طلب تعديل علي احد التومبيلات

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الجمعة 8 فبراير 2013 - 3:16

هذا تومبيل
viewtopic_body
اريد التعديل عليه واضافة الردود السريعه


الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
   </tr>
   </table>
   <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
   
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>
   
   
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
   <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
      
      
      </div>
   </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
   <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             </span>

   </td>
   
   
   
   <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
            
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
  </td>
   

   

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

   <!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

   <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
   


<!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
  <!-- بداية اطار علوي -->
<div class="tdupbg">
  <div class="tdupright"></div>
  <div class="tdupleft"></div>
</div>
<div class="tdright">
  <div class="tdleft">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
           
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
           
        </td>
   
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
       
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
   
              <tr>
        <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
   
   
<!-- END profile_field -->


           
   
       
</table>
                <div align="center">
               </div>
                <div align="center"></div>
                </div>
         <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
            <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
            </form>
          <div>
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
   <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
   </form>
</div>
 

<div>
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
   <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
   </form>
<fieldset class="fieldset">
 <div>
<div>
</div>
<p> </div>
 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
             
         <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
               <td>
               <p align="center"></p>
               <p> </td>
            </tr>
</table>
<br />
    </td>
   
    <td class="alt1" id="td_post_501">
   
<!-- الموضوع والأيقونة -->
       
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
       

        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
           

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a> 
              <br /><br /><br />
        <center>
         
             
<div class="postbody" align="center">
                                           
                                                 
 <!-- google_ad_section_start -->
{postrow.displayed.MESSAGE}
<br />
<p align="right"><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">اضف هذا الموضوع بملفك في الفيسبوك</a></font><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></center>

<!-- google_ad_section_end -->

        <br /><br />

<br/>
          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
          <center>
   <style>
/* Rating */
#rating{
   color:#fff
}
#rating h4{
   margin-bottom:5px;
}
#rating .thumbs a{
   display:block;
   background-image:url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/thumbs10.png);
   background-repeat:no-repeat;
   background-position: 0 0;
   color:#fff;
   padding:6px 40px 6px 10px;
}
#rating .thumbs a input{
   width:40px;
   background:none;
   border:0;
   color:#45C7FD !important;
   font:bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;
   padding:0;
   margin:0;
}
#rating .thumbsup{
   width:135px;
   float:right;
   margin-left:10px;
   background:#dedede url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/colors10.png) repeat-x 0 0;
   -moz-border-radius:5px;
   -webkit-border-radius:5px;
   border-radius:5px;
   margin-left:10px;
}
#rating .thumbsup a{
   background-position: 105px 3px;
}
#rating .thumbsup a:hover{
   background-position: 105px -22px;
}
#rating .thumbsdown{
   float:right;
   width:135px;
   background:#dedede url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/colors11.png) repeat-x 0 0;
   -moz-border-radius:5px;
   -webkit-border-radius:5px;
   border-radius:5px;
}
#rating .thumbsdown a{
   background-position: 105px -47px;
}
#rating .thumbsdown a:hover{
   background-position: 105px -72px;
}

</style>
<div id="rating" class="box margin-bottom">
        <h4>تقييم الملف</h4>
        <div class="thumbs clearfix">
          <div class="thumbsup">
                   <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
            <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                          </a>
                                  <!-- END switch_vote -->
            </div>
          <div class="thumbsdown">
                                 <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
         

                                       
              <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                                          </a>
              <!-- END switch_vote -->
                                   
             
                          </div>

             
             
             
             
                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                                 
                                      <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
            <div class="thumbsup">
            <a class="like" href="">
            <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}" disabled="disabled" type="text">
                                              </a>

                          </div>
              <!-- END switch_vote_plus -->
                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
          <div class="thumbsdown">                                            
              <a class="like" href="">
              <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}" disabled="disabled" type="text">

                                          </a>

                          </div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                     <!-- END switch_bar -->
             
            </div>
            </div>
       
        </div>
      </div>
  </center>
         
   <!-- END switch_vote_active -->
        </div>
         
        <!-- / message -->
<br />
         
         
         
          <br />

        <br />
     
     

       
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 


    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://www.sayedseed.com/">منتدى اسود مصر</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">الكاتب
: </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://www.sayedseed.com -->
</div>
                 

                               <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->
 
<div class="pubda3m"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>          </center>
        </div>
     
      <br /><br /><br />
         

         
          <br /><br /><br />
       

       
       

       
        <!-- sig -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
    <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
    <p align="center"><div align="center">
     
      <br/>

   {postrow.displayed.SIGNATURE}
      <br/><br/>
     
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->
       

              
      
      

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
       
    </td>
   
    <td class="alt1" align="left">
   
        <!-- controls -->
       
       
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
       
        <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/quickr10.gif"></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 
 <!-- بداية اطار سفلي -->
</div></div>
<div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
  <div class="tddownleft"></div></div>
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 

  <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->


     
     

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
   <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
   <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
   <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
   <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

     <!-- END topicpagination -->

     
     


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


   </div>
   
      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
   
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
   
   
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<!-- lightbox scripts -->
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
   <script type="text/javascript">
   <!--
   vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
   //-->
   </script>
<!-- / lightbox scripts -->


<!-- next / previous links -->
   <br />
   <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
         |
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
      <strong>»</strong>
   </div>
<!-- / next / previous links -->
  <!-- بداية اطار علوي -->
<div class="tdupbg">
  <div class="tdupright"></div>
  <div class="tdupleft"></div>
</div>
<div class="tdright">
  <div class="tdleft">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <thead>
      <tr>
         <td class="tcat" colspan="2">
            
            الــرد الســـريـع
         </td>
      </tr>
   </thead>


   <tr>      <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

   
   

   <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
      </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
                 
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->
</div></div>
<div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
  <div class="tddownleft"></div></div>
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 

   <br />
    <!-- بداية اطار علوي -->
<div class="tdupbg">
  <div class="tdupright"></div>
  <div class="tdupleft"></div>
</div>
<div class="tdright">
  <div class="tdleft">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


  <!-- currently active users -->
   <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">
         الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
         <span class="smallfont">
               
                         
                 
                  </span>
      </td>
   </tr>
   </table>
<!-- end currently active users -->
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->
</div></div>
<div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
  <div class="tddownleft"></div></div>
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 
<br />

<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
   <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
   <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
      تعليمات المشاركة
   </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
        <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
   <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
      
      <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
      <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
      <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

      <hr />
      
      <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
   </div></td>
 
</tr>
        <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
   </td>
   <td class="smallfont" align="left">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
      
      <tr>
         <td>
         <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
   
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
<br />
مع الشكر


عدل سابقا من قبل sayedseed في الجمعة 8 فبراير 2013 - 10:29 عدل 1 مرات

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4387
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف nour.alden في الجمعة 8 فبراير 2013 - 4:08

الكود:
                         
                                 

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

 
 
<table style="width: 100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" class="odessabox1">
<tr>
<td width="305">
<span class="postbody">
<img src="http://im18.gulfup.com/YMSp1.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
<td background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436914.png"> </td>
</td>
<td width="11">
<span class="postbody">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436911.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
</tr>
</table>
<table style="width: 100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" class="odessabox1">
<tr>
<td width="50" background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436916.png"> </td>
<td><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<p align="center">
<div
style="text-align: center;"><a href="http://www.ben7sharabi.com/t94-topic"><img
src="http://i42.servimg.com/u/f42/17/22/96/70/ouuuou10.png"
/></a></div>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   
 
 <!-- BEGIN postrow -->
 
 
 
 
 
 
 
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="fieldset">
            <tr valign="top">
        <td class="usrback" width="150" style="text-align:center">
                <table class="tborder" align="center" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="90%" style="text-align:right"> 
     
    <tr>
         
      {postrow.displayed.POSTER_NAME}
  <br>
  {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        <br>

        {postrow.displayed.RANK_IMAGE} <br />
     
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="a7la-7ekaya" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="cool">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                    </div>
    </td>
        </tr>
        </table>
         
             
              <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table  align="center" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="90%">
     
                              <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">البيانات</td>
        </tr>
   
    <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="a7la-7ekaya"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
            <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
        <!-- END profile_field -->
               
     
         
    </table>
                    <div align="center"></div>
                    <div align="center"></div>
                    </div><br />
   
    <br />
                    <table align="center"  class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="90%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="a7la-7ekaya">الحالة:</td>
            <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="a7la-7ekaya">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!--BEGINa7la.7ekaya -->
    <!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
    <!-- END contact_field -->
    <!--ENDa7la.7ekaya -->
    </div></td>
            </tr>
                     

    </table>
 <br /> <br /> <br />
        </td> 
     
     
     
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                          <if condition="$show['member']">
<div class="a7la7ekayaa">
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
<td>
<a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://ezz-shbab.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
 الموضوع </a></td>
</tr>
</table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
<td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
</tr>
</table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
<td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
<td><a href="/report?mode=report&p={TOPIC_ID}">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
<td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
</tr>
</table>
</div>
</if>
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                   <!-- BEGIN switch_attachments -->

                                                  <br><br><br><br><br>
                                                 
                                                 
<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->
   
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                  
                                          <br>  <br><br><br><br><br><br>    <br>  <br><br><br><br><br><br>         
                                                         
<table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
class="catLeft" height="25"><span class="genmed
module-title">{postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو
</span></td></tr><tr><td class="row1"
align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{            <div align="center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="600" >
         
                <thead>
         
                <tr>
         
                <td class="thead" align="center">
         
         
         
                </tr>
         
                </thead>
         
                <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">
         
                <tr>
         
                <td class="alt1">
         
                <div align="center">
         
                <div id="fb-root">
         
                </div>
         
                <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
         
                </script>
         
                <fb:comments numposts="10" width="600"  publish_feed="true">
         
                </fb:comments>
         
                </div>
         
                </td>
         
                </tr>
         
                </tbody>
         
                </table>
         
                </div>}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle">

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                 
                      <div class="user_name" style="text-align:
    center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">آلردود
    آلسريعة :</font> <button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آهلآ و سهلآ پگ آخي
    ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلآ و سهلآ پگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('شگرآ لمرورگم آلطيپ
    لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شگر لمرور
    على موضوعي </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت آنآملگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله سلمت آيآديگ على موضوگ آلمميز و چعلهآ
    في ميزآن حسنآتگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">
    موضوع مميز </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('چزآگ آلله گل خير آخي
    آلگريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  چزآگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آلله يعطيگ آلعآفية على آلموضوع
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيگ
    آلعآفية </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('پآرگ آلله فيگ آخي آلآفضل و سلمت
    آنآملگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> پآرگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله أپدآع پلآ حدود و پآنتظآر أپدآعآتگ
    آلقآدمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر
    أپدآعآتگ </button></strong></div>
                 
                 
                 
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
                                           
                                           
             
  <br clear="all" /></td>
</tr>
</table></td>
<td width="50" background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436917.png"> </td>
</tr>
</table>
<table style="width: 100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" class="odessabox1">
<tr>
<td width="31">
<span class="postbody">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436912.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
<td background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436915.png"> </td>
</td>
<td width="11">
<span class="postbody">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436913.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
</tr>
</table>
                                                   
                                           
                                           
                                           

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;hidden&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; name=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;sid&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; value=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;{S_SID}&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
 
avatar
nour.alden
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 292
معدل النشاط : 2413
السُمعة : 1

http://creativityarab.forumw.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الجمعة 8 فبراير 2013 - 5:11

@nour.alden كتب:
الكود:
                         
                                 

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

 
 
<table style="width: 100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" class="odessabox1">
<tr>
<td width="305">
<span class="postbody">
<img src="http://im18.gulfup.com/YMSp1.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
<td background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436914.png"> </td>
</td>
<td width="11">
<span class="postbody">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436911.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
</tr>
</table>
<table style="width: 100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" class="odessabox1">
<tr>
<td width="50" background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436916.png"> </td>
<td><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<p align="center">
<div
style="text-align: center;"><a href="http://www.ben7sharabi.com/t94-topic"><img
src="http://i42.servimg.com/u/f42/17/22/96/70/ouuuou10.png"
/></a></div>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   
 
 <!-- BEGIN postrow -->
 
 
 
 
 
 
 
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="fieldset">
            <tr valign="top">
        <td class="usrback" width="150" style="text-align:center">
                <table class="tborder" align="center" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="90%" style="text-align:right"> 
     
    <tr>
         
      {postrow.displayed.POSTER_NAME}
  <br>
  {postrow.displayed.POSTER_RANK}
        <br>

        {postrow.displayed.RANK_IMAGE} <br />
     
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="a7la-7ekaya" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="cool">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                    </div>
    </td>
        </tr>
        </table>
         
             
              <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table  align="center" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="90%">
     
                              <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">البيانات</td>
        </tr>
   
    <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="a7la-7ekaya"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
            <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
        <!-- END profile_field -->
               
     
         
    </table>
                    <div align="center"></div>
                    <div align="center"></div>
                    </div><br />
   
    <br />
                    <table align="center"  class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="90%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="a7la-7ekaya" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="a7la-7ekaya">الحالة:</td>
            <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="a7la-7ekaya">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
    <!--BEGINa7la.7ekaya -->
    <!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
    <!-- END contact_field -->
    <!--ENDa7la.7ekaya -->
    </div></td>
            </tr>
                     

    </table>
 <br /> <br /> <br />
        </td> 
     
     
     
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                          <if condition="$show['member']">
<div class="a7la7ekayaa">
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
<td>
<a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://ezz-shbab.lolbb.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
 الموضوع </a></td>
</tr>
</table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
<td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
</tr>
</table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
<td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
<td><a href="/report?mode=report&p={TOPIC_ID}">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
<td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
</tr>
</table>
</div>
</if>
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif"></a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png"></div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif"></a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                                   <!-- BEGIN switch_attachments -->

                                                  <br><br><br><br><br>
                                                 
                                                 
<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->
   
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                  
                                          <br>  <br><br><br><br><br><br>    <br>  <br><br><br><br><br><br>         
                                                         
<table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td
class="catLeft" height="25"><span class="genmed
module-title">{postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو
</span></td></tr><tr><td class="row1"
align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{            <div align="center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="600" >
         
                <thead>
         
                <tr>
         
                <td class="thead" align="center">
         
         
         
                </tr>
         
                </thead>
         
                <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">
         
                <tr>
         
                <td class="alt1">
         
                <div align="center">
         
                <div id="fb-root">
         
                </div>
         
                <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">
         
                </script>
         
                <fb:comments numposts="10" width="600"  publish_feed="true">
         
                </fb:comments>
         
                </div>
         
                </td>
         
                </tr>
         
                </tbody>
         
                </table>
         
                </div>}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle">

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                 
                      <div class="user_name" style="text-align:
    center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">آلردود
    آلسريعة :</font> <button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آهلآ و سهلآ پگ آخي
    ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلآ و سهلآ پگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('شگرآ لمرورگم آلطيپ
    لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شگر لمرور
    على موضوعي </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت آنآملگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله سلمت آيآديگ على موضوگ آلمميز و چعلهآ
    في ميزآن حسنآتگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">
    موضوع مميز </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('چزآگ آلله گل خير آخي
    آلگريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  چزآگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آلله يعطيگ آلعآفية على آلموضوع
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيگ
    آلعآفية </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('پآرگ آلله فيگ آخي آلآفضل و سلمت
    آنآملگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> پآرگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله أپدآع پلآ حدود و پآنتظآر أپدآعآتگ
    آلقآدمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر
    أپدآعآتگ </button></strong></div>
                 
                 
                 
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
                                           
                                           
             
  <br clear="all" /></td>
</tr>
</table></td>
<td width="50" background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436917.png"> </td>
</tr>
</table>
<table style="width: 100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" class="odessabox1">
<tr>
<td width="31">
<span class="postbody">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436912.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
<td background="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436915.png"> </td>
</td>
<td width="11">
<span class="postbody">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/13/36/60/13436913.png" alt="" border="0" width="400" height="80"></span></td>
</tr>
</table>
                                                   
                                           
                                           
                                           

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;hidden&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; name=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;sid&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; value=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;{S_SID}&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
 
اخي لقد وضعت فعلا الردود
لكن صفحة الموضوع كلها تغيرت
اصبحت مثل المنتدي اللي حضرتك جبت الكود منه
الابداع العربي لانه مكتوب علي الموضوع بنر بأسم المنتدي
المنقول منه
وتغيرت البيانات الشخصيه
انا عايز كل شيئ مثل ما هو بمنتداي لكن اضيف الردود فقط
لو امكن

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4387
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف nour.alden في الجمعة 8 فبراير 2013 - 5:21

الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="alt1" width="100%"><strong>
                      <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
      </tr>
      </table>
      <br />
    <a name="poststop" id="poststop"></a>

    <!-- controls above postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
    <tr valign="bottom">
     
          <td class="smallfont">
                   
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

   
      </td>
     
     
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls above postbits -->

    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
      <td class="tcat" width="100%">
          <div class="smallfont">
         
         
          </div>
      </td>
   
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
      <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

      </td>
     
     
     
      <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
               
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
      </td>
     

     

    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->    <!-- end content table -->

          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->
    <!-- / end content table -->

    <div id="posts"><!-- post #501 -->

      <!-- open content container -->

    <div align="center">
      <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

      <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
     


    <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>

    <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="tdupbg">
      <div class="tdupright"></div>
      <div class="tdupleft"></div>
    </div>
    <div class="tdright">
      <div class="tdleft">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->


    <table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
     
            <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                </div>
             
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
             
                المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
             
            </td>
     
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
         
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
              </div>
            </td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
     
     
                  <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
             
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
       
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
     
     
    <!-- END profile_field -->


             
     
         
    </table>
                    <div align="center">
                  </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
            <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                </form>
              <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
      <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
      </form>
    </div>
   

    <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
      <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
      </form>
    <fieldset class="fieldset">
    <div>
    <div>
    </div>
    <p> </div>
   
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
   

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
               
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td>
                  <p align="center"></p>
                  <p> </td>
                </tr>
    </table>
    <br />
        </td>
     
        <td class="alt1" id="td_post_501">
     
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
         
                <!-- icon and title -->
                <div class="smallfont">
                    <span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>
                </div>
                <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                <!-- / icon and title -->
         

            <!-- message -->
            <div id="post_message_501" align="center">
             

          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

          <br /><br />
            <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>
                  <br /><br /><br />
            <center>
           
               
    <div class="postbody" align="center">
                                             
                                                   
    <!-- google_ad_section_start -->
    {postrow.displayed.MESSAGE}
    <br />
    <p align="right"><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">اضف هذا الموضوع بملفك في الفيسبوك</a></font><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></center>

    <!-- google_ad_section_end -->

            <br /><br />

    <br/>
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
              <center>
      <style>
    /* Rating */
    #rating{
      color:#fff
    }
    #rating h4{
      margin-bottom:5px;
    }
    #rating .thumbs a{
      display:block;
      background-image:url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/thumbs10.png);
      background-repeat:no-repeat;
      background-position: 0 0;
      color:#fff;
      padding:6px 40px 6px 10px;
    }
    #rating .thumbs a input{
      width:40px;
      background:none;
      border:0;
      color:#45C7FD !important;
      font:bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;
      padding:0;
      margin:0;
    }
    #rating .thumbsup{
      width:135px;
      float:right;
      margin-left:10px;
      background:#dedede url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/colors10.png) repeat-x 0 0;
      -moz-border-radius:5px;
      -webkit-border-radius:5px;
      border-radius:5px;
      margin-left:10px;
    }
    #rating .thumbsup a{
      background-position: 105px 3px;
    }
    #rating .thumbsup a:hover{
      background-position: 105px -22px;
    }
    #rating .thumbsdown{
      float:right;
      width:135px;
      background:#dedede url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/colors11.png) repeat-x 0 0;
      -moz-border-radius:5px;
      -webkit-border-radius:5px;
      border-radius:5px;
    }
    #rating .thumbsdown a{
      background-position: 105px -47px;
    }
    #rating .thumbsdown a:hover{
      background-position: 105px -72px;
    }

    </style>
    <div id="rating" class="box margin-bottom">
            <h4>تقييم الملف</h4>
            <div class="thumbs clearfix">
              <div class="thumbsup">
                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
                <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                              </a>
                                      <!-- END switch_vote -->
                </div>
              <div class="thumbsdown">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
           

                                         
                  <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                                              </a>
                  <!-- END switch_vote -->
                                     
               
                              </div>

               
               
               
               
                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                                   
                                          <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                <div class="thumbsup">
                <a class="like" href="">
                <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}" disabled="disabled" type="text">
                                                  </a>

                              </div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->
                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="thumbsdown">                                           
                  <a class="like" href="">
                  <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}" disabled="disabled" type="text">

                                              </a>

                              </div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                        <!-- END switch_bar -->
               
                </div>
                </div>
         
            </div>
          </div>
      </center>
           
      <!-- END switch_vote_active -->
            </div>
           
            <!-- / message -->
    <br />
           
           
           
              <br />

            <br />
       
       

         
        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
   


        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://www.sayedseed.com/">منتدى اسود مصر</a>  //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://www.sayedseed.com -->
    </div>
                   

                                  <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->
   
    <div class="pubda3m"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>              </center>
            </div>
       
          <br /><br /><br />
           

           
              <br /><br /><br />
         

         
         

         
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
       
          <br/>

      {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
       
          </div></p>
   
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
         

                 
         
         

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" align="center">
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
         
         
         
         
         
        </td>
     
        <td class="alt1" align="left">
     
            <!-- controls -->
         
         
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
         
            <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/quickr10.gif"></a>
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>

   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div></div>
    <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
      <div class="tddownleft"></div></div>
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   

      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->


       
       

    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
      <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
     
      <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
      <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

   
     
     
      <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

        <!-- END topicpagination -->

       
       


    <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


      </div>
     
          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->

    <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
      <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <!-- / start content table -->

    <!-- controls below postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
    <tr valign="top">
     
          <td class="smallfont">
                   
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
      </td>
     
     
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls below postbits -->


    <!-- lightbox scripts -->
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
      <script type="text/javascript">
      <!--
      vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
      //-->
      </script>
    <!-- / lightbox scripts -->


    <!-- next / previous links -->
      <br />
      <div class="smallfont" align="center">
          <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
          <strong>»</strong>
      </div>
    <!-- / next / previous links -->
      <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="tdupbg">
      <div class="tdupright"></div>
      <div class="tdupleft"></div>
    </div>
    <div class="tdright">
      <div class="tdleft">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
          <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
               
                الــرد الســـريـع
            </td>
          </tr>
      </thead>


      <tr>          <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
    <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
   

     
     

      <tr>
          <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>        <!-- BEGIN BEGIN switch_user_logged_in -->
           

                      <div class="user_name" style="text-align:
    center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">آلردود
    آلسريعة :</font> <button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آهلآ و سهلآ پگ آخي
    ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلآ و سهلآ پگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('شگرآ لمرورگم آلطيپ
    لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شگر لمرور
    على موضوعي </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت آنآملگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله سلمت آيآديگ على موضوگ آلمميز و چعلهآ
    في ميزآن حسنآتگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">
    موضوع مميز </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('چزآگ آلله گل خير آخي
    آلگريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  چزآگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آلله يعطيگ آلعآفية على آلموضوع
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيگ
    آلعآفية </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('پآرگ آلله فيگ آخي آلآفضل و سلمت
    آنآملگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> پآرگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله أپدآع پلآ حدود و پآنتظآر أپدآعآتگ
    آلقآدمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر
    أپدآعآتگ </button></strong></div>

            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
           
           
          </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
                   
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div></div>
    <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
      <div class="tddownleft"></div></div>
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   

      <br />
        <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="tdupbg">
      <div class="tdupright"></div>
      <div class="tdupleft"></div>
    </div>
    <div class="tdright">
      <div class="tdleft">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->


      <!-- currently active users -->
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
                 
                           
                   
                      </span>
          </td>
      </tr>
      </table>
    <!-- end currently active users -->
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div></div>
    <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
      <div class="tddownleft"></div></div>
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   
    <br />

    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
      <td width="100%" valign="top">
          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
    <thead>
    <tr>
      <td class="thead">
          <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
          تعليمات المشاركة
      </td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
            <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
      <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
         
          <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
          <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
          <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

          <hr />
         
          <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
          <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
          <hr />
          <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
      </div></td>
   
    </tr>
            <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
      </td>
      <td class="smallfont" align="left">
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         
          <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
     
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
            </td>
          </tr>
          </table>
      </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

                   

                   
                   
                   
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
           
    <br />

تم الان
+اسف ظننتك تريد قالب اخر
avatar
nour.alden
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 292
معدل النشاط : 2413
السُمعة : 1

http://creativityarab.forumw.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الجمعة 8 فبراير 2013 - 5:29

الكود مغلق اخي
مكتوب
لقد تم إغلاق الكود قبل فتحه.

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4387
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف nour.alden في الجمعة 8 فبراير 2013 - 5:33

@sayedseed كتب:الكود مغلق اخي
مكتوب
لقد تم إغلاق الكود قبل فتحه.
؟لم افهم+الكود يعمل احذف الكود السابق وضع مكانه هذا الكود
avatar
nour.alden
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 292
معدل النشاط : 2413
السُمعة : 1

http://creativityarab.forumw.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الجمعة 8 فبراير 2013 - 8:43

حذفت اخي
ووضعت اللي انت عدلته
يأتي الكود مغلق قبل فتحه

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4387
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف prince kimo في الجمعة 8 فبراير 2013 - 9:32

تفضل
الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="alt1" width="100%"><strong>
                      <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
      </tr>
      </table>
      <br />
    <a name="poststop" id="poststop"></a>

    <!-- controls above postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
    <tr valign="bottom">
     
          <td class="smallfont">
                   
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

   
      </td>
     
     
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls above postbits -->

    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
      <td class="tcat" width="100%">
          <div class="smallfont">
         
         
          </div>
      </td>
   
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
      <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

      </td>
     
     
     
      <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
        <span class="gensmall bold">
               
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
      </td>
     

     

    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->    <!-- end content table -->

          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->
    <!-- / end content table -->

    <div id="posts"><!-- post #501 -->

      <!-- open content container -->

    <div align="center">
      <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

      <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
     


    <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>

    <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="tdupbg">
      <div class="tdupright"></div>
      <div class="tdupleft"></div>
    </div>
    <div class="tdright">
      <div class="tdleft">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->


    <table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
     
            <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
                </div>
             
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
             
                المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
             
            </td>
     
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
         
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
              <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
              </div>
            </td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
     
     
                  <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
             
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
       
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
     
     
    <!-- END profile_field -->


             
     
         
    </table>
                    <div align="center">
                  </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
            <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                </form>
              <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
      <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
      </form>
    </div>
   

    <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
      <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
      </form>
    <fieldset class="fieldset">
    <div>
    <div>
    </div>
    <p> </div>
   
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">

    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
   

    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
               
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td>
                  <p align="center"></p>
                  <p> </td>
                </tr>
    </table>
    <br />
        </td>
     
        <td class="alt1" id="td_post_501">
     
    <!-- الموضوع والأيقونة -->
         
                <!-- icon and title -->
                <div class="smallfont">
                    <span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>
                </div>
                <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                <!-- / icon and title -->
         

            <!-- message -->
            <div id="post_message_501" align="center">
             

          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

          <br /><br />
            <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>
                  <br /><br /><br />
            <center>
           
               
    <div class="postbody" align="center">
                                             
                                                   
    <!-- google_ad_section_start -->
    {postrow.displayed.MESSAGE}
    <br />
    <p align="right"><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">اضف هذا الموضوع بملفك في الفيسبوك</a></font><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></center>

    <!-- google_ad_section_end -->

            <br /><br />

    <br/>
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
              <center>
      <style>
    /* Rating */
    #rating{
      color:#fff
    }
    #rating h4{
      margin-bottom:5px;
    }
    #rating .thumbs a{
      display:block;
      background-image:url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/thumbs10.png);
      background-repeat:no-repeat;
      background-position: 0 0;
      color:#fff;
      padding:6px 40px 6px 10px;
    }
    #rating .thumbs a input{
      width:40px;
      background:none;
      border:0;
      color:#45C7FD !important;
      font:bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;
      padding:0;
      margin:0;
    }
    #rating .thumbsup{
      width:135px;
      float:right;
      margin-left:10px;
      background:#dedede url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/colors10.png) repeat-x 0 0;
      -moz-border-radius:5px;
      -webkit-border-radius:5px;
      border-radius:5px;
      margin-left:10px;
    }
    #rating .thumbsup a{
      background-position: 105px 3px;
    }
    #rating .thumbsup a:hover{
      background-position: 105px -22px;
    }
    #rating .thumbsdown{
      float:right;
      width:135px;
      background:#dedede url(http://i35.servimg.com/u/f35/16/75/43/85/colors11.png) repeat-x 0 0;
      -moz-border-radius:5px;
      -webkit-border-radius:5px;
      border-radius:5px;
    }
    #rating .thumbsdown a{
      background-position: 105px -47px;
    }
    #rating .thumbsdown a:hover{
      background-position: 105px -72px;
    }

    </style>
    <div id="rating" class="box margin-bottom">
            <h4>تقييم الملف</h4>
            <div class="thumbs clearfix">
              <div class="thumbsup">
                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
                <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                              </a>
                                      <!-- END switch_vote -->
                </div>
              <div class="thumbsdown">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
           

                                         
                  <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                                              </a>
                  <!-- END switch_vote -->
                                     
               
                              </div>

               
               
               
               
                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                                   
                                          <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                <div class="thumbsup">
                <a class="like" href="">
                <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}" disabled="disabled" type="text">
                                                  </a>

                              </div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->
                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="thumbsdown">                                           
                  <a class="like" href="">
                  <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}" disabled="disabled" type="text">

                                              </a>

                              </div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                        <!-- END switch_bar -->
               
                </div>
                </div>
         
            </div>
          </div>
      </center>
           
      <!-- END switch_vote_active -->
            </div>
           
            <!-- / message -->
    <br />
           
           
           
              <br />

            <br />
       
       

         
        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
   


        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://www.sayedseed.com/">منتدى اسود مصر</a>  //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://www.sayedseed.com -->
    </div>
                   

                                  <!-- BEGIN switch_attachments -->

    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <!-- END switch_post_attachments -->    </fieldset>


                    <!-- END switch_attachments -->
   
    <div class="pubda3m"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>              </center>
            </div>
       
          <br /><br /><br />
           

           
              <br /><br /><br />
         

         
         

         
            <!-- sig -->
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
    <tr>
        <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
        <p align="center"><div align="center">
       
          <br/>

      {postrow.displayed.SIGNATURE}
          <br/><br/>
       
          </div></p>
   
      </td>
    </tr>
    </table>
            <!-- / sig -->
         

                 
         
         

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" align="center">
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
         
         
         
         
         
        </td>
     
        <td class="alt1" align="left">
     
            <!-- controls -->
         
         
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
         
            <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i33.servimg.com/u/f33/17/43/85/13/quickr10.gif"></a>
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>

   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div></div>
    <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
      <div class="tddownleft"></div></div>
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   

      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->


       
       

    <!-- BEGIN topicpagination -->

    <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
    <tr>
      <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
     
      <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
      <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

   
     
     
      <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
    </tr>
    </table>

        <!-- END topicpagination -->

       
       


    <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


      </div>
     
          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- / close content container -->

    <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->

    <div align="center">
      <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
          <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <!-- / start content table -->

    <!-- controls below postbits -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
    <tr valign="top">
     
          <td class="smallfont">
                   
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
      </td>
     
     
    </tr>
    </table>
    <!-- / controls below postbits -->


    <!-- lightbox scripts -->
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=386"></script>
      <script type="text/javascript">
      <!--
      vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
      //-->
      </script>
    <!-- / lightbox scripts -->


    <!-- next / previous links -->
      <br />
      <div class="smallfont" align="center">
          <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
          <strong>»</strong>
      </div>
    <!-- / next / previous links -->
      <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="tdupbg">
      <div class="tdupright"></div>
      <div class="tdupleft"></div>
    </div>
    <div class="tdright">
      <div class="tdleft">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->
                      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
          <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
               
                الــرد الســـريـع
            </td>
          </tr>
      </thead>


      <tr>          <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
    <td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
   

     
     

      <tr>
          <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

    <a name="quickreply"></a>        <div class="user_name" style="text-align:
    center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">آلردود
    آلسريعة :</font> <button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آهلآ و سهلآ پگ آخي
    ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلآ و سهلآ پگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('شگرآ لمرورگم آلطيپ
    لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شگر لمرور
    على موضوعي </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت آنآملگ
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله سلمت آيآديگ على موضوگ آلمميز و چعلهآ
    في ميزآن حسنآتگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">
    موضوع مميز </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('چزآگ آلله گل خير آخي
    آلگريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  چزآگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('آلله يعطيگ آلعآفية على آلموضوع
    آلمميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيگ
    آلعآفية </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('پآرگ آلله فيگ آخي آلآفضل و سلمت
    آنآملگ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> پآرگ آلله
    </button><button style="font-size:12px"
    onclick="bbfontstyle('مآ شآء آلله أپدآع پلآ حدود و پآنتظآر أپدآعآتگ
    آلقآدمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر
    أپدآعآتگ </button></strong></div>    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
           
           
          </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
                   
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div></div>
    <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
      <div class="tddownleft"></div></div>
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   

      <br />
        <!-- بداية اطار علوي -->
    <div class="tdupbg">
      <div class="tdupright"></div>
      <div class="tdupleft"></div>
    </div>
    <div class="tdright">
      <div class="tdleft">
    <!-- / نهاية اطار علوي -->


      <!-- currently active users -->
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
      <tr>
          <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
                 
                           
                   
                      </span>
          </td>
      </tr>
      </table>
    <!-- end currently active users -->
   
    <!-- بداية اطار سفلي -->
    </div></div>
    <div class="tddownbg"><div class="tddownright"></div>
      <div class="tddownleft"></div></div>
    <!-- / نهاية اطار سفلي -->
    <br />
   
    <br />

    <!-- popup menu contents -->
    <br />

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->


    <!-- **************************************************** -->    <!-- / popup menu contents -->


    <!-- forum rules and admin links -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr valign="bottom">
      <td width="100%" valign="top">
          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
    <thead>
    <tr>
      <td class="thead">
          <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
          تعليمات المشاركة
      </td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
            <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
      <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
         
          <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
          <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
          <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

          <hr />
         
          <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
          <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
          <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
          <hr />
          <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
      </div></td>
   
    </tr>
            <!-- END show_permissions -->
    </tbody>
    </table>
      </td>
      <td class="smallfont" align="left">
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         
          <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
     
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->

    </div>
            </td>
          </tr>
          </table>
      </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- /forum rules and admin links -->

                   

                   
                   
                   
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
           
    <br />

avatar
prince kimo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3933
معدل النشاط : 6877
السُمعة : 28

http://www.7rof-sh.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب تعديل علي احد التومبيلات

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الجمعة 8 فبراير 2013 - 10:26

شكرا لكم اخواني
شكرا لك يا برنس كيمو
تسلم اخي تم الحل
clown

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4387
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى