تعديل على قوالب

اذهب الى الأسفل

تعديل على قوالب

مُساهمة من طرف مشكل صغير في السبت 11 أغسطس 2012 - 14:15

السلام عليكم

اليوم حاولت اني احذف الساعه واضيف مكانه كود لكن اللاسف فشلت

وحولت مره وتكرار لكن لافايده اتمنى حذف الكود بيانات الاعضاء
واصلاح كود مواضيع ذات صلهوهذا القالب كامل

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>
 
 
<!-- / controls above postbits -->
 
<!-- toolbar -->
<div id="block2">
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
   
   
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"

 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
        </td>
 
 
</tr>
</table>
</div>
           
<!-- / controls above postbits -->
 
<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">
        <div class="smallfont">
       
       
        </div>
    </td>
   
   
 
   
 
</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->
 
 
 
<!-- end content table -->
 
        </div>
    </div>
</div>
 
<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->
 
 
 
 
 
<div id="posts"><!-- post #552 -->
 
    <!-- open content container -->
 
<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
 
    <div id="edit552" style="padding:0px 0px 6px 0px">
   
 
 
<!-- a7la7ekaya : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->
 
<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>
 
 
<table id="post552" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal" >
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
          بيانات كاتب الموضوع
            </div>
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="center">
            {TOPIC_TITLE}
        </td>
   
</tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
  <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الكاتب:</div></td>
       
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_552"
align="center"><a class="bigusername"
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
 </a>
 
        </div>
        </td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</td>
    </tr>
    </table>
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
   
   
<!-- END profile_field -->
 
 
           
   
       
</table>
                <div align="center">
                    </div>
                <div align="center"></div>
                </div>
            <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                </form>
            <div>
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
    <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
    </form>
</div>
 
 
<div>
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
    <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
    </form>
<fieldset class="fieldset">
 <div>
<div>
</div>
<p> </div>
 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT
classid="clsid:
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high
bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">
 
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة
">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td>
 
 
</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
 
              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
 
              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td>
                    <p align="center"></p>
                    <p> </td>
                </tr>
</table>
    </td>
   
    <td class="alt1 postback"
id="td_post_8"{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
 valign="top" width="100%" height="30%" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><div class="a7la7ekaya22"><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
 <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
 
</td>
                   
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
            <!-- / icon and title -->
<br><br>
 <if condition="$show['member']">
<div class="a7la7ekayaa">
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
<td><a
href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
 الموضوع </a></td>
</tr>
</table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
<td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
</tr>
</table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
<td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
<td><a href="/post?f=49&mode=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
</tr>
</table>
 
<div style="height:4px;"></div>
<table class="a7la7ekaya">
<tr>
<td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
<td><a href="/topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
</tr>
</table>
</div>
</if>
     
<iframe align="center" src="/"
frameborder="0" allowtransparency="0" scrolling="no" width="6"
height="2"></iframe>
 
 
 
 
<div align="center">
      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">
 
        <!-- message -->
 
           
            <center><br><br><br>
 
                        <div class="postbody">
 <!-- google_ad_section_start -->
<center>{postrow.displayed.MESSAGE}
<!-- google_ad_section_end -->
</center>
        </div>
        <!-- / message -->
<br /><br /><br /><br /><br /><br
/><br /><br /><br /><br /><br />
       
 
        <br><br> <br>
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - a7la7ekaya -->
    <br />
    <img alt=" " src=""
 
    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
 href="/"> {L_INDEX}</a> 
// 
    </if> <font color="#FF0000">الكاتب
:
 
</font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - a7la7ekaya -->
</div>
                                                 
<br>
                                      <!-- BEGIN switch_attachments -->
 
<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0"
cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%"
cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse:
collapse"><tr><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم
الملف</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع
الملف</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم
الملف</font></b></td><td align="center"
bgcolor="#333333"><b><font
color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td
align="center" bgcolor="#333333"><b><font
color="#FFFFFF">مرات
التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td
 align="center"><img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40"
 height="40" border="0" /></td><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td
 align="center"><a rel="nofollow"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img
 class="inlineimg"
src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0"
style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا
 لتحميل الملف "></a></td><td
align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr>
 </table>
 
<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                         
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT
color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
 
                <!-- END switch_post_attachments -->
 
 
 
</fieldset>
 
 
                <!-- END switch_attachments -->
 
<br><br>
                           
                            <div class="tcat"></div>
                            <div class="signature_div">
                            <table style="text-align: left;
margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                                <tr align="center">
                                    <td class="thead" height="25">
<B>
       
 
        <font size="1">
<span class="genmed module-title">
                                                                       
{postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
       
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="row1" align="center"><center>
                                    <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                                    <font>
                                    <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                                        <br>
                                        <img
src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font
 size="1"><br>
                                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                  <br><br>
<div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font
size="4"><br><a
href="/post?f=48&amp;mode=newtopic">لشكاوى
 العامه اضغط هنا</a><br><br><a
href="/post?f=49&amp;mode=newtopic">الابلاغ
 عن مواضيع مخالفه من هنا</a><br><br><a
href="/post?f=72&amp;mode=newtopic">لترشيح
 لفريق الاشراف اضغط هنا </a><br><br><a
href="/post?f=20&amp;mode=newtopic">لمراسلة
 الادارة و طلبات الدعم اضغط
هنا</a><br><br><br></font></div>
   
                                                                                  </div>
                                    </font></span></center></td>
                                </tr>
                            </table>
                            </div>
 
                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
 
            </table>
        </td>
    </tr>
   
 
 
 
   
    <td class="alt1" align="left">
   
        <!-- controls -->
       
         
            <tr>
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
           
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
       
 
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               
<tr>
                <td valign="middle">
                       
                    </td>
   
<tr>
<td valign="left"><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%"
height="28">
    <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
</tr>
                </tr>
            </table>
 
 
 
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
 
<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
 
 
 
 
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="tcat"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
 
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
 
</table>
 
 
<!-- END promot_trafic -->
           
       
       
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>
 
 
 
<!-- boottom -->
 
 
    </div>
   
        </div>
    </div>
</div>
 
<!-- / close content container -->
 
<!-- / post #8 --><div id="lastpost"></div></div>
 
<!-- start content table -->
<!-- open content container -->
 
<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
 
<!-- / start content table -->
 
 
 
 
 
        </div>
    </div>
</div>
 
<!-- / close content container -->
</form>
<!-- open content container -->
 
<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
 
 
 
 
 
 
<!-- thread tags -->
    <br />
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">
            <div style="float: left" class="normal">
                <a href="threadtag.php?t=3" id="tag_edit_link">إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية</a>
            </div>
            <a name="taglist"></a>
            <a href="tags.php">الكلمات الدليلية (Tags)</a>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><i>لا
يوجد</i> <img src="net1-free/misc/11x11progress.gif"
id="tag_form_progress" class="inlineimg" style="display:none" alt=""
/></td>
    </tr>
    </table>
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=387"></script>
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=387"></script>
<!-- / thread tags -->
</div>
                    </div>
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>
 
 
 
 
 
 
 
 
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- quick reply -->
    <br />
    <div id="block2">
   
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
        <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
               
                الــرد الســـريـع
            </td>
        </tr>
    </thead>
 
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
 
 
 
        <td class="thead" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
<td align="center"><img border="0"
src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. "
/><b></td>
 
 
<tr>
</tr>
</tr>
 <tr>
 
   
   
 
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">
           
<a name="quickreply"></a><table class="tcat"
style="cursor: pointer;"
onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
 this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
'';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
height="28"><center><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">     
<strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
</center></td></tr><tr><td style="display:
none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
valign="center"><div align="center"><strong><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><font
size="2"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font

 size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
Black;"><span style="text-decoration: underline;
color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

 style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
متتالية </span><br style="color: Black;"><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

 style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font

 size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
الحوار و النقاش</strong><br style="color:
Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

 style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
 تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong

 style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
عليك</strong><br><strong><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

 style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
موقعنا </span></span> <br><span style="color:
Red;">إدارة {L_INDEX}</span></strong><br></font><strong><span

 style="color: Red;"><img
src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th

 nowrap="nowrap"  >  <font color="#FFFFFF">الرد
السريع</font></th>
       
{QUICK_REPLY_FORM}<br />
<!-- END watchtopic -->
           
            </div>
        </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
</div>
                    </div>
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>
    </form>
 
   
       
<!-- END switch_user_logged_in -->
 
 
 
<!-- quick reply -->
    <br />
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=387"></script>
    <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=3"
method="post" name="vbform" onsubmit="return qr_prepare_submit(this,
10);" id="qrform">
<div id="block2">
                    <div class="top">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                    <div class="med">
                        <div class="in">
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
        <tr>
            <td class="thead" colspan="2">
               
خــدمات المـوضـوع
            </td>
        </tr>
    </thead>
       
        <tr><td>
        <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow1"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
        Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
        كلمات دليليه</span></b></td>
                    <td class="trow1">
                    <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a /
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
        </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
        </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a></div>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow2"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
        Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                    <td class="trow2"><input type="text"
        class="textbox" name="url" value="{U_VIEW_TOPIC}"
        onClick='this.select();' size="80" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow1"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
        " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
        </span></b></td>
                    <td class="trow1"><input type="text"
        class="textbox" name="embed"
        value="[url=/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
        onClick='this.select();' size="80" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow2"><img height="16"
        border="0" width="16"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
        HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
        code </span></b></td>
                    <td class="trow2"><input type="text"
        class="textbox" name="embed" value="<a
        href=/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
        onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                    <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
            </tbody>
        </table></td></tr>
     
          <td class="catBottom" colspan="2" height="25"
        align="right"><span class="cattitle" style="color:
        #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
        Red;" href="/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
</td>
        </div>
        </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
</div>
                    </div>
                    <div class="down">
                        <div class="right"></div>
                        <div class="left"></div>
                    </div>
                </div>
   
 
   
        <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->
        <div id="qr_scroll"></div>
   
 
    <script type="text/javascript">
    <!--
        // initialize quick reply
        qr_init();
    //-->
    </script>
<!-- / quick reply -->
>
 
<br /><br />
 
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
 
       
    </tr>
</table>
</form>
 
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
 
                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
 
                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
 
<br /><br />
<!-- next / previous links -->
    <br />
    <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
    </div>
<!-- / next / previous links -->
 
       
 
 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
          <!--  Code By Sam Hameed -->
            <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
       
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum
td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"),
td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',
function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
             
$('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' +
fmviTopictitle + '&show_results=topics
td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"),
td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',
function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>     
<!--  Code By Sam Hameed -->
avatar
مشكل صغير
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 247
معدل النشاط : 4087
السُمعة : -1

http://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قوالب

مُساهمة من طرف T w ! x في السبت 11 أغسطس 2012 - 15:34

هل تريد حذف مواضيع ذات صلة ام تريد ارجاعها
avatar
T w ! x
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2251
معدل النشاط : 5189
السُمعة : 56

http://f-mzaj.all-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قوالب

مُساهمة من طرف مشكل صغير في السبت 11 أغسطس 2012 - 15:35

Hm♥DY كتب:
هل تريد حذف مواضيع ذات صلة ام تريد ارجاعها

اريد ارجاعها
avatar
مشكل صغير
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 247
معدل النشاط : 4087
السُمعة : -1

http://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قوالب

مُساهمة من طرف T w ! x في السبت 11 أغسطس 2012 - 15:52

تم تفضل
الكود:

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
    '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
    '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
    share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
    "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
    "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
    </script>
   
   
    <!-- / controls above postbits -->
   
    <!-- toolbar -->
    <div id="block2">
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
    width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
     
     
    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
    src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
    align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
    src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
    border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe
    src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"

    scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
    width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
            </td>
            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
    class="nav"><a class="nav"
    href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
    href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button"
    href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
            </td>
   
   
    </tr>
    </table>
    </div>
             
    <!-- / controls above postbits -->
   
    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
    width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
        <td class="tcat" width="100%">
            <div class="smallfont">
         
         
            </div>
        </td>
     
     
   
     
   
    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->
   
   
   
    <!-- end content table -->
   
            </div>
        </div>
    </div>
   
    <!-- / close content container -->
    <!-- / end content table -->
   
   
   
   
   
    <div id="posts"><!-- post #552 -->
   
        <!-- open content container -->
   
    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
   
        <div id="edit552" style="padding:0px 0px 6px 0px">
     
   
   
    <!-- a7la7ekaya : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->
   
    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>
   
   
    <table id="post552" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
     
            <td class="thead" style="font-weight:normal" >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
              بيانات كاتب الموضوع
                </div>
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="center">
                {TOPIC_TITLE}
            </td>
     
    </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الكاتب:</div></td>
         
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_552"
    align="center"><a class="bigusername"
    name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
    </a>
   
            </div>
            </td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
             
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
       
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
     
     
    <!-- END profile_field -->
   
   
             
     
         
    </table>
                    <div align="center">
                        </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
                <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                    <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                    </form>
                <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
        <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
        </form>
    </div>
   
   
    <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
        <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
        </form>
    <fieldset class="fieldset">
    <div>
    <div>
    </div>
    <p> </div>
   
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT
    classid="clsid:
    D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
    flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
    id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high
    bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
    TYPE="application/x-shockwave-flash"
    PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">
   
    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
    class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة
    ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
    </td>
   
   
    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
   
                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
   
                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
                <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td>
                        <p align="center"></p>
                        <p> </td>
                    </tr>
    </table>
        </td>
     
        <td class="alt1 postback"
    id="td_post_8"{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
    valign="top" width="100%" height="30%" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td><div class="a7la7ekaya22"><span class="postdetails"><img
    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
   
    </td>
                     
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                <!-- / icon and title -->
    <br><br>
    <if condition="$show['member']">
    <div class="a7la7ekayaa">
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
    <td><a
    href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
    الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
    <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
    </tr>
    </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
    <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
    <td><a href="/post?f=49&mode=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
    <td><a href="/topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </if>
       
    <iframe align="center" src="/"
    frameborder="0" allowtransparency="0" scrolling="no" width="6"
    height="2"></iframe>
   
   
   
   
    <div align="center">
          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">
   
            <!-- message -->
   
             
                <center><br><br><br>
   
                            <div class="postbody">
    <!-- google_ad_section_start -->
    <center>{postrow.displayed.MESSAGE}
    <!-- google_ad_section_end -->
    </center>
            </div>
            <!-- / message -->
    <br /><br /><br /><br /><br /><br
    /><br /><br /><br /><br /><br />
         
   
            <br><br> <br>
        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - a7la7ekaya -->
        <br />
        <img alt=" " src=""
   
        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
    href="/"> {L_INDEX}</a>
    //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    :
   
    </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - a7la7ekaya -->
    </div>
                                                   
    <br>
                                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
   
    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0"
    cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%"
    cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse:
    collapse"><tr><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم
    الملف</font></b></td><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع
    الملف</font></b></td><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم
    الملف</font></b></td><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font
    color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td
    align="center" bgcolor="#333333"><b><font
    color="#FFFFFF">مرات
    التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td
    align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td
    align="center"><img
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40"
    height="40" border="0" /></td><td
    align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td
    align="center"><a rel="nofollow"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img
    class="inlineimg"
    src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0"
    style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا
    لتحميل الملف "></a></td><td
    align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr>
    </table>
   
    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                           
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT
    color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم
    ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
    ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->
   
                    <!-- END switch_post_attachments -->
   
   
   
    </fieldset>
   
   
                    <!-- END switch_attachments -->
   
    <br><br>
                             
                                <div class="tcat"></div>
                                <div class="signature_div">
                                <table style="text-align: left;
    margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0"
    cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                                    <tr align="center">
                                        <td class="thead" height="25">
    <B>
         
   
            <font size="1">
    <span class="genmed module-title">
                                                                         
    {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
         
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="row1" align="center"><center>
                                        <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                                        <font>
                                        <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                                            <br>
                                            <img
    src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font
    size="1"><br>
                                            {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                      <br><br>
    <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font
    size="4"><br><a
    href="/post?f=48&amp;mode=newtopic">لشكاوى
    العامه اضغط هنا</a><br><br><a
    href="/post?f=49&amp;mode=newtopic">الابلاغ
    عن مواضيع مخالفه من هنا</a><br><br><a
    href="/post?f=72&amp;mode=newtopic">لترشيح
    لفريق الاشراف اضغط هنا </a><br><br><a
    href="/post?f=20&amp;mode=newtopic">لمراسلة
    الادارة و طلبات الدعم اضغط
    هنا</a><br><br><br></font></div>
     
                                                                                      </div>
                                        </font></span></center></td>
                                    </tr>
                                </table>
                                </div>
   
                            </div>
                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                        </td>
                    </tr>
   
                </table>
            </td>
        </tr>
     
   
   
   
     
        <td class="alt1" align="left">
     
            <!-- controls -->
         
           
                <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
    browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
    valign="middle" width="150">
             
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
    gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         
   
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                 
    <tr>
                    <td valign="middle">
                         
                        </td>
     
    <tr>
    <td valign="left"><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
    messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%"
    height="28">
        <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
    {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
             
    </tr>
                    </tr>
                </table>
   
   
   
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title"><a
    name="bottomtitle"></a><h1
    class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
    class="browse-arrows"><a
    href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
    href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
    href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
   
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
    cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
    1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle"
    width="10"><span class="gensmall"><a
    href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
    src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
    /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
   
   
   
   
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
    cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
    0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle"
    width="10"><span class="tcat"><a
    href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
    src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
    /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
   
            <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                » <a style="text-decoration:none"
    href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
    title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
    />
                <!-- END link -->
            </td>
        </tr>
    </table>
    </td>
   
    </table>
   
   
    <!-- END promot_trafic -->
             
         
         
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>
   
   
   
    <!-- boottom -->
   
   
        </div>
     
            </div>
        </div>
    </div>
   
    <!-- / close content container -->
   
    <!-- / post #8 --><div id="lastpost"></div></div>
   
    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->
   
    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
   
    <!-- / start content table -->
   
   
   
   
   
            </div>
        </div>
    </div>
   
    <!-- / close content container -->
    </form>
    <!-- open content container -->
   
    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
   
   
   
   
   
   
    <!-- thread tags -->
        <br />
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
            <td class="thead">
                <div style="float: left" class="normal">
                    <a href="threadtag.php?t=3" id="tag_edit_link">إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية</a>
                </div>
                <a name="taglist"></a>
                <a href="tags.php">الكلمات الدليلية (Tags)</a>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><i>لا
    يوجد</i> <img src="net1-free/misc/11x11progress.gif"
    id="tag_form_progress" class="inlineimg" style="display:none" alt=""
    /></td>
        </tr>
        </table>
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=387"></script>
            <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=387"></script>
    <!-- / thread tags -->
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
   
   
   
   
   
   
   
   
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- quick reply -->
        <br />
        <div id="block2">
     
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <td class="tcat" colspan="2">
                 
                    الــرد الســـريـع
                </td>
            </tr>
        </thead>
   
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
   
   
   
            <td class="thead" colspan="2" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
    <td align="center"><img border="0"
    src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. "
    /><b></td>
   
   
    <tr>
    </tr>
    </tr>
    <tr>
   
     
     
   
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">
             
    <a name="quickreply"></a><table class="tcat"
    style="cursor: pointer;"
    onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
    width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
    height="28"><center><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">   
    <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
    المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
    </center></td></tr><tr><td style="display:
    none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
    valign="center"><div align="center"><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><font
    size="2"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font

    size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
    ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
    Black;"><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
    متتالية </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
    مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font

    size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
    الحوار و النقاش</strong><br style="color:
    Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
    تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong

    style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
    عليك</strong><br><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
    تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
    src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
    style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
    احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
    تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
    موقعنا </span></span> <br><span style="color:
    Red;">إدارة {L_INDEX}</span></strong><br></font><strong><span

    style="color: Red;"><img
    src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th

    nowrap="nowrap"  >  <font color="#FFFFFF">الرد
    السريع</font></th>
         
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END watchtopic -->
             
                </div>
            </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
        </form>
   
     
         
    <!-- END switch_user_logged_in -->
   
   
   
    <!-- quick reply -->
        <br />
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=387"></script>
        <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=3"
    method="post" name="vbform" onsubmit="return qr_prepare_submit(this,
    10);" id="qrform">
    <div id="block2">
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
        <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <td class="thead" colspan="2">
                 
    خــدمات المـوضـوع
                </td>
            </tr>
        </thead>
         
            <tr><td>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
            كلمات دليليه</span></b></td>
                        <td class="trow1">
                        <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a /
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
            </table></td></tr>
       
              <td class="catBottom" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle" style="color:
            #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
    </td>
            </div>
            </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
     
   
     
            <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->
            <div id="qr_scroll"></div>
     
   
        <script type="text/javascript">
        <!--
            // initialize quick reply
            qr_init();
        //-->
        </script>
    <!-- / quick reply -->
    >
   
    <br /><br />
   
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
    onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
    rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
    alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"
    /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
    src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
    /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
   
         
        </tr>
    </table>
    </form>
   
    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
   
                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
   
                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
    />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
    value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->
   
    <br /><br />
    <!-- next / previous links -->
        <br />
        <div class="smallfont" align="center">
            <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
            <strong>»</strong>
        </div>
    <!-- / next / previous links -->
   
         
   
   
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
           
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
          <!--  Code By Sam Hameed -->
            <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
       
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>     
<!--  Code By Sam Hameed -->


avatar
T w ! x
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2251
معدل النشاط : 5189
السُمعة : 56

http://f-mzaj.all-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قوالب

مُساهمة من طرف مشكل صغير في السبت 11 أغسطس 2012 - 16:24

Hm♥DY كتب:
تم تفضل
الكود:

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
    '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
    '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
    share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
    "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
    "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
    </script>
   
   
    <!-- / controls above postbits -->
   
    <!-- toolbar -->
    <div id="block2">
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
    width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
     
     
    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
    src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
    align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
    src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
    border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe
    src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"

    scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
    width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
            </td>
            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
    class="nav"><a class="nav"
    href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
    href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button"
    href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
            </td>
   
   
    </tr>
    </table>
    </div>
             
    <!-- / controls above postbits -->
   
    <!-- toolbar -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0"
    width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
    <tr>
        <td class="tcat" width="100%">
            <div class="smallfont">
         
         
            </div>
        </td>
     
     
   
     
   
    </tr>
    </table>
    <!-- / toolbar -->
   
   
   
    <!-- end content table -->
   
            </div>
        </div>
    </div>
   
    <!-- / close content container -->
    <!-- / end content table -->
   
   
   
   
   
    <div id="posts"><!-- post #552 -->
   
        <!-- open content container -->
   
    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">
   
        <div id="edit552" style="padding:0px 0px 6px 0px">
     
   
   
    <!-- a7la7ekaya : Mirrors - MR.GOO - ألدعم الفني -->
   
    <head>
    <style type="text/css">
    .infouser {
        font: normal 11px "tahoma";
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 2px;
        margin: 0 2px 2px;
    }
    .avataruser img {
        border:1px outset #ccebfb;
        margin: 10px auto 0;
        padding: 5px;
    }
    </style>
    </head>
   
   
    <table id="post552" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
     
            <td class="thead" style="font-weight:normal" >
                <!-- status icon and date -->
                <div align="center">
              بيانات كاتب الموضوع
                </div>
                <!-- / status icon and date -->
            </td>
            <td class="thead" style="font-weight:normal" align="center">
                {TOPIC_TITLE}
            </td>
     
    </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
    <tr valign="top">
        <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الكاتب:</div></td>
         
            <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_552"
    align="center"><a class="bigusername"
    name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
    </a>
   
            </div>
            </td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
        </tr>
     
        <tr>
            <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
                        <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
    </td>
        </tr>
        </table>
             
                <div class="smallfont" style="text-align:right">
                <br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
       
                  <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
        </tr>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
            <tr>
            <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
            <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
        </tr>
     
     
    <!-- END profile_field -->
   
   
             
     
         
    </table>
                    <div align="center">
                        </div>
                    <div align="center"></div>
                    </div>
                <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
                    <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
                    </form>
                <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
        <!--webbot bot="SaveResults" private\form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
        </form>
    </div>
   
   
    <div>
    <form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
        <!--webbot bot="SaveResults" U-File="fpweb:///_private/form_results.csv" S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" -->
        </form>
    <fieldset class="fieldset">
    <div>
    <div>
    </div>
    <p> </div>
   
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
        <tr>
            <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1">
    <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT
    classid="clsid:
    D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
    flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
    id="anaclock" ALIGN="">
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf">
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="menu" value="false">
    <EMBED src="http://www.csalim.com/clocks/709733.swf" quality=high
    bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
    TYPE="application/x-shockwave-flash"
    PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    menu="false">
    </EMBED></OBJECT></center></div>
    </td>
        </tr>
        </table>
    <br />
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
        </tr>
    <tr>
            <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">
   
    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
    class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة
    ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
    </td>
   
   
    </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
            <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
   
                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
   
                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
            </tr>
    </table>
                <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td>
                        <p align="center"></p>
                        <p> </td>
                    </tr>
    </table>
        </td>
     
        <td class="alt1 postback"
    id="td_post_8"{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
    valign="top" width="100%" height="30%" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td><div class="a7la7ekaya22"><span class="postdetails"><img
    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
   
    </td>
                     
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                <!-- / icon and title -->
    <br><br>
    <if condition="$show['member']">
    <div class="a7la7ekayaa">
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
    <td><a
    href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
    الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
    <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
    </tr>
    </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
    <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
    <td><a href="/post?f=49&mode=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
    </tr>
    </table>
   
    <div style="height:4px;"></div>
    <table class="a7la7ekaya">
    <tr>
    <td width="20px"><center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
    <td><a href="/topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </if>
       
    <iframe align="center" src="/"
    frameborder="0" allowtransparency="0" scrolling="no" width="6"
    height="2"></iframe>
   
   
   
   
    <div align="center">
          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">
   
            <!-- message -->
   
             
                <center><br><br><br>
   
                            <div class="postbody">
    <!-- google_ad_section_start -->
    <center>{postrow.displayed.MESSAGE}
    <!-- google_ad_section_end -->
    </center>
            </div>
            <!-- / message -->
    <br /><br /><br /><br /><br /><br
    /><br /><br /><br /><br /><br />
         
   
            <br><br> <br>
        <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - a7la7ekaya -->
        <br />
        <img alt=" " src=""
   
        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
    href="/"> {L_INDEX}</a>
    //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    :
   
    </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - a7la7ekaya -->
    </div>
                                                   
    <br>
                                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
   
    <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0"
    cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%"
    cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse:
    collapse"><tr><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم
    الملف</font></b></td><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع
    الملف</font></b></td><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم
    الملف</font></b></td><td align="center"
    bgcolor="#333333"><b><font
    color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td
    align="center" bgcolor="#333333"><b><font
    color="#FFFFFF">مرات
    التحميل</font></b></td></tr>
    <tr><td
    align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td
    align="center"><img
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40"
    height="40" border="0" /></td><td
    align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td
    align="center"><a rel="nofollow"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img
    class="inlineimg"
    src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0"
    style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا
    لتحميل الملف "></a></td><td
    align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr>
    </table>
   
    <!-- END switch_dl_att -->
    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                           
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                    <FONT
    color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                    ? الحجم
    ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
    ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                    <!-- END switch_no_dl_att -->
   
                    <!-- END switch_post_attachments -->
   
   
   
    </fieldset>
   
   
                    <!-- END switch_attachments -->
   
    <br><br>
                             
                                <div class="tcat"></div>
                                <div class="signature_div">
                                <table style="text-align: left;
    margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0"
    cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                                    <tr align="center">
                                        <td class="thead" height="25">
    <B>
         
   
            <font size="1">
    <span class="genmed module-title">
                                                                         
    {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
         
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td class="row1" align="center"><center>
                                        <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                                        <font>
                                        <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                                            <br>
                                            <img
    src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font
    size="1"><br>
                                            {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                      <br><br>
    <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font
    size="4"><br><a
    href="/post?f=48&mode=newtopic">لشكاوى
    العامه اضغط هنا</a><br><br><a
    href="/post?f=49&mode=newtopic">الابلاغ
    عن مواضيع مخالفه من هنا</a><br><br><a
    href="/post?f=72&mode=newtopic">لترشيح
    لفريق الاشراف اضغط هنا </a><br><br><a
    href="/post?f=20&mode=newtopic">لمراسلة
    الادارة و طلبات الدعم اضغط
    هنا</a><br><br><br></font></div>
     
                                                                                      </div>
                                        </font></span></center></td>
                                    </tr>
                                </table>
                                </div>
   
                            </div>
                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                        </td>
                    </tr>
   
                </table>
            </td>
        </tr>
     
   
   
   
     
        <td class="alt1" align="left">
     
            <!-- controls -->
         
           
                <tr>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
    browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
    valign="middle" width="150">
             
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
    gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         
   
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                 
    <tr>
                    <td valign="middle">
                         
                        </td>
     
    <tr>
    <td valign="left"><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
    messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%"
    height="28">
        <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
    {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
    {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
             
    </tr>
                    </tr>
                </table>
   
   
   
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title"><a
    name="bottomtitle"></a><h1
    class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
    class="browse-arrows"><a
    href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
    href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
    href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
   
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
    cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
    1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle"
    width="10"><span class="gensmall"><a
    href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
    src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
    /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
   
   
   
   
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
    cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
    0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle"
    width="10"><span class="tcat"><a
    href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
    src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
    /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
   
            <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                » <a style="text-decoration:none"
    href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
    title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
    />
                <!-- END link -->
            </td>
        </tr>
    </table>
    </td>
   
    </table>
   
   
    <!-- END promot_trafic -->
             
         
         
            <!-- / controls -->
        </td>
    </tr>
    </table>
   
   
   
    <!-- boottom -->
   
   
        </div>
     
            </div>
        </div>
    </div>
   
    <!-- / close content container -->
   
    <!-- / post #8 --><div id="lastpost"></div></div>
   
    <!-- start content table -->
    <!-- open content container -->
   
    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
   
    <!-- / start content table -->
   
   
   
   
   
            </div>
        </div>
    </div>
   
    <!-- / close content container -->
    </form>
    <!-- open content container -->
   
    <div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
            <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">
   
   
   
   
   
   
    <!-- thread tags -->
        <br />
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
            <td class="thead">
                <div style="float: left" class="normal">
                    <a href="threadtag.php?t=3" id="tag_edit_link">إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية</a>
                </div>
                <a name="taglist"></a>
                <a href="tags.php">الكلمات الدليلية (Tags)</a>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><i>لا
    يوجد</i> <img src="net1-free/misc/11x11progress.gif"
    id="tag_form_progress" class="inlineimg" style="display:none" alt=""
    /></td>
        </tr>
        </table>
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=387"></script>
            <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=387"></script>
    <!-- / thread tags -->
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
   
   
   
   
   
   
   
   
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- quick reply -->
        <br />
        <div id="block2">
     
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <td class="tcat" colspan="2">
                 
                    الــرد الســـريـع
                </td>
            </tr>
        </thead>
   
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
   
   
   
            <td class="thead" colspan="2" align="right"
    valign="top"><span
    class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
    <td align="center"><img border="0"
    src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. "
    /><b></td>
   
   
    <tr>
    </tr>
    </tr>
    <tr>
   
     
     
   
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">
             
    <a name="quickreply"></a><table class="tcat"
    style="cursor: pointer;"
    onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
    width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
    height="28"><center><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">   
    <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
    المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
    </center></td></tr><tr><td style="display:
    none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
    valign="center"><div align="center"><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><font
    size="2"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font

    size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
    ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
    Black;"><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
    متتالية </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
    مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font

    size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
    الحوار و النقاش</strong><br style="color:
    Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
    تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong

    style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
    عليك</strong><br><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span

    style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
    تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
    src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
    style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
    احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
    تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
    موقعنا </span></span> <br><span style="color:
    Red;">إدارة {L_INDEX}</span></strong><br></font><strong><span

    style="color: Red;"><img
    src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th

    nowrap="nowrap"  >  <font color="#FFFFFF">الرد
    السريع</font></th>
         
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END watchtopic -->
             
                </div>
            </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
        </form>
   
     
         
    <!-- END switch_user_logged_in -->
   
   
   
    <!-- quick reply -->
        <br />
        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=387"></script>
        <form action="newreply.php?do=postreply&t=3"
    method="post" name="vbform" onsubmit="return qr_prepare_submit(this,
    10);" id="qrform">
    <div id="block2">
                        <div class="top">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                        <div class="med">
                            <div class="in">
        <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
        <thead>
            <tr>
                <td class="thead" colspan="2">
                 
    خــدمات المـوضـوع
                </td>
            </tr>
        </thead>
         
            <tr><td>
            <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
            Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
            كلمات دليليه</span></b></td>
                        <td class="trow1">
                        <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a /
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
            </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
            style="font-size: smaller;"> , </span><a
            href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
            smaller;">{TOPIC_TITLE}
            </span></a></div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
            Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="url" value="{U_VIEW_TOPIC}"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow1"><img border="0"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
            " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
            </span></b></td>
                        <td class="trow1"><input type="text"
            class="textbox" name="embed"
            value="[url=/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
            onClick='this.select();' size="80" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="110" class="trow2"><img height="16"
            border="0" width="16"
            src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
            HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
            code </span></b></td>
                        <td class="trow2"><input type="text"
            class="textbox" name="embed" value="<a
            href=/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
            onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                        <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
                </tbody>
            </table></td></tr>
       
              <td class="catBottom" colspan="2" height="25"
            align="right"><span class="cattitle" style="color:
            #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
            Red;" href="/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
    </td>
            </div>
            </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
    </div>
                        </div>
                        <div class="down">
                            <div class="right"></div>
                            <div class="left"></div>
                        </div>
                    </div>
     
   
     
            <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->
            <div id="qr_scroll"></div>
     
   
        <script type="text/javascript">
        <!--
            // initialize quick reply
            qr_init();
        //-->
        </script>
    <!-- / quick reply -->
    >
   
    <br /><br />
   
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
    onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
    rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
    alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"
    /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
    src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
    /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
   
         
        </tr>
    </table>
    </form>
   
    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
   
                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
   
                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
    />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
    value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->
   
    <br /><br />
    <!-- next / previous links -->
        <br />
        <div class="smallfont" align="center">
            <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
            <strong>»</strong>
        </div>
    <!-- / next / previous links -->
   
         
   
   
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[$(resize_images({
        'selector' : '.postbody', 'max_width' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
        {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
        <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
           
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
          <!--  Code By Sam Hameed -->
            <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
       
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>     
<!--  Code By Sam Hameed -->تسلم ياحبيبي لكن نفس المشكله ظاهره المواضيع المشابه ماطلعت

و اكواد البيانات العضو موجوده فـ ماتغير شي الى الان مالسبب برايك

هل من اكواد CSS ؟

ام من اكواد الجافا؟؟

avatar
مشكل صغير
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 247
معدل النشاط : 4087
السُمعة : -1

http://help.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على قوالب

مُساهمة من طرف T w ! x في الإثنين 20 أغسطس 2012 - 0:24

والله اخى لا اعلم انا جربت الكود سليم جرب انت حذف اكواد css


avatar
T w ! x
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2251
معدل النشاط : 5189
السُمعة : 56

http://f-mzaj.all-up.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى