طلب تعديل هيدر من اخبراء

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل هيدر من اخبراء

مُساهمة من طرف حمدي h في الجمعة 21 ديسمبر 2012 - 16:14

ياجماعة الخير انا من زمان تعبت جدا عن بحث كود تسجيل الدخول والترحيب بعد الدخول مثل هيك
يكون مثل هذاااااااااا مع شرح تركبه
http://egyup45.forumegypt.net/

وده رابط منتدي

http://www.ostazsat2.com/


ويريت يكو بوجه المنتدي

ويرت كود استايل ازرق مثله بطبط
ا تملك حق التعديل على التومبيلات
الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

        var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

        if (width_max > 0)
        {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            if (slid_vert)
            {
              var height_max = h_perso;

              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                    height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
        <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
        {LOGIN_POPUP_MSG}
        <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
              <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
              <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
              <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
        </div>
      </div>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

  <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
        <div class="container_IE">
            <div class="pun">
              <div id="pun-intro" class="clearfix">
                  <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>

                  <!-- BEGIN switch_h1 -->
                  <div id="pun-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
                  <!-- END switch_h1 -->

                  <!-- BEGIN switch_desc -->
                  <p id="pun-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
                  <!-- END switch_desc -->
              </div>
              <div id="pun-head">
                  <div id="pun-navlinks">
                    <ul class="clearfix">
                        <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                    </ul>
                  </div>
              </div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                          <div id="container">
                              <div id="content">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                                <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>
      </div>
  </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
عاوز عليه اطارات نفس الكلام


avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل هيدر من اخبراء

مُساهمة من طرف حمدي h في السبت 22 ديسمبر 2012 - 16:07

كل عام وانت بخير
avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى