لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

اذهب الى الأسفل

لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف محبة نامي في السبت 14 سبتمبر 2013 - 1:24

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html> 


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
<head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>عنوان الصفحة</title><meta http-equiv="content-script-type"
 content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type"
content="text/css" /><meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"
  />

<meta name="google-site-verification" content="P7BJggJ24VHn6Tj47PJcOEZAY-D28VmZHKMCQX-93y0" />
 <HTML dir=rtl>

<style type="text/css">
html {
overflow: hidden;
}
body {
position: absolute;
margin: 0px;
padding: 0px;
background: #111;
width: 100%;
height: 100%;
}
#center {
position: absolute;
left: 50%;
top:  50%;
}
#slider {
position: absolute;
width: 820px;
height: 333px;
left: -430px;
top: -186px;
overflow: hidden;
background: #000;
border: 20px solid #000;
}
#slider .slide {
position: absolute;
top: 0px;
height: 333px;
width: 500px;
background: #000;
overflow: hidden;
border-left: #000 solid 1px;
cursor: default;
}
#slider .title  {
color: #F80;
font-weight: bold;
font-size: 1.2em;
margin-right: 1.5em;
text-decoration: none;
}
#slider .backgroundText {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
top: 100%;
background: #000;
filter: alpha(opacity=40);
opacity: 0.4;
}
#slider .text {
position: absolute;
top: 1%;
top: 100%;
color: #FFF;
font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 0.9em;
text-align: justify;
width: 470px;
left: 10px;
}
#slider .diapo {
position: absolute;
filter: alpha(opacity=100);
opacity: 1;
visibility: hidden;
}
a:link {
color: Lime;
text-decoration:none;
}
a:visited {
color: Lime;
text-decoration:none;
}
a:hover {
color:DarkOrange;
text-decoration:none;
}
    
a {text-decoration: none;}
a:hover {
text-shadow: 2px 2px 2px #73729c;
text-decoration: none !important;
}

a:hover
{
background: url(http://i65.servimg.com/u/f65/16/35/21/30/undo10.gif) no-repeat right;
padding:10px 30px 10px 10px;
}</style>

<script type="text/javascript">
/* ==== slider nameSpace ==== */
var slider = function() {
/* ==== private methods ==== */
function getElementsByClass(object, tag, className) {
var o = object.getElementsByTagName(tag);
for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++) {
if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
}
if (ret.length == 1) ret = ret[0];
return ret;
}
function setOpacity (obj,o) {
if (obj.filters) obj.filters.alpha.opacity = Math.round(o);
else obj.style.opacity = o / 100;
}
/* ==== Slider Constructor ==== */
function Slider(oCont, speed, iW, iH, oP) {
this.slides = [];
this.over = false;
this.S  = this.S0 = speed;
this.iW  = iW;
this.iH = iH;
this.oP  = oP;
this.oc    = document.getElementById(oCont);
this.frm    = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'slide');
this.NF    = this.frm.length;
this.resize();
for (var i = 0; i < this.NF; i++) {
this.slides[i] = new Slide(this, i);
}
this.oc.parent = this;
this.view      = this.slides[0];
this.Z        = this.mx;
/* ==== on mouse out event ==== */
this.oc.onmouseout = function () {
this.parent.mouseout();
return false;
        }
    }
    Slider.prototype = {
        /* ==== animation loop ==== */
        run : function () {
            this.Z += this.over ? (this.mn - this.Z) * .5 : (this.mx - this.Z) * .5;
            this.view.calc();
            var i = this.NF;
            while (i--) this.slides[i].move();
        },
        /* ==== resize  ==== */
        resize : function () {
            this.wh = this.oc.clientWidth;
            this.ht = this.oc.clientHeight;
            this.wr = this.wh * this.iW;
            this.r  = this.ht / this.wr;
            this.mx = this.wh / this.NF;
            this.mn = (this.wh * (1 - this.iW)) / (this.NF - 1);
        },
        /* ==== rest  ==== */
        mouseout : function () {
            this.over      = false;
            setOpacity(this.view.img, this.oP);
        }
    }
    /* ==== Slide Constructor ==== */
    Slide = function (parent, N) {
        this.parent = parent;
        this.N      = N;
        this.x0    = this.x1 = N * parent.mx;
        this.v      = 0;
        this.loaded = false;
        this.cpt    = 0;
        this.start  = new Date();
        this.obj    = parent.frm[N];
        this.txt    = getElementsByClass(this.obj, 'div', 'text');
        this.img    = getElementsByClass(this.obj, 'img', 'diapo');
        this.bkg    = document.createElement('div');
        this.bkg.className = 'backgroundText';
        this.obj.insertBefore(this.bkg, this.txt);
        if (N == 0) this.obj.style.borderLeft = 'none';
        this.obj.style.left = Math.floor(this.x0) + 'px';
        setOpacity(this.img, parent.oP);
        /* ==== mouse events ==== */
        this.obj.parent = this;
        this.obj.onmouseover = function() {
            this.parent.over();
            return false;
        }
    }
    Slide.prototype = {
        /* ==== target positions ==== */
        calc : function() {
            var that = this.parent;
            // left slides
            for (var i = 0; i <= this.N; i++) {
                that.slides[i].x1 = i * that.Z;
            }
            // right slides
            for (var i = this.N + 1; i < that.NF; i++) {
                that.slides[i].x1 = that.wh - (that.NF - i) * that.Z;
            }
        },
        /* ==== HTML animation : move slides ==== */
        move : function() {
            var that = this.parent;
            var s = (this.x1 - this.x0) / that.S;
            /* ==== lateral slide ==== */
            if (this.N && Math.abs(s) > .5) {
                this.obj.style.left = Math.floor(this.x0 += s) + 'px';
            }
            /* ==== vertical text ==== */
            var v = (this.N < that.NF - 1) ? that.slides[this.N + 1].x0 - this.x0 : that.wh - this.x0;
            if (Math.abs(v - this.v) > .5) {
                this.bkg.style.top = this.txt.style.top = Math.floor(2 + that.ht - (v - that.Z) * that.iH * that.r) + 'px';
this.v = v;
this.cpt++;
} else {
if (!this.pro) {
/* ==== adjust speed ==== */
this.pro = true;
var tps = new Date() - this.start;
if(this.cpt > 1) {
that.S = Math.max(2, (28 / (tps / this.cpt)) * that.S0);
}
}
}
if (!this.loaded) {
if (this.img.complete) {
this.img.style.visibility = 'visible';
this.loaded = true;
}
}
},
/* ==== light ==== */
over : function () {
this.parent.resize();
this.parent.over = true;
setOpacity(this.parent.view.img, this.parent.oP);
this.parent.view = this;
this.start = new Date();
this.cpt = 0;
this.pro = false;
this.calc();
setOpacity(this.img, 100);
}
}
/* ==== public method - script initialization ==== */
    return {
init : function() {
// create instances of sliders here
// parameters : HTMLcontainer name, speed (2 fast - 20 slow), Horizontal ratio, vertical text ratio, opacity
this.s1 = new Slider("slider", 12, 1.84/3, 1/3.2, 70);
setInterval("slider.s1.run();", 16);
}
}
}();
</script>
</head>
<body>
<br>
<div
 style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" 
size="5"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="رابط 
منتداك">الرئيسية</a>  <a href="رابط البوابة او رابط 
اخر">البوابة</a></span></font><br></div>

<div id="center">
<div id="slider">

<div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">

<span class="title">عنوان الموضوع باختصار</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div><div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع
</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 

</div><div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
دلالية للموضوع" width="500" height="354"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع .  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 

</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">

<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">

<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 

</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="335"><div class="text">
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">شقرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 
</div>


<div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 
</div>

<div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br> 
</div> 

</div>
</div>

<script type="text/javascript">
/* ==== start script ==== */
slider.init();
</script>
 </body>
 </html>

هذا كود السلايد شو

عميله في صفحات الHTMIL

لا عندما اعود للرئيسه لايوجد اي شيئ كاني لم اعمل الكود

لماذا ؟؟؟؟؟

هل لانني عدلت الكود خطا ؟؟؟؟
ام لان الصوره كبيره ؟؟؟؟

هذه الكود بعدما عدلت عليه

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html>


    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
    <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>عنوان الصفحة</title><meta http-equiv="content-script-type"
    content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type"
    content="text/css" /><meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"
      />

    <meta name="google-site-verification" content="P7BJggJ24VHn6Tj47PJcOEZAY-D28VmZHKMCQX-93y0" />
    <HTML dir=rtl>

    <style type="text/css">
    html {
    overflow: hidden;
    }
    body {
    position: absolute;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    background: #111;
    width: 100%;
    height: 100%;
    }
    #center {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top:  50%;
    }
    #slider {
    position: absolute;
    width: 820px;
    height: 333px;
    left: -430px;
    top: -186px;
    overflow: hidden;
    background: #000;
    border: 20px solid #000;
    }
    #slider .slide {
    position: absolute;
    top: 0px;
    height: 333px;
    width: 500px;
    background: #000;
    overflow: hidden;
    border-left: #000 solid 1px;
    cursor: default;
    }
    #slider .title  {
    color: #F80;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.2em;
    margin-right: 1.5em;
    text-decoration: none;
    }
    #slider .backgroundText {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 100%;
    background: #000;
    filter: alpha(opacity=40);
    opacity: 0.4;
    }
    #slider .text {
    position: absolute;
    top: 1%;
    top: 100%;
    color: #FFF;
    font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 0.9em;
    text-align: justify;
    width: 470px;
    left: 10px;
    }
    #slider .diapo {
    position: absolute;
    filter: alpha(opacity=100);
    opacity: 1;
    visibility: hidden;
    }
    a:link {
    color: Lime;
    text-decoration:none;
    }
    a:visited {
    color: Lime;
    text-decoration:none;
    }
    a:hover {
    color:DarkOrange;
    text-decoration:none;
    }
       
    a {text-decoration: none;}
    a:hover {
    text-shadow: 2px 2px 2px #73729c;
    text-decoration: none !important;
    }

    a:hover
    {
    background: url(http://i65.servimg.com/u/f65/16/35/21/30/undo10.gif) no-repeat right;
    padding:10px 30px 10px 10px;
    }    </style>

    <script type="text/javascript">
    /* ==== slider nameSpace ==== */
    var slider = function() {
    /* ==== private methods ==== */
    function getElementsByClass(object, tag, className) {
    var o = object.getElementsByTagName(tag);
    for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++) {
    if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
    }
    if (ret.length == 1) ret = ret[0];
    return ret;
    }
    function setOpacity (obj,o) {
    if (obj.filters) obj.filters.alpha.opacity = Math.round(o);
    else obj.style.opacity = o / 100;
    }
    /* ==== Slider Constructor ==== */
    function Slider(oCont, speed, iW, iH, oP) {
    this.slides = [];
    this.over = false;
    this.S  = this.S0 = speed;
    this.iW  = iW;
    this.iH = iH;
    this.oP  = oP;
    this.oc    = document.getElementById(oCont);
    this.frm    = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'slide');
    this.NF    = this.frm.length;
    this.resize();
    for (var i = 0; i < this.NF; i++) {
    this.slides[i] = new Slide(this, i);
    }
    this.oc.parent = this;
    this.view      = this.slides[0];
    this.Z        = this.mx;
    /* ==== on mouse out event ==== */
    this.oc.onmouseout = function () {
    this.parent.mouseout();
    return false;
            }
        }
        Slider.prototype = {
            /* ==== animation loop ==== */
            run : function () {
                this.Z += this.over ? (this.mn - this.Z) * .5 : (this.mx - this.Z) * .5;
                this.view.calc();
                var i = this.NF;
                while (i--) this.slides[i].move();
            },
            /* ==== resize  ==== */
            resize : function () {
                this.wh = this.oc.clientWidth;
                this.ht = this.oc.clientHeight;
                this.wr = this.wh * this.iW;
                this.r  = this.ht / this.wr;
                this.mx = this.wh / this.NF;
                this.mn = (this.wh * (1 - this.iW)) / (this.NF - 1);
            },
            /* ==== rest  ==== */
            mouseout : function () {
                this.over      = false;
                setOpacity(this.view.img, this.oP);
            }
        }
        /* ==== Slide Constructor ==== */
        Slide = function (parent, N) {
            this.parent = parent;
            this.N      = N;
            this.x0    = this.x1 = N * parent.mx;
            this.v      = 0;
            this.loaded = false;
            this.cpt    = 0;
            this.start  = new Date();
            this.obj    = parent.frm[N];
            this.txt    = getElementsByClass(this.obj, 'div', 'text');
            this.img    = getElementsByClass(this.obj, 'img', 'diapo');
            this.bkg    = document.createElement('div');
            this.bkg.className = 'backgroundText';
            this.obj.insertBefore(this.bkg, this.txt);
            if (N == 0) this.obj.style.borderLeft = 'none';
            this.obj.style.left = Math.floor(this.x0) + 'px';
            setOpacity(this.img, parent.oP);
            /* ==== mouse events ==== */
            this.obj.parent = this;
            this.obj.onmouseover = function() {
                this.parent.over();
                return false;
            }
        }
        Slide.prototype = {
            /* ==== target positions ==== */
            calc : function() {
                var that = this.parent;
                // left slides
                for (var i = 0; i <= this.N; i++) {
                    that.slides[i].x1 = i * that.Z;
                }
                // right slides
                for (var i = this.N + 1; i < that.NF; i++) {
                    that.slides[i].x1 = that.wh - (that.NF - i) * that.Z;
                }
            },
            /* ==== HTML animation : move slides ==== */
            move : function() {
                var that = this.parent;
                var s = (this.x1 - this.x0) / that.S;
                /* ==== lateral slide ==== */
                if (this.N && Math.abs(s) > .5) {
                    this.obj.style.left = Math.floor(this.x0 += s) + 'px';
                }
                /* ==== vertical text ==== */
                var v = (this.N < that.NF - 1) ? that.slides[this.N + 1].x0 - this.x0 : that.wh - this.x0;
                if (Math.abs(v - this.v) > .5) {
                    this.bkg.style.top = this.txt.style.top = Math.floor(2 + that.ht - (v - that.Z) * that.iH * that.r) + 'px';
    this.v = v;
    this.cpt++;
    } else {
    if (!this.pro) {
    /* ==== adjust speed ==== */
    this.pro = true;
    var tps = new Date() - this.start;
    if(this.cpt > 1) {
    that.S = Math.max(2, (28 / (tps / this.cpt)) * that.S0);
    }
    }
    }
    if (!this.loaded) {
    if (this.img.complete) {
    this.img.style.visibility = 'visible';
    this.loaded = true;
    }
    }
    },
    /* ==== light ==== */
    over : function () {
    this.parent.resize();
    this.parent.over = true;
    setOpacity(this.parent.view.img, this.parent.oP);
    this.parent.view = this;
    this.start = new Date();
    this.cpt = 0;
    this.pro = false;
    this.calc();
    setOpacity(this.img, 100);
    }
    }
    /* ==== public method - script initialization ==== */
        return {
    init : function() {
    // create instances of sliders here
    // parameters : HTMLcontainer name, speed (2 fast - 20 slow), Horizontal ratio, vertical text ratio, opacity
    this.s1 = new Slider("slider", 12, 1.84/3, 1/3.2, 70);
    setInterval("slider.s1.run();", 16);
    }
    }
    }();
    </script>
    </head>
    <body>
    <br>
    <div
    style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"
    size="5"><span style="font-family: Tahoma;"><a href=" http://one1piece1one.montadarabi.com
  "></a>  <a href="http://one1piece1one.montadarabi.com/
    اخر">البوابة</a></span></font><br></div>

    <div id="center">
    <div id="slider">

    <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://www.cutmypic.com/uploads/title425022154.png" alt=" كلمات
    دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">

    <span class="title">اكبر التقارير في تقرير واحد ون بيس</span>
    يضم كل اعظم التقرير في مو ضوع واد ل ون بيس.  <a href="http://one1piece1one.montadarabi.com/t53-topic#177" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div><div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع
    </span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>

    </div><div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="354"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع .  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>

    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">

    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">

    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.

    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="335"><div class="text">
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">شقرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>
    </div>


    <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>
    </div>

    <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>
    </div>

    </div>
    </div>

    <script type="text/javascript">
    /* ==== start script ==== */
    slider.init();
    </script>
    </body>
    </html>
ارجو منكم المساعده

silent 
ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 
avatar
محبة نامي
 
 

انثى
عدد المساهمات : 214
معدل النشاط : 2440
السُمعة : 0

http://one1piece1one.montadarabi.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف محبة نامي في السبت 14 سبتمبر 2013 - 12:56

معقول لا جواب ؟؟؟؟؟؟؟

62 شاهد ولكن لا جواب ؟؟؟؟

ساعدوني وينكم

ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 
avatar
محبة نامي
 
 

انثى
عدد المساهمات : 214
معدل النشاط : 2440
السُمعة : 0

http://one1piece1one.montadarabi.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف AHLA MONTADA في السبت 14 سبتمبر 2013 - 13:30

اهلا اختي ممكن اعرف اين بالضبط قمت بالتعديل؟
avatar
AHLA MONTADA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1297
معدل النشاط : 3650
السُمعة : 30

http://gant.goodoles.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف محبة نامي في السبت 14 سبتمبر 2013 - 13:35

MUSTAFA DESiNGER كتب:
اهلا اختي ممكن اعرف اين بالضبط قمت بالتعديل؟
اممم

قمت باضافة موضوع
واضفت رابط المنتدى ورابط الرئيسيه
silent 
avatar
محبة نامي
 
 

انثى
عدد المساهمات : 214
معدل النشاط : 2440
السُمعة : 0

http://one1piece1one.montadarabi.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف AHLA MONTADA في السبت 14 سبتمبر 2013 - 13:38

الان تلك الروابط بداخل الكود؟
avatar
AHLA MONTADA
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1297
معدل النشاط : 3650
السُمعة : 30

http://gant.goodoles.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف طارق المايسترو في السبت 14 سبتمبر 2013 - 13:39

@محبة نامي كتب:
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html> 


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
<head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>عنوان الصفحة</title><meta http-equiv="content-script-type"
 content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type"
content="text/css" /><meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"
  />

<meta name="google-site-verification" content="P7BJggJ24VHn6Tj47PJcOEZAY-D28VmZHKMCQX-93y0" />
 <HTML dir=rtl>

<style type="text/css">
html {
overflow: hidden;
}
body {
position: absolute;
margin: 0px;
padding: 0px;
background: #111;
width: 100%;
height: 100%;
}
#center {
position: absolute;
left: 50%;
top:  50%;
}
#slider {
position: absolute;
width: 820px;
height: 333px;
left: -430px;
top: -186px;
overflow: hidden;
background: #000;
border: 20px solid #000;
}
#slider .slide {
position: absolute;
top: 0px;
height: 333px;
width: 500px;
background: #000;
overflow: hidden;
border-left: #000 solid 1px;
cursor: default;
}
#slider .title  {
color: #F80;
font-weight: bold;
font-size: 1.2em;
margin-right: 1.5em;
text-decoration: none;
}
#slider .backgroundText {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
top: 100%;
background: #000;
filter: alpha(opacity=40);
opacity: 0.4;
}
#slider .text {
position: absolute;
top: 1%;
top: 100%;
color: #FFF;
font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 0.9em;
text-align: justify;
width: 470px;
left: 10px;
}
#slider .diapo {
position: absolute;
filter: alpha(opacity=100);
opacity: 1;
visibility: hidden;
}
a:link {
color: Lime;
text-decoration:none;
}
a:visited {
color: Lime;
text-decoration:none;
}
a:hover {
color:DarkOrange;
text-decoration:none;
}
    
a {text-decoration: none;}
a:hover {
text-shadow: 2px 2px 2px #73729c;
text-decoration: none !important;
}

a:hover
{
background: url(http://i65.servimg.com/u/f65/16/35/21/30/undo10.gif) no-repeat right;
padding:10px 30px 10px 10px;
}</style>

<script type="text/javascript">
/* ==== slider nameSpace ==== */
var slider = function() {
/* ==== private methods ==== */
function getElementsByClass(object, tag, className) {
var o = object.getElementsByTagName(tag);
for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++) {
if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
}
if (ret.length == 1) ret = ret[0];
return ret;
}
function setOpacity (obj,o) {
if (obj.filters) obj.filters.alpha.opacity = Math.round(o);
else obj.style.opacity = o / 100;
}
/* ==== Slider Constructor ==== */
function Slider(oCont, speed, iW, iH, oP) {
this.slides = [];
this.over = false;
this.S  = this.S0 = speed;
this.iW  = iW;
this.iH = iH;
this.oP  = oP;
this.oc    = document.getElementById(oCont);
this.frm    = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'slide');
this.NF    = this.frm.length;
this.resize();
for (var i = 0; i < this.NF; i++) {
this.slides[i] = new Slide(this, i);
}
this.oc.parent = this;
this.view      = this.slides[0];
this.Z        = this.mx;
/* ==== on mouse out event ==== */
this.oc.onmouseout = function () {
this.parent.mouseout();
return false;
        }
    }
    Slider.prototype = {
        /* ==== animation loop ==== */
        run : function () {
            this.Z += this.over ? (this.mn - this.Z) * .5 : (this.mx - this.Z) * .5;
            this.view.calc();
            var i = this.NF;
            while (i--) this.slides[i].move();
        },
        /* ==== resize  ==== */
        resize : function () {
            this.wh = this.oc.clientWidth;
            this.ht = this.oc.clientHeight;
            this.wr = this.wh * this.iW;
            this.r  = this.ht / this.wr;
            this.mx = this.wh / this.NF;
            this.mn = (this.wh * (1 - this.iW)) / (this.NF - 1);
        },
        /* ==== rest  ==== */
        mouseout : function () {
            this.over      = false;
            setOpacity(this.view.img, this.oP);
        }
    }
    /* ==== Slide Constructor ==== */
    Slide = function (parent, N) {
        this.parent = parent;
        this.N      = N;
        this.x0    = this.x1 = N * parent.mx;
        this.v      = 0;
        this.loaded = false;
        this.cpt    = 0;
        this.start  = new Date();
        this.obj    = parent.frm[N];
        this.txt    = getElementsByClass(this.obj, 'div', 'text');
        this.img    = getElementsByClass(this.obj, 'img', 'diapo');
        this.bkg    = document.createElement('div');
        this.bkg.className = 'backgroundText';
        this.obj.insertBefore(this.bkg, this.txt);
        if (N == 0) this.obj.style.borderLeft = 'none';
        this.obj.style.left = Math.floor(this.x0) + 'px';
        setOpacity(this.img, parent.oP);
        /* ==== mouse events ==== */
        this.obj.parent = this;
        this.obj.onmouseover = function() {
            this.parent.over();
            return false;
        }
    }
    Slide.prototype = {
        /* ==== target positions ==== */
        calc : function() {
            var that = this.parent;
            // left slides
            for (var i = 0; i <= this.N; i++) {
                that.slides[i].x1 = i * that.Z;
            }
            // right slides
            for (var i = this.N + 1; i < that.NF; i++) {
                that.slides[i].x1 = that.wh - (that.NF - i) * that.Z;
            }
        },
        /* ==== HTML animation : move slides ==== */
        move : function() {
            var that = this.parent;
            var s = (this.x1 - this.x0) / that.S;
            /* ==== lateral slide ==== */
            if (this.N && Math.abs(s) > .5) {
                this.obj.style.left = Math.floor(this.x0 += s) + 'px';
            }
            /* ==== vertical text ==== */
            var v = (this.N < that.NF - 1) ? that.slides[this.N + 1].x0 - this.x0 : that.wh - this.x0;
            if (Math.abs(v - this.v) > .5) {
                this.bkg.style.top = this.txt.style.top = Math.floor(2 + that.ht - (v - that.Z) * that.iH * that.r) + 'px';
this.v = v;
this.cpt++;
} else {
if (!this.pro) {
/* ==== adjust speed ==== */
this.pro = true;
var tps = new Date() - this.start;
if(this.cpt > 1) {
that.S = Math.max(2, (28 / (tps / this.cpt)) * that.S0);
}
}
}
if (!this.loaded) {
if (this.img.complete) {
this.img.style.visibility = 'visible';
this.loaded = true;
}
}
},
/* ==== light ==== */
over : function () {
this.parent.resize();
this.parent.over = true;
setOpacity(this.parent.view.img, this.parent.oP);
this.parent.view = this;
this.start = new Date();
this.cpt = 0;
this.pro = false;
this.calc();
setOpacity(this.img, 100);
}
}
/* ==== public method - script initialization ==== */
    return {
init : function() {
// create instances of sliders here
// parameters : HTMLcontainer name, speed (2 fast - 20 slow), Horizontal ratio, vertical text ratio, opacity
this.s1 = new Slider("slider", 12, 1.84/3, 1/3.2, 70);
setInterval("slider.s1.run();", 16);
}
}
}();
</script>
</head>
<body>
<br>
<div
 style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" 
size="5"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="رابط 
منتداك">الرئيسية</a>  <a href="رابط البوابة او رابط 
اخر">البوابة</a></span></font><br></div>

<div id="center">
<div id="slider">

<div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">

<span class="title">عنوان الموضوع باختصار</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div><div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع
</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 

</div><div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
دلالية للموضوع" width="500" height="354"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع .  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 

</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">

<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">

<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 

</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 

وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 


</div> <div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="335"><div class="text">
وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">شقرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 
</div>


<div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>. 
</div> 
</div>

<div class="slide">
<img
 class="diapo" 
src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات 
دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
  <span class="title">عنوان الموضوع</span> 
 وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br> 
</div> 

</div>
</div>

<script type="text/javascript">
/* ==== start script ==== */
slider.init();
</script>
 </body>
 </html>
هذا كود السلايد شو

عميله في صفحات الHTMIL

لا عندما اعود للرئيسه لايوجد اي شيئ كاني لم اعمل الكود

لماذا ؟؟؟؟؟

هل لانني عدلت الكود خطا ؟؟؟؟
ام لان الصوره كبيره ؟؟؟؟

هذه الكود بعدما عدلت عليه

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html>


   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
    <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>عنوان الصفحة</title><meta http-equiv="content-script-type"
     content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type"
    content="text/css" /><meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"
      />

    <meta name="google-site-verification" content="P7BJggJ24VHn6Tj47PJcOEZAY-D28VmZHKMCQX-93y0" />
     <HTML dir=rtl>

    <style type="text/css">
    html {
    overflow: hidden;
    }
    body {
    position: absolute;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    background: #111;
    width: 100%;
    height: 100%;
    }
    #center {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top:  50%;
    }
    #slider {
    position: absolute;
    width: 820px;
    height: 333px;
    left: -430px;
    top: -186px;
    overflow: hidden;
    background: #000;
    border: 20px solid #000;
    }
    #slider .slide {
    position: absolute;
    top: 0px;
    height: 333px;
    width: 500px;
    background: #000;
    overflow: hidden;
    border-left: #000 solid 1px;
    cursor: default;
    }
    #slider .title  {
    color: #F80;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.2em;
    margin-right: 1.5em;
    text-decoration: none;
    }
    #slider .backgroundText {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 100%;
    background: #000;
    filter: alpha(opacity=40);
    opacity: 0.4;
    }
    #slider .text {
    position: absolute;
    top: 1%;
    top: 100%;
    color: #FFF;
    font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 0.9em;
    text-align: justify;
    width: 470px;
    left: 10px;
    }
    #slider .diapo {
    position: absolute;
    filter: alpha(opacity=100);
    opacity: 1;
    visibility: hidden;
    }
    a:link {
    color: Lime;
    text-decoration:none;
    }
    a:visited {
    color: Lime;
    text-decoration:none;
    }
    a:hover {
    color:DarkOrange;
    text-decoration:none;
    }
        
    a {text-decoration: none;}
    a:hover {
    text-shadow: 2px 2px 2px #73729c;
    text-decoration: none !important;
    }

    a:hover
    {
    background: url(http://i65.servimg.com/u/f65/16/35/21/30/undo10.gif) no-repeat right;
    padding:10px 30px 10px 10px;
    }    </style>

    <script type="text/javascript">
    /* ==== slider nameSpace ==== */
    var slider = function() {
    /* ==== private methods ==== */
    function getElementsByClass(object, tag, className) {
    var o = object.getElementsByTagName(tag);
    for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++) {
    if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
    }
    if (ret.length == 1) ret = ret[0];
    return ret;
    }
    function setOpacity (obj,o) {
    if (obj.filters) obj.filters.alpha.opacity = Math.round(o);
    else obj.style.opacity = o / 100;
    }
    /* ==== Slider Constructor ==== */
    function Slider(oCont, speed, iW, iH, oP) {
    this.slides = [];
    this.over = false;
    this.S  = this.S0 = speed;
    this.iW  = iW;
    this.iH = iH;
    this.oP  = oP;
    this.oc    = document.getElementById(oCont);
    this.frm    = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'slide');
    this.NF    = this.frm.length;
    this.resize();
    for (var i = 0; i < this.NF; i++) {
    this.slides[i] = new Slide(this, i);
    }
    this.oc.parent = this;
    this.view      = this.slides[0];
    this.Z        = this.mx;
    /* ==== on mouse out event ==== */
    this.oc.onmouseout = function () {
    this.parent.mouseout();
    return false;
            }
        }
        Slider.prototype = {
            /* ==== animation loop ==== */
            run : function () {
                this.Z += this.over ? (this.mn - this.Z) * .5 : (this.mx - this.Z) * .5;
                this.view.calc();
                var i = this.NF;
                while (i--) this.slides[i].move();
            },
            /* ==== resize  ==== */
            resize : function () {
                this.wh = this.oc.clientWidth;
                this.ht = this.oc.clientHeight;
                this.wr = this.wh * this.iW;
                this.r  = this.ht / this.wr;
                this.mx = this.wh / this.NF;
                this.mn = (this.wh * (1 - this.iW)) / (this.NF - 1);
            },
            /* ==== rest  ==== */
            mouseout : function () {
                this.over      = false;
                setOpacity(this.view.img, this.oP);
            }
        }
        /* ==== Slide Constructor ==== */
        Slide = function (parent, N) {
            this.parent = parent;
            this.N      = N;
            this.x0    = this.x1 = N * parent.mx;
            this.v      = 0;
            this.loaded = false;
            this.cpt    = 0;
            this.start  = new Date();
            this.obj    = parent.frm[N];
            this.txt    = getElementsByClass(this.obj, 'div', 'text');
            this.img    = getElementsByClass(this.obj, 'img', 'diapo');
            this.bkg    = document.createElement('div');
            this.bkg.className = 'backgroundText';
            this.obj.insertBefore(this.bkg, this.txt);
            if (N == 0) this.obj.style.borderLeft = 'none';
            this.obj.style.left = Math.floor(this.x0) + 'px';
            setOpacity(this.img, parent.oP);
            /* ==== mouse events ==== */
            this.obj.parent = this;
            this.obj.onmouseover = function() {
                this.parent.over();
                return false;
            }
        }
        Slide.prototype = {
            /* ==== target positions ==== */
            calc : function() {
                var that = this.parent;
                // left slides
                for (var i = 0; i <= this.N; i++) {
                    that.slides[i].x1 = i * that.Z;
                }
                // right slides
                for (var i = this.N + 1; i < that.NF; i++) {
                    that.slides[i].x1 = that.wh - (that.NF - i) * that.Z;
                }
            },
            /* ==== HTML animation : move slides ==== */
            move : function() {
                var that = this.parent;
                var s = (this.x1 - this.x0) / that.S;
                /* ==== lateral slide ==== */
                if (this.N && Math.abs(s) > .5) {
                    this.obj.style.left = Math.floor(this.x0 += s) + 'px';
                }
                /* ==== vertical text ==== */
                var v = (this.N < that.NF - 1) ? that.slides[this.N + 1].x0 - this.x0 : that.wh - this.x0;
                if (Math.abs(v - this.v) > .5) {
                    this.bkg.style.top = this.txt.style.top = Math.floor(2 + that.ht - (v - that.Z) * that.iH * that.r) + 'px';
    this.v = v;
    this.cpt++;
    } else {
    if (!this.pro) {
    /* ==== adjust speed ==== */
    this.pro = true;
    var tps = new Date() - this.start;
    if(this.cpt > 1) {
    that.S = Math.max(2, (28 / (tps / this.cpt)) * that.S0);
    }
    }
    }
    if (!this.loaded) {
    if (this.img.complete) {
    this.img.style.visibility = 'visible';
    this.loaded = true;
    }
    }
    },
    /* ==== light ==== */
    over : function () {
    this.parent.resize();
    this.parent.over = true;
    setOpacity(this.parent.view.img, this.parent.oP);
    this.parent.view = this;
    this.start = new Date();
    this.cpt = 0;
    this.pro = false;
    this.calc();
    setOpacity(this.img, 100);
    }
    }
    /* ==== public method - script initialization ==== */
        return {
    init : function() {
    // create instances of sliders here
    // parameters : HTMLcontainer name, speed (2 fast - 20 slow), Horizontal ratio, vertical text ratio, opacity
    this.s1 = new Slider("slider", 12, 1.84/3, 1/3.2, 70);
    setInterval("slider.s1.run();", 16);
    }
    }
    }();
    </script>
    </head>
    <body>
    <br>
    <div
     style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"
   size="5"><span style="font-family: Tahoma;"><a href=" http://one1piece1one.montadarabi.com
   "></a>  <a href="http://one1piece1one.montadarabi.com/
   اخر">البوابة</a></span></font><br></div>

    <div id="center">
    <div id="slider">

    <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://www.cutmypic.com/uploads/title425022154.png" alt=" كلمات
    دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">

    <span class="title">اكبر التقارير في تقرير واحد ون بيس</span>
   يضم كل اعظم التقرير في مو ضوع واد ل ون بيس.  <a href="http://one1piece1one.montadarabi.com/t53-topic#177" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div><div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع
    </span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>

   </div><div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="354"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع .  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>

   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">

    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">

    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.

   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
   وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>


   </div> <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="335"><div class="text">
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">شقرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>
   </div>


    <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
   </div>
   </div>

    <div class="slide">
    <img
     class="diapo"
   src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
   دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>
   </div>

   </div>
    </div>

    <script type="text/javascript">
    /* ==== start script ==== */
    slider.init();
    </script>
     </body>
     </html>
ارجو منكم المساعده

silent 
ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 ارجو1842 
اختي العزيزة الكود وين وضعتي هل في صفحات html او في تشكيلات العامة

اذا في صفحات html  لا يظهر في الصفحة الرئيسية انما يعطي رابط

اما في التشكيلات العامة يظهر في الرئيسية

اما اكواد شغلات

Cool
avatar
طارق المايسترو
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 133
معدل النشاط : 2325
السُمعة : 0

http://almaistro.the-up.com‎

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف محبة نامي في السبت 14 سبتمبر 2013 - 13:45

انا وضعته في صفحات الهتمل

ولكن ساجرب ان اضعه في التشكيرت العامه

silent
avatar
محبة نامي
 
 

انثى
عدد المساهمات : 214
معدل النشاط : 2440
السُمعة : 0

http://one1piece1one.montadarabi.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف محبة نامي في السبت 14 سبتمبر 2013 - 13:50

هو ظهر

و

خرب المنتدى معاه


 
avatar
محبة نامي
 
 

انثى
عدد المساهمات : 214
معدل النشاط : 2440
السُمعة : 0

http://one1piece1one.montadarabi.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا كود السلايد شو لا يعمل لدي ؟؟؟؟؟؟؟

مُساهمة من طرف طارق المايسترو في السبت 14 سبتمبر 2013 - 14:09

اني جربت الكود على برنامج هتمل اشتغل بس لمن اضفته لمنتدى مالتي همين خرب Like a Star @ heaven 

ولله ما اعرف كيف ممكن مشرفيين او خبراء باكواد يحلون لكي المشكلة  alien 

Cool
avatar
طارق المايسترو
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 133
معدل النشاط : 2325
السُمعة : 0

http://almaistro.the-up.com‎

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى