طلب تعديل على قالب overall_header

إرسال موضوع جديد   هذا الموضوع مغلق. لا تستطيع الرد أو تعديل الموضوع!

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف النجم المساعد في الجمعة 11 يوليو 2014 - 18:22

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلب تعديل على القالب overall_header
اريد تعديل كود الدخول لانى حولته من الـ VB ومش عارف اعدل على كود الدخول

ده القالب


الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
</table>
<script> function hideLoginBoard(){document.getElementById('loginboard').style.display = 'none'; }</script>
<!-- Start Login Board By Sam Hameed --><div id="loginboard" style="position:absolute; visibility:show; z-index:1000; filter: alpha(opacity=70); opacity:0.70; top:50;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; padding-top: 0px;" width="350" align="center">
<tr>
<td width="100%" valign="middle" align="center">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="350" align="center" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td width="100%" valign="middle" align="center" colspan="2">
<!-- End Welcome By Sam Hameed -->
<fieldset class="fieldset">
<fieldset class="fieldset">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="350" align="center" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td width="100%" valign="middle" align="center" colspan="2">
<font face="Verdana" size="2">أهلا و سهلا بكى أيتها الزائره لزيارتك موقع نَبضُ مُسلِمَة<a onClick="hideLoginBoard(); return false" href="#Close""><b>»[X]«</b></a>
</font>
</td>
</tr>
<!-- Site Life Status By Sam Hameed-->
<tbody>
<tr>
<td class="tfoot" colspan="2" align="center" bgcolor="black">
<font color='white'>
<b>»»--أستمارة تسجيل الدخول--««</b>
</font>
</td>
</tr>
</tbody>
<!--/ Site Life Status  By Sam Hameed --></table>
</fieldset>
<!-- End Welcome By Sam Hameed --></br>
<!-- Login if you're Member By Sam Hameed -->
<fieldset class='fieldset'>
<legend align='center'>
<a href='#top' onclick='return toggle_collapse('loginboardlogin')'>
<font face='Verdana' size='2'>:::»+ الرجاء تسجيل الدخول هنا +«:::</font>
</a>
</legend>
<form action="/login.forum" method="post" name="form_login">
<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' class='user_login_form forumline'>
<tr>
<td width='100%' valign='top' align='center' class='row1'>
<span class='genmed'>أسم الدخول :</span>
<input class='post' type='text' size='10' name='username' />
<br>
<span class='genmed'>كلمة السر :</span>
 <input class='post' type='password' size='10' name='password'/>
<br/>
<br>
<input class='mainoption' type='submit' name='login' value='تسجيل دخول' />
<br>
<span class='gensmall'>تسجيل دخول اوتماتيكي</span>
<input class="radio" type="checkbox" name=&'autologin' checked="checked" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</fieldset>
<!-- End Login if you're Member By Sam Hameed--><br/>
<!-- Register if you're Guest By Sam Hameed -->
<fieldset>
<legend align="center" >
 <a href=profile.forum?mode=register onclick='return toggle_collapse('loginboardregister')'>
<font face='Verdana' color='red'size='2'>»+<strong>
<a href="/profile.forum?mode=register">
<font id="flashit">+ لست عضوا؟ اضغط هنا للتسجيل + «</font>
</a>
</strong>
</font>
</a>
</legend>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
 </td>
    </tr>
  </table>
</div>
<script>
var curx=350;
var cury=0;
</script>
<script>
var curx=350;
var cury=0;
</script>
<script>
var ie45,ns6,ns4,dom;
if (navigator.appName=="Windows Internet Explorer") ie45=parseInt(navigator.appVersion)>=4;
else if (navigator.appName=="Netscape"){  ns6=parseInt(navigator.appVersion)>=5;  ns4=parseInt(navigator.appVersion)<5;}
dom=ie45 || ns6;
 
var timershow=false;
var win_w=window.innerWidth ? window.innerWidth : document.body.offsetWidth;
var mid_w=win_w/2;
var timershow1=window.setInterval("stayMiddle()",1);
function getobj(id) {
el = document.all ? document.all[id] :  dom ? document.getElementById(id) :  document.layers[id];
return el;
}
function moveobj(obj,x,y) {
    obj.style.left=x + "px";
    obj.style.top=y+ "px";
    curx=x;
    cury=y;
}
function stayMiddle() {
    if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
        var pY =  document.documentElement.scrollTop;
    else if (document.body)
        var pY =  document.body.scrollTop;
 
    obj = getobj('loginboard');
    newy = cury+((pY-cury)/16)+5;
    moveobj(obj,curx,newy);
}
</script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<head>
   <!-- no cache headers -->
   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
   <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
   <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
   <!-- end no cache headers -->
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />

<meta name="keywords" content="vbulletin,vBulletin Solutions,forum,bbs,discussion,bulletin board" />
<meta name="description" content="This is a discussion forum powered by vBulletin. To find out about vBulletin, go to http://www.vbulletin.com/ ." />

<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "images/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.volen-web.com/vb/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>

   <script type="text/javascript" src="farha/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="farha/easing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="farha/scrip2.js"></script>

</head>
<body>
<div id="all">
   <div class="header">
   <div class="r-h">
      <div class="buten-h">
      <a href="/forum">الرئسية</a>
                  <a href="/register">التسجيل</a>
                  <a href="/faq">التعليمات</a>
                  <a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a>
      <a href="/contact">اتصل بنا</a>
      </div>
      <div class="logo">
      <a href="/forum"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/uoo17.png" /></a>
      </div>
      </div>
      <div class="l-h">
      <div class="face">
         <a href="http://www.facebook.com/pages/Volen-Web-For-Internet-Services/229591193733266"><img alt="" height="42" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/linkes10.png" width="42" /></a>
         <a href="#"><img alt="" height="42" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/linkes11.png" width="42" /></a>
         <a href="http://volen-web.com/rss.xml"><img alt="" height="42" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/linkes12.png" width="42" /></a>
      </div>
                     <div id="login_out">
                     <form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
                     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>

                     <div class="input_user">
                           <input name="vb_login_username" type="text" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
                     </div>
                     <div class="input_user" style="margin-top:14px;">
                           <input name="vb_login_password" type="password" value="أسم المستخدم.." onblur="if(this.value == '')this.value = 'أسم المستخدم..'" onfocus="if(this.value == 'أسم المستخدم..')this.value = ''" />
                     </div>
                     <div id="login_button">
                        <input type="submit" accesskey="s" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." value="" />
                     </div>
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="remem"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><label for="cb_cookieuser_navbar">تذكرنى</label></div>
                     <input type="hidden" name="s" value="" />
                     <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
                     <input type="hidden" name="do" value="login" />
                     <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                     <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
                     </form>
                  </div>              
      </div>
   </div>
   <div class="main">
      <div class="all-main">
      <div class="up-main">
         <div class="r-u-m">
            <div class="s-g">
            <div class="search-1">
      <form action="search.php" method="get" style="height: 62px" >
      <input class="sr2" type="text" name="query" value="أكتبى ما تبحث عنه" onfocus="if(this.value=='أكتبى ما تبحث عنه')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='أكتبى ما تبحث عنه'" />
      <input class="sr1" type="submit" name="submit" value="" title="أبحث" />
      </form>
      <a href="#"></a>
   </div>
<div class="qoogle">
      <form action="sendmessage.php?" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form" style="height: 58px" >
      <input class="g2" type="text" name="mail"  value="أكتبى ما تبحث عنه" onfocus="if(this.value=='أكتبى ما تبحث عنه')this.value='' " onblur="if(this.value=='')this.value='أكتبى ما تبحث عنه'" />
      <input class="g1" type="submit" name="submit" value=""  title="اشترك"/>
      </form>
      <a href="sendmessage.php?"></a>
   </div>

            </div>
            <div class="baner">
               <table style="width: 622px" height="187px">
   <tr>
      <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/b-pg12.png" width="468"/></a></td>
      <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/b-sm12.png" width="150"/></a></td>
   </tr>
   <tr>
      <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/b-pg11.png" width="468"/></a></td>
      <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/b-sm11.png" width="150"/></a></td>
   </tr>
   <tr>
      <td width="458" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/b-pg10.png" width="468"/></a></td>
      <td width="150" height="60"><a href="#"><img alt="" height="60" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/b-sm10.png" width="150"/></a></td>
   </tr>
</table>

            </div>

         </div>
         <div class="l-u-m">
         <div class="google-b"></div>
         </div>

      </div>

<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

<div class="blooks">
            <div class="Top-b">
               <div class="r-t"></div>
               <div class="l-t"></div>
            </div>
            <div class="Center-b">
               <div class="l-c">
               <div class="r-c">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/92/31/77/navbit10.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>::موقع نَبضُ مُسلِمَة::</strong></div>
      
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
      
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/login?logout" accesskey="5"> خروج {USERNAME}</a></td>
      
         <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/search?search_id=newposts" rel="nofollow" accesskey="6">Community</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
      
          <td class="vbmenu_control"><a href="/calendar">التقويم</a></td>
      
         
            
            <td class="vbmenu_control"><a href="search.php?do=getdaily" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
            
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
         
         
      
      
      
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
                  </div>
               </div>                                             
            </div>
            <div class="Down-b">
               <div class="r-d"></div>
               <div class="l-d"></div>
            </div>
         </div>

<br />


<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
   <!-- community link menu -->
   <div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr><td class="thead">Community Links</td></tr>
      
      
      
      
      
                  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="/memberlist">قائمة الأعضاء</a></td></tr>
      
      
      </table>
   </div>
   <!-- / community link menu -->
   
   
   
   <!-- header quick search form -->
   <div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="right">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead">البحث في المنتدى</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <form action="search.php?do=process" method="post">

               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="إذهب" tabindex="1004" /></div>
               <div style="margin-top:6px">
                  <label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />عرض المواضيع</label>
                  &nbsp;
                  <label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />عرض المشاركات</label>
               </div>
            </form>
         </td>
      </tr>
      
      <tr>
         <td class="vbmenu_option"><a href="/search?search_keywords" accesskey="4" rel="nofollow">البحث المتقدم</a></td>
      </tr>
      
      </table>
   </div>
   <!-- / header quick search form -->
   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
   <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
         <td class="thead" nowrap="nowrap">الذهاب إلى الصفحة...</td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
         <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
            <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
            <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="إذهب" />
         </form>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </div>
<!-- / PAGENAV POPUP -->
<div class="blooks">
            <div class="Top-b">
               <div class="r-t"></div>
               <div class="l-t"></div>
            </div>
            <div class="Center-b">
               <div class="l-c">
               <div class="r-c">

<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى :: موقع نَبضُ مُسلِمَة ::.</td>
</tr>
<tr>

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<form method="post" action="{S_LOGIN_ACTION}">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
      <td width="30%" class="row1">
        <table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
            <tr>
                <th class="catHead" height="25"><a name="login"></a><span>{L_LOGIN_LOGOUT}

</span></th>
            </tr>
            <tr>
              <td class="row1" align="center" valign="middle" height="120">
              <span class="gensmall">
                  {L_USERNAME} : <br /> <input class="post" type="text" name="username"

size="25" />
                  <br />
                  {L_PASSWORD}: <br /> <input class="post" type="password"

name="password" size="25" maxlength="32" />
                  <br />
                  <!-- BEGIN switch_allow_autologin -->
                  {L_AUTO_LOGIN} <input class="text" type="checkbox" name="autologin" />
                  <!-- END switch_allow_autologin -->
                  <br />
                  <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="{L_LOGIN}" />
              </span>            </td>
        </tr>
        </table>      </td>
        <td width="15"> </td>
        <td width="35%" valign="top">
        <table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
            <tr>
 
              <th class="catHead" height="25"><a
name="login"></a><span>أهلا وسهلا
بك</span></th>
            </tr>
            <tr>
              <td class="row1" align="center" valign="middle" height="120">
              <span class="gen">
            
 
              <p dir="rtl" align="right"><span
class="gensmall"><b>أهلاً وسهلاً بالعضو الجديد</b><img
                border="0"
                src="templates/movie/images/heart.gif"
                width="25" height="16"><b>{NEWEST_USER}</b><img
                border="0"
                src="templates/movie/images/heart.gif"
                width="25" height="16"></span>
                <br>
                <span class=gensr>
 
              <b><font
size="1">{CURRENT_TIME}</font></b><br
/></span><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}"

class="gensmall">
                {L_SEARCH_UNANSWERED}</a><br />
                <span class=gensmall>
                <!--##you can change the text below with anything you want, like news mod, etc##-->
                اذا كانت هذة اول زيارة لك قم بزيارة <a href="{U_FAQ}" class=gensr>
                س ـ ج</a>. وقد تكون لك صلاحيات اعلى في منتدى {SITENAME}  في حال
                 كنت عضو مشترك . .
                </span> </td></tr>
        </tr>
        </table>      </td>
      <td width="15"> </td>
              <td width="35%" valign="top">
        <table width="100%" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
                    <tr>
                <th class="catHead" height="25">قوانين موقع  نَبضُ مُسلِمَة <span></span></th>
            </tr>

            <tr>
<td class="row1" align="center" height="120">              <a href="http://nabdomslma.forum9.biz/f48-forum?tt=1">قوانين موقع نبض مسلمه</a>
        </tr>
        </table>      </td>
  </tr>
</table>
</form>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- / guest welcome message -->
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="100%">
                              <div id="center">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td></tr><tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

فى انتظار الخبراء


عدل سابقا من قبل النجم المساعد في السبت 12 يوليو 2014 - 18:16 عدل 1 مرات
avatar
النجم المساعد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1345
معدل النشاط : 4170
السُمعة : 38

http://www.noorelhak.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف النجم المساعد في السبت 12 يوليو 2014 - 2:00

يعنى 28 مشاهده ومفيش ولا رد
الله يمسيك بالخير اخى الطائر الحر
avatar
النجم المساعد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1345
معدل النشاط : 4170
السُمعة : 38

http://www.noorelhak.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف T w ! x في السبت 12 يوليو 2014 - 3:42

جاري
avatar
T w ! x
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2251
معدل النشاط : 5186
السُمعة : 56

http://f-mzaj.all-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف T w ! x في السبت 12 يوليو 2014 - 3:44

اخى القالب مليان اخطاء
اذا بدك انا بحولك الهيدر فقط اوكي
ارسلى رابط المنتدى اللى بتريد تحويل الهيدر منه وانا احوله لك
avatar
T w ! x
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2251
معدل النشاط : 5186
السُمعة : 56

http://f-mzaj.all-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف النجم المساعد في السبت 12 يوليو 2014 - 18:16

تسلم ياغالى تم تعديله شكرا لك
يغلق   
avatar
النجم المساعد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1345
معدل النشاط : 4170
السُمعة : 38

http://www.noorelhak.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى