اريد التعديل على قالب overall_header

اذهب الى الأسفل

اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف ◄NEXT في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 3:09

كود الهيدرالكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/12395.js"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio        = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                        vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

  {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->


    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }


    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
 
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
 
 
<!-- end no cache headers -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/favicon.ico" rel="shortcut icon" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleB.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="coB" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleC.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="coC" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleD.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="coD" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleE.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="coE" type="text/css" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleF.css" media="screen" rel="alternate stylesheet" title="coF" type="text/css" />
<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"></script>

<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/bdayh.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/BCo.js" type="text/javascript"></script>
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />


<meta name="keywords" content="بداية العام , مجلس النقد , الحوار العام , قناة بداية الفضائية , قناة بداية" />
<meta name="description" content="بداية العام , مجلس النقد , الحوار العام , قناة بداية الفضائية , قناة بداية" /><!-- CSS Stylesheet -->

<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'عالم حواء 2012'; Style ID: 161
*/
@import url("http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_css/style-44f55fa1-00161.css");

</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>


<title>
a7la7ekaya
</title>
</head><body>
<div class="topNav">
<div class="topNavCont">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
 
<ul>
    <li><a href="/forum" class="current">الرئيسية</a></li>
    <li><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></li>
    <li><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></li>

    <li><a href="#">إعلانات</a></li>
      <li><a href="/search" rel="nofollow">البحث</a></li>
  <li><a href="/register">إنضم إلينا</a></li>
    <li><a href="/contact">إتصل بنا</a></li>
</ul>
 

                      <!-- END switch_user_logged_out -->
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 
  <ul>
    <li><a href="/forum" class="current">الرئيسية</a></li>
    <li><a href="/register" rel="nofollow">لوحة التحكم</a></li>
    <li><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">الاعضاء</a></li>
    <li><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></li>

    <li><a href="/search">البحث</a></li>
  <li><a href="/privmsg">لتنبيهات</a></li>
    <li><a href="/login?logout">تسجيل الخروج</a></li>
</ul>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
 
<ol>
    <li><a href="http://www.youtube.com/user/hh11hh2011" class="youtube">youtube</a></li>
    <li><a href="http://www.hh11hh.com/vb/external.php?type=RSS2" class="rss">rss</a></li>

    <li><a href="https://twitter.com/#!/hh11hh2011" class="twitter">twitter</a></li>
    <li><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100003056613998" class="facebook">facebook</a></li>
</ol>
</div>
</div>
<!-- //top nav -->
<div id="header">
<div class="header">
<div class="logo"></div>
<div id="login">
<div class="login">


    <div>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <!--  login form -->
<form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login">
        <script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
        <!-- login input -->
        <input id="Post" class="user" name="username" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if(this.value=='اسم العضو')this.value=''" type="text" value="اسم العضو" />
        <input id="Post" class="pass" name="password" onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" type="password" value="password " />
        <input class="enter" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." type="submit" name="login" value="تسجيل الدخول" />
        <label>

            <input type="checkbox" name="autologin" />
            <span>حفظ البيانات ؟</span></label>
        <!-- / login input -->
        <input type="hidden" name="s" value="" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="login" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />

    </form>
    <!-- / login form -->
      <!-- END switch_user_logged_out -->
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />

  <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>
 
  <div><span id="notifications"> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
 
    <script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script>
      <!-- END switch_user_logged_in -->
    </div>


</div>
</div>
<!-- //login -->
<div class="colorStyle"><img src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/spacer.gif" alt="" border="0" usemap="#colorStyle" />
<map name="colorStyle" id="colorStyle">
    <area shape="circle" coords="153,77,13" href="javascript:chooseStyle('none',60)" target="_self" alt="" title="عنابي" />
    <area shape="circle" coords="126,77,12" href="javascript:chooseStyle('coB',60)" target="_self" alt="" title="أزرق" />
    <area shape="circle" coords="99,77,13" href="javascript:chooseStyle('coC',60)" target="_self" alt="" title="تفاحي" />

    <area shape="circle" coords="72,77,12" href="javascript:chooseStyle('coD',60)" target="_self" alt="" title="برتقالي" />
    <area shape="circle" coords="45,77,12" href="javascript:chooseStyle('coE',60)" target="_self" alt="" title="أسود" />
    <area shape="circle" coords="18,77,13" href="javascript:chooseStyle('coF',60)" target="_self" alt="" title="موف" />
</map>
</div>
<!-- //colorStyle -->
</div>
</div>
<!-- //header -->
<div class="containerTop">
<div class="containerTR">
<div class="containerTL">
<div class="containerTC"> </div>

</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<div class="containerRight">
<div class="containerLeft">
<div class="containerBg">
<div class="xoxo_a">
<div class="search">
<form action="/search.forum" method="post">
    <input name="do" type="hidden" value="process" />
    <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" />
    <input name="childforums" type="hidden" value="1" />
    <input name="exactname" type="hidden" value="1" />

    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input class="text" name="search_keywords" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' " onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''" type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .." />
    <input class="go" type="submit" />
</form>
</div>
<!-- //search -->

<div class="googleGroup">
<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=a7la7ekaya" target="_blank">
    <input type="hidden" name="hl" value="ar" />
    <input class="text" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع بريدك ليصلك جديد {L_INDEX} ..' " onfocus="if(this.value=='ضع بريدك ليصلك جديد {L_INDEX} ..')this.value=''" type="text" value="ضع بريدك ليصلك جديد {L_INDEX} .." name="email" />

    <input class="go" type="submit" name="sub" value="اشتراك" />
</form>
</div>
<!-- //googleGroup -->
</div>
<!-- //xoxo_a -->
<ul class="xoxo_adv">
    <li><a href="#"><img class="adv468" src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/spacer.gif" alt="" /></a></li>
    <li><a href="#"><img class="adv150" src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/spacer.gif" alt="" /></a></li>
</ul>
<!-- //xoxo_adv -->


<!-- open content container -->

<div align="center">

    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 8px 0px 8px" align="right">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<!-- //start cont -->
<div class="cont">
<div class="contTop">
<div class="contTopRight">
<div class="contTopLeft">
<div class="contTopContent"></div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contTop -->
<div class="contCenter">
<div class="contCRight">
<div class="contCLeft">
<div class="contContent">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="alt1" width="100%">
       
            <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
        <div class="nav"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
       
    </td>
</tr>
</table>

<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:0px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
       
       
          <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
       
       
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
       
           
           
       
        <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد عليهآ</a></td>
       
           
               
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></td>
               
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> </td>
           
           
       
       
       
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contCenter -->
<div class="contBottom">
<div class="contBottomRight">
<div class="contBottomLeft">
<div class="contBottomContent"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //end cont -->
<br />


<!-- END switch_user_logged_out -->

                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<!-- //start cont -->
<div class="cont">
<div class="contTop">
<div class="contTopRight">
<div class="contTopLeft">
<div class="contTopContent"></div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contTop -->
<div class="contCenter">
<div class="contCRight">
<div class="contCLeft">
<div class="contContent">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="alt1" width="100%">
       
            <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
        <div class="nav"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"<font-weight="bold"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
       
    </td>
</tr>
</table>

<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:0px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
       
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/forum">الرئيسية</a></td>
         
            <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a></td>
       
   
        <td class="vbmenu_control"><a href="/t2269-topic" accesskey="5">قوانين المنتدى</a></td>

       
            <td class="vbmenu_control"><a id="community" href="/memberlist" accesskey="6">الاعضاء</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
       

               
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشاركات الجديدة</a></td>
               
          <td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search" accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
           
           
                <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg" rel="nofollow" accesskey="9">التنبيهات</a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></td>

           
       
       
       
            <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout" onclick="return log_out('هل تود بالفعل مغادرة المنتدى ؟')">تسجيل الخروج</a></td>
       
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contCenter -->
<div class="contBottom">
<div class="contBottomRight">
<div class="contBottomLeft">
<div class="contBottomContent"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //end cont -->
<br />


  <!-- END switch_user_logged_in -->


 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <!-- guest welcome message -->
<!-- //start cont -->
<div class="cont">
<div class="contTop">
<div class="contTopRight">
<div class="contTopLeft">

<div class="contTopContent"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //contTop -->
<div class="contCenter">
<div class="contCRight">
<div class="contCLeft">
<div class="contContent">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr> <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى {L_INDEX}.</td>
        </tr>

        <tr> <td class="alt1">أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،<a href="faq.php"><strong> بالضغط هنا</strong></a>.
كما يشرفنا أن تقوم <a href="register.php"><strong>بالتسجيل بالضغط هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- //contCenter -->
<div class="contBottom">
<div class="contBottomRight">
<div class="contBottomLeft">
<div class="contBottomContent"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //end cont -->
   
    <!-- / guest welcome message -->
    <br />

<!-- END switch_user_logged_out -->

                 
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                        <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
               
   
                <div style="clear: both;"></div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                    <tr>
                        <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>

     
             

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->        <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                 
                                        <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td></tr><tr>

<!-- BEGIN html_validation -->                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


التعديل على صور الوجة الايمن والايسر


ووضع بدلا من الصور كلمة(توضع هنا صوره الوجة الايمن |توضع هنا صوره الوجة الايسر )

افيدوني الله يخليكم

Wink

◄NEXT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 261
معدل النشاط : 2443
السُمعة : 3

http://arab-top.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف cool amir في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 3:48

يا غالي

هذا استايل محول من الفي بي

عن طريق خاصية css

ولا يمكن تغيير الصور عليه Cool
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10806
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف مودي م في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 3:55

اخي لم افهم قصدك جيدا
ممكن توضح اكتر؟
avatar
مودي م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3363
معدل النشاط : 7347
السُمعة : 20

https://www.facebook.com/mody.net4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف ◄NEXT في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 3:57

شكرا اخي

◄NEXT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 261
معدل النشاط : 2443
السُمعة : 3

http://arab-top.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف cool amir في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 3:59

عفوا :تحية مع الشكر:

avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10806
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف ◄NEXT في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 4:01

تغير صوره الهيدر


https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/39/21421387.png/وهذا كود الهيدر كامل


الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html
 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}"
id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}"
{NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/12395.js"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0)
            {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

 
              /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction
des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item)
                    {
                    var ratio        = $(this).width() / width_item;
                    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                    $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert)
                {
 
                 
$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                        vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

  {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->


    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
 
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}',
'_phpbbreport',
'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
 
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING},
 {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}',
{switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth =
{LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }


    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
 
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body
 background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}"
text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
 
      <h1><img
src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" />
Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
 
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a
href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
 
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}"
height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
 
                          <input type="button" class="mainoption"
value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
 
 
<!-- end no cache headers -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/favicon.ico" rel="shortcut icon" />
<link href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link
 href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleB.css" media="screen"
rel="alternate stylesheet" title="coB" type="text/css" />
<link
 href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleC.css" media="screen"
rel="alternate stylesheet" title="coC" type="text/css" />
<link
 href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleD.css" media="screen"
rel="alternate stylesheet" title="coD" type="text/css" />
<link
 href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleE.css" media="screen"
rel="alternate stylesheet" title="coE" type="text/css" />
<link
 href="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/css/styleF.css" media="screen"
rel="alternate stylesheet" title="coF" type="text/css" />
<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"></script>

<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/bdayh.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/js/BCo.js" type="text/javascript"></script>
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />


<meta name="keywords" content="بداية العام , مجلس النقد , الحوار العام , قناة بداية الفضائية , قناة بداية" />
<meta name="description" content="بداية العام , مجلس النقد , الحوار العام , قناة بداية الفضائية , قناة بداية" /><!-- CSS Stylesheet -->

<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: 'عالم حواء 2012'; Style ID: 161
*/
@import url("http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_css/style-44f55fa1-00161.css");

</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script
 type="text/javascript"
src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
 
<script type="text/javascript"
src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
 
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_menu.js?v=387"></script>


<title>
a7la7ekaya
</title>
</head><body>
<div class="topNav">
<div class="topNavCont">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
 
<ul>
    <li><a href="/forum" class="current">الرئيسية</a></li>
    <li><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></li>
    <li><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></li>

    <li><a href="#">إعلانات</a></li>
      <li><a href="/search" rel="nofollow">البحث</a></li>
  <li><a href="/register">إنضم إلينا</a></li>
    <li><a href="/contact">إتصل بنا</a></li>
</ul>
 

                      <!-- END switch_user_logged_out -->
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 
  <ul>
    <li><a href="/forum" class="current">الرئيسية</a></li>
    <li><a href="/register" rel="nofollow">لوحة التحكم</a></li>
    <li><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">الاعضاء</a></li>
    <li><a href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات اليوم</a></li>

    <li><a href="/search">البحث</a></li>
  <li><a href="/privmsg">لتنبيهات</a></li>
    <li><a href="/login?logout">تسجيل الخروج</a></li>
</ul>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
 
<ol>
    <li><a href="http://www.youtube.com/user/hh11hh2011" class="youtube">youtube</a></li>
    <li><a href="http://www.hh11hh.com/vb/external.php?type=RSS2" class="rss">rss</a></li>

    <li><a href="https://twitter.com/#!/hh11hh2011" class="twitter">twitter</a></li>
 
  <li><a
href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100003056613998"
class="facebook">facebook</a></li>
</ol>
</div>
</div>
<!-- //top nav -->
<div id="header">
<div class="header">
<div class="logo"></div>
<div id="login">
<div class="login">


    <div>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <!--  login form -->
<form action="/login.forum?redirect=h15-page" method="post" name="form_login">
        <script type="text/javascript" src="http://bdayh.com/vBCust/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
        <!-- login input -->
 
      <input id="Post" class="user" name="username"
onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' "
onfocus="if(this.value=='اسم العضو')this.value=''" type="text"
value="اسم العضو" />
        <input id="Post" class="pass"
name="password" onblur="if(this.value=='')this.value='password ' "
onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" type="password"
value="password " />
        <input class="enter" title="ادخل
اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو
اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." type="submit" name="login"
value="تسجيل الدخول" />
        <label>

            <input type="checkbox" name="autologin" />
            <span>حفظ البيانات ؟</span></label>
        <!-- / login input -->
        <input type="hidden" name="s" value="" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
        <input type="hidden" name="do" value="login" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />

    </form>
    <!-- / login form -->
      <!-- END switch_user_logged_out -->
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <strong>{LOGGED_AS}</strong><br />

  <span class="time">{CURRENT_TIME}</span>
 
  <div><span id="notifications"> <strong>{LAST_VISIT_DATE}</strong></span></div>
 
    <script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script>
      <!-- END switch_user_logged_in -->
    </div>


</div>
</div>
<!-- //login -->
<div
 class="colorStyle"><img
src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/spacer.gif" alt=""
border="0" usemap="#colorStyle" />
<map name="colorStyle" id="colorStyle">
 
  <area shape="circle" coords="153,77,13"
href="javascript:chooseStyle('none',60)" target="_self" alt=""
title="عنابي" />
    <area shape="circle" coords="126,77,12" href="javascript:chooseStyle('coB',60)" target="_self" alt="" title="أزرق" />
    <area shape="circle" coords="99,77,13" href="javascript:chooseStyle('coC',60)" target="_self" alt="" title="تفاحي" />

 
  <area shape="circle" coords="72,77,12"
href="javascript:chooseStyle('coD',60)" target="_self" alt=""
title="برتقالي" />
    <area shape="circle" coords="45,77,12" href="javascript:chooseStyle('coE',60)" target="_self" alt="" title="أسود" />
    <area shape="circle" coords="18,77,13" href="javascript:chooseStyle('coF',60)" target="_self" alt="" title="موف" />
</map>
</div>
<!-- //colorStyle -->
</div>
</div>
<!-- //header -->
<div class="containerTop">
<div class="containerTR">
<div class="containerTL">
<div class="containerTC"> </div>

</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<div class="containerRight">
<div class="containerLeft">
<div class="containerBg">
<div class="xoxo_a">
<div class="search">
<form action="/search.forum" method="post">
    <input name="do" type="hidden" value="process" />
    <input name="quicksearch" type="hidden" value="1" />
    <input name="childforums" type="hidden" value="1" />
    <input name="exactname" type="hidden" value="1" />

    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
 
  <input class="text" name="search_keywords"
onblur="if(this.value=='')this.value='ضع كلمة البحث هنا ..' "
onfocus="if(this.value=='ضع كلمة البحث هنا ..')this.value=''"
type="text" value="ضع كلمة البحث هنا .." />
    <input class="go" type="submit" />
</form>
</div>
<!-- //search -->

<div class="googleGroup">
<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=a7la7ekaya" target="_blank">
    <input type="hidden" name="hl" value="ar" />
 
  <input class="text" onblur="if(this.value=='')this.value='ضع بريدك
 ليصلك جديد {L_INDEX} ..' " onfocus="if(this.value=='ضع بريدك ليصلك جديد
 {L_INDEX} ..')this.value=''" type="text" value="ضع بريدك ليصلك جديد
{L_INDEX} .." name="email" />

    <input class="go" type="submit" name="sub" value="اشتراك" />
</form>
</div>
<!-- //googleGroup -->
</div>
<!-- //xoxo_a -->
<ul class="xoxo_adv">
 
  <li><a href="#"><img class="adv468"
src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/spacer.gif" alt=""
/></a></li>
    <li><a href="#"><img
class="adv150" src="http://bdayh.com/vBCust/hh11hhCom/images/spacer.gif"
 alt="" /></a></li>
</ul>
<!-- //xoxo_adv -->


<!-- open content container -->

<div align="center">

    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 8px 0px 8px" align="right">


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<!-- //start cont -->
<div class="cont">
<div class="contTop">
<div class="contTopRight">
<div class="contTopLeft">
<div class="contTopContent"></div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contTop -->
<div class="contCenter">
<div class="contCRight">
<div class="contCLeft">
<div class="contContent">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="alt1" width="100%">
       
 
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a
href="" accesskey="1"><img class="inlineimg"
src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"
/></a> <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
 
      <div class="nav"><img
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png"
class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" />
{L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
               
<font face="Tahoma"><span style="font-size:
10pt"<font-weight="bold"><img
src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15"
width="30" />
{PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
       
    </td>
</tr>
</table>

<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:0px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
       
       
          <td class="vbmenu_control"><a href="/register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>
       
       
          <td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
       
           
           
       
 
      <td class="vbmenu_control"><a
href="/search?search_id=unanswered">موآضـــيع لم يتم آلرد
عليهآ</a></td>
       
           
               
 
              <td class="vbmenu_control"><a
href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات
اليوم</a></td>
               
          <td
class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search"
accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> </td>
           
           
       
       
       
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contCenter -->
<div class="contBottom">
<div class="contBottomRight">
<div class="contBottomLeft">
<div class="contBottomContent"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //end cont -->
<br />


<!-- END switch_user_logged_out -->

                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<!-- //start cont -->
<div class="cont">
<div class="contTop">
<div class="contTopRight">
<div class="contTopLeft">
<div class="contTopContent"></div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contTop -->
<div class="contCenter">
<div class="contCRight">
<div class="contCLeft">
<div class="contContent">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="alt1" width="100%">
       
 
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a
href="" accesskey="1"><img class="inlineimg"
src="mrsavb_2012/mrsavb/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"
/></a> <strong><a class="nav" href="{U_INDEX}">
 
      <div class="nav"><img
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png"
class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" />
{L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
               
<font face="Tahoma"><span style="font-size:
10pt"<font-weight="bold"><img
src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height="15"
width="30" />
{PAGE_TITLE}</span></font></strong></div>
       
    </td>
</tr>
</table>

<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:0px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
       
                  <td class="vbmenu_control"><a href="/forum">الرئيسية</a></td>
         
            <td class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile">لوحة التحكم</a></td>
       
   
        <td class="vbmenu_control"><a href="/t2269-topic" accesskey="5">قوانين المنتدى</a></td>

       
 
          <td class="vbmenu_control"><a id="community"
href="/memberlist" accesskey="6">الاعضاء</a> <script
type="text/javascript"> vbmenu_register("community");
</script></td>
       

               
     
        <td class="vbmenu_control"><a
href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشاركات
الجديدة</a></td>
               
          <td
class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="/search"
accesskey="4" rel="nofollow">محرك البحث</a> <script
type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search");
</script></td>
           
           
         
    <td class="vbmenu_control"><a href="/privmsg"
rel="nofollow" accesskey="9">التنبيهات</a><script
type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools");
</script></td>

           
       
       
       
 
          <td class="vbmenu_control"><a href="/login?logout"
onclick="return log_out('هل تود بالفعل مغادرة المنتدى ؟')">تسجيل
الخروج</a></td>
       
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- //contCenter -->
<div class="contBottom">
<div class="contBottomRight">
<div class="contBottomLeft">
<div class="contBottomContent"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //end cont -->
<br />


  <!-- END switch_user_logged_in -->


 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <!-- guest welcome message -->
<!-- //start cont -->
<div class="cont">
<div class="contTop">
<div class="contTopRight">
<div class="contTopLeft">

<div class="contTopContent"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //contTop -->
<div class="contCenter">
<div class="contCRight">
<div class="contCLeft">
<div class="contContent">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr> <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى {L_INDEX}.</td>
        </tr>

 
      <tr> <td class="alt1">أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم،
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة
التعليمـــات،<a href="faq.php"><strong> بالضغط
هنا</strong></a>.
كما يشرفنا أن تقوم <a
href="register.php"><strong>بالتسجيل بالضغط
هنا</strong></a> إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت
 بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- //contCenter -->
<div class="contBottom">
<div class="contBottomRight">
<div class="contBottomLeft">
<div class="contBottomContent"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- //end cont -->
   
    <!-- / guest welcome message -->
    <br />

<!-- END switch_user_logged_out -->

                 
                        <!-- BEGIN switch_logo_right -->
 
                      <td><a href="{U_INDEX}"><img
src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
/></a></td>
                        <!-- END switch_logo_right -->
               
   
                <div style="clear: both;"></div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                    <tr>
                        <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>

     
             

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->        <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                 
                                        <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td></tr><tr>

<!-- BEGIN html_validation -->                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

◄NEXT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 261
معدل النشاط : 2443
السُمعة : 3

http://arab-top.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف ◄NEXT في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 4:45

ارجو مساعدتي


◄NEXT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 261
معدل النشاط : 2443
السُمعة : 3

http://arab-top.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف ◄NEXT في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 4:58

اييييييييييييييييييين المسسسسسسسسسسسسسسسسسااااااااااعده


ايييييييييييين خبرااااااااااااء الاكواد◄NEXT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 261
معدل النشاط : 2443
السُمعة : 3

http://arab-top.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف cool amir في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 5:05

اخي انا قتلك لا يمكن

هذا الاستايل يجيب الصور مباشرة من الموقع المحول منه ولا يمكن تغييرها
avatar
cool amir
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 5754
معدل النشاط : 10806
السُمعة : 140

http://www.stibda3.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف نسيمـــ في الجمعة 7 سبتمبر 2012 - 9:10

السلام عليكم أخي العزيز
أنتَ قد وضعت صورة نفسها للتعديل ! للون الأخضر تأكد من وضعك للصورة
وأيضاً إن كُنتَ تريد تغيير الألوان كلها فعليك توجيه روابط الـ css الخاصة بالستايل
وإن كنت تريد تغييرهم فرجائاً أفدني بالصور الملونة الست لأغيرلك ياهم ... تحياتي
avatar
نسيمـــ
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1109
معدل النشاط : 4735
السُمعة : 16

http://www.picalica.com/u/Nasim/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد التعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 14 سبتمبر 2012 - 3:40

صاحب الموضوع
كلام الاخ
@cool amir كتب:اخي انا قتلك لا يمكن

هذا الاستايل يجيب الصور مباشرة من الموقع المحول منه ولا يمكن تغييرها
صحيح ..وهذه الطريقه يصبح محول الاستايل هو المتححكم فى صور منتداك من خلال المنتدى الفى بى الذذى يضع عليه هذه الاستايلات ..وبالتالى لا يمكنك الدخول الى ملف ال css هناك لتعديل كافة الصور ..
ولكن ربما انه وضع لك كود css فى منتداك لتغير بعض الاشياء مثل الفوتر والهيدر على الاقل
لذلك ادخل الى ورقة تصميم Css وابحث عن صورة الهيد هذه
http://download.mrkzy.com/e/0412_md_13413860271.gif
ان وجدتها ..فخيرا ..قم بتغيرها
ام ان لم تجدها ..فابحث عن استايل يكون محول بطريقه افضل من هذه
وشكرراااا
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20251
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى