طلب بسيط جدا

اذهب الى الأسفل

طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف DELPERO في الخميس 2 مايو 2013 - 5:26

السلام عليكم
ممكن تقلو لي كيف اغير صورة الهيدر هذه الذي مكتوب عليه شبكة سدير
http://im35.gulfup.com/tPhTg.png

وشكرا لكم
الهيدر
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>


<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<div id="block2">
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
   
   
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>


</tr>
</table>
</div>
           
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
   <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
      
       
      </div>
   </td>
   
   

   

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #552 -->

   <!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

   <div id="edit552" style="padding:0px 0px 6px 0px">
   


<!-- romio_wepmaster@hotmail.com : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>


<table id="post552" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal" >
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
          بيانات كاتب الموضوع
            </div>
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="center">
            {TOPIC_TITLE}
        </td>
   
</tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
     <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الكاتب:</div></td>
       
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_552" align="center"><a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>

        </div>
        </td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
                     <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
   
   
<!-- END profile_field -->


           
   
       
</table>
                <div align="center">
               </div>
                <div align="center"></div>
                </div>
         <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
            <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
            </form>
          <div>
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
   <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
   </form>
</div>
 

<div>
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
   <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
   </form>
<fieldset class="fieldset">
 <div>
<div>
</div>
<p> </div>
 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
         <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
               <td>
               <p align="center"></p>
               <p> </td>
            </tr>
</table>
    </td>
   
    <td class="alt1 postback" id="td_post_8"{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="30%" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><div class="a7la7ekaya22"><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
 <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>

</td>
               
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
            <!-- / icon and title -->
<br><br>
 <if condition="$show['member']">
<div class="a7la7ekayaa">
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
<td><a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://4yamany.boardlog.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر الموضوع </a></td>
</tr>
</table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
<td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
</tr>
</table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
<td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
<td><a href="http://4yamany.boardlog.com/post?f=119&mode=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
</tr>
</table>

<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
<td><a href="http://4yamany.boardlog.com//post?f=49&mode=newtopic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
</tr>
</table>
</div>
</if>
<div align="center">
      <img border="0" src="http://i41.servimg.com/u/f41/17/01/49/45/besmal10.png" width="350">

        <!-- message -->

           
            <center><br><br><br>

                  <div class="postbody">
 <!-- google_ad_section_start -->
<center><p align="center">
                                {postrow.displayed.MESSAGE}
<!-- google_ad_section_end -->
</center>
        </div>
        <!-- / message -->
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
       

        <br><br> <br>
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
    <br />
    <img alt=" " src=""

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
       <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://4yamany.boardlog.com/">شركة فور يمنى</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">الكاتب
: </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
</div>
                                                 
<br>
                               <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->

<br><br>
   
   
       
        <div class="tcat"></div>
                     <div class="signature_div">
                     <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                        <tr align="center">
                           <td class="thead" height="25">
<B>
      

      <font size="1">
<span class="genmed module-title">
                                                      {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
      
                           </td>
                        </tr>
                        <tr>
                           <td class="row1" align="center"><center>
                           <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                           <font>
                           <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                              <br>

                              {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                  <br><br>

   
                                                                                  </div>
                           </font></span></center></td>
                        </tr>
                     </table>
                     </div>

                  </div>

              
      
      

    </td>
</tr>
<tr>
   
   
    <td class="alt1" align="left">
   
        <!-- controls -->
       
       
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
         {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
           
       
       
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table><!-- post 552 popup menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_552_menu" style="display:none">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr>
        <td class="thead">اخت القمر</td>
    </tr>
   
        <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?u=1">مشاهدة ملفه الشخصي</a></td></tr>
   
   
        <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?do=newpm&amp;u=1" rel="nofollow">إرسال رسالة خاصة إلى اخت القمر</a></td></tr>
   
   
   
   
        <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?do=finduser&amp;u=1" rel="nofollow">البحث عن المشاركات التي كتبها اخت القمر</a></td></tr>
   
   
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=1">إضافة اخت القمر إلى الإتصالات الخاصة بك</a></td></tr>
   
   
    </table>
</div>
<!-- / post 552 popup menu -->

<!-- romio_wepmaster@hotmail.com : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->


   </div>
   
      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #552 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- lightbox scripts -->
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
   <script type="text/javascript">
   <!--
   vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
   //-->
   </script>
<!-- / lightbox scripts --><!-- multiquote scripts -->
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_multi_quote.js?v=386"></script>
   <script type="text/javascript">
   <!--
   var mqlimit = 0;
   //-->
   </script>
<!-- / multiquote scripts -->
<!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thead" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thead" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="tcat" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="tcat"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>

      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
</td>

</table>


<!-- END promot_trafic -->
         
      
      
      <!-- / controls -->
   </td>
</tr>
</table><!-- boottom -->


   </div>
   
      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #8 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

<!-- / start content table -->

      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->
</form>
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">

<br />


<!--  Code By Sam Hameed -->
            <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
       
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>     
<!--  Code By Sam Hameed -->


<!-- thread tags -->
   <br />
   <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="thead">
         <div style="float: left" class="normal">
            <a href="http://4yamany.boardlog.com/" id="threadtag.php?t=3">إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية</a>
         </div>
         <a name="taglist"></a>
         <a href="http://4yamany.boardlog.com/">الكلمات الدليلية (Tags)</a>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><i> http://4yamany.boardlog.com                    شركة فور يمنى</i> <img src="net1-free/misc/11x11progress.gif" id="tag_form_progress" class="inlineimg" style="display:none" alt="" /></td>
   </tr>
   </table>
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=387"></script>
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=387"></script>
<!-- / thread tags -->
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- quick reply -->
   <br />
   <div id="block2">
   
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
   <table class="" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <thead>
      <tr>
         <td class="tcat" colspan="2">
            
            الــرد الســـريـع
         </td>
      </tr>
   </thead>

   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>      <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

</tr>
 
   
   

   <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         
<a name="quickreply"></a><table class="tcat" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="tcat" height="28"><center><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">      <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png"> </center></td></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="2" align="middle" valign="center"><div align="center"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><font size="2"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش</strong><br style="color: Black;"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك</strong><br><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا </span></span> <br><span style="color: Red;">إدارة شركة فور يمنى</span></strong><br></font><strong><span style="color: Red;"><img src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th nowrap="nowrap" class="tcat" >  <font color="#FFFFFF">الرد السريع</font></th>
      
{QUICK_REPLY_FORM}<br />
<!-- END watchtopic -->
         
         </div>
      </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
</div>
                    </div>
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>
   </form>

   
      
<!-- END switch_user_logged_in --><!-- quick reply -->
   <br />
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=387"></script>
   <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=3" method="post" name="vbform" onsubmit="return qr_prepare_submit(this, 10);" id="qrform">
<div id="block2">
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
   <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <thead>
      <tr>
         <td class="thead" colspan="2">
            
خــدمات المـوضـوع
         </td>
      </tr>
   </thead>
      
        <tr><td>
        <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td width="110" class="alt1"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
        Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
        كلمات دليليه</span></b></td>
                    <td class="alt1">
                    <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a http://4yamany.boardlog.com/
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
        </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
        </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a></div>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="alt2"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
        Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                    <td class="alt2"><input type="text"
        class="textbox" name="url" value="http://4yamany.boardlog.com{U_VIEW_TOPIC}"
        onClick='this.select();' size="80" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="alt1"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
        " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
        </span></b></td>
                    <td class="alt1"><input type="text"
        class="textbox" name="embed"
        value="[url=http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
        onClick='this.select();' size="80" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="alt2"><img height="16"
        border="0" width="16"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
        HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
        code </span></b></td>
                    <td class="alt2"><input type="text"
        class="textbox" name="embed" value="<a
        href=http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
        onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                    <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
            </tbody>
        </table></td></tr>
     
          <td class="tcat" colspan="2" height="25"
        align="right"><span class="cattitle" style="color:
        #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
        Red;" href="http://4yamany.boardlog.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
</td>
      </div>
      </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
</div>
                    </div>
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>
   

   
      <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->
      <div id="qr_scroll"></div>
   

   <script type="text/javascript">
   <!--
      // initialize quick reply
      qr_init();
   //-->
   </script>
<!-- / quick reply -->

<br /><br />

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<br /><br />
<!-- next / previous links -->
   <br />
   <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
<a href="http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
         |
<a href="http://4yamany.boardlog.com/{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
      <strong>»</strong>
   </div>
<!-- / next / previous links -->

      


<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

avatar
DELPEROذكر
عدد المساهمات : 33
معدل النشاط : 1927
السُمعة : 0

http://fnon7.fforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف DELPERO في الخميس 2 مايو 2013 - 5:28

اسف هذه الصورتين في اخر الموضوع خلل لدي في النت

انا في انتضار احد الخبراء
avatar
DELPEROذكر
عدد المساهمات : 33
معدل النشاط : 1927
السُمعة : 0

http://fnon7.fforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف **sniper** في الخميس 2 مايو 2013 - 6:08

اهلا بك اخي الكريم اذهب الى
لوحة تحكم الادارة
مظهر المنتدى
الالوان والصور
لوحة ادارة كاملة
البنر الرئيسي للمنتدى
وهنا يمكنك تحميل الصورة التي تريدها
Wink
avatar
**sniper**
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 103
معدل النشاط : 2460
السُمعة : 5

http://ward.wwooww.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف حـــوده في الخميس 2 مايو 2013 - 7:14

هذا ليس قالب الهيدر يا غالي
هذا قالب معاينة المواضيع
ضع قالب الهيدر كي يتم التعديل
viewtopic body
avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6845
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف DELPERO في الخميس 2 مايو 2013 - 16:18

اخي انه هو قالب الهيدر !!
avatar
DELPEROذكر
عدد المساهمات : 33
معدل النشاط : 1927
السُمعة : 0

http://fnon7.fforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الخميس 2 مايو 2013 - 19:13

مرحبا ده مش قالب الهيدر .ده قالب صفحة الموضوع .زى ما قالك حوده فوق Wink
ابحث فى قالب الهيدر عن


رابط الصوره
http://bdayh.com/vBCust/ShSder2012/BcoE/BHeader04.png
واستبدله

::::::::::::

لوحة الادارة
مظهر المنتدى
التومبلايت
ادارة عامة
overall_header
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20243
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف DELPERO في الجمعة 3 مايو 2013 - 16:35

اخي عملت هكذه ولم يضهر لي رابط اي صورة
وانا دائما اقدر اغير صورة الهيدر ولكن هذه ماقدر ؟
avatar
DELPEROذكر
عدد المساهمات : 33
معدل النشاط : 1927
السُمعة : 0

http://fnon7.fforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف rachidrachod في الجمعة 3 مايو 2013 - 17:01

اخي لن تقدر على تغيير الصورة لان الاستايل المحول من الفي بي هو استايل متعدد الالوان

و الصورة موجودة مع اكواد CSS لكن الاكواد موجودة في روابط ستجدها في قالب الهيدر

rachidrachodذكر
عدد المساهمات : 47
معدل النشاط : 2506
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف محمد عكور في الجمعة 3 مايو 2013 - 17:23

من برنامج الرَسام
avatar
محمد عكور
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 148
معدل النشاط : 2339
السُمعة : 4

http://lm-alkhair.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف حـــوده في الجمعة 3 مايو 2013 - 19:57

@rachidrachod كتب:اخي لن تقدر على تغيير الصورة لان الاستايل المحول من الفي بي هو استايل متعدد الالوان

و الصورة موجودة مع اكواد CSS لكن الاكواد موجودة في روابط ستجدها في قالب الهيدر
كلامك نصه صح ونصه خطأ
يعني فعلا الصور هتكون في رابط يحمل امتداد css
لكن عادي يستطيع التعديل على كود ال css وتغيير الصور كما يشاء
وبعد ذلك يقوم برفع ال css اماعلى جوجل كود او على منتداه مباشرة
avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6845
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب بسيط جدا

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأحد 5 مايو 2013 - 1:31

نعم احياانااا ف بعض الاستايلات تجد الاستايل كاملا ملفاته متصله بلوحة تحكم منتدى vbulletin
وكده مش هتعرف تغير الصور الا لو دخلت على لوحة التحكم سى بانيل للمنتدى وتغير الصور بصور جديده ..

واحيانا ايضا تجد الالوان ونوع الخطوط والاشكال متصله بالمنتدى لكن صور الهيد والفوتر يقوم بفصلها . للتتمكن من تغيرها من لوحه ادارة منتداااك
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20243
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى