طلب تعديل على كود

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف mohamed-kaid3 في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 0:46

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا ركبت استايل تومبيلات
هاذا هو http://jewhara.0wn0.com/ 
واريد اعدل على كل شيئ
بس ما عرفت 
هاذا هو الكود ممكن تعدلولي عليه
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<!-- CSS Stylesheet -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://aymen-dz.googlecode.com/svn/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/style.css" />
<link href="https://aymen-dz.googlecode.com/svn/shbkat-seedoil/shbkat/Co2/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Co2" />
<link href="https://aymen-dz.googlecode.com/svn/shbkat-seedoil/shbkat/Co3/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Co3" />
<link href="https://aymen-dz.googlecode.com/svn/shbkat-seedoil/shbkat/Co4/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Co4" />
<link href="https://aymen-dz.googlecode.com/svn/shbkat-seedoil/shbkat/Co5/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Co5" />
<link href="https://aymen-dz.googlecode.com/svn/shbkat-seedoil/shbkat/Co6/style.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Co6" />

<script src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/js/SwitchColor.js" type="text/javascript"></script>


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "shbkat-seedoil/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
<script type="text/javascript" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>

<script type="text/javascript">
/***********************************************
* Bookmark site script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

/* Modified to support Opera (v9 tested) */
function bookmarksite(title,url){
    if (window.sidebar) // firefox
       window.sidebar.addPanel(title, url, "");
else if(window.opera && window.print){ // opera
      var elem = document.createElement('a');
      elem.setAttribute('href',url);
      elem.setAttribute('title',title);
      elem.setAttribute('rel','sidebar');
      elem.click();
    }
   else if(document.all)// ie
       window.external.AddFavorite(url, title);
}
</script>

   <title>منتديــآت جوهرة المحبة</title>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
  <div class="container">
    <div class="header">
      <div class="topdash">
        <div class="right">
          <ul>
            <li><a href="http://jewhara.0wn0.com/">الرئيسية</a></li>  
         <li><a href="http://jewhara.0wn0.com/search?search_id=newposts">ما الجديد ؟</a></li>  
         <li><a href="#">قريبا</a></li>  
         <li><a href="#">قريبا</a></li>  
          </ul>
        </div>
        <div class="left"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" width="463" height="65" border="0" usemap="#Map" />
          <map name="Map" id="Map">
            <area shape="rect" coords="44,6,232,47" onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)'; this.setHomePage('http://jewhara.0wn0.com/');" TARGET="_self" />
            <area shape="rect" coords="245,7,447,47" href="javascript:bookmarksite('منتديات جوهرة المحبة', 'http://www.almajd-dz.yoo7.com');" />
          </map>
        </div>
      </div>
      <div class="social">
        <div class="right"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" width="479" height="65" border="0" usemap="#Map3" />
          <map name="Map3" id="Map3">
            <area shape="rect" coords="30,20,58,50" href="https://www.facebook.com/almajd.dz" />
            <area shape="rect" coords="60,21,89,49" href="https://twitter.com/almajd_dz" />
            <area shape="rect" coords="92,20,119,49" href="/rss" />
          </map>
        </div>
        <div class="left">
         <map id="ImgMap0" name="ImgMap0">
         <area alt="" coords="212, 23, 247, 54" href="javascript:chooseStyle('none',60)" shape="rect" title="أزرق" />
         <area alt="" coords="175, 22, 208, 53" href="javascript:chooseStyle('Co2',60)" shape="rect" title="عودي" />
         <area alt="" coords="140, 22, 172, 51" href="javascript:chooseStyle('Co3',60)" shape="rect" title="اخضر" />
         <area alt="" coords="102, 22, 136, 52" href="javascript:chooseStyle('Co4',60)" shape="rect" title="بنفسجي" />
         <area alt="" coords="67, 22, 100, 52" href="javascript:chooseStyle('Co5',60)" shape="rect" title="برتقالي" />
         <area alt="" coords="31, 22, 64, 52" href="javascript:chooseStyle('Co6',60)" shape="rect" title="سماوي" />
         </map>
         <img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" width="333" height="65" border="0" usemap="#ImgMap0" />
          </div>
      </div>
      <div class="tophead">
        <div class="add"><a href="http://jewhara.0wn0.com/" title="منتديات جوهرة المحبة"><img src="http://im86.gulfup.com/PIfiBu.gif" /></a></div>
      </div>
      <div class="navbar">
        <div class="right"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" width="464" height="60" border="0" usemap="#Map4" />
          <map name="Map4" id="Map4">
            <area shape="rect" coords="3,11,117,54" href="/contact" alt="اعلن معنا" />
          </map>
        </div>
        <div class="left">
          <div class="Search">
            <form action="/search" method="post">
              <input name="do" type="hidden" value="process" />
              <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" />
              <input name="childforums" type="hidden" value="1" />
              <input name="exactname" type="hidden" value="1" />
              <input name="s" type="hidden" value="" />
              <input name="securitytoken" type="hidden" value="guest" />
              <input class="Box" name="query" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" size="25" tabindex="1001" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .." />
              <input id="rb_nb_sp1" name="showposts" tabindex="1003" type="hidden" value="1" />
                           <img alt="" height="37" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-4l6/Co1/img/spacer.gif" width="81" />
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>

          <div class="latest">
        <div class="app">
<iframe src="http://s1.rsspump.com/rss.aspx?s=a7d0319b-e12c-4876-a2c7-5d92f76b639a&amp;speed=2&amp;t=1&amp;d=0&amp;u=0&amp;p=0&amp;b=1&amp;ic=9&amp;font=Tahoma&amp;fontsize=14px&amp;bgcolor=&amp;color=FFFFFF&amp;type=typewriter&amp;su=0&amp;sub=0&amp;sw=0" frameborder="0" width="100%" height="18" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe><noframes><div style="background-color: none transparent;"><a href="http://news.rsspump.com/" title="rsspump">news</a></div></noframes>
</div>
      </div>
      
               <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

 
      <div class="jonusco">
<map id="ImgMap00" name="ImgMap00">
<area alt="" coords="44, 27, 204, 75" href="{U_LOGIN_LOGOUT}" shape="rect" />
</map>
<img alt="" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" width="233" height="106" usemap="#ImgMap00" style="float:left;" />
      </div>

                  <!-- END switch_user_logged_in -->

                        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <div class="jonus"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" width="233" height="106" border="0" usemap="#Map5" style="float:left;" />
        <map name="Map5" id="Map5">
          <area shape="rect" coords="23,19,220,88" href="/register" alt="انضم إلينا" />
        </map>
      </div>
    
                  <!-- END switch_user_logged_out -->

</div>    <!--end of header-->
    <div class="mypage">

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:95%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<div align="center"><img src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/shbkat/Co1/img/spacer.gif" /></div>
<br />

   <!-- Start Cat -->
   <div class="Cat">
      <!-- Start Cat Top -->
      <div class="CatTop">
         <div class="CatTop_Right">
            <h1> انت الآن تتصفح منتديات جوهرة المحبة</h1>
         </div>
         <div class="CatTop_Left">
         </div>
      </div>
      <!-- Start Cat Center -->
      <div class="CatCenter_Right">
         <div class="CatCenter_Left">
            <!-- Start Cat Body -->
            <div class="CatBody">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="http://demo.shbkat.com/vbulletin/index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/shbkat-seedoil/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>منتديـــآت المجد الجزائــري</strong></div>
      
   </td>

   <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
      <!-- login form -->
      <form action="/login.forum?redirect=/h15-page" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
      <script type="text/javascript" src="http://demo.shbkat.com/vbulletin/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
      <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0">
      <tr>
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <br />    
        <div align="center" class="smallfont">    
  <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS}</span></strong>
                    <div>{LAST_VISIT_DATE}</div>
        <div>
                          <a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>                        
                         //

                         <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return
log_out('هل أنت متأگد پرغپتگ في آلخروچ من
آلمنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>.
</div>
      </div>
         <br />
                  <!-- END switch_user_logged_in -->

                                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
         <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
         <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
         <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>
         <td><input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
                        <!-- END switch_user_logged_out -->
                  </tr>
      </table>
      <input type="hidden" name="s" value="" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
      <input type="hidden" name="do" value="login" />
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
      </form>
      <!-- / login form -->
   </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
      
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمات</a></td>
      
         <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/groups" rel="nofollow" accesskey="6">المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
      
          <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile&">بياناتي الشخصية</a></td>
      
         
            
            <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
            
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/memberlist" accesskey="4" rel="nofollow">قائمة الأعضاء</a> </td>
         
         
      
      
      
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

            </div>
         </div>
      </div>
      <!-- Start Cat Bottom -->
      <div class="CatBottom">
         <div class="CatBottom_Right">
         </div>
         <div class="CatBottom_Left">
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- End Cat -->
   <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
   <!-- community link menu -->
   <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr><td class="thead">روابط المنتدى</td></tr>
      
      
      
      
      
         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="/memberlist">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
      
      
      </table>
   </div>
   <!-- / community link menu -->
   
   
   
   <!-- header quick search form -->
   <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
                          <form action="/search" method="post">

               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
               <div style="margin-top:2px">
                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>
               </div>
            </form>
         </td>
      </tr>
      
      <tr>
                  <td class="vbmenu_option"><a href="/tags" rel="nofollow">بحث بالكلمة الدليلية </a></td>
      </tr>
      
      <tr>
                  <td class="vbmenu_option"><a href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
      </tr>
      
      </table>
   </div>
   <!-- / header quick search form -->
   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
   <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
                          <form action="/" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
            <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
            <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
         </form>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </div>
<!-- / PAGENAV POPUP --><!-- main -->
   


<!-- guest welcome message -->
<br />   <!-- Start Cat -->
   <div class="Cat">
      <!-- Start Cat Top -->
      <div class="CatTop">
         <div class="CatTop_Right">
            <h1> يشرفنا انضمامك معنا فى منتديات جوهرة المحبة</h1>
         </div>
         <div class="CatTop_Left">
         </div>
      </div>
      <!-- Start Cat Center -->
      <div class="CatCenter_Right">
         <div class="CatCenter_Left">
            <!-- Start Cat Body -->
            <div class="CatBody">


<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى منتديات جوهرة المحبة</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      
   </td>
</tr>
</table>               
            </div>
         </div>
      </div>
      <!-- Start Cat Bottom -->
      <div class="CatBottom">
         <div class="CatBottom_Right">
         </div>
         <div class="CatBottom_Left">
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- End Cat -->
   
   
<br />

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

<br />
                  
    <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                      
                                  <br><br>    
                                        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
    </div>
                                  </td></tr><tr><!-- / guest welcome message -->
                  

                                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->
avatar
mohamed-kaid3ذكر
عدد المساهمات : 6
معدل النشاط : 1335
السُمعة : 0

http://e3tmadat-alg.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف BAZOKA في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 5:27

وشح مالدي تريد تعديله في القالب .. 
صور المكان في المنتدى المطلوب تعديله
avatar
BAZOKA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 375
معدل النشاط : 2137
السُمعة : 8

http://diff.dbzworld.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف mohamed-kaid3 في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 17:32

تم الحذف


عدل سابقا من قبل أمير المساعدة في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 1:59 عدل 1 مرات (السبب : تمنع الروابط الخارجية وروابط التحميل)
avatar
mohamed-kaid3ذكر
عدد المساهمات : 6
معدل النشاط : 1335
السُمعة : 0

http://e3tmadat-alg.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف BAZOKA في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 23:02

جاري ...
avatar
BAZOKA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 375
معدل النشاط : 2137
السُمعة : 8

http://diff.dbzworld.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف mohamed-kaid3 في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 23:44

شكرا لك انا بئنتضارك
avatar
mohamed-kaid3ذكر
عدد المساهمات : 6
معدل النشاط : 1335
السُمعة : 0

http://e3tmadat-alg.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف BAZOKA في الأحد 19 أكتوبر 2014 - 23:57

تم عزيزي تعديل القوالب ورفعت الستايل مضغوط بعد التعديل رابط التحميل

تم الحذف

وبخصوص شعار المجد الجزائري قم بطلب تصميم شعار في منتدى الابداع ليتم تصميمه لك فانا لا اجيد التصميم

في موضوع في منتدى الابداع اطلب تصميم شعار باسم منتداك ويكون ب6 الوان حسب الالوان المتعددة في الستايل www.ibda3araby.com


عدل سابقا من قبل أمير المساعدة في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:01 عدل 1 مرات (السبب : تمنع روابط التحميل)
avatar
BAZOKA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 375
معدل النشاط : 2137
السُمعة : 8

http://diff.dbzworld.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف mohamed-kaid3 في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 0:57

جزاك الله خيرا اخي
ومن يركبه لي
avatar
mohamed-kaid3ذكر
عدد المساهمات : 6
معدل النشاط : 1335
السُمعة : 0

http://e3tmadat-alg.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف mohamed-kaid3 في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 1:00

avatar
mohamed-kaid3ذكر
عدد المساهمات : 6
معدل النشاط : 1335
السُمعة : 0

http://e3tmadat-alg.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف أمير المساعدة في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:00

ينقل للقسم المناسب .. Arrow
avatar
أمير المساعدة
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3876
معدل النشاط : 6016
السُمعة : 127

http://amir-help.lolbb.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف أمير المساعدة في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:02

@BAZOKA كتب:
تم عزيزي تعديل القوالب ورفعت الستايل مضغوط بعد التعديل رابط التحميل

تم الحذف
عزيزي تمنع روابط التحميل من فضلك .. Arrow
avatar
أمير المساعدة
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3876
معدل النشاط : 6016
السُمعة : 127

http://amir-help.lolbb.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف BAZOKA في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:02

جاري ...
avatar
BAZOKA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 375
معدل النشاط : 2137
السُمعة : 8

http://diff.dbzworld.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف BAZOKA في الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 22:47

اخي قالب الستايل به رابط فيه ملف فلاشي لم استطع فتحه لان جهازي خارب وفاتح من جهاز صديقي
اسف مرة اخرى ,, انتظر شخص اخر يعد لك الشعار
avatar
BAZOKA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 375
معدل النشاط : 2137
السُمعة : 8

http://diff.dbzworld.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف mohamed-kaid3 في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 0:37

اين انتم
avatar
mohamed-kaid3ذكر
عدد المساهمات : 6
معدل النشاط : 1335
السُمعة : 0

http://e3tmadat-alg.0wn0.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود

مُساهمة من طرف 1BlaCk GlaSs في الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 11:16

اهلا اخي , توجه لمنتدى الابداع العربي الشقيق
http://www.ibda3araby.com/
واطلب به تعديل على الستايل فهو من اختصاصهم ,
avatar
1BlaCk GlaSs
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3516
معدل النشاط : 6090
السُمعة : 98

http://www.e3tmadat.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى