طلب تعديل قالب viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف M.CABO في الخميس 12 يوليو 2012 - 17:22

هذا هو قالب
viewtopic_body

الكود:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
                    {L_SHARE}</a>
                         | 
                        <script type="text/javascript">
                        //<![CDATA[
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="74">
        <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="41">
        <tbody><tr>
        <td width="140">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0510.png" width="140" height="167"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0410.png">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0310.gif" width="262" height="167"></td>
        <td width="131">
        <img src="http://www.shy22.com/pngfile/f2z39883.png" width="131" height="167"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        </tr>
        </tbody></table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="28" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0910.png">
        <td valign="middle">
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                             <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                            {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                {PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
            <tr class="post">
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <div id="profil_head"></div>
                    <div id="profil_body"><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>
                        {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
            <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<html>
        <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
        <title>New Page 2</title>
        </head>

        <body>

        <span class="postdetails poster-profile">
        <div align="center">
            <table width="100%" border="2" bordercolor="74CF89">
            </table>
            <table style="border: 1px solid #000000;" width="42%" border="1">
                <tr>
                    <td style="background-color: #780000; border: 1px none" align="center">
                    <font style="color: White;" size="1">
                    <span style="font-family: Tahoma;"> بيانات اضافيه [ + ]  </span>
                    </font></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="border: 0px none;" bordercolor="#74CF89">
                    <span class="postdetails poster-profile">
                    <table width="100%" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
                        <tr>
                            <td class="css_helmtd" style="border-width: 0px 3px; border-style: solid; border-color: #74CF89;" align="right">
                             </td>
                        </tr>
                    </table>
                                <table width="99%" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
                        <tr>
                            <td class="css_helmtd" style="border-left:3px solid #780000; border-right:3px solid #780000; border-top:0px solid #780000; border-bottom:0px solid #780000; " align="right">
                        <span class="postdetails poster-profile">
                            <br />
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
                        {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/_.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                </td>
                        </tr>
                    </table>
                    <p> </p>
                    </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!--
        show awards --><!--
        /show awards --></div>
        </span>

        </body>

        </html><br /> </div>
                    </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                            {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                            <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                                {postrow.displayed.THANK_IMG}
                                {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                                {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                                {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                                {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                {postrow.displayed.IP_IMG}
                                {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
        <div style="text-align: center;">
             </div>
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
                                        +</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->

                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                                        ----</div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
                                        -</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->

                                <div class="postbody">
                                    <div><span style="font-size: 15px; line-height:
        normal;">{postrow.displayed.MESSAGE}</span></div>
    <div class="masdar">
        <span style="color: Red;">الموضوع الأصلي</span> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}</a> <span style="color: Red;">الكاتب</span> : <a href="%7Bpostrow.displayed.U_POST_ID%7D.htm">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</a>
        <span style="color: Red;">المصدر</span> : <a href="//kingofpop.hooxs.com">منتديات مايكل جاكسون لشباب العرب</a></div>
                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>
                                                ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                         <p> </div>
        <div align="center">
                                    <div class="signature_div">
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catLeft" height="25"><span class="genmed module-title">
            {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span></td></tr><tr><td class="row1" align="center">
                {postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">
        {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle">
                                {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                                {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                                {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                                {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
                {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                            {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                            {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <td width="29" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0710.png">
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
        <tbody><tr>
        <td width="76">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1410.png" width="126" height="40"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1310.png"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="14" height="27"></td>
        <td width="97">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1210.png" width="115" height="40"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="41">
        <tbody><tr>
        <td width="140">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0510.png" width="140" height="167"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0410.png">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0310.gif" width="262" height="167"></td>
        <td width="131">
        <img src="http://www.shy22.com/pngfile/f2z39883.png" width="131" height="167"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="28" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0910.png">
        <td valign="middle">
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
                {PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
                {PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            </tr>
        <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
           </td>
        </tr>    </tr>
            <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
              <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))</td>
            </tr>

          <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in --><style type="text/css"><!--
                     
                     
        .tborder {
          background: #cccccc;
          width: 100%;
          margin: auto auto;
          /*border: 2px solid #666666;*/
        }        .thead {
          background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
          color: #ffffff;
        }

        .thead a:link {
          color: #ffffff;
          text-decoration: none;
        }

        .thead a:visited {
          color: #ffffff;
          text-decoration: none;
        }

        .thead a:hover, .thead a:active {
          color: #ffffff;
          text-decoration: underline;
        }

        .trow1 {
        background: #F5F5F5;
        border-top: 2px solid #fff;
        border-left: 2px solid #fff;
        }

        .trow2 {
        background: #F6F6F6;
        border-top: 2px solid #fff;
        border-left: 2px solid #fff;
        }        -->
        </style>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">
                    {L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">
                    {S_AUTH_LIST}</span></td>
                </tr>
                <!-- END show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                                {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                <!-- END show_permissions -->
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                                {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <td width="29" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0710.png">
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
        <tbody><tr>
        <td width="76">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1410.png" width="126" height="40"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1310.png"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="14" height="27"></td>
        <td width="97">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1210.png" width="115" height="40"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">
                {L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />
                {S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                        <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->

        <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>


اريد تركيب ذلك الكود عليه

http://help.ahlamontada.com/t937563-topic

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5476
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف yazan3 في الخميس 12 يوليو 2012 - 17:31

تفضل التعديل
الكود:
  <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
                    {L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">
                        //<![CDATA[
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="74">
        <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="41">
        <tbody><tr>
        <td width="140">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0510.png" width="140" height="167"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0410.png">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0310.gif" width="262" height="167"></td>
        <td width="131">
        <img src="http://www.shy22.com/pngfile/f2z39883.png" width="131" height="167"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        </tr>
        </tbody></table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="28" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0910.png">
        <td valign="middle">
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                            <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                            {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                {PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
            <tr class="post">
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <div id="profil_head"></div>
                    <div id="profil_body"><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>
                        {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
            <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<html>
        <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
        <title>New Page 2</title>
        </head>

        <body>

        <span class="postdetails poster-profile">
        <div align="center">
            <table width="100%" border="2" bordercolor="74CF89">
            </table>
            <table style="border: 1px solid #000000;" width="42%" border="1">
                <tr>
                    <td style="background-color: #780000; border: 1px none" align="center">
                    <font style="color: White;" size="1">
                    <span style="font-family: Tahoma;"> بيانات اضافيه [ + ]  </span>
                    </font></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="border: 0px none;" bordercolor="#74CF89">
                    <span class="postdetails poster-profile">
                    <table width="100%" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
                        <tr>
                            <td class="css_helmtd" style="border-width: 0px 3px; border-style: solid; border-color: #74CF89;" align="right">
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                                <table width="99%" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
                        <tr>
                            <td class="css_helmtd" style="border-left:3px solid #780000; border-right:3px solid #780000; border-top:0px solid #780000; border-bottom:0px solid #780000; " align="right">
                        <span class="postdetails poster-profile">
                            <br />
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
                        {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/_.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                </td>
                        </tr>
                    </table>
                    <p> </p>
                    </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <!--
        show awards --><!--
        /show awards --></div>
        </span>

        </body>

        </html><br /> </div>
                    </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                            {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                            <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                                {postrow.displayed.THANK_IMG}
                                {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                                {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                                {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                                {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                {postrow.displayed.IP_IMG}
                                {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
        <div style="text-align: center;">
            </div>
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
                                        +</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->

                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                                        ----</div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
                                        -</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->

                                <div class="postbody">
                                    <div><span style="font-size: 15px; line-height:
        normal;">{postrow.displayed.MESSAGE}</span></div>
    <br><br>


    <div id="lkbtn_1.1971322.17637444" class="hima_buttons">
    <ul class="hima_links" style="visibility: visible;">
    <li class="hima_share">
    <img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/icon_s10.gif">
    </a>
    <ul class="hima_share_body">
    <li class="share_header">مشاركة هذا الرد في </li>
    <li class="right">
    <img height="18px" width="18px" alt="" src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/digg10.gif">
    <div
    id="ati_digg" class="at_item" onclick="return addthis_sendto('digg');"
    onmouseout="_atw.hov(this)" onmouseover="_atw.hov(this)">
    <span class="at15t at15t_digg">Digg</span>
    </div></a>
    </li>
    <li class="left">
    <img height="18px" width="18px" alt="" src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/delici10.gif">
    <div
    id="ati_delicious" class="at_item" onclick="return
    addthis_sendto('delicious');" onmouseout="_atw.hov(this)"
    onmouseover="_atw.hov(this)">
    <span class="at15t at15t_delicious">Delicious</span>
    </div></a>
    </li>
    <li class="right">
    <img height="30px" width="30px" alt="" src="http://cdn.stumble-upon.com/i/bg/logo_su.png">
    <div
    id="ati_stumbleupon" class="at_item" onclick="return
    addthis_sendto('stumbleupon');" onmouseout="_atw.hov(this)"
    onmouseover="_atw.hov(this)">
    <span class="at15t at15t_stumbleupon">StumbleUpon</span>
    </div></a>
    </li>
    <li class="left">
    <img height="16px" width="16px" alt="" src="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/yC/r/xTje5Xisi1_.ico">
    <div
    id="ati_facebook" class="at_item" onclick="return
    addthis_sendto('facebook');" onmouseout="_atw.hov(this)"
    onmouseover="_atw.hov(this)">
    <span class="at15t at15t_facebook">Facebook</span>
    </div></a>
    </li>
    </ul>
    </li>


    <div class="masdar">
        <span style="color: Red;">الموضوع الأصلي</span> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}</a> <span style="color: Red;">الكاتب</span> : <a href="%7Bpostrow.displayed.U_POST_ID%7D.htm">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</a>
        <span style="color: Red;">المصدر</span> : <a href="//kingofpop.hooxs.com">منتديات مايكل جاكسون لشباب العرب</a></div>
                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>
                                                ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                        <p> </div>
        <div align="center">
                                    <div class="signature_div">
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catLeft" height="25"><span class="genmed module-title">
            {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span></td></tr><tr><td class="row1" align="center">
                {postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr></tbody></table>
                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">
        {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle">
                                {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                                {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                                {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                                {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
                {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                            {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                            {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <td width="29" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0710.png">
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
        <tbody><tr>
        <td width="76">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1410.png" width="126" height="40"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1310.png"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="14" height="27"></td>
        <td width="97">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1210.png" width="115" height="40"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="41">
        <tbody><tr>
        <td width="140">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0510.png" width="140" height="167"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0410.png">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0310.gif" width="262" height="167"></td>
        <td width="131">
        <img src="http://www.shy22.com/pngfile/f2z39883.png" width="131" height="167"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
        <tr>
        <td width="28" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0910.png">
        <td valign="middle">
        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
                {PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
                {PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            </tr>
        <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
          </td>
        </tr>    </tr>
            <tr>
              <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
              <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))</td>
            </tr>

          <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in --><style type="text/css"><!--
                   
                   
        .tborder {
          background: #cccccc;
          width: 100%;
          margin: auto auto;
          /*border: 2px solid #666666;*/
        }        .thead {
          background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
          color: #ffffff;
        }

        .thead a:link {
          color: #ffffff;
          text-decoration: none;
        }

        .thead a:visited {
          color: #ffffff;
          text-decoration: none;
        }

        .thead a:hover, .thead a:active {
          color: #ffffff;
          text-decoration: underline;
        }

        .trow1 {
        background: #F5F5F5;
        border-top: 2px solid #fff;
        border-left: 2px solid #fff;
        }

        .trow2 {
        background: #F6F6F6;
        border-top: 2px solid #fff;
        border-left: 2px solid #fff;
        }        -->
        </style>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">
                    {L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">
                    {S_AUTH_LIST}</span></td>
                </tr>
                <!-- END show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                                {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                <!-- END show_permissions -->
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                                {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <td width="29" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_0710.png">
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
        <tbody><tr>
        <td width="76">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1410.png" width="126" height="40"></td>
        <td align="center" background="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1310.png"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="14" height="27"></td>
        <td width="97">
        <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/3_1210.png" width="115" height="40"></td>
        </tr>
        </tbody></table>
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">
                {L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />
                {S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                        <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->

        <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>

ولا تنسى اضافة كود css
من الموضوع
http://help.ahlamontada.com/t937563-topic

موفق
Wink

yazan3
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 25337
معدل النشاط : 24641
السُمعة : 1

http://www.3alam-it.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف M.CABO في الخميس 12 يوليو 2012 - 17:51

ارجوا اغلاق الموضوع

avatar
M.CABO
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1507
معدل النشاط : 5476
السُمعة : 6

http://kingofpop.forumsmusic.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى