طلب تعديل على كود عاجل

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على كود عاجل

مُساهمة من طرف محمد كركوك العراقي في الأحد 1 يونيو 2014 - 22:02

السلام وعليكم

اريد تغير الواجهة الموجودة في هذا كود الهيدر

ارجوا تغير واجهة احلى حكاية انا لا اجد رابط الصورة في الهيدر تفضلوا كود الهيدر وارجوا التعديل عليه بأسرع وقت


الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   

<!-- logo -->
<a name="top"></a>
<div class="header_bg">
<div class="header_c">
  <a class="link_1" href="/" title="الرئيسية" target="_self" alt="الرئيسية"> </a>
    <a class="link_2" rel="dofollow" href="/register" title="التسجيل" target="_self" alt="التسجيل"></a>
<a class="link_3" href="/profile?mode=editprofile" title="مكتبي" target="_self" rel="dofollow" alt="مكتبي"></a>
<a class="link_4" href="/privmsg" title="رسائلي" target="_self" rel="dofollow" alt="رسائلي"></a>
    <a class="link_5" href="/search" title="البحث" target="_self" rel="dofollow" alt="البحث"></a>
<a class="link_6" href="/search?search_id=newposts" title="مالجديد" target="_self" rel="dofollow" alt="مالجديد"></a>
<a class="link_7" href="/contact" title="تفعيل العضوية" target="_self" rel="dofollow" alt="تفعيل العضوية"></a>
<a class="link_8" href="/contact" title="كود العضوية" target="_self" rel="dofollow" alt="كود العضوية"></a>
<a class="link_9" href="/contact" title="طلب رمز الدخول" target="_self" rel="dofollow" alt="طلب رمز الدخول"></a>
<a class="link_10" href="https://www.facebook.com/a7la7ekaya" title="تابعنا على فيس بوك" target="_blank" rel="dofollow" alt="تابعنا على فيس بوك"></a>
<a class="link_11" href="https://twitter.com/a7la7ekaya" title="تابعنا على تويتر" target="_blank" rel="dofollow" alt="تابعنا على تويتر"></a>
<a class="link_12" href="http://www.youtube.com/user/a7la7ekaya" title="تابعنا على يوتيوب" target="_blank" rel="dofollow" alt="تابعنا على يوتيوب"></a>

</div>
</div>

<!-- /logo -->

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 20px 0px 20px" align="right"><div align="center">

</div>


 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">


<!-- breadcrumb, login, pm info -->
    
<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
<div class="navbar" style="font-size:10pt"><strong>
        <div class="nav"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/navbit12.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> <a class="nav" href="{U_INDEX}" title="{L_INDEX}">{L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/navbit13.gif" height="15" width="30" alt=""/> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
       
      
   </td>

  


   <td class="alt2" nowrap="nowrap">
   
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->                 
      <!-- login form -->
          <form action="/login.forum?redirect=/" method="post" name="form_login">

      <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
      <tr>
         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">اسم العضو</label></td>
         <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>
         <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar">
         <input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="smallfont"><label for="navbar_password">كلمة المرور</label></td>
         <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="password" size="10" tabindex="102" /></td>
         <td><input type="submit" name="login" class="button" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>
      </tr>
      </table>
      <input type="hidden" name="s" value="" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
      <input type="hidden" name="do" value="login" />
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
      </form>
      <!-- / login form -->
    
      <!-- END switch_user_logged_out -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <div align="center" class="smallfont">
     <div>
   <strong><span style="color: Red;">{LOGGED_AS}</span></strong>
   

        </div>
        
            <div>{LAST_VISIT_DATE}</div>
     
    
<a href="/search?search_id=newposts"><font color="#000080">مشاركات جديده</font></a><font color="#000080"> <span lang="ar-sa">|</span>&nbsp; </font>
<a href="/search?search_id=egosearch"> <font color="#000080">مشاركاتي</font></a><span lang="ar-sa"><font color="#000080">&nbsp; |&nbsp; </font></span>
        
<a href="/search?search_id=unanswered"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000080">مواضيع لم يتم الرد عليها</font></span></a>     
        
      </div>
       <!-- END switch_user_logged_in -->
          
   </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

   

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:3px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
         <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
                         <td class="vbmenu_control"><a href="/h2-ads" rel="nofollow">اعلن معنا</a></td>
       
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
       
           
           
       
        <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td>
       
           
               
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
               
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> </td>
           
           
<!-- END switch_user_logged_out -->


    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           
           
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/forum">الرئيسية</a></td>
         
            <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a></td>
       
                            <td class="vbmenu_control"><a href="/h2-ads" rel="nofollow">اعلن معنا</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="#" accesskey="5">قوانين المنتدى</a></td>

               <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist" accesskey="5">الاعضاء</a></td>

               
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشاركات الجديدة</a></td>
               
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
           
           
                <td class="vbmenu_control"><a href="{U_PRIVATEMSGS}" rel="nofollow">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></td>

           
       
       
       
            <td class="vbmenu_control"><a rel="nofollow" href="{U_LOGIN_LOGOUT}" onclick="return log_out('هل أنت متأكد برغبتك في الخروج من المنتدى؟')">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></td>
           
       
           
           
            <!-- END switch_user_logged_in -->
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>


<br />

   
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->
<br />

 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">

<table class="tborder" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى {L_INDEX}.</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      
          أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="/faq"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
          كما يشرفنا أن تقوم <a href="/register" rel="nofollow"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
   </td>
</tr>
</table>


</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>

   


                  <!-- END switch_user_logged_out -->
   
<br />
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                                                                  
             <td valign="top" width="100%">
               <div id="center">
                       
   
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->

                                     <!-- End Cat -->

            </div>
                          
                  </td>
                           
                                                   
                                                                </tr>  <tr>
                                                                    
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
محمد كركوك العراقي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1049
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 16

http://norton.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

رد: طلب تعديل على كود عاجل

مُساهمة من طرف محمد كركوك العراقي في الأحد 1 يونيو 2014 - 23:08

بأنتظراك اخي الفاضل
avatar
محمد كركوك العراقي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1049
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 16

http://norton.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

رد: طلب تعديل على كود عاجل

مُساهمة من طرف محمد كركوك العراقي في الأحد 1 يونيو 2014 - 23:12

هذا هو كود الهيدر يا اخي ارجوا ايجاد حل وشكرا
avatar
محمد كركوك العراقي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1049
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 16

http://norton.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود عاجل

مُساهمة من طرف المصممه ملاك العسوله في الأحد 1 يونيو 2014 - 23:17

مرحبا بك
سوال قبل العمل هل الاستايل متعدد الالوان + اذا لم تجد روح حتلقاها في css

اذا كان متعدد الا مصمم الاستايل
فقط ممكن الرابط اللي حملة منه الاستايل لكي اعرف انه متعدد ام لا وشكرا
avatar
المصممه ملاك العسوله
 
 

انثى
عدد المساهمات : 1697
معدل النشاط : 4985
السُمعة : 20

http://www.malakalasule.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود عاجل

مُساهمة من طرف محمد كركوك العراقي في الأحد 1 يونيو 2014 - 23:31

الاستايل ليس متعدد الالوان
رابط المنتدى norton.forumarabia.com

وهذه اكواد css


الكود:
//* www.4egy.net *//
#page-footer a {
  opacity: 0.3;
  color: black
}
#page-footer {
  opacity: 0.2
}
#page-footer a:hover {
  opacity: 1 !important;
  color: black
}
//* www.4egy.net *//
/*a7medvirus Tutorial*/
    .code{
  background:#F5F5F5 url(http://i16.servimg.com/u/f16/15/04/02/38/page_w10.png)6px 6px no-repeat;
    max-height: 200px;
      overflow: auto;
      direction: ltr;
        display: block;
    }   
/*by: Traid web*/
.genmed{-moz-border-radius:7px;-webkit-border-radius:7px;background:#F5F5F5 url()6px 6px no-repeat;background-color:#ededed;border:1px solid #C3C3C3;border-radius:7px;border-style:solid;border-width:1px;box-shadow:inset 0 0 7px 4px#e8e8e8;color:#000;font-family:Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:125%;overflow:hidden}
  .div.title {
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
        color: #fff;
        text-align:center;
        }

.quote{-moz-border-radius:7px;-webkit-border-radius:7px;background:#F5F5F5 url(http://i16.servimg.com/u/f16/15/04/02/38/quote_10.png)6px 6px no-repeat;background-color:#ededed;border:1px solid #C3C3C3;border-radius:7px;border-style:solid;border-width:1px;box-shadow:inset 0 0 7px 4px#e8e8e8;color:#000;font-family:Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:125%;overflow:hidden}

  /* كود التحكم بحجم المواضيع والمشاركات */
.postbody{
font-size: 18px;

font-weight: bold;
font-family:
 Traditional Arabic;
}

#avatar img{
max-height: 27px;
max-width:  27px;
border:  1px solid #4F4F4F;
border-radius: 4px;    }

#a7la55-avatar img{
max-height: 22px;
max-width:  22px;
      float:right;
border:  1px solid #4F4F4F;
border-radius: 4px;   
    }
.AVATAR img {
        height: 220px;
        width: 165px;
    }

.a7la7ekaya img {
        height: 100px;
        width: 100px;
    }

.ahla7ekaya img {
        height: 500px;
        width: 500px;
    }

#a7la88-avatar img{
max-height: 30px;
max-width:  30px;
      float:right;
border:  1px solid #4F4F4F;
border-radius: 4px;   
    }  

.AVATAR img {
        height: 220px;
        width: 165px;
    }

.a7la7ekaya img {
        height: 100px;
        width: 100px;
    }


  .gowetobilobed-offlinebutton {
background-color:transparent;
background-image:url("http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif");
background-position:center center;
background-repeat:no-repeat;
border:medium none;
height:ارتفاع الايقونةpx;
min-height:ارتفاع الايقونةpx;
min-width:عرض الايقونةpx;
width:عرض الايقونةpx;
}

.offlinebutton{background-color:transparent;background-image:url(http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/00/43/user_o11.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;border:medium none;height:50px;min-height:50px;min-width:50px;width:50px}


body
{
   background: #f1f1f1;
   color: #000000;
   font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
   
   
}
a:link, body_alink
{
   color: #007ca6;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #007ca6;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #FF4400;
   text-decoration: none;
}
.page
{
   background: #f1f1f1;
   color: #000000;
}


td.row2,td.row1.over:hover {
   background: #f5f5f5;
   color: #0000CC;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #d3d3d3;
   border-top: 1px solid #d3d3d3;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif); 
   background-attachment:scroll;
   
   border-radius: 9px; 
   -webkit-border-radius: 9px;
    -moz-border-radius:9px; 
    }
td.row1,td.row3.over:hover {
   background: #dae1f0;
   color: #000066;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #d3d3d3;
   border-top: 1px solid #d3d3d3;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_210.gif); 
   background-attachment:scroll;
   
   border-radius: 9px; 
   -webkit-border-radius: 9px;
    -moz-border-radius:9px; 
    }
td.row3{
background: #f5f5f5;
   color: #0000CC;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #d3d3d3;
   border-top: 1px solid #d3d3d3;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif); 
   background-attachment:scroll;
   
   border-radius: 9px; 
   -webkit-border-radius: 9px;
    -moz-border-radius:9px; 
    }
   


/*------������ ������ ������ ��� ������� ����������������-------*/

.line-up-with-texts{
   background:#F4F4F4 url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/pghe210.gif') repeat-x right;
   height:130px;
}
/*------������ ������ ������ ��� ������� �������-------*/

.line-dw-with-texts{
   background:#0076A9 url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/pghead12.gif') repeat-x right;
   height:35px;
   color:#ffffff;
   position:relative;
   border-bottom:2px #2A85B6 solid;}
/*---------���� ������-------*/

.logo{
   float:right;
}
/*---------����� ���� ������ ������� ������-------*/

.login-search{
   height:35px;
background-color:#e0e0e0;
color:#000000;
border-bottom:1px #000 dotted;
}
/*---------����������-------*/

.from-search{
   float:left;
   position:relative;
   height:35px;
   width:319px;
   background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/from-s10.gif') no-repeat;
}
.text-search{
   position:absolute;
   left:78px;
   background: transparent;
   border:0px #989797 solid;
    font-family:Tahoma;
   font-size:11px;
   font-weight:normal;
   color:#656464;
   height:14px;
   top:6px;
   width:195px;
   padding:3px 2px 4px 0;


}
.searchsubmit{
   width:59px;
   height:24px;
   position:absolute;
   top:5px;
   background: transparent;
   border:0;
   left:12px;}.searchsubmit:hover{

   background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/search10.gif') no-repeat;
   width:53px;
   height:24px;


}

.link-h{
   float:right;
         height:30px;
   margin:0px;
   padding:0px;
width:100%;

}

.link-h li{
   float:right;
   list-style:  none;
   position:relative;

}
.link-h li a{
   display:block;
    font-family: Tahoma ;
    font-size:11px;
    font-weight:bold;
    color:#ffffff;
   line-height:30px;
    padding:2px 15px 2px 15px;
    text-decoration:none;
    height:30px;
   border-left:1px #095C81 solid;
   border-right:1px #1B97C9 solid;

}
.link-h li a:hover{
    color:#fff;
}
.hov:hover a{
     color:#fff;

}
.hov:hover{
   background: url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/pghead10.gif') repeat-x right;
    height:35px;
    
}
.hov-home{
   background: url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/pghead11.gif') repeat-x right;
   padding-top:2px;
   margin-left:4px;
   margin-right:4px;

}


/*---------����� ����� ������-------*/

.login-user{
   float:right;
   position:relative;
   height:35px;
   width:421px;
    background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/login-12.gif') no-repeat;

}
.usernamee{
   top:7px;
   right:33px;
   position:absolute;
   width:102px;
   height:14px;
   background:transparent;
   border:0px;
    font-family:Tahoma;
   font-size:11px;
   font-weight:normal;
   color:#656464;
   padding:3px 2px 4px 0;


}
.passwordd{
   top:7px;
   right:170px;
   position:absolute;
   width:104px;
   height:14px;
   background:transparent;
   border:0px;
    font-family:Tahoma;
   font-size:11px;
   font-weight:normal;
   color:#656464;
   padding:3px 2px 4px 0;


}
.rememberr{
      top:9px;
   right:288px;
   position:absolute;

}
.login-enter{
   border:0px;
    top:6px;
   right:344px;
   position:absolute;
   height:24px;
   width:53px;
   background:transparent;

}
.login-enter:hover{
    background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/login-10.gif') no-repeat;


}
/*---------����� �������-------*/

.login-cp{
   float:right;
   position:relative;
   height:35px;
   width:500px;
    background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/login-11.gif') no-repeat;

}
.usernameee{
    position:absolute;
    width:200px;
    right:30px;
    top:10px;
    color:#484747;
    font-family:Tahoma;
   font-size:11px;
   font-weight:normal;

}
.usernameee a{
   color:#01719F;
}
.infoo{
   position:absolute;
    right:235px;
    top:10px;
    width:247px;
    font-family:Tahoma;
   font-size:11px;
   font-weight:normal;

}
.infoo a{
   color:#08b9ce;
}
/*---------����� ������� ���������-------*/

.texts-up{
   float:left;
   margin-left:10px;
   margin-top:15px;
   width:180px;

}
.texts-up ul{
   margin:0;
   padding:0;
   display:block;

}
.texts-up ul li{
   list-style:none;
   display:block;
   text-align:right;

}
.texts-up ul li a{
    display:block;
    font-family:Tahoma;
    font-size:11px;
    font-weight:bold;
    text-decoration:none;
    padding:2px 4px 3px;
    margin:2px;
   color:#3076A5 ;
   border-bottom:1px #D2D2D2  dotted;

}
.texts-up ul li a:hover{
   color:#F90510;
   text-decoration:underline;

}

.hedmenu{
   padding:3px;
   text-align:center;
   font-family:Tahoma;
   font-size:11px;
   font-weight:bold;
   background-color:#E8E7E7;
   color:#fff;
   height:22px;
      background: url('../../images/hedmenu.png') no-repeat ;

}
.hedmenu:hover{
      background: url('../../images/hedmenu-hover.png') no-repeat ;

}

/*------����� ������� �������------*/

/*------����� ���� ������� �������� ������� �������------*/

.link-h li ul{
   position: absolute; 
   right:-2px; 
   display: none;
   top:35px;
   padding:0; 
   width:230px;
   margin:0;

}
.link-h li:hover ul{
   display:block;
    border-left:1px solid #105C87;
    border-right:1px solid #105C87;
    border-bottom:1px  solid #105C87;
    background-color:#2F8ABA;


}
.link-h li li{ 
    text-align:right;

}
.link-h li li a{
    margin:1px 4px 1px 5px;
    width:190px;
    border-left:1px #105C87 solid;
    border-right:1px #105C87 solid;
    background-color:#2581B1;

}
.link-h li li a:hover{
   margin: 0; 
    background: #479AC9; 
    border-left:1px #267CAC solid;
    border-right:1px #267CAC solid;
    margin:1px 5px 1px 5px;

}
.h1{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/h110.png');
   background-repeat:repeat-x;
   height:323px;
   

}
.h2{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/h210.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:323px;
   width:508px;
   float:left;
   position:relative;
}
a.r2{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:33px;
   top:15px;
   
}
a.r3{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:81px;
   top:15px;
   
}
a.r4{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:125px;
   top:15px;
   
}
a.r5{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:170px;
   top:15px;
   
}
a.r6{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:215px;
   top:15px;
   
}

a.r7{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:260px;
   top:15px;
   
}

a.r8{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:305px;
   top:15px;
   
}
a.r9{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:32px;
   left:348px;
   top:15px;
   
}


.h3{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/h311.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:323px;
   width:453px;
   float:right;
}

   


.f1{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/f110.png');
   background-repeat:repeat-x;
   height:165px;
   
}
.f2{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/f211.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:165px;
   width:183px;
   float:left;
   position:relative;
   
   
}
a.r1{
   position:absolute;
   height:30px;
   width:65px;
   left:90px;
   top:130px;
   
}
.f3{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/f310.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:165px;
   width:147px;
   float:right;
   
}
.f4{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/f411.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:165px;
   width:246px;
   margin:auto;
   
}


.w1{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/w110.png');
   background-repeat:repeat-x;
   height:16px;
   
}
.w2{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/w210.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:16px;
   width:49px;
   float:left;
   
}
.w3{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/w310.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:16px;
   width:49px;
   float:right;
   
}
.q1{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/q110.png');
   background-repeat:repeat-x;
   height:16px;
   
}
.q2{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/q210.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:16px;
   width:49px;
   float:left;
   
}
.q3{
   background-image:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/q310.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:16px;
   width:49px;
   float:right;
   
}
.body-z{
   background:transparent;
   color:#ffffff;
}
.z1{
   background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/z110.png') repeat-y left center;
   padding-left:14px;
    
}
.z2{
   background:url('http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/z210.png') repeat-y right center;
   padding-right:14px;
   
}
   

/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

/* Postbit from Sadiq6210 */ 
.infouser { 
    font: normal 11px "MS Sans Serif" ,Tahoma; 
    color: #000; 
    background-color: #FFF; 
    letter-spacing: 0px; 
    vertical-align: middle; 
    padding: 1px 4px; 
    border:1px dotted #6A581C; 
    margin: 0px 0px 2px; 

.avataruser img { 
    border:1px dotted #6A581C; 
    margin: 10px auto 0; 
    padding: 5px; 
}  

/* ***** H1 � H2 ����� ***** */ 


* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'ستايل منتديات احلى حكاية لخدمات الدعم الفنى لعام 2013 - CSS'; Style ID: 42
*/
body
{
   background: #f0f0f0;
   color: #1E4863;
   font: 7pt Tahoma;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #1E4863;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #1E4863;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #CC0000;
   text-decoration: none;
}
.page
{
   background: #f0f0f0 url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/b_g10.gif);
   color: #1E4863;
   font: 8pt Tahoma;
}
.page a:link, .page_alink
{
   text-decoration: none;
}
.page a:visited, .page_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.page a:hover, .page a:active, .page_ahover
{
   text-decoration: none;
}
td, th, p, li
{
   font: bold 11pt Arial;
}
.tborder
{
   background: #E3E3E3;
   color: #000066;
   font: 8pt Tahoma;
   border-left:1px solid #E3E3E3;
   border-top: 1px solid #E3E3E3;
   border-right: 1px solid #E3E3E3;
   border-bottom: 1px solid #E3E3E3;
}
.tcat
{
   background: #2e5271 url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_110.gif);
   color: #FFFFFF;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #5290AC;
   border-top: 1px solid #5290AC;
   border-right: 1px solid #376B87;
   border-bottom: 1px solid #376B87;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #FFCC00;
   text-decoration: none;
}
.thead
{
   background: #EAEAEA url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_210.gif);
   color: #000066;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   
   border-radius: 5px; 
   -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius:5px; 
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #0000FF;
   text-decoration: none;
}
.tfoot
{
   background: #2e5271 url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_110.gif);
   color: #FFFFFF;
   font: 8pt Tahoma;
   border-left:1px solid #5290AC;
   border-top: 1px solid #5290AC;
   border-right: 1px solid #376B87;
   border-bottom: 1px solid #376B87;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #FFCC00;
   text-decoration: none;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #f5f5f5;
   color: #0000CC;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #d3d3d3;
   border-top: 1px solid #d3d3d3;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif); 
   background-attachment:scroll;
   
   border-radius: 9px; 
   -webkit-border-radius: 9px;
    -moz-border-radius:9px; 
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
   color: #0000CC;
   text-decoration: none;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #dae1f0;
   color: #000066;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #d3d3d3;
   border-top: 1px solid #d3d3d3;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_210.gif); 
   background-attachment:scroll;
   
   border-radius: 9px; 
   -webkit-border-radius: 9px;
    -moz-border-radius:9px; 
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
   color: #0000CC;
   text-decoration: none;
}
.inlinemod
{
   background: #f5f5f5;
   color: #000066;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #fad37c;background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif); 
   background-attachment:scroll;
}
.inlinemod a:link, .inlinemod_alink
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod a:visited, .inlinemod_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.inlinemod a:hover, .inlinemod a:active, .inlinemod_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg
{
   background: #f5f5f5;
   color: #000066;
   font: bold 12pt Arial;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif); 
   background-attachment:scroll;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #0000CC;
   text-decoration: none;
}
textarea, .bginput
{
   background: #EAEAEA url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif);
   font: bold 12pt Arial;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 12pt;
   font-family: Arial;
}
.button
{
   background: #EAEAEA url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_210.gif);
   color: #000066;
   font: bold 12pt Arial;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
}
select
{
   font: 8pt Tahoma;
}
option, optgroup
{
   font-size: 8pt;
   font-family: Tahoma;
}
.smallfont
{
   font: 8pt Tahoma;
}
.time
{
   color: #CC0000;
}
.highlight
{
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #000066;
   color: #f5f5f5;
}
.fjdpth0
{
   background: #f5f5f5;
   color: #000066;
}
.panel
{
   background: #f5f5f5;
   color: #01203C;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
   text-decoration: none;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
   text-decoration: none;
}
.panelsurround
{
   background: #f5f5f5;
   color: #000066;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
}
legend
{
   color: #000066;
   font: 8pt Tahoma;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
}
.vbmenu_control
{
   background: #2e5271 url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_110.gif);
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #8dcae7;
   border-top: 1px solid #8dcae7;
   border-right: 1px solid #0c2844;
   border-bottom: 1px solid #0c2844;
   
   
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFCC00;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #f5f5f5;
   color: #000066;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
   background-position: top right; 
   background-repeat: repeat-x; 
   background-image: url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/a_110.gif); 
   background-attachment:scroll;
}
.vbmenu_option
{
   background: #2e5271 url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_110.gif);
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #5290AC;
   border-top: 1px solid #5290AC;
   border-right: 1px solid #376B87;
   border-bottom: 1px solid #376B87;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FFCC00;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #EAEAEA url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/top_210.gif);
   color: #000066;
   font: bold 11pt Arial;
   border-left:1px solid #D8D8D8;
   border-top: 1px solid #D8D8D8;
   border-right: 1px solid #a6a6a6;
   border-bottom: 1px solid #a6a6a6;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #000066;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #0000CC;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
html 

scrollbar-3dlight-color:#1B6892;
scrollbar-shadow-color:#1B6892;
scrollbar-face-color: #1B6892;
scrollbar-base-color: #1B6892;
scrollbar-darkshadow-color:#d6d6d6;
scrollbar-highlight-color:#d6d6d6;
scrollbar-arrow-color: #d6d6d6;
scrollbar-track-color #d6d6d6; 
}


fieldset{border:1px solid #61a1c8;padding:12px;} /* ***** H1 و H2 تاجات ***** */
#tags {
text-align: center;
font-family: Arial, Tahoma, Verdana;
}

#tags h1 {
font-size: 19px; 
color: blue dark;
font-weight: bold;
}

#tags h2 {
font-size: 17px; 
color: blue dark;
font-weight: bold;
}


.header_bg {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate10.jpg');
   background-repeat: repeat-x;
   height: 320px;
}
.header_c {
   background-image: url('http://i76.servimg.com/u/f76/17/86/26/69/alfate10.png');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 320px;
   width: 636px;
   position: relative;
   margin-right: auto;
   margin-left: auto;
}

.link_1 {
   position: absolute;
   height: 20px;
   width: 57px;
   right: 50px;
   top: 10px;
}
.link_2 {
   position: absolute;
   height: 20px;
   width: 57px;
   right: 130px;
   top: 10px;
}
.link_3 {
   position: absolute;
   width: 57px;
   height: 20px;
   right: 213px;
   top: 10px;
}
.link_4 {
   position: absolute;
   width: 57px;
   height: 20px;
   right: 292px;
   top: 10px;
}
.link_5 {
   position: absolute;
   width: 57px;
   height: 18px;
   bottom: 63px;
   right: 115px;
}
.link_6 {
   position: absolute;
   width: 60px;
   height: 18px;
   right: 198px;
   bottom: 63px;
}
.link_7 {
   position: absolute;
   width: 69px;
   height: 18px;
   right: 280px;
   bottom: 63px;
}
.link_8 {
   position: absolute;
   width: 67px;
   height: 18px;
   bottom: 64px;
   left: 200px;
}
.link_9 {
   position: absolute;
   width: 67px;
   height: 18px;
   bottom: 64px;
   left: 114px;
}
.link_10 {
   position: absolute;
   width: 30px;
   height: 30px;
   top: 3px;
   left: 110px;
}
.link_11 {
   position: absolute;
   width: 30px;
   height: 30px;
   top: 3px;
   left: 75px;
}
.link_12 {
   position: absolute;
   width: 30px;
   height: 30px;
   top: 2px;
   left: 42px;
}

.border_bg {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate11.jpg');
   background-repeat: repeat-x;
   height: 36px;
}
.border_r {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate12.jpg');
   background-repeat: repeat;
   float: right;
   height: 36px;
   width: 70px;
}
.border_l {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate13.jpg');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 36px;
   width: 44px;
   float: left;
}


.border_f_bg {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate14.jpg');
   background-repeat: repeat-x;
   height: 56px;
}


.border_f_r {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate15.jpg');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 56px;
   width: 70px;
   float: right;
}
.border_f_l_1 {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate16.jpg');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 56px;
   width: 44px;
   float: left;
}
.border_f_l_2 {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate17.jpg');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 56px;
   width: 236px;
   float: left;
}
.border_bg_c{
   background:transparent; 
   color:white;
}
.border_bg_r{
   background: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate18.jpg') repeat-y right center;
   padding-right:70px;
}
.border_bg_l{
   background: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate19.jpg') repeat-y left center;
   padding-left:44px;
}


.footer_bg {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate20.jpg');
   background-repeat: repeat-x;
   height: 48px;
}
.footer_r {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate21.jpg');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 48px;
   width: 113px;
   float: right;
}
.footer_l {
   background-image: url('http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/alfate22.jpg');
   background-repeat: no-repeat;
   height: 48px;
   width: 39px;
   position: relative;
   float: left;
}

.link {
   position: absolute;
   height: 32px;
   width: 34px;
   top: 12px;
   left: 4px;
}


/*-----Programming code byMahmoud TalaaT& sam hameed-----*/
    #lbOverlay{
      position:fixed;z-index: 999;
      left:0;
      top:0;
      width:100%;
      height:100%;
      Mahmoud TalaaT;
      background-color:#000;
      cursor:pointer;
    }
    #lbCenter,#lbBottomContainer{
      position:absolute;
    Mahmoud TalaaT;
      z-index: 999;overflow:hidden;
      background-color:#fff;
    }
    .lbLoading{
      background:#fff url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/novfao10.gif) no-repeat center;
    }
    #lbImage{
      position:absolute;left:0;top:0;border:10px solid #fff;background-repeat:no-repeat;}
    #lbPrevLink,#lbNextLink{
      display:block;
    Mahmoud TalaaT;
      position:absolute;
      top:0;
      width:50%;
      outline:none;
    }
    #lbPrevLink{
      left:0;
    }
    #lbPrevLink:hover{
      background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/211.png) no-repeat 0 15%;
    }
    #lbNextLink{
      right:0;}
    #lbNextLink:hover{
      background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/310.png) no-repeat 100% 15%;
    }
    #lbBottom{
      font-family:Verdana, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;color:#666;line-height:1.4em;
      text-align:left;
      Mahmoud TalaaT;
      border:10px solid #fff;
      border-top-style:none;
    }
    #lbCloseLink{
      display:block;
      float:right;
      Mahmoud TalaaT;
      width:66px;height:22px;
      background:transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/110.png) no-repeat center;
      outline:none;
      Mahmoud TalaaT;
      margin:5px 0;
    }
    #lbCaption,#lbNumber{
      margin-right:71px;
    }
    .postbody img{
      max-width:450px;
    }
    /*-----Programming code byMahmoudTalaat&samhamed-----*/tr.post td {

    text-align: center;

}


/*تنسيق شكل العناصر المستقلة*/
#page-footer h3 {
margin-top : 20px;
}
#content-container
 #left {
width : 0;
}
#content-container #right {
width :
 0;
margin-right : 0;
}.patch_avatar {
margin: 2px;
padding: 2px 2px 10px 2px;
background-color: #F6F6F6;
border-right-width: 3px;
border-bottom-width: 2px;
border-right-style: solid;
border-right-color: #1CA6BA;
border-bottom-color: #CCCCCC;
border-bottom-style: dotted;
border-top-style: dotted;
border-top-width: 2px;
border-top-color: #CCCCCC;
-moz-border-radius: 0px 10px 10px 0px;
border-radius: 0px 10px 10px 0px;
}
.patch_avatar_info {
background-image: url('http://www.all-patch.net/vb/images/tome.png');
background-repeat: no-repeat;
background-position: -1px top;
width: 185px;
padding-left: 14px;
}
.infouser1 {
font: normal 11px Tahoma, "MS Sans Serif";
color: #000000;
letter-spacing: 0px;
vertical-align: middle;
padding: 1px 4px;
margin: 0px 0px 2px;
_margin: 0px 0px 0px;
border-top: 0px solid #008080;
border-right: 3px solid #1CA6BA;
border-bottom: 0px solid #008080;
border-left: 0px solid #008080;
}
.infouser {
background-color: #F7F7F7;
margin: 2px;
padding: 2px 2px 2px 2px;
_margin: 0px 0px 0px;
border-top: 1px dotted #81d0f8;
border-right: 3px solid #1CA6BA;
border-left: 1px dotted #81d0f8;
border-bottom: 1px dotted #81d0f8;
margin-bottom: 3px;

}.infouser {
border: 1px solid #CEEEBB;
margin-bottom: 6px;
background-color: #F6FFF0;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
}

avatar
محمد كركوك العراقي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1049
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 16

http://norton.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على كود عاجل

مُساهمة من طرف محمد كركوك العراقي في الأحد 1 يونيو 2014 - 23:32

تم الحل اخواني واخواتي الكرام
شكرا لكم لقيت الكود بأكواد css
اشكر جهودكم في البحث معي
تحياتي لكم
avatar
محمد كركوك العراقي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1049
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 16

http://norton.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى