طالب تعديل عليoverall_header

اذهب الى الأسفل

طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف حمدي h في الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 16:49

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
         <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         {LOGIN_POPUP_MSG}
         <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
               <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
               <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
               <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE">
            <div class="pun">
               <div id="pun-intro" class="clearfix">
                  <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>

                  <!-- BEGIN switch_h1 -->
                  <div id="pun-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
                  <!-- END switch_h1 -->

                  <!-- BEGIN switch_desc -->
                  <p id="pun-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
                  <!-- END switch_desc -->
               </div>
               <div id="pun-head">
                  <div id="pun-navlinks">
                     <ul class="clearfix">
                        <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                     </ul>
                  </div>
               </div>

               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->

               <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">
                                 <div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                 </div>
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 19:31

مرحبا
ياريت توضح اي هة التعديل بالظبط ؟
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20245
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف حمدي h في السبت 13 أكتوبر 2012 - 22:21

تعديل مثل ذلك

السلام عليكم ،, ، نرجو أن تكون في تمام الصحة و العافية.


إذا كان متصفحك لا يدعم الانتقال التلقائي اضغط هنا.
Welcome,
آخر زيارة لك كانت: يوم أمس الساعة 04:57 PM
الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, من مجموع 0 رسالة.
مواضيعي | مشاركاتي | مواضيع لم يتم الرد عليها
مكتــبي التعليمـــات مركز التحميل قوانين المنتدى Community التقويم المشاركات جديدة البحث خيارات سريعة تسجيل الخروج

avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف cool amir في السبت 13 أكتوبر 2012 - 23:03

هل تريد وضعها على القالب

ام هي موجودة وتريد ان تعدل عليها

ممكن شرح اكثر Cool
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10800
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف حمدي h في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 0:02

وضعها على القالب
avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف حمدي h في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 10:47

فين الرد
avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف Mr.ToMPleT في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 11:18

السلام عليكم

مرحباً
بك في منتدى الدعم و المساعدة الخاص
بشركة احلى
منتدى


بما أنك جديد في منتدانا, اعطيك هنا بعض الروابط التي يستحسن تذكرها و الإطلاع
على محتواها قبل أي سؤال مقبل:

قانون
منتدى الدعم
من الواجب عليك احترامها للحصول على
إجابة سريعة
مواضيع
تشرح لك بالصور كل تقنيات و خبايا ادارة منتداك
مواضيع تشرح لك تقنيات
منقدمة لتشخيص ورفع مردود منتداك

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
و الآن, للإجابة على سؤالك,...
الرجاء وضع قالب index_body
ليتم التعديل cat
avatar
Mr.ToMPleT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 938
معدل النشاط : 4559
السُمعة : 7

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 11:22

@Mr.ToMPleT كتب:السلام عليكم

مرحباً
بك في منتدى الدعم و المساعدة الخاص
بشركة احلى
منتدى


بما أنك جديد في منتدانا, اعطيك هنا بعض الروابط التي يستحسن تذكرها و الإطلاع
على محتواها قبل أي سؤال مقبل:

قانون
منتدى الدعم
من الواجب عليك احترامها للحصول على
إجابة سريعة
مواضيع
تشرح لك بالصور كل تقنيات و خبايا ادارة منتداك
مواضيع تشرح لك تقنيات
منقدمة لتشخيص ورفع مردود منتداك

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
و الآن, للإجابة على سؤالك,...
الرجاء وضع قالب index_body
ليتم التعديل cat

من فضلك يمنع استخدام نصوص الفريق لأنك لست عضوا به مضايق جدا
avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15564
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف cool amir في الأحد 14 أكتوبر 2012 - 12:46

القالب فارغ يا غالي

يعني هو القالب الاصلي

هل تريدنا تركيب الذي تريده بدون وجود هيدر بالتومبلايت والاشياء الاخرى
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10800
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف حمدي h في الجمعة 19 أكتوبر 2012 - 15:45

هيدر بالتومبلايت
avatar
حمدي hذكر
عدد المساهمات : 26
معدل النشاط : 2286
السُمعة : 0

http:// ostazsat2.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طالب تعديل عليoverall_header

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في السبت 20 أكتوبر 2012 - 15:56

اهلا بمك مره اخرى
يمكنك استخدام هذا الكود مثلا وظبط صور الهيدر به بما يناسبكك

(تومبيلات) وضع اعلان في الواجهة (واجهة متالفة من صورتين وخلفية) KaBo

ويمكنك ايضا اضافة صور الهيدر هنا بعد تقطيعها وسوف نقوم بظط الكود لك
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20245
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى