <form action="/" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
            <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
            <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
         </form>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->


                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div class="blooks">
            <div class="Top-b">
               <div class="r-t"></div>
               <div class="l-t"></div>
            </div>
            <div class="Center-b">
               <div class="l-c">
               <div class="r-c">

<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">.: يشرفنا انضمامكم لمنتديات احلى حكاية :.</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
كما يشرفنا أن تقوم <a href="/register"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->

                                         
                                         
                  </div>
               </div>                                             
            </div>
            <div class="Down-b">
               <div class="r-d"></div>
               <div class="l-d"></div>
            </div>
         </div>

<br />
                  <!-- END switch_user_logged_out -->
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="blooks">
            <div class="Top-b">
               <div class="r-t"></div>
               <div class="l-t"></div>
            </div>
            <div class="Center-b">
               <div class="l-c">
               <div class="r-c">

<!-- guest welcome message -->
<table style="width: 100%;" _moz_resizing="true" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
   <thead>
      <tr>
         <td class="tcat" colspan="6">
            .: أهلا وسهلا بكم في منتـديات احلى حكاية :.
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="alt1" colspan="6">
            اهلا ومرحبا بك عضونا الكريم , حياك الله معنا مرة اخرى في منتدانا , يمكنك تصفح جديد المشاركات <a href="/search?search_id=newposts">من هنــا</a> , او الاطلاع على مشاركاتك <a href="/search?search_id=egosearch">من هنــا</a> , كما يمكنك طرح اراءك وتعليقاتك <a href="/search?search_id=unanswered">من هنــا</a><br />
         </td>
      </tr>
   </thead>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
   </div>
               </div>                                             
            </div>
            <div class="Down-b">
               <div class="r-d"></div>
               <div class="l-d"></div>
            </div>
         </div>

<br />

                  <!-- END switch_user_logged_in -->
                 
                              <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>
<br />
                 
    <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                     
                                  <br><br>   
                                        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
    </div>
                                  </td></tr><tr><!-- / guest welcome message -->
                 

                                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 4987
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 15:26

الهيدر هنا
http://ibdaaraby.ace.st/
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 4987
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 15:34

اهلين
ممكن التوضيح
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 15:42

مرحبا اخي  الكود اللي  في الاعلي هو  تمبولات هيدر

فيه صوره مكتوب عليها احلي حكايه ممكن  تطلعلي  هل الصوره و تعطيني  ياها و مكان الصوره  ضع  نص  مشان  اعدل علي الصوره و اضعها مره اخري في نفس المكان و شكرا
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 4987
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 16:02


[code:1:db20]   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />  
<!--  BEGIN switch_compat_meta  -->   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />  
<!--  END switch_compat_meta  -->  
<!--  BEGIN switch_canonical_url  -->   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />  
<!--  END switch_canonical_url  -->   {META_FAVICO}    {META}    {META_FB_LIKE}    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />   {T_HEAD_STYLESHEET}    {CSS}    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>    
<!--  BEGIN switch_fb_login  -->   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>  
<!--  END switch_fb_login  -->    
<!--  BEGIN switch_ticker  -->   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>  
<!--  END switch_ticker  -->    
<!--  BEGIN switch_ticker_new  -->   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
     /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
     var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
     var slid_vert = false;
     var auto_dir = 'next';
     var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

     switch( tickerDirParam )
     {
        case 'top' :
           slid_vert = true;
           break;

        case 'left':
           break;

        case 'bottom':
           slid_vert = true;
           auto_dir = 'prev';
           break;

        case 'right':
           auto_dir = 'prev';
           break;

        default:
           slid_vert = true;
     }

     $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
           $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

           /* Affichage de la liste */
           $('#fa_ticker_content').css('display','block');

           /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
           var height_max = h_perso;

           /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
           $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                 height_max = $(this).height();
              }
           } );

           /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
           $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
           });

           /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
           if (slid_vert)
           {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
           }

           /* Initialisation du caroussel */
           $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                 vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
           scroll: 1,
           size: {switch_ticker.SIZE},
           height_max: height_max,
           animation: {switch_ticker.SPEED}
           });
        }
        else
        {
           $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
           $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
     });
  //]]>
  </script>  
<!--  END switch_ticker_new  -->    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
     <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
     <!-- END switch_enable_pm_popup -->
     <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
     <!-- END switch_report_popup -->
     <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {            
           Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
           });
        });
     <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
     $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
           });
     });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>   {GREETING_POPUP}    
<!--  BEGIN switch_ticker_new  -->   <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
     text-align:center;
     width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
     margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
     margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>  
<!--  END switch_ticker_new  -->   {HOSTING_JS}    
<!--  BEGIN google_analytics_code  -->   <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
   var _gaq = _gaq || [];
   _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
   _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

   (function() {
     var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
     ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
     var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
   })();
  //]]>
  </script>  
<!--  END google_analytics_code  -->    
<!--  BEGIN hitskin_preview  -->  
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
     
<h1>
<img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com
</h1>
     
<div class="content">
       
<p>
           {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}             <br />            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>        
</p>
     
</div>
 
</div>
 
<!--  END hitskin_preview  -->    
<!--  BEGIN switch_login_popup  -->  
<div id="login_popup">
     
<table style="" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
       
<tbody>
<tr style="height: 25px;">
           
<td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>            
</td>
       
</tr>
       
<tr style="">
           
<td class="row1" align="left" valign="top">
             
<div id="login_popup_buttons">
                 
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input class="mainoption" value="{L_LOGIN}" type="submit" />                     <input class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" type="button" />                     <input id="login_popup_close" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" type="button" />                  
</form>
             
</div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>            
</td>
       
</tr>
     
</tbody>
</table>
 
</div>
 
<!--  END switch_login_popup  -->    <a name="top"></a>   {JAVASCRIPT}    
<!--  CSS Stylesheet  --><style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'شبكه احلى حكاية'; Style ID: 59
*/
body
{
  background: #E1E1E2;
  color: #000000;
  font: 10pt tahoma;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px;
  text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
a:link, body_alink
{
  color: #62101a;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #62101a;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #FF4400;
  text-decoration: none;
}
.page
{
  background: #ffd1d7;
  color: #000000;
  font-family: tahoma;
}
.page a:link, .page_alink
{
  text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
  text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt tahoma;
}
.tborder
{
  background: transparent;
  color: #000000;
  font-family: tahoma;
  border:dashed 1px #b2374a;
  text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.tcat
{
  background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 10pt tahoma;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.thead
{
  background: #faa42a url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
  color: #660000;
  font: bold 11px tahoma;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  text-shadow:1px 1px 0px #FFFFFF;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #660000;
  text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #660000;
  text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #660000;
  text-decoration: none;
}
.tfoot
{
  background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font-family: tahoma;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #FFFF66;
  text-decoration: none;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
  color: #000000;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
  text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
  text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
  color: #000000;
  font-family: tahoma;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  box-shadow:inset 0px 0px 5px #FFFFFF;
  text-shadow:0px 1px 1px #FFFFFF;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
  text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.inlinemod a:link, .inlinemod_alink
{
  text-decoration: none;
}
.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.wysiwyg
{
  background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
  color: #000000;
  font: 10pt tahoma;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #62101a;
  text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #62101a;
  text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
  text-decoration: none;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt tahoma;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: tahoma;
}
.button
{
  font: 11px tahoma;
}
select
{
  font: 11px tahoma;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: tahoma;
}
.smallfont
{
  font: 11px tahoma;
}
.time
{
  color: #FF0000;
}
.navbar
{
  font: 11px tahoma;
}
.navbar a:link, .navbar_alink
{
  text-decoration: none;
}
.navbar a:visited, .navbar_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-family: tahoma;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
  color: #000000;
  font-family: tahoma;
  padding: 10px;
  border: 2px outset;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
  text-decoration: none;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
  text-decoration: none;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
  text-decoration: none;
}
.panelsurround
{
  background: url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg33.png) repeat;
  color: #000000;
  font-family: tahoma;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px tahoma;
}
.vbmenu_control
{
  background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px tahoma;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #faa42a url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
  color: #000000;
  font-family: tahoma;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
  background: #801b29 url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg11.png) repeat-x top left;
  color: #000000;
  font: 11px tahoma;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
  border-color: #FFFFFF #000000 #000000 #FFFFFF;
  border-style: solid;
      border-width: 1px;
  text-shadow:1px 1px 0px #000000;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #faa42a url(http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg22.png) repeat-x top left;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px tahoma;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #660000;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #660000;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #660000;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
body{
  background-color:#ffd1d7;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg-body_02.gif');
  background-repeat:repeat;
margin:0px auto;
}
#all{
  width:100%;
  height:100%;
}
.header{
  height:336px;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg-header_02.gif');
  background-repeat:repeat-x;
}
.buten-h{
  width:550px;
  height:55px;
  float:right;
  margin-top:14px;
  margin-right:10px;
}
.buten-h a{
  float:right;
  width:105px;
  height:50px;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_10.png');
  background-repeat:no-repeat;
  font-family:Tahoma;
  font-size:13px;
  font-weight:bold;
  color:#811a28;
  text-decoration:none;
  text-align:center;
  margin-right:5px;
  line-height:45px;
}
.buten-h a:hover{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_05.png');
  background-repeat:no-repeat;
  margin-top:5px;
}
.face{
  width:145px;
  height:45px;
  float:left;
  margin-top:17px;
  margin-left:35px;
}
img{
  border:0px;
}
.logo{
  width:365px;
  height:250px;
  float:right;
  margin-top:16px;
}
.r-h{
  width:566px;
  height:336px;
  float:right;
}
.l-h{
  float:left;
  width:428px;
  height:333px;
}
.login{
  width:404px;
  height:242px;
  float:left;
}
.footer{
  width:100%;
  height:270px;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/bg-footer_06.png');
  background-repeat:repeat-x;
}
.r-f{
  float:right;
  height:270px;
  width:462px;
 
}
.r-f p{
  float:right;
  font-family:Tahoma;
  font-size:16px;
  color:#ffdadf;
  margin-top:30px;
  margin-right:50px;
  text-decoration:none;
}
.linke-f{
  width:409px;
  height:102px;
  float:right;
  margin-top:55px;
  margin-right:15px;
}
.linke-f ul{
   float: right;
   font-family: Tahoma;
   font-weight: bold;
   list-style: none inside none;
   width: 100%;
}
.linke-f ul li{
    display: inline;
   float: right;
   text-align: center;
   width: 100px;
       margin-right:36px;

}
.linke-f ul li a{
      color: #8d1d2c;
   font-family: tahoma;
   font-size: 12px;
   font-weight: bold;
   height: 25px;
   line-height: 25px;
   margin-right: 5px;
   text-decoration: none;

}
.linke-f ul li a:hover{
margin-left:5px;
}
.l-f{
  width:462px;
  height:272px;
  float:left;
}
.logo-volen{
width:167px;
height:46px;
margin-left:50px;
margin-top:17px;
}
.logo-volen:hover{
  margin-left:60px;
}
.Administration{
  float:left;
  width:492px;
  height:130px;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/Administration.png');
  background-repeat:no-repeat;
  margin-top:50px;
  margin-left:25px;
}
.Administration p{
  width:406px;
  height:78px;
  font-family:Tahoma;
  font-size:12px;
  font-weight:bold;
  color:#942634;
  text-align: right;
     margin-top:36px;
     margin-left:5px;
}
.Administration p a{
  text-decoration:none;
  color:#5c101a;
}
.all-main{
  background-color:#ffd1d7;
  border:8px #8c2531 solid;
  border-radius:10px;
}
.main{
  padding:0px 10px 0px 10px;
}
.up-main{
height:300px;
width:100%;
}
.r-u-m{
height:250px;
width:630px;
float:right;
margin-top:30px;
margin-right:20px;
}
.l-u-m{
  height:250px;
  width:320px;
  float:left;
  margin-top:30px;
margin-left:20px;

}
.totale{
  width:627px;
  height:268px;
  margin-top:30px;
  margin-right:20px;
 
}
.s-g{
  height:55px;
  width:633px;
  float:right;
}
.search-1{
  width:306px;
  height:55px;
  float:right;
}
.sr2{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/s1.png');
  background-repeat:no-repeat;
  width:221px;
  height:55px;
  float:right;
  border:0px black solid;
  text-align:center;
   border: 0 none;
   direction: rtl;
   font-family: Tahoma;
   font-size: 12px;
   line-height: 36px;
}
.sr1{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/s2.png');
  background-repeat:no-repeat;
  width:85px;
  height:55px;
  float:right;
  border:0px black solid;
}
.qoogle{   width:306px;
  height:55px;
  float:right;
  margin-right:10px;
}
.g2{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/g1.png');
  background-repeat:no-repeat;
  width:221px;
  height:55px;
  float:right;
  border:0px black solid;
  text-align:center;
   border: 0 none;
   direction: rtl;
   font-family: Tahoma;
   font-size: 12px;
   line-height: 36px;
}
.g1{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/g2.png');
  background-repeat:no-repeat;
  width:85px;
  height:55px;
  float:right;
  border:0px black solid;
}
.google-b{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-g.png');
  background-repeat:no-repeat;
  float:right;
  width:300px;
  height:248px;
}
.baner{
  width:622px;
   height:187px;
   float:right;
}
.login form{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
  background-repeat:no-repeat;
  width:404px;
  height:242px;
  float:left;
  margin-top:21px;


}
.input_uenter{
  background: none repeat scroll 0 0 transparent;
   border: 0 none;
   direction: rtl;
   float: right;
   font-family: Tahoma;
   font-size: 12px;
   height: 27px;
   margin-right: 41px;
   margin-top: 20px;
   width: 133px;
}
.input_upass{
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
   border: 0 none;
   direction: rtl;
   float: right;
   font-family: Tahoma;
   font-size: 12px;
   height: 26px;
   line-height: 26px;
   margin-right: 44px;
   margin-top: 5px;
   width: 133px;
}
.input_uenter{
   background: none repeat scroll 0 0 transparent;
   border: 0 none;
   color: #FFFFFF;
   direction: rtl;
   float: left;
   font-family: Tahoma;
   font-size: 12px;
   font-weight: bold;
   height: 39px;
   text-align: center;
   width: 76px;
}
#navbar_password{
  float:right;
  margin-top:17px;
  margin-right:96px;
}
#navbar_username{
  float:right;
  margin-top:100px;
  margin-right:96px;
}
#cb_cookieuser_navbar{
  float:right;
  margin-top:3px;
  margin-right:4px;
}
.in{
  float:left;
  margin-top:12px;
  margin-left:83px;
}
.blooks{
  width:100%;
  height:100%;
  margin-top:20px;
  margin-bottom:25px;
}
.Top-b{
  height:58px;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_05.png');
  background-repeat:repeat-x;
}
.r-t{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_06.png');
  background-repeat:no-repeat;
  width:329px;
  height:58px;
  float:right;
}
.l-t{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_03.png');
  background-repeat:no-repeat;
  float:left;
  width:70px;
  height:58px;
}
.Center-b{ background: none repeat scroll 0 0 #faaab2;
   text-align: justify;
}
.r-c{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_08.png');
   background-position: left top;
   background-repeat: repeat-y;
   padding-left: 19px;}
.l-c{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_10.png');
   background-position: right top;
   background-repeat: repeat-y;
   padding-right: 19px;
}
.Down-b{
  height:42px;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_13.png');
  background-repeat:repeat-x;
}

.r-d{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/table_15.png');
  background-repeat:no-repeat;
  float:right;
  width:55px;
  height:42px;
}
.l-d{
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/vb_16.png');
  background-repeat:no-repeat;
  float:left;
  height:42px;
  width:70px;
 
}
*{
  margin:0px auto;
}

#login_box {
  width:365px;
  height:250px;
  margin:10px auto 0px auto;
  overflow:hidden;
}

#login_out {
  width:365px;
  height:250px;
  float:left;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/login_02.png');
margin-top: 21px;
}


.input_user {
  width:120px;
  float:left;
  margin-top:101px;
  height:27px;
 margin-left: 169px;
  overflow:hidden;
}
.input_user input {
  width:120px;
  float:right;
  height:27px;
  background-color:transparent;
  border:0px;
  direction:rtl;
  font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
  font-size:12px;
  color:#5E162B;
}
#login_button {
   float: left;
   height: 30px;
   margin-left: 95px;
   margin-top: -24px;
   overflow: hidden;
   width: 65px;
   }
#login_button input{
 height: 34px;
   width: 69px;
   float:left;
  border:0px;
  background-color:transparent;
  font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
  font-size:12px;
  font-weight:bold;
  cursor:pointer;
  color:#5E162B;
}
.remem {
  float:right;
  width:86%;
  direction:rtl;
  color:#811a28;
  font-family:Tahoma, "times New Roman", serif, sans-serif;
  font-size:12px;
       margin-right: 45px;
       margin-top: 10px;
}
.remem input {
  float:right;
}
.remem label {

margin-right: 10px;}

html
{
  scrollbar-base-color: #8d1d2c;
  scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
  scrollbar-track-color: #8d1d2c;
}
.face a {
   float: right;
   margin-right: 5px;
}
#login_in {
  width:406px;
  height:252px;
  float:left;
  background-image:url('http://www.volen-web.com/vb/farha/images/logn-off.png');
   margin-top: 22px;
}
#right_log {
  width:231px;
  height:84px;
  float:right;
 margin-right: 87px;
   margin-top: 120px;
  direction:rtl;
  color:#9b2032;
}
.linke-f ul {
   padding:0px;
}
</style><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />
<!--  / CSS Stylesheet  --> <script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script><script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script><script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://www.volen-web.com/vb/images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script><script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script><script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>   <script type="text/javascript" src="https://almajd-bnaty.googlecode.com/svn/trunk/java/jquery-1.8.2.min.js"></script>  <script type="text/javascript" src="https://almajd-bnaty.googlecode.com/svn/trunk/java/easing.js"></script>  <script type="text/javascript" src="https://almajd-bnaty.googlecode.com/svn/trunk/java/scrip2.js"></script>
<div id="all">
 
<div class="header">
 
<div class="r-h">
     
<div class="buten-h">
     <a href="/">الرئيسية</a>                                  
<!--  BEGIN switch_user_logged_out  -->      <a href="/register">التسجيل</a>                
<!--  END switch_user_logged_out  -->                                  
<!--  BEGIN switch_user_logged_in  -->                <a href="http://www.up1up2.com/up4/index.php?do=56228">مركز الرفع</a>                
<!--  END switch_user_logged_in  -->                        <a href="/faq">التعليمات</a>      <a href="/calendar">التقويم</a>      <a href="/contact">اتصل بنا</a>      
</div>
<div style="position:absolute;top:80px;left:920px;width:411px"><object id="flash1" data="http://im45.gulfup.com/Wpqq2G.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width: 410px; height: 300px">   <param id="movie" value="http://im45.gulfup.com/Wpqq2G.swf" />   <param id="quality" value="High" />   <param id="wmode" value="transparent" />   </object>
</div>
     
<div class="logo">
     <a href="/"><img src="ضعي رابط الصورة هنا" /></a>      
</div>
     
</div>
     
<div class="l-h">
     
<div class="face">
        <a href="http://www.facebook.com"><img style="width: 42px; height: 42px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_13.png" /></a>         <a href="#"><img style="width: 42px; height: 42px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_15.png" /></a>         <a href="/rss"><img style="width: 42px; height: 42px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/linkes-h_17.png" /></a>      
</div>
<!--  BEGIN switch_user_logged_in  -->                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />                  <br />  <br />
<div class="smallfont" align="center">
   <strong><span style="color: Red;"><img src="http://im12.gulfup.com/2012-09-14/1347602069811.gif" /></span></strong> <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS} <img src="http://im12.gulfup.com/2012-09-14/1347602069811.gif" /></span></strong>  
<div>
      {LAST_VISIT_DATE}    
</div>
     
<div>
      <a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a> // <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return
log_out('هل أنت متأگد پرغپتگ في آلخروچ من
آلمنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>.  
</div>
   
</div>
 
<div align="center">
   <span style="color: rgb(153, 0, 153);"></span><a href="/search?search_id=egosearch">مواضًيعي </a>| <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments">ملفاتي </a>| <a href="/search?search_id=unanswered">مواِضُيع لم يِتم الرُد عليِها</a><br /><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/18/69/17/70/oooo10.gif" /><span style="color: rgb(102, 0, 0);"></span> <br />
</div>
 
<!--  END switch_user_logged_in  -->                                    
<!--  BEGIN switch_user_logged_out  -->                    
<div id="login_out">
                   
<form action="/login.forum?redirect=/" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
                                                         <script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>                                                                                                                    
<div class="input_user">
                       <input name="username" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" type="text" />                    
</div>
                   
<div class="input_user" style="margin-top:14px;">
                          <input name="password" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" type="password" />                    
</div>
                   
<div id="login_button">
                       <input name="login" accesskey="s" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." value="" type="submit" />                      
</div>
                   
<div class="clear">
</div>
                   
<div class="remem">
<input name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" type="checkbox" /><label for="cb_cookieuser_navbar">تذكرنى</label>
</div>
                    <input name="s" value="" type="hidden" />                     <input name="securitytoken" value="guest" type="hidden" />                     <input name="do" value="login" type="hidden" />                     <input name="vb_login_md5password" type="hidden" />                     <input name="vb_login_md5password_utf" type="hidden" />                      
</form>
                                                                                               
<!--  END switch_user_logged_out  -->                  
</div>
                 
</div>
 
</div>
 
<div class="main">
     
<div class="all-main">
     
<div class="up-main">
       
<div class="r-u-m">
           
<div class="s-g">
           
<div class="search-1">
     
<form action="/search" method="get" style="height: 62px">
     <input class="sr2" name="query" value="أكتب ما تبحث عنه" onfocus="if(this.value=='أكتب ما تبحث عنه')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='أكتب ما تبحث عنه'" type="text" />      <input class="sr1" name="submit" value="" title="أبحث" type="submit" />      
</form>
     <a href="#"></a>  
</div>
<div class="qoogle">
     
<form action="/contact" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form" style="height: 58px">
     <input class="g2" name="mail" value="أكتب بريدك الألكترونى" onfocus="if(this.value=='أكتب بريدك الألكترونى')this.value='' " onblur="if(this.value=='')this.value='أكتب بريدك الألكترونى'" type="text" />      <input class="g1" name="submit" value="" title="اشترك" type="submit" />      
</form>
     <a href="/contact"></a>  
</div>
           
</div>
           
<div class="baner">
             
<table style="width: 622px; height: 187px;">
 
<tbody>
<tr>
     
<td style="width: 458px; height: 60px;">
<a href="#"><img style="width: 468px; height: 60px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" /></a>
</td>
     
<td style="width: 150px; height: 60px;">
<a href="#"><img style="width: 150px; height: 60px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" /></a>
</td>
 
</tr>
 
<tr>
     
<td style="width: 458px; height: 60px;">
<a href="#"><img style="width: 468px; height: 60px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" /></a>
</td>
     
<td style="width: 150px; height: 60px;">
<a href="#"><img style="width: 150px; height: 60px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" /></a>
</td>
 
</tr>
 
<tr>
     
<td style="width: 458px; height: 60px;">
<a href="#"><img style="width: 468px; height: 60px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-pg.png" /></a>
</td>
     
<td style="width: 150px; height: 60px;">
<a href="#"><img style="width: 150px; height: 60px;" alt="" src="http://www.volen-web.com/vb/farha/images/b-sm.png" /></a>
</td>
 
</tr>
</tbody>
</table>
           
</div>
         
</div>
       
<div class="l-u-m">
       
<div class="google-b">
</div>
       
</div>
     
</div>

<!--  open content container  -->
<div align="center">
 
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">
     
<div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

<div class="blooks">
           
<div class="Top-b">
             
<div class="r-t">
</div>
             
<div class="l-t">
</div>
           
</div>
           
<div class="Center-b">
             
<div class="l-c">
             
<div class="r-c">

<!--  breadcrumb, login, pm info  -->
<table style="width: 100%;" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
 
<td style="width: 100%;" class="alt1">
               
<div class="navbar" style="font-size:10pt">
<a href="/" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.volen-web.com/vb/images/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>::  شبكه احلى حكاية::</strong>
</div>
         
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!--  / breadcrumb, login, pm info  -->
<!--  nav buttons bar  -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
 
<table style="width: 100%;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
<tbody>
<tr align="center">
                         
<td class="vbmenu_control">
<a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a>
</td>
               
<td class="vbmenu_control">
<a id="community" href="/groups" rel="nofollow" accesskey="6">Community</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script>
</td>
           
<td class="vbmenu_control">
<a href="calendar">التقويم</a>
</td>
                                         
<td class="vbmenu_control">
<a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a>
</td>
                       
<td class="vbmenu_control">
<a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script>
</td>
                                             
</tr>
 
</tbody>
</table>
</div>
<!--  / nav buttons bar  -->                  
</div>
             
</div>
                                                       
</div>
           
<div class="Down-b">
             
<div class="r-d">
</div>
             
<div class="l-d">
</div>
           
</div>
       
</div>
<br />
<!--  NAVBAR POPUP MENUS  -->        
<!--  community link menu  -->  
<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
     
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1">
     
<tbody>
<tr>
<td class="thead">
Community Links
</td>
</tr>
                                           
<tr>
<td class="vbmenu_option">
<a href="/memberlist">قائمة الأعضاء</a>
</td>
</tr>
                   
</tbody>
</table>
 
</div>
 
<!--  / community link menu  -->              
<!--  header quick search form  -->  
<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
     
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1">
     
<tbody>
<tr>
       
<td class="thead">
البحث في المنتدى
</td>
     
</tr>
     
<tr>
       
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
           
<form action="/search" method="post">
               <input name="do" value="process" type="hidden" />               <input name="quicksearch" value="1" type="hidden" />               <input name="childforums" value="1" type="hidden" />               <input name="exactname" value="1" type="hidden" />               <input name="s" value="" type="hidden" />               <input name="securitytoken" value="guest" type="hidden" />              
<div>
<input class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" type="text" /><input class="button" value="إذهب" tabindex="1004" type="submit" />
</div>
             
<div style="margin-top:6px">
                 <label for="rb_nb_sp0"><input name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" type="radio" />عرض المواضيع</label>                                     <label for="rb_nb_sp1"><input name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" type="radio" />عرض المشاركات</label>              
</div>
           
</form>
       
</td>
     
</tr>
           
<tr>
       
<td class="vbmenu_option">
<a href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a>
</td>
     
</tr>
           
</tbody>
</table>
 
</div>
 
<!--  / header quick search form  -->            
<!--  / NAVBAR POPUP MENUS  -->
<!--  PAGENAV POPUP  -->  
<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
     
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1">
     
<tbody>
<tr>
       
<td style="white-space: nowrap;" class="thead">
الذهاب إلى الصفحة...
</td>
     
</tr>
     
<tr>
       
<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
       
<form action="/" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
           <input class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" type="text" />            <input class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" type="button" />        
</form>
       
</td>
     
</tr>
     
</tbody>
</table>
 
</div>
<!--  / PAGENAV POPUP  -->                  
<!--  BEGIN switch_user_logged_out  -->
<div class="blooks">
           
<div class="Top-b">
             
<div class="r-t">
</div>
             
<div class="l-t">
</div>
           
</div>
           
<div class="Center-b">
             
<div class="l-c">
             
<div class="r-c">

<!--  guest welcome message  -->
<table style="width: 100%;" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
 
<td class="tcat">
.: يشرفنا انضمامكم لمنتديات احلى حكاية :.
</td>
</tr>
<tr>
 
<td class="alt1">
     أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.كما يشرفنا أن تقوم <a href="/register"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.  
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!--  / guest welcome message  -->                                                                                                      
</div>
             
</div>
                                                       
</div>
           
<div class="Down-b">
             
<div class="r-d">
</div>
             
<div class="l-d">
</div>
           
</div>
       
</div>
<br />                  
<!--  END switch_user_logged_out  -->              
<!--  BEGIN switch_user_logged_in  -->
<div class="blooks">
           
<div class="Top-b">
             
<div class="r-t">
</div>
             
<div class="l-t">
</div>
           
</div>
           
<div class="Center-b">
             
<div class="l-c">
             
<div class="r-c">

<!--  guest welcome message  -->
<table style="width: 100%;" _moz_resizing="true" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
 
<thead>
     
<tr>
       
<td class="tcat" colspan="6">
           .: أهلا وسهلا بكم في منتـديات احلى حكاية :.          
</td>
     
</tr>
     
<tr>
       
<td class="alt1" colspan="6">
           اهلا ومرحبا بك عضونا الكريم , حياك الله معنا مرة اخرى في منتدانا , يمكنك تصفح جديد المشاركات <a href="/search?search_id=newposts">من هنــا</a> , او الاطلاع على مشاركاتك <a href="/search?search_id=egosearch">من هنــا</a> , كما يمكنك طرح اراءك وتعليقاتك <a href="/search?search_id=unanswered">من هنــا</a><br />        
</td>
     
</tr>
 
</thead>
</table>
<!--  / guest welcome message  -->  
</div>
             
</div>
                                                       
</div>
           
<div class="Down-b">
             
<div class="r-d">
</div>
             
<div class="l-d">
</div>
           
</div>
       
</div>
<br />                  
<!--  END switch_user_logged_in  -->                                                
<table align="{MENU_POSITION}" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             
<tbody>
<tr>
                 
<td {menu_nowrap}="" align="{MENU_POSITION}">
{GENERATED_NAV_BAR}
</td>
             
</tr>
           
</tbody>
</table><br />                                                            
<div id="center">
                                                                       <br /><br />                                          
<!--  BEGIN giefmod_index1  -->                                        {giefmod_index1.MODVAR}                                            
<!--  BEGIN saut  -->                                            
<div style="height:{SPACE_ROW}px">
</div>
     
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 16:03

الكود اعلاه لانه كبير جدا حذف الرسالة
===========
كتبت لك ضعي رابط الصورة هناء
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 16:46

طيب ممكن تعطيني الصوره اللي انت وجتها
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 4987
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 16:49

avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل علي كود

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأربعاء 24 ديسمبر 2014 - 16:56

avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 4987
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى