مساعدة بقالب وضع ازرار

اذهب الى الأسفل

مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 0:02

السلام عليكم
ممكن
وضع ازرار جوجل بلس ولايك وشير الفيس بوك داخل محتوى الموضوع

الكود:
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
                <td class="row1" width="100%"><strong>
                          <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
            </tr>
            </table>
            <br />
        <a name="poststop" id="poststop"></a>

        <!-- controls above postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
        <tr valign="bottom">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->

     
          </td>

            <td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->
              </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
            <td class="catHead" width="100%">
                <div class="smallfont">
           
           
                </div>
            </td>
   
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
            <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        </span>

            </td>
       
       
       
            <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
            <span class="gensmall bold">
                   
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
          </td>
       

       

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->    <div class="frT">
                  <div class="frTR">
                      <div class="frTL">
                        </div><!--End frTL-->
                    </div><!--End frTR-->
                </div><!-- End frT -->
                <div class="frRBG">
                  <div class="frLBG">
        <div id="posts"><!-- post #501 -->

            <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
       


        <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>

        <!-- BEGIN postrow -->
           
            <!-- BEGIN displayed -->
     


        <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
       
                <th  >
                    <!-- status icon and date -->
                    <div align="center">
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                    </div>
               
                    <!-- / status icon and date -->
                </th >
                <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
               
     
                    المشاركة رقم: #
           
                </th >
       
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الكاتب:</td>
           
                <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                  <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                  </div>
                </td>
            </tr>
       
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
       
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
       
       
                      <tr>
                <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        </td>
            </tr>
            </table>
               
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
         
                      <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
            </tr>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
       
       
        <!-- END profile_field -->


               
       
           
        </table>
                        <div align="center">
                            </div>
                        <div align="center"></div>
                        </div>


     
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">
        <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الحالة:</td>
                <td class="row2"><div align="center">

        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
     

        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                </tr>
        </table>
                 
                    <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td>
                            <p align="center"></p>
                            <p> </td>
                        </tr>
        </table>
        <br />
            </td>
       
        <td class="row1" id="td_post_54">
       
        <!-- الموضوع والأيقونة -->
           
                    <!-- icon and title -->
                    <div class="smallfont">
                        <span class="postdetails">
                          <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        </span>
                    </div>
                    <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                    <!-- / icon and title -->
           
        <!-- google_ad_section_start -->
                <!-- message -->
                <div id="post_message_501" align="center">
               

              <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

              <br /><br />
                <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>
                      <br /><br />
                <center>
             
                 
        <div class="postbody" align="center">
                                               

                   
          <script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
    /* eegghh_sidebar-right-1_AdSense1_336x280_as */
    google_ad_slot = "6609448469";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script>                                                                               

        {postrow.displayed.MESSAGE}
    <br><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
    /* eegghh_sidebar-right-1_AdSense1_336x280_as */
    google_ad_slot = "6609448469";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></p>

                        <br /><br />

         
         
          <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
              <br/>         
                             
                                                    <br /></div>

       

         
           
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
     

         
            <br />

        <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000"> الموضوع
            الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
            <font color="#FF0000">الكاتب
        : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
          <br/>
       

                                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
         
       


             
              <br /><br />
           

           
           

           
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
            <p align="center"><div align="center">
         
              <br/>

            {postrow.displayed.SIGNATURE}
              <br/><br/>
         
              </div></p>
     
          </td>
        </tr>
        </table>
                <!-- / sig -->
                <!-- google_ad_section_end -->

                   
           
           

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
           
           
           
           
            </td>
       
            <td class="row1" align="left">
       
                <!-- controls -->
           
           
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
           
              <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

     

        <br />
     

          <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->


         
         

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->

         
         


        <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


            </div>
       
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
       
       
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->


        <br />

        <!-- social bookmarking links -->
       
            <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
        </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
            </tr>
            </table>
        <!-- / social bookmarking links -->

           
        <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


        <br />


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <thead>
                <tr>
                    <th  class="catHead" colspan="2">
                   
                        الــرد الســـريـع
                    </th >
                </tr>
            </thead>

        <tr>
        <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /></td>
     
                            </tr>
       
       

            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

        <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
               
               
                </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
                     
     
        <br />
     

            <br />

     


        <!-- next / previous links -->
            <br />
            <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
            </div>
        <!-- / next / previous links -->


        <!-- popup menu contents -->
        <br />
   
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
            <td width="100%" valign="top">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
            <td class="catHead">
                <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                تعليمات المشاركة
            </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
           
                <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                <hr />
           
                <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                <hr />
                <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
            </div></td>
     
        </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
            </td>
            <td class="smallfont" align="left">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
           
                <tr>
                    <td>
                    <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
       
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

        </div>
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- /forum rules and admin links -->

                     

                     
            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[$(resize_images({
            'selector' : '.postbody', 'max_width' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
            <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
             
        <br />
        <div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
    <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف حـــوده في الأحد 17 أغسطس 2014 - 0:29

مرحبا اخي
اتفضل
الكود:
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
                <td class="row1" width="100%"><strong>
                          <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
            </tr>
            </table>
            <br />
        <a name="poststop" id="poststop"></a>

        <!-- controls above postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
        <tr valign="bottom">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->

     
          </td>

            <td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->
              </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
            <td class="catHead" width="100%">
                <div class="smallfont">
           
           
                </div>
            </td>
   
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
            <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        </span>

            </td>
       
       
       
            <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
            <span class="gensmall bold">
                   
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
          </td>
       

       

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->    <div class="frT">
                  <div class="frTR">
                      <div class="frTL">
                        </div><!--End frTL-->
                    </div><!--End frTR-->
                </div><!-- End frT -->
                <div class="frRBG">
                  <div class="frLBG">
        <div id="posts"><!-- post #501 -->

            <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
       


        <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>

        <!-- BEGIN postrow -->
           
            <!-- BEGIN displayed -->
     


        <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
       
                <th  >
                    <!-- status icon and date -->
                    <div align="center">
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                    </div>
               
                    <!-- / status icon and date -->
                </th >
                <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
               
     
                    المشاركة رقم: #
           
                </th >
       
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الكاتب:</td>
           
                <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                  <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                  </div>
                </td>
            </tr>
       
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
            </tr>
       
            <tr>
                <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
            </tr>
       
       
                      <tr>
                <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                            <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        </td>
            </tr>
            </table>
               
                    <div class="smallfont" style="text-align:right">
                    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
         
                      <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
            </tr>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <tr>
                <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
            </tr>
       
       
        <!-- END profile_field -->


               
       
           
        </table>
                        <div align="center">
                            </div>
                        <div align="center"></div>
                        </div>


     
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            <tr>
                <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">
        <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
        <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
        <PARAM NAME=quality VALUE=high>
        <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
        <param name="wmode" value="transparent">
        <param name="menu" value="false">
        <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
        </EMBED></OBJECT></center></div>
        </td>
            </tr>
            </table>
        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
            <tr>
                <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
            </tr>
        <tr>
                <td class="row1">الحالة:</td>
                <td class="row2"><div align="center">

        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
     

        </div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                </tr>
        </table>
                 
                    <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td>
                            <p align="center"></p>
                            <p> </td>
                        </tr>
        </table>
        <br />
            </td>
       
        <td class="row1" id="td_post_54">
       
        <!-- الموضوع والأيقونة -->
           
                    <!-- icon and title -->
                    <div class="smallfont">
                        <span class="postdetails">
                          <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        </span>
                    </div>
                    <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                    <!-- / icon and title -->
           
        <!-- google_ad_section_start -->
                <!-- message -->
                <div id="post_message_501" align="center">
               

              <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

              <br /><br />
                <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>
                      <br /><br />
                <center>
             
                 
        <div class="postbody" align="center">
                                               

                   
          <script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
    /* eegghh_sidebar-right-1_AdSense1_336x280_as */
    google_ad_slot = "6609448469";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script>                                                                               

        {postrow.displayed.MESSAGE}
    <br><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
    /* eegghh_sidebar-right-1_AdSense1_336x280_as */
    google_ad_slot = "6609448469";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></p>

                        <br /><br />

          <div align=center id=FM_widget_share></div>‏
          <br />
          <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
              <br/>         
                             
                                                    <br /></div>

       

         
           
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
     

         
            <br />

        <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000"> الموضوع
            الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
            <font color="#FF0000">الكاتب
        : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
          <br/>
       

                                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
         
       


             
              <br /><br />
           

           
           

           
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
            <p align="center"><div align="center">
         
              <br/>

            {postrow.displayed.SIGNATURE}
              <br/><br/>
         
              </div></p>
     
          </td>
        </tr>
        </table>
                <!-- / sig -->
                <!-- google_ad_section_end -->

                   
           
           

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
           
           
           
           
            </td>
       
            <td class="row1" align="left">
       
                <!-- controls -->
           
           
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
           
              <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

     

        <br />
     

          <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->


         
         

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->

         
         


        <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


            </div>
       
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
       
       
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->


        <br />

        <!-- social bookmarking links -->
       
            <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
        </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
            </tr>
            </table>
        <!-- / social bookmarking links -->

           
        <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.a7la-7ekaya.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


        <br />


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <thead>
                <tr>
                    <th  class="catHead" colspan="2">
                   
                        الــرد الســـريـع
                    </th >
                </tr>
            </thead>

        <tr>
        <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /></td>
     
                            </tr>
       
       

            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

        <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
               
               
                </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
                     
     
        <br />
     

            <br />

     


        <!-- next / previous links -->
            <br />
            <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
            </div>
        <!-- / next / previous links -->


        <!-- popup menu contents -->
        <br />
   
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
            <td width="100%" valign="top">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
            <td class="catHead">
                <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                تعليمات المشاركة
            </td>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
           
                <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                <hr />
           
                <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                <hr />
                <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
            </div></td>
     
        </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
        </tbody>
        </table>
            </td>
            <td class="smallfont" align="left">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
           
                <tr>
                    <td>
                    <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
       
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

        </div>
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- /forum rules and admin links -->

                     

                     
            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[$(resize_images({
            'selector' : '.postbody', 'max_width' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
            <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
             
        <br />
        <div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
    <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">

avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6851
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 0:52

تسلم اخي حودة علي ردك وعملك الرائع
لكن
هل من الممكن وضع الازرار بدون حذف اخر مواضيع القسم
التي كانت موضوعه  سابقا
وان كان لا يجوز هل من الممكن وضع تعليقات الفيس بوك ايضا
اسف بغلبك لكنك الافضل اخي

وخبرتك رائعه

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 1:22

اخي ممكن تعديل بسيط علي القالب لانه
عند عمل مشاركة لاي موضوع بالفيس
بيشارك مواضيع موقعك
وليس موقعي
كما انه تعليقات الفيس بوك ليست في موضع مناسب اخي
للتعليقات

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف حـــوده في الأحد 17 أغسطس 2014 - 3:11

كيف يا غالي هل القالب خاص بموقعي ام ماذا
يعني انا اللي اعطيتك القالب ؟
عموما مفيش مشكله قولي كل طلباتك وانا تحت امرك
عشان اعملها كلها وان شاء الله يكون زي ما انتا عاوز بالضبط
avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6851
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 3:41

ليس قصدي هكذا اخي
كنت اما بعمل مشاركة للفيس بيظهر موضوع من موقع اخر لا داعي لذكر اسمه
خوفا من زعل صاحب الموقع
وكنت اظنه موقعك
انا قمت بالتعديل عليه والحمد لله لكن ما ينقصني هو تعليقات الفيس بوك
ارجو ان تراها بموقعي هنا http://www.sayedseed.com/

وهذا هو القالب بعد التعديل عليه ارجو ان تقوم بالازم بالنسبه لتعليقات الفيس
الكود:
       <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                        addthis_close();
                        addthis_close();
                    }
                });
            });
            //]]>
            </script>

            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                <tr>
                    <td class="row1" width="100%"><strong>
                              <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
                </tr>
                </table>
                <br />
            <a name="poststop" id="poststop"></a>

            <!-- controls above postbits -->
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
            <tr valign="bottom">
          
                    <td class="smallfont">
                        
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->

        
              </td>

                <td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->

            <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
            <tr>
                <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
          
                <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
                <td class="row1">{PAGINATION}</td>

        
          
          
                <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
            </tr>
            </table>

                  <!-- END topicpagination -->
                  </td>
            </tr>
            </table>
            <!-- / controls above postbits -->

            <!-- toolbar -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
            <tr>
                <td class="catHead" width="100%">
                    <div class="smallfont">
              
              
                    </div>
                </td>
      
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                        </span>
                        <!-- END switch_twitter_btn -->
                        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                        </span>
                        <!-- END switch_fb_likebtn -->
                <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
            <span class="gensmall bold">
                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                            </span>

                </td>
          
          
          
                <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
                <span class="gensmall bold">
                      
                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                            //]]>
                            </script>
                        </span>
              </td>
          

          

            </tr>
            </table>
            <!-- / toolbar -->            <!-- end content table -->

                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- / close content container -->
            <!-- / end content table -->        <div class="frT">
                      <div class="frTR">
                          <div class="frTL">
                            </div><!--End frTL-->
                        </div><!--End frTR-->
                    </div><!-- End frT -->
                    <div class="frRBG">
                      <div class="frLBG">
            <div id="posts"><!-- post #501 -->

                <!-- open content container -->

            <div align="center">
                <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                    <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

                <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
          


            <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

            <head>
            <style type="text/css">
            .infouser {
                font: normal 11px "tahoma";
                letter-spacing: 0px;
                vertical-align: middle;
                padding: 1px 2px;
                margin: 0 2px 2px;
            }
            .avataruser img {
                border:1px outset #ccebfb;
                margin: 10px auto 0;
                padding: 5px;
            }
            </style>
            </head>

            <!-- BEGIN postrow -->
              
                <!-- BEGIN displayed -->
        


            <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
          
                    <th  >
                        <!-- status icon and date -->
                        <div align="center">
            <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                        </div>
                  
                        <!-- / status icon and date -->
                    </th >
                    <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
                  
        
                        المشاركة رقم: #
              
                    </th >
          
            </tr>
            <tr valign="top">
                <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
                <tr>
                    <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
                </tr>
            <tr>
                    <td class="row1">الكاتب:</td>
              
                    <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                      <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                      </div>
                    </td>
                </tr>
          
                <tr>
                    <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                    <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
                </tr>
          
                <tr>
                    <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                    <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
                </tr>
          
          
                          <tr>
                    <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                                <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
            </td>
                </tr>
                </table>
                  
                        <div class="smallfont" style="text-align:right">
                        <br />
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
            
                          <tr>
                    <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
                </tr>
                          <!-- BEGIN profile_field -->
                    <tr>
                    <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                    <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
                </tr>
          
          
            <!-- END profile_field -->


                  
          
              
            </table>
                            <div align="center">
                                </div>
                            <div align="center"></div>
                            </div>


        
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
                <tr>
                    <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
                </tr>
            <tr>
                    <td class="row1">
            <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
            <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
            <PARAM NAME=quality VALUE=high>
            <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
            <param name="wmode" value="transparent">
            <param name="menu" value="false">
            <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
            </EMBED></OBJECT></center></div>
            </td>
                </tr>
                </table>
            <br />
                            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
                <tr>
                    <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
                </tr>
            <tr>
                    <td class="row1">الحالة:</td>
                    <td class="row2"><div align="center">

            <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
        

            </div></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                    <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                    </tr>
            </table>
                    
                        <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td>
                                <p align="center"></p>
                                <p> </td>
                            </tr>
            </table>
            <br />
                </td>
          
            <td class="row1" id="td_post_54">
          
            <!-- الموضوع والأيقونة -->
              
                        <!-- icon and title -->
                        <div class="smallfont">
                            <span class="postdetails">
                              <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                            </span>
                        </div>
                        <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                        <!-- / icon and title -->
              
            <!-- google_ad_section_start -->
                    <!-- message -->
                    <div id="post_message_501" align="center">
                  

                  <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

                  <br /><br />
                    <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                  </a>
                          <br /><br />
                    <center>
                
                    
            <div class="postbody" align="center">
                                                  

                      
             <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
/* تجربة اعلانات نصيه */
google_ad_slot = "4998686067";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>                                                                              

            {postrow.displayed.MESSAGE}
        <br><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
/* eegghh_sidebar-right-1_AdSense1_336x280_as */
google_ad_slot = "6609448469";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>

                            <br /><br />

              <div align=center id=FM_widget_share></div>‏
              <br />
              <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
                  <br/>        
                                
                                                        <br /></div>

          

            
              
                <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        

            
                <br />

            <br />
                <div align="center">
                <font color="#FF0000"> الموضوع
                الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                  </a>  //
                  <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
                <font color="#FF0000">الكاتب
            : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
            </div>
              <br/>
          

                                                  <!-- BEGIN switch_attachments -->

            <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
            <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
            <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

            <!-- END switch_dl_att -->
            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                            <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                            ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                            <!-- END switch_no_dl_att -->

                            <!-- END switch_post_attachments -->            </fieldset>


                            <!-- END switch_attachments -->

                      </center>
                    </div>
            
          


                
                  <br /><br />
              

              
              

              
                    <!-- sig -->
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
                <p align="center"><div align="center">
            
                  <br/>

                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                  <br/><br/>
            
                  </div></p>
        
              </td>
            </tr>
            </table>
                    <!-- / sig -->
                    <!-- google_ad_section_end -->

                      
              
              

                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" align="center">
            {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              
              
              
              
              
                </td>
          
                <td class="row1" align="left">
          
                    <!-- controls -->
              
              
            {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
              
                  <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                    <!-- / controls -->
                </td>
            </tr>
            </table>

        

            <br />
        

              <!-- END displayed -->
                <!-- BEGIN hidden -->
                <tr>
                    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                </tr>
                <!-- END hidden -->
                <!-- END postrow -->
                <!-- BEGIN no_post -->
                <tr align="center">
                    <td class="row1" colspan="3" height="28">
                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                    </td>
                </tr>
                <!-- END no_post -->


            
            

            <!-- BEGIN topicpagination -->

            <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
            <tr>
                <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
          
                <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
                <td class="row1">{PAGINATION}</td>

        
          
          
                <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
            </tr>
            </table>

                  <!-- END topicpagination -->

            
            


            <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


                </div>
          
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- / close content container -->

            <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

            <!-- start content table -->
            <!-- open content container -->

            <div align="center">
                <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                    <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <!-- / start content table -->

            <!-- controls below postbits -->
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
            <tr valign="top">
          
                    <td class="smallfont">
                        
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->
              </td>
          
          
            </tr>
            </table>
            <!-- / controls below postbits -->


            <br />

            <!-- social bookmarking links -->
          
                <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
                <tr>
                    <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.asayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
            </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
          
                    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
          
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
            </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
                </tr>
                </table>
            <!-- / social bookmarking links -->

              
            <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


            <br />


                              <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                <thead>
                    <tr>
                        <th  class="catHead" colspan="2">
                      
                            الــرد الســـريـع
                        </th >
                    </tr>
                </thead>

            <tr>
            <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /></td>
        
                                </tr>
          
          

                <tr>
                    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

            <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                  
                        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                        <!-- END switch_user_logged_in -->
                  
                  
                    </td>
                </tr>
                </tbody>
                </table>
                        
        
            <br />
        

                <br />

        


            <!-- next / previous links -->
                <br />
                <div class="smallfont" align="center">
                    <strong>«</strong>
                        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                        |
                        <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                    <strong>»</strong>
                </div>
            <!-- / next / previous links -->


            <!-- popup menu contents -->
            <br />
      
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                <tr>
                    <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- **************************************************** -->            <!-- / popup menu contents -->


            <!-- forum rules and admin links -->
            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
            <tr valign="bottom">
                <td width="100%" valign="top">
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
            <thead>
            <tr>
                <td class="catHead">
                    <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                    تعليمات المشاركة
                </td>
            </tr>
            </thead>
            <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
                <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
              
                    <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                    <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                    <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                    <hr />
              
                    <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                    <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                    <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                    <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                    <hr />
                    <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
                </div></td>
        
            </tr>
                      <!-- END show_permissions -->
            </tbody>
            </table>
                </td>
                <td class="smallfont" align="left">
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
              
                    <tr>
                        <td>
                        <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
          
                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

            </div>
                        </td>
                    </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            </table>
            <!-- /forum rules and admin links -->

                        

                        
                <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[$(resize_images({
                'selector' : '.postbody', 'max_width' :
                {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
                {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
                <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
                
            <br />
            <div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
        <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">


الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف حـــوده في الأحد 17 أغسطس 2014 - 12:28

اتفضل يا غالي جرب وشوف لو فيه تعديل
الكود:
          <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                    _atc.cwait = 0;
                    $('.addthis_button').mouseup(function(){
                        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                            addthis_close();
                            addthis_close();
                        }
                    });
                });
                //]]>
                </script>

                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                    <tr>
                        <td class="row1" width="100%"><strong>
                                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
                    </tr>
                    </table>
                    <br />
                <a name="poststop" id="poststop"></a>

                <!-- controls above postbits -->
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
                <tr valign="bottom">
             
                        <td class="smallfont">
                           
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authpost -->
                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                            <!-- END switch_user_authreply -->

           
                  </td>

                    <td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->

                <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
                <tr>
                    <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
             
                    <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
                    <td class="row1">{PAGINATION}</td>

           
             
             
                    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
                </tr>
                </table>

                      <!-- END topicpagination -->
                      </td>
                </tr>
                </table>
                <!-- / controls above postbits -->

                <!-- toolbar -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
                <tr>
                    <td class="catHead" width="100%">
                        <div class="smallfont">
                 
                 
                        </div>
                    </td>
         
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                            </span>
                            <!-- END switch_twitter_btn -->
                            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                            </span>
                            <!-- END switch_fb_likebtn -->
                    <td class="row1" id="threadtools" nowrap="nowrap">
                <span class="gensmall bold">
                                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                                </span>

                    </td>
             
             
             
                    <td class="row1" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
                    <span class="gensmall bold">
                         
                                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                                //]]>
                                </script>
                            </span>
                  </td>
             

             

                </tr>
                </table>
                <!-- / toolbar -->                <!-- end content table -->

                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- / close content container -->
                <!-- / end content table -->            <div class="frT">
                          <div class="frTR">
                              <div class="frTL">
                                </div><!--End frTL-->
                            </div><!--End frTR-->
                        </div><!-- End frT -->
                        <div class="frRBG">
                          <div class="frLBG">
                <div id="posts"><!-- post #501 -->

                    <!-- open content container -->

                <div align="center">
                    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

                    <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
             


                <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

                <head>
                <style type="text/css">
                .infouser {
                    font: normal 11px "tahoma";
                    letter-spacing: 0px;
                    vertical-align: middle;
                    padding: 1px 2px;
                    margin: 0 2px 2px;
                }
                .avataruser img {
                    border:1px outset #ccebfb;
                    margin: 10px auto 0;
                    padding: 5px;
                }
                </style>
                </head>

                <!-- BEGIN postrow -->
                 
                    <!-- BEGIN displayed -->
           


                <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
             
                        <th  >
                            <!-- status icon and date -->
                            <div align="center">
                <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                            </div>
                     
                            <!-- / status icon and date -->
                        </th >
                        <th  class="catHead" style="font-weight:normal" align="left">
                     
           
                            المشاركة رقم: #
                 
                        </th >
             
                </tr>
                <tr valign="top">
                    <td class="row3" width="200" style="text-align:center">
                            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="catHead" align="center">المعلومات</td>
                    </tr>
                <tr>
                        <td class="row1">الكاتب:</td>
                 
                        <td class="row2"><div id="postmenu_501" align="center">
                          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
                          </div>
                        </td>
                    </tr>
             
                    <tr>
                        <td class="row1"><div align="center">اللقب:</div></td>
                        <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
                    </tr>
             
                    <tr>
                        <td class="row1"><div align="center">الرتبه:</div></td>
                        <td class="row2"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
                    </tr>
             
             
                              <tr>
                        <td colspan="2" class="row1" align="center">الصورة الرمزية</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" align="center" class="row2"><div class="smallfont avataruser">
                                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                </td>
                    </tr>
                    </table>
                     
                            <div class="smallfont" style="text-align:right">
                            <br />
                            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
               
                              <tr>
                        <td colspan="2" class="catHead" align="center">البيانات</td>
                    </tr>
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                        <tr>
                        <td class="row1" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
                        <td class="row2" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
                    </tr>
             
             
                <!-- END profile_field -->


                     
             
                 
                </table>
                                <div align="center">
                                    </div>
                                <div align="center"></div>
                                </div>


           
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
                    <tr>
                        <td class="catHead" align="center">التوقيت</td>
                    </tr>
                <tr>
                        <td class="row1">
                <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
                <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf">
                <PARAM NAME=quality VALUE=high>
                <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
                <param name="wmode" value="transparent">
                <param name="menu" value="false">
                <EMBED src="http://www.dokuyi.com/home/upload/Dokuyi/2011/20110113153003X15LZ/20110113153003X15LZ_proen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
                </EMBED></OBJECT></center></div>
                </td>
                    </tr>
                    </table>
                <br />
                                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="catHead" align="center">الإتصالات</td>
                    </tr>
                <tr>
                        <td class="row1">الحالة:</td>
                        <td class="row2"><div align="center">

                <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
           

                </div></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row1">وسائل الإتصال:</td>
                        <td class="row2"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
                        </tr>
                </table>
                       
                            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td>
                                    <p align="center"></p>
                                    <p> </td>
                                </tr>
                </table>
                <br />
                    </td>
             
                <td class="row1" id="td_post_54">
             
                <!-- الموضوع والأيقونة -->
                 
                            <!-- icon and title -->
                            <div class="smallfont">
                                <span class="postdetails">
                                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                                </span>
                            </div>
                            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                            <!-- / icon and title -->
                 
                <!-- google_ad_section_start -->
                        <!-- message -->
                        <div id="post_message_501" align="center">
                     

                      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

                      <br /><br />
                        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                      </a>
                              <br /><br />
                        <center>
                   
                       
                <div class="postbody" align="center">
                                                     

                         
                <script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
    /* تجربة اعلانات نصيه */
    google_ad_slot = "4998686067";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script>                                                                             

                {postrow.displayed.MESSAGE}
            <br><p align="center"><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
    /* eegghh_sidebar-right-1_AdSense1_336x280_as */
    google_ad_slot = "6609448469";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></p>

                                <br /><br />

                  <div align=center id=FM_widget_share></div>‏
                  <br />
                  <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
                      <br/>       
                                   
                                                            <br /></div>

             

               
                 
                    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
           

               
                    <br />

                <br />
                    <div align="center">
                    <font color="#FF0000"> الموضوع
                    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                      </a>  //
                      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://sara15.ibda3.org/">{L_INDEX}</a>  //
                    <font color="#FF0000">الكاتب
                : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
                </div>
                  <br/>
             

                                                      <!-- BEGIN switch_attachments -->

                <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
                <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

                <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                <!-- END switch_post_attachments -->                </fieldset>


                                <!-- END switch_attachments -->

                          </center>
                        </div>
               
             


                   
                      <br /><br />
                 

                 
                 

                 
                        <!-- sig -->
                            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
                <tr>
                    <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
                    <p align="center"><div align="center">
               
                      <br/>

                    {postrow.displayed.SIGNATURE}
                      <br/><br/>
               
                      </div></p>
           
                  </td>
                </tr>
                </table>
                        <!-- / sig -->
                        <!-- google_ad_section_end -->

                         
                 
                 

                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="row2" align="center">
                {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                 
                 
                 
                 
                 
                    </td>
             
                    <td class="row1" align="left">
             
                        <!-- controls -->
                 
                 
                {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                 
                      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
                        <!-- / controls -->
                    </td>
                </tr>
                </table>

           

                <br />
           

                  <!-- END displayed -->
                    <!-- BEGIN hidden -->
                    <tr>
                        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                    </tr>
                    <!-- END hidden -->
                    <!-- END postrow -->
                    <!-- BEGIN no_post -->
                    <tr align="center">
                        <td class="row1" colspan="3" height="28">
                            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                        </td>
                    </tr>
                    <!-- END no_post -->


               
               

                <!-- BEGIN topicpagination -->

                <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
                <tr>
                    <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
             
                    <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
                    <td class="row1">{PAGINATION}</td>

           
             
             
                    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
                </tr>
                </table>

                      <!-- END topicpagination -->

               
               


                <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


                    </div>
             
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- / close content container -->

                <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

                <!-- start content table -->
                <!-- open content container -->

                <div align="center">
                    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

                <!-- / start content table -->

                <!-- controls below postbits -->
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
                <tr valign="top">
             
                        <td class="smallfont">
                           
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authpost -->
                                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authreply -->
                  </td>
             
             
                </tr>
                </table>
                <!-- / controls below postbits -->


                <br />

                <!-- social bookmarking links -->
             
                    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
                    <tr>
                        <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.asayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
                </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
             
                        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
             
                    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
                </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
                    </tr>
                    </table>
                <!-- / social bookmarking links -->

                 
                <br />
                    <table class="111" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="111"><a name="taglist"></a></td></tr><tr><td class="111" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sayedseed.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


                <br />


                                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th  class="catHead" colspan="2">
                         
                                الــرد الســـريـع
                            </th >
                        </tr>
                    </thead>

                <tr>
                <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /></td>
           
                                    </tr>
             
             

                    <tr>
                        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

                <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                     
                            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                            <!-- END switch_user_logged_in -->
                     
                     
                        </td>
                    </tr>
                    </tbody>
                    </table>
                           
           
                <br />
           

                    <br />

           


                <!-- next / previous links -->
                    <br />
                    <div class="smallfont" align="center">
                        <strong>«</strong>
                            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                            |
                            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                        <strong>»</strong>
                    </div>
                <!-- / next / previous links -->


                <!-- popup menu contents -->
                <br />
         
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                    <tr>
                        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- **************************************************** -->                <!-- / popup menu contents -->


                <!-- forum rules and admin links -->
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
                <tr valign="bottom">
                    <td width="100%" valign="top">
                        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
                <thead>
                <tr>
                    <td class="catHead">
                        <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
                        تعليمات المشاركة
                    </td>
                </tr>
                </thead>
                <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
                          <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="row1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
                 
                        <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
                        <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
                        <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

                        <hr />
                 
                        <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
                        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
                        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
                        <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
                        <hr />
                        <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
                    </div></td>
           
                </tr>
                          <!-- END show_permissions -->
                </tbody>
                </table>
                    </td>
                    <td class="smallfont" align="left">
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                 
                        <tr>
                            <td>
                            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
             
                        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                        <!-- END viewtopic_bottom -->

                </div>
                            </td>
                        </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                </table>
                <!-- /forum rules and admin links -->

                           

                           
                    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[$(resize_images({
                    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
                    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
                    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
                    <!-- END switch_image_resize -->
                <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
                   
                <br />
                <div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
            <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">

avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6851
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 18:06

شكرا اخي
واسف لاني بغلبك
انا فعلت القالب
بموقعي هنا http://www.sayedseed.com/

ما التعديل الذي يحتاجه ثانية تعليقات الفيس اخي

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف حـــوده في الأحد 17 أغسطس 2014 - 18:31

بالنسبة للتعليقات بدون كلاس يعني مش محتاجه اي تعديل
avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6851
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 18:34

اقصد موقعها بصفحة الموضوع اخي
انظر http://www.sayedseed.com/t12983-topic

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف stones في الأحد 17 أغسطس 2014 - 18:44

ليس هناك اي مشكلة سواء
الياهو تالف او يريد تعديل
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأحد 17 أغسطس 2014 - 23:40

ياهو ايه اخي
اقصد تعليقات الفيس بوك

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف stones في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 10:02

الكود الي ب القالب الخاص بك والخاص ب الفيس بوك ليس به عيب
=========
الا اذا انت تريد شي اخر اعلمنا به
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 11:31

اذا لماذا تعليقات الفيس ليست بمكانها المناسب
انظر لهذا الموضوع اخي http://www.sayedseed.com/t12986-topic

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف stones في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 11:55

الغي التوقيع صورة الاية
========
هل كود الجافا الخاص ب التعليق
به صورة الاية
=========
صورة الاية الكريمة في اعلى صندوق الرد
تظهر لزوائر على تعاليق الفيس بوك
لاكن اذا دخلت على منتداك تظهر طبيعية
ظهرت عندى طبيعية وبعيدة عن الفيس بوك
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 13:52

الايه اخي بالاكواد الانسيابيه سوف ابحث عنها واحذفها
ثم سوف ارد هل هي السبب ام ماذا

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 14:01

حذفتها اخي من الاكواد الانسيابيه وما زالت موجوده
اذا اين هي
ليست بأكواد الجافا
ام هي في قالب الموضوع

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 14:05

حذفت الصورة اخي من قالب viewtopic_body
ومازالت التعليقات تاخذ يسار الموضوع

شاهدها من الرابط الذي وضعته سابقا لاي موضوع

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4389
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مساعدة بقالب وضع ازرار

مُساهمة من طرف stones في الإثنين 18 أغسطس 2014 - 14:36

لابد من حذف كود التعليقات الفيس بوك
وابداله بكود اخر في الجافا
وهذا الكود
الكود:
$(document).ready(function () {

        //############ ZONA EDITABLE //############
        var fb_skin = "light"; //لتغيير اللون إستبدل كلمة"light" بـــ "dark". Skin claro u oscuro de Facebook Comments
        var fb_numposts = 5; //Nْmero de comentarios a mostrar por defecto
        //############ FIN ZONA EDITABLE //########
     
      (function (d, s, id) {
            var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
            if (d.getElementById(id)) return;
            js = d.createElement(s);
            js.id = id;
            js.src = "//connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1";
            fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs)
        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
        v = '.forumline:has(.post .postbody)';
        ifphpbb2in = '';
        ifphpbb2out = '';
        if ($(v).length == 0) {
            v = '.post:has(.postbody, .pun .postbody)';
        } else {
            ifphpbb2in = '<table class="forumline"><tr><td colspan=3>';
            ifphpbb2out = '</td></tr></table>';
        }
        if ($(v).length == 0) {
            v = '#blog_comments'
        }
        $(v).eq(-1).after(ifphpbb2in + '<div class=fb-comments data-href="http://' + location.host + location.pathname + '" data-colorscheme="' + fb_skin + '" data-num-posts=' + fb_numposts + ' data-width=' + $(v).eq(-1).css('width') + '></div>' + ifphpbb2out);
    });
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى