حصريا كود مجلة رائعة لاتقول ماى ايجى ولا مزيكا تو داى دى زيكاس

اذهب الى الأسفل

حصريا كود مجلة رائعة لاتقول ماى ايجى ولا مزيكا تو داى دى زيكاس

مُساهمة من طرف ziks في الأربعاء 17 يوليو 2013 - 16:48

حصريا كود مجلة
رائعة لاتقول
ماى ايجى ولا عرب سيد
دى زيكاس
والان مع الكود
الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html>


    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
    <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title> زيكاس  </title><meta http-equiv="content-script-type"
    content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type"
    content="text/css" /><meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"
      />

    <meta name="google-site-verification" content="P7BJggJ24VHn6Tj47PJcOEZAY-D28VmZHKMCQX-93y0" />
    <HTML dir=rtl>

    <style type="text/css">
    html {
    overflow: hidden;
    }
    body {
    position: absolute;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    background: #111;
    width: 100%;
    height: 100%;
    }
    #center {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top:  50%;
    }
    #slider {
    position: absolute;
    width: 820px;
    height: 333px;
    left: -430px;
    top: -186px;
    overflow: hidden;
    background: #000;
    border: 20px solid #000;
    }
    #slider .slide {
    position: absolute;
    top: 0px;
    height: 333px;
    width: 500px;
    background: #000;
    overflow: hidden;
    border-left: #000 solid 1px;
    cursor: default;
    }
    #slider .title  {
    color: #F80;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.2em;
    margin-right: 1.5em;
    text-decoration: none;
    }
    #slider .backgroundText {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 100%;
    background: #000;
    filter: alpha(opacity=40);
    opacity: 0.4;
    }
    #slider .text {
    position: absolute;
    top: 1%;
    top: 100%;
    color: #FFF;
    font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 0.9em;
    text-align: justify;
    width: 470px;
    left: 10px;
    }
    #slider .diapo {
    position: absolute;
    filter: alpha(opacity=100);
    opacity: 1;
    visibility: hidden;
    }
    a:link {
    color: Lime;
    text-decoration:none;
    }
    a:visited {
    color: Lime;
    text-decoration:none;
    }
    a:hover {
    color:DarkOrange;
    text-decoration:none;
    }
     
    a {text-decoration: none;}
    a:hover {
    text-shadow: 2px 2px 2px #73729c;
    text-decoration: none !important;
    }

    a:hover
    {
    background: url(http://i65.servimg.com/u/f65/16/35/21/30/undo10.gif) no-repeat right;
    padding:10px 30px 10px 10px;
    }    </style>

    <script type="text/javascript">
    /* ==== slider nameSpace ==== */
    var slider = function() {
    /* ==== private methods ==== */
    function getElementsByClass(object, tag, className) {
    var o = object.getElementsByTagName(tag);
    for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++) {
    if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
    }
    if (ret.length == 1) ret = ret[0];
    return ret;
    }
    function setOpacity (obj,o) {
    if (obj.filters) obj.filters.alpha.opacity = Math.round(o);
    else obj.style.opacity = o / 100;
    }
    /* ==== Slider Constructor ==== */
    function Slider(oCont, speed, iW, iH, oP) {
    this.slides = [];
    this.over = false;
    this.S  = this.S0 = speed;
    this.iW  = iW;
    this.iH = iH;
    this.oP  = oP;
    this.oc    = document.getElementById(oCont);
    this.frm    = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'slide');
    this.NF    = this.frm.length;
    this.resize();
    for (var i = 0; i < this.NF; i++) {
    this.slides[i] = new Slide(this, i);
    }
    this.oc.parent = this;
    this.view      = this.slides[0];
    this.Z        = this.mx;
    /* ==== on mouse out event ==== */
    this.oc.onmouseout = function () {
    this.parent.mouseout();
    return false;
            }
        }
        Slider.prototype = {
            /* ==== animation loop ==== */
            run : function () {
                this.Z += this.over ? (this.mn - this.Z) * .5 : (this.mx - this.Z) * .5;
                this.view.calc();
                var i = this.NF;
                while (i--) this.slides[i].move();
            },
            /* ==== resize  ==== */
            resize : function () {
                this.wh = this.oc.clientWidth;
                this.ht = this.oc.clientHeight;
                this.wr = this.wh * this.iW;
                this.r  = this.ht / this.wr;
                this.mx = this.wh / this.NF;
                this.mn = (this.wh * (1 - this.iW)) / (this.NF - 1);
            },
            /* ==== rest  ==== */
            mouseout : function () {
                this.over      = false;
                setOpacity(this.view.img, this.oP);
            }
        }
        /* ==== Slide Constructor ==== */
        Slide = function (parent, N) {
            this.parent = parent;
            this.N      = N;
            this.x0    = this.x1 = N * parent.mx;
            this.v      = 0;
            this.loaded = false;
            this.cpt    = 0;
            this.start  = new Date();
            this.obj    = parent.frm[N];
            this.txt    = getElementsByClass(this.obj, 'div', 'text');
            this.img    = getElementsByClass(this.obj, 'img', 'diapo');
            this.bkg    = document.createElement('div');
            this.bkg.className = 'backgroundText';
            this.obj.insertBefore(this.bkg, this.txt);
            if (N == 0) this.obj.style.borderLeft = 'none';
            this.obj.style.left = Math.floor(this.x0) + 'px';
            setOpacity(this.img, parent.oP);
            /* ==== mouse events ==== */
            this.obj.parent = this;
            this.obj.onmouseover = function() {
                this.parent.over();
                return false;
            }
        }
        Slide.prototype = {
            /* ==== target positions ==== */
            calc : function() {
                var that = this.parent;
                // left slides
                for (var i = 0; i <= this.N; i++) {
                    that.slides[i].x1 = i * that.Z;
                }
                // right slides
                for (var i = this.N + 1; i < that.NF; i++) {
                    that.slides[i].x1 = that.wh - (that.NF - i) * that.Z;
                }
            },
            /* ==== HTML animation : move slides ==== */
            move : function() {
                var that = this.parent;
                var s = (this.x1 - this.x0) / that.S;
                /* ==== lateral slide ==== */
                if (this.N && Math.abs(s) > .5) {
                    this.obj.style.left = Math.floor(this.x0 += s) + 'px';
                }
                /* ==== vertical text ==== */
                var v = (this.N < that.NF - 1) ? that.slides[this.N + 1].x0 - this.x0 : that.wh - this.x0;
                if (Math.abs(v - this.v) > .5) {
                    this.bkg.style.top = this.txt.style.top = Math.floor(2 + that.ht - (v - that.Z) * that.iH * that.r) + 'px';
    this.v = v;
    this.cpt++;
    } else {
    if (!this.pro) {
    /* ==== adjust speed ==== */
    this.pro = true;
    var tps = new Date() - this.start;
    if(this.cpt > 1) {
    that.S = Math.max(2, (28 / (tps / this.cpt)) * that.S0);
    }
    }
    }
    if (!this.loaded) {
    if (this.img.complete) {
    this.img.style.visibility = 'visible';
    this.loaded = true;
    }
    }
    },
    /* ==== light ==== */
    over : function () {
    this.parent.resize();
    this.parent.over = true;
    setOpacity(this.parent.view.img, this.parent.oP);
    this.parent.view = this;
    this.start = new Date();
    this.cpt = 0;
    this.pro = false;
    this.calc();
    setOpacity(this.img, 100);
    }
    }
    /* ==== public method - script initialization ==== */
        return {
    init : function() {
    // create instances of sliders here
    // parameters : HTMLcontainer name, speed (2 fast - 20 slow), Horizontal ratio, vertical text ratio, opacity
    this.s1 = new Slider("slider", 12, 1.84/3, 1/3.2, 70);
    setInterval("slider.s1.run();", 16);
    }
    }
    }();
    </script>
    </head>
    <body>
    <br>
    <div
    style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;"
    size="5"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="
    http://ziks.forumegypt.net">المنتدى//</a>  <a href="http://natega.youm7.com/
    ">//نتيجة الثانوية العامة</a></span></font><br></div>

    <div id="center">
    <div id="slider">

    <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
    دلالية للموضوع " width="500" height="333"><div class="text">

    <span class="title">عنوان الموضوع باختصار</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div><div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع
    </span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>

    </div><div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt=" كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="354"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع .  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>

    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">

    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">

    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.

    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>

    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="334"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>


    </div> <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="335"><div class="text">
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">شقرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>
    </div>


    <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="افلام عربى " width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title"></span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="http://ziks.forumegypt.net" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>.
    </div>
    </div>

    <div class="slide">
    <img
    class="diapo"
    src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg" alt="كلمات
    دلالية للموضوع" width="500" height="333"><div class="text">
      <span class="title">عنوان الموضوع</span>
    وصف موجز للموضوع.  <a href="رابط الموضوع" target="_blank">قرائة المزيد</a><br><br>
    </div>

    </div>
    </div>

    <script type="text/javascript">
    /* ==== start script ==== */
    slider.init();
    </script>
    </body>والان مع الشرح


علامة html تكون خضراء مش حمراء

عشان التعديل على المجلة بسيط جدا

ده رابط الصورة الى هيتغير بصورة الموضوع
http://i48.servimg.com/u/f48/15/28/56/97/tt_bmp11.jpg

اكتب رابط الموضوع فى مكان مكتوب فيه رابط الموضوع

اسم الموضوع فى مكان مكتوب فيه اسم الموضوع


ده رابط المجلة عندى خوش شوف بنفسك
http://ziks.forumegypt.net/h34-page


على فكرة لازم صفحة html جديدة وليس عليه حقوق المنتدى


avatar
ziks
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 75
معدل النشاط : 1922
السُمعة : 0

http://ziks.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: حصريا كود مجلة رائعة لاتقول ماى ايجى ولا مزيكا تو داى دى زيكاس

مُساهمة من طرف الفتى المتواضع في الأربعاء 17 يوليو 2013 - 17:13

جميلة جداا شكراا
avatar
الفتى المتواضع
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 183
معدل النشاط : 2383
السُمعة : 0

http://aladin---ahlamontada.mousika.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: حصريا كود مجلة رائعة لاتقول ماى ايجى ولا مزيكا تو داى دى زيكاس

مُساهمة من طرف Mohamed Nsr في الأربعاء 17 يوليو 2013 - 17:20

اهلا اخي
الاكواد ترسل الى الشكايا العامه
http://help.ahlamontada.com/post.forum?mode=newtopic&f=73
بالتوفيق
 أدوات الصيانة لأحلى المنتديات / طريقة طلب كلمة سر/ قائمة بكل مواضيع الاســئلة الشائعة
--------------------------------------------------
 تنبيه: لا تضع أبداً ايميل الإنشاء في مساهماتك و لا تعطيه لأحد!
 لا يتم المساعدة على الخاص! 


avatar
Mohamed Nsr
احلى إدارة
احلى إدارة

ذكر
عدد المساهمات : 13574
معدل النشاط : 13296
السُمعة : 452

https://www.egylive.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: حصريا كود مجلة رائعة لاتقول ماى ايجى ولا مزيكا تو داى دى زيكاس

مُساهمة من طرف محمد كركوك العراقي في الأربعاء 17 يوليو 2013 - 17:21

حبيبي الكود موجود على احلى من قبل ان تنشره
avatar
محمد كركوك العراقي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1049
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 16

http://norton.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: حصريا كود مجلة رائعة لاتقول ماى ايجى ولا مزيكا تو داى دى زيكاس

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الأربعاء 17 يوليو 2013 - 17:31

يا اخى حرام عليك تسرق مجهود غيرك وتنسبه لنفسك 
الكود موجود من زمان هنا بالدعم وهو 
كود سلايد شو احترافى

فبلاش اسلوبك ده وانا هعديها المره دى لكن لو كررتها تانى مش هسيبك monkey 

avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15566
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى